Be Nieuwe Ipxelsche Courant 51sle Jaargang Woensdag 10 Augustus 1938 No. 5281 EERSTE BLAD. Gemeenteraad van Texel N.V. WACO Autobusdiensten IS SINDS 1 JULI 1030 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.—; losse nrs 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 1 ll 12 13 14 15 16 Aug 9.18 9,57 10,31 11,04 11.36 ,06 12,39 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. RIIWIELFN ei' RIITUIG1-N 9 05 "««'"Will IIIIIIHIIII VAN OVER DE GRENS. ||||||!HII! Juli en Augustus waren in 1914 de fatale maanden voor Europa. In dezelfde maanden van 1938 vragen velen zich met angst in het hart af, of een dergelijke catastrofe opnieuw over Europa komen zal. Vastgesteld kan ech ter worden, dat de argumenten, die er voor pleiten, dat het niet tot een oorlog komen zal„ in de laatste weken vermeerderd zijn. Men hoort veel van oorlogsvoorberei dingen over en weer, van een versneld, binnenhalen van oogsten, van grensver- sterkingen, enz. Maar reeds de omstan digheid, dat dergelijke geruchten open lijk worden rondgestrooid, maakt het aannemelijk, dat men hierbij in werke lijkheid in het geheel niet met de laat ste voorbereidingen voor een buitenge wone militaire onderneming te 'doen heeft., Met verwijzing naar de kracht van eigen wapenen ©enerzijds, met betuigingen van vriendschap anderszijds, wil men een zoo groot mogelijke diplomatieke buit ver overen. In dit handgemeen gebruiken beide partijen alle mogelijke middelen o:n elkaar over en weer deels schrik aan te jagen, deels elkaar met beloften te paaien, in het ongelijk te stellen, met zichzelf in tegenspraak te brengen. Ka pitein Wiedemann wordt uitgezonden, lord Runciman wordt uitgezonden, de lucht is vol pact-aanbiedingen, bedrei gingen van iedere soort, positieve en ne gatieve trucs. En onderwijl is de wereld in afwachting van de dingen (des vre^ des, hopen we), die komen zullen. DE SPANNING TUSSCHE MOSKOU EN TOKIO. Het bovenstaande schijnt ook van toe passing op de tusschen de Sovjet-Unie en Japan heerschende spanning. Hoewel het nog te vroeg is om gevolgtrekkingen te maken omtrent de vermoedelijke ont wikkeling van deze spanning, zijn er toch zekere teekenen, welke bepaalde aan wijzingen geven. Men moet deze niet zoeken in het betwiste gebied zelf. Daar. vecht men nog steeds. Belangrijker is, dat de regeeringen tot nu toe weinig lust toonen de troepen te volgen. De regeeringen blijven waarde hechten aan een minnelijke schikking. In ieder geval is het diplomatieke contact weer hersteld en het plan daartoe is op merkelijk genoeg van de Japanners uit gegaan. Inderdaad schijnt de wensch naar een minnelijke schikking aan Japan-i sche zijde nog grooter te zijn dan in; Moskou. De veronderstelling, dat de Ja panners de gevolgen van een strijd op het oogenblik minder gemakkelijk kunnen, dragen, dan de Russen ligt ook wel voor de hand. Overigens schijnt echter geen van beide partijen van zins te zijn, een neder laag bij Tsjang Koefeng te aanvaarden. Derhalve is er ondanks bepaalde gerust stellende feiten voor een te veel aan op timisme zeker geen reden. Voor gerust heid is slechts dan plaats, indien beide partijen bij machte blijken de troepen haar wil op te leggen en door het ver minderen van de aanwezige strijdmidde len, waarvan tot nu toe niets te bemer ken is, aan hun wil tot een vreedzamé oplossing uiting te geven. 96 Paddestoelen lie sta an voor 91.3 pet. uit 97 Quito is de hoofdstad van 95 De guillotine is genoemd naar.....? 99 Wat zijn gurkha's? 100 Hoe betitelt men een professor» ANTWOORDEN. 96 Water. 97 Ecuador (Zuid-Amerika). 98 De Fransche arts J. Guillotin, die de valbijl elders reeds bekend in Frankrijk deed gebruiken. 99 Leden van een volksstam in Nepal, Br.-Indië; Hindoes. 100 Hooggeleerde Heer. NIEUWE VRAGEN 101 Gruyère-kaas is genoemd naar..... 102 Wie bestreden elkaar in de Gulden Sporenslag? 103 Waar is de beioemde Blauwe Grot? 104 Wat beteekent grotesk? 105 Wie vond de notenbalk uit? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr Zitting van Zaterdag 6 Augustus 193S, des nam. twee uur. Voorz.de heer Mr. A F. Kamp, bur gemeester. Secretaris: de heer C. Jonker, gem.-secr. Afwezig: de heeren De Lugt en Leber; de heer Leber komt later ter vergadering» 1. Notulen. Deze hebben ter inzage gelegen. Wor den zonder op- of aanmerking goedge- ekurd. 2. Ingekomen stukken. A. Een adres van de Bond van Restau rant, caféhouders, enz., met het verzoek tijdens de a.s. JUBILEUMFEESTEN tap- verboden en sluitingsuren niet te doen gelden en zoo ruim mogelijk toestemming te geven tot het houden van vermakelijk heden, zoo mogelijk zonder heffing van belasting en anders onder toepassing van een billijk tarief. Namens B. en W. deelt de voorz. mee, dat het College hier afwij zend tegenover staat. De vermakelijk heidsbelasting, aldus de voorz., is niet zoo hoog, dat ze niet betaald kan worden; door hen, aan wie de feesten slechts voor deel kunnen geven. Bovendien mist de raad de bevoegdheid het verzoek in te willigen. Wat de taoverboden en de slui ting betreft, is de Burgemeester voor nemens de caféhouders zooveel mogelijk ter wille te zijn. Dhr Parlevliet: Het zou jammer zijn, wanneer bij deze spe ciale gelegenheid geen uitzonderingen werden gemaakt. Elders is dat bij de ge boortefeesten wel gedaan. De café's gaat het niet erg voor de wind. Ze mogen we', een extra'tje hebben. Graag zou ik vrij stelling van vermakelijkheidsbelastingge geven zien. Voorz.: U heeft mij niet overtuigd. Het gaat maar om kleine be dragen. En we mogen toch de Oranje- dagen niet gebruiken om vrijstellingen los te krijgen. Zullen we er over stemmen? Weinig bijval. Dhr Dros alleen, valt de heer Parlevliet bij. Er wordt niet gestemd. BUSSEN CONTRA TAXI'S. B. Adres van de taxichauffeurs H. van Boven, Kaan, Eelman en Kooger, die protesteeren tegen de regeling ingevolge welke op het parkeerterrein aan de ha ven de autobussen vooraan mogen staan. De taxi's daarachter zijn daardoor aan het oog onttrokken. Bovendien worden de vreemdelingen volgens het adres door de buschauffeurs niet zelden verkeerd ingelicht. Bestelde taxi's worden verhin derd bij de boot te komen. Een en ander geeft de taxiverhuunders, wier inkomsten slinken, reden om te verzoeken voortaan vóór de bussen een standplaats te mogen, innemen. Voorz. merkt op, dat de regeling door de Rijkswaterstaat getrof fen is. biet gemeentebestuur heeft zich daarmee accoord verklaard. Maar nu dit adres met aantijgingen en Insinuaties. Wij hebben de heer Boekei ontboden, maar deze verzekerde, dat door zijn chauf feurs geen verkeerde inlichtingen wor den verstrekt. Wanneer we nagaan, waar" in Den Helder de taxi's moeten staan, is er met Texel toch een heel verschil./ Komen er veel menschen, dan is moeilijk te voorkomen, dat passagiers „afge- kaapt" worden. We moeten het tenslotte aan het fatsoen van de menschen over laten. We zullen de toestand dus maar laten zooals hij nu is. Dhr Boekei heeft ons schriftelijk verzekerd, dat hij zijn personeel streng geïnstrueerd heeft, ook wat betreft het verstrekken van inlich tingen omtrent de busverbinding. Dhr Dogger: Waarom ook de taxi-chauffeurs niet ontboden? Wij hebben wel eens ver baasd gestaan over de maatregelen van de politie aan de haven. Het adres bevat' geen aantijgingen, maar de waarheid. Er staan soms vijf bussen, die de taxi's ge heel insluiten. Ook de taxiverhuurders moeten een boterham kunnen verdienen. Hier staan kleine menschen tegenover een verbazend groote onderneming De chauffeurs draaien de vreemdeling een rad voor de oogen. Gaat u naar Vrede- stein? Ja, maar.. de bus zet u aan de weg neer, niet waar u wezen wilt. Bert ik goed ingelicht, dan trof de huidige verkeersregeling de nieuwe opzichter van de Rijkswaterstaat onaangenaam. Hij vond het geen toestand: de taxi's heelc- inaal in een hoek. Ik vraag namens die menschen hier verandering te brengen. Ze hebben aan de K.L.M al strop ge noeg. Het \varen juist de menschen, dio nu vliegen, die vroeger van een taxi ge bruik maakten. Strijk uw hand over het hart en doe recht. Dhr Bruin: De op lossing is spoedig gevonden. Laat Boekei het recht hebben hoogstens één bus voor aan te plaatsen. De reservebussen houdt) hij maar achteraf. Dan ziet men tenminste ook de huurauto's. Dhr Parlevliet: Ver keerde inlichtingen worden inderdaad wel eens gegeven. Dit schaadt de badplaats, en het heele vreemdelingenverkeer. Laten de chauffeurs dit voorkomen. Wat het beter plaatsen van de taxi's betreft Wij zitten aan het busbedrijf moreel vast. Evenwel is het voor de taxi-chauffeurs, die bij hun portieren moeten blijven, een hopeloos geval. Kan er aan het T.E.S.O;- gebouw geen bord met „Taxi's achter de bussen" worden aangebracht? Bestelde auto's aan de boot laten komen kan tot misbruik leiden. Ook is het niet goed een bus met het opschrift Naar Den Burg, De Koog, Den Hoorn, enz. voor aan te laten staan .wanneer hij niet recht streeks verbinding geeft. Hoewel we de busdienst moreel moeten steunen, die nen ook de taxi-chauffeurs, een groote categorie, hun brood te kunnen verdie nen. Dhr Keijzer bevestigt, dat inder daad de buschauffeurs wel eens verkeerde' inlichtingen geven. De bussen zouden' overal heen gaaji. Dhr De Waard zou bet op prijs stellen, zoo de instructies be ter nageleefd worden, maar wijst er te vens op, dat de bus een bevoorrechte, ositie moet innemen, omdat de ge meente er financieel zoo na bij betrokken is. Weet u, aldus dhr De Waard, dat dht Koekei f200 per week aan lasten heeft op te brengen? Dhr Bruin: De bussen voor Van der Schuyt kunnen toch wel wat, naar achteren. De taxi's staan vaak als achter een schutting. Voorz.: De taxi chauffeurs hebben we niet ontboden om .niet de indruk te vestigen, dat wij intrek king wenschen van het aangeboden ver zoek. Wat de nieuwe opzichter van do Waterstaat van de regeling denkt, weten we niet. Zijn voorganger had in elk ge val een ander idee. Destijds hebben cle taxi's een plaats voor de bussen gehad.. Maar toen hadden we van de andere zijde de klacht: Ze pikken mijn klanten weg. Het aanbrengen van een bord lijkt me wel wat. Wat het geven van inlichtingen omtrent het busvervoer betreft: men is afhankelijk van de goede trouw. Fe stelde auto's mogen aan de boot stam. maar voor misbruik moet gewaakt wor den. Dhr Epe: Er is een lans gebro ken voor de taxi's, die het niet best heb ben, maar de bussen 'hebben als openbaar middel van vervoer onze bescherming noo- dig. Ze hebben geweldig concurrentie van de scharrelaars. De spoeling is al dun. (Dhr Dogger onderbreekt: Nogal dik.) Dhr Bruin: We zijn het met cTe heer Epe eens, maar deze kwestie is door ons niet in het'geding gebracht, Dhr Dogger: Ik ben niet voldaan. Dhr Poekel zegt dat allemaal nu wel, maar is dat zoo? Voorz.: Waarom komert de taxi-chauffeurs hier zelf niet eens? - Dhr Dogger: Dat vinden ze wat be zwaarlijk. Ze kunnen u zoo slecht bena deren. Voorz.: De deur is hier voor ieder open. Eenmaal kreeg ik op Zater dag bezoek. Toen heb ik, omdat veel ander werk op afdoening wachtte, ge vraagd, volgende week terug te komen, maar de man is diet meer geweest. Hiermee wordt de discussie gesloten. Over plaatsing van een bord ten behoeve van de taxi's zal met de opzichter van. d eWaterstaat gesproken worden. 3. Ontslag-aanvrage van mej. Van den Berg als onderwijzeres aan de o.l. school te Zu'd-Eierland. Wordt eervol verleend met ingang van door B. en W. te bepalen datum. Mej. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. Van den B. werd benoemd te Haarlem,, waar zij ook vandaan kwam. 4. Goedkeuring rekening Algemeen Weeshuis over 1937. Wordt op advies van de Comm. van Rekeningnaziencrs, de leden l>c Lugt, Keijzer en Van tier Vis, goedgekeurd. 5. Idem Algem. Armbestuur over 1937. Als boven. De Comm. bestond uit de heeren Keijzer, Dogger en Henkcs. 6. Vaststelling verlies- en winstreke ning en balans per 31 Dec. 1937 van de N.V. T.E.M. Als boven. De Comm. bestond uit de heeren Leber, Dros, De Waard en Bruin. 7. Regeling vergoeding straatverlich ting. Zie vorig nr. Goedgekeurd z.h.st. 8. Tarief clcctriciteltsopname voor winkels, enz. Zie vorig nr. hier over. De heer Parlevliet is nog niet geheel voldaan. Spr. vraagt eventueeic excessen alsnog te wil len voorkomen. Voorz. merkt op, dat dit juist in de bedoeling ligt. Goed gekeurd z.h.st. 9. Uitvoering in werkverschaffing aan leg rcdd'ngbootslag. Zie hierover vorig nr. Er wordt met geen woord in openbare vergadering over deze zaak gesproken. De raad lu cht er onmiddellijk, zonder stemming, zijn goedkeuring aan. 10. Idem verbetering zeedijk van de polder Eendracht. Zie hierover vorig nr. Dhr Epe: Hoe staat het met de onderhoudsplicht» ais de dijk er ligt. Heeft de overheid daar toezicht op? Wat zijn de consequen ties? Straks komt de Lierlankische pol der met eenzelfde voorstel..... Dhr Bruin: Als wij ons tegen dit voorstel stel verklaren is het niet, omdat wij bet werk niet noodzakelijk achten. Wij denken echter met zorg aan de toekomst van onze menschen. En niet alleen aan die van de werkloozen. Het is niet in het belang van de gemeenschap, wanneer wq zulke werken in werkverschaffing gaan u.tvoeren. We bewijzen er de democratie een slechte dienst mee. Dat leidt tot verstarring en tot meerdere afkeer van de harde aanpassingspolitiek. Ook onder Chr. en Katholieke arbeiders. Laten we toch niet meehelpen, dat catastrofale machten van elders hier de overhand krijgen. Laat varen de politiek, die ren tabiliteit boven welvaart stelt. Gieef ons't werk in liet vrije bedrijf tegen een menschwaardig loon. Waarom anders het werk niet in het Werkfonds opgenomen. Dan zal het loon beter zijn. Er is hier nog werk genoeg, nemen we een voor beeld aan Medemblik: speeltuin, thee tuin, sportterrein, zwembassin. Werk, als nu wordt aangeboden, in werkver schaffing uitvoeren, moet demoraliseeren., Dhr De Waard: Hier is sprake van werkverschaffing. Hierop wordt gespe culeerd; dan kan het voor een koopje. Ik ben er niet voor. Dhr Dogger: Wie is (zijn) de eigenaar(s)? Dhr Dros:, Tot zekere hoogte kan ik met het voor stel van B. en W. accoord gaan. Ge beurt het niet in werkverschaffing, dan is het niet zeker, dat het werk doorgaat.. Wordt het duurder, dan zal de grond gebruiker meer moeten opbrengen. Ver der loopen we de kans, dat arbeiders van buiten worden gehaald. Dhr Keijzer; Als er vreemde werklui komen, blüven er, hier misschien weer hangen. Dhr Van der Vis: Zou het werk evengoed niet in werkverschaffing uitgevoerd worden als de gemeente zich er buiten houdt? Voorz. meent van wel. Dhr Parle vliet: Ik voel voor de redelivering van' de heeren Bruin en De Waard, maar we moeten verder zien. Stel u eens voor, dat de polder onderloopt. De laatste ja ren komt de zee hooger. Er moet wat) gebeuren. Ik ben er wel voor, maar dan aan Tiet werk in de winter. Dan is het> verschil tusschen de loonen in werkver schaffing en het vrije bedrijf het ge ringst. Voorz.: De polder is na beko men concessie ingepolderd. Met betrek king tot het onderhoud kan van hooger- hand geen dwang bestaan. Vorig jaar is voor herstel van de stormschade f16345 uitgegeven. Nu bedragen de bijkomende kosten tien duizend gld. plus vijf duizend gld. loon. Hieruit volgt, dat het onder houd van de dijk wel niet zal worden verwaarloosd. (Zie verder 4e pagina van dit nr.) TEXELSCHE COURANT LICHT op ii||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNi:iiii|||||| ||||||:niiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiniii|||||| IIIIIIHIIII WEET U ZE ALLE VIJF IIIIIIHIIII ||||||iiiiiiii>iiiiiii:iiiiiiiii!IIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiuiiiiiiiiiiiiii||||||

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1