Texel en de Zuiderzeesteunwet Zomersproeten SPRUTOL ALDO ALS POPEYE THE SINGER. Bij een concours voor gecostumeerde kinderen, Vrijdag op het Kurliausterras te Scheveningen gehouden, behaalde Aldo Vlessing als „FAipevje the Sailor" de vierde prijs. Na afloop van de parade gaf hij nog een leuk zangnummertje ten beste. (Haagsche Courant.) ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii!i;iiiiiiiiiiiiii!iiniiiiiiiiiiiiiiii|||in lillllllllll WAT ER GEBEURDE... 111111'!lllllllllllllll!llllllllliillllll|[|||llllllllllllllllllllllllll!ll[lltlllllll!!llllll|||||| 10 Aug.Stormramp te Eorculo. 1925. 11 Aug.Verdrag van Verdun 843. 12 Aug.: Dr. H. P. Berlage, de be roemde bouwmeester, op 78-j. leef tijd overleden. 1934. IL DESKUNDIGE VOORLICHTING NOOD1G. Wil men mijn indruk omtrent de wijze, waarop de Rijksdienst deze nieuwe uit voering der wet aanplakt en daaraan lei ding geeft, dan is deze niet bepaald gunstig. Anders dan bij de gemeente besturen kent men daar de zaak door en door. Ik begrijp ook wel, dat men voorzich tig is. Elke cent, die men uitgeeft, moet men verantwoorden. Maar helaas heb ik de indruk, dat de dienst onvoldoende lei- dinggevend optreedt. Op het oogenbliki heb ik een 150-tal persoonlijke geval len onder oogen gehad. Daarbij was een groot aantal, waarin, na de inzending der formulieren, per brief werd ge vraagd, nader aannemelijk te maken, dat men op 25 Juli 1918 hoofdmiddel van bestaan had in een der bedrijven, in Art. 1 der Zuiderzeesteunwet genoemd. Is dit voor geoefende oogen al een inge wikkelde formule, tnenschen, die weinig schrijven, geen boekhouding, vaak zelfs geen getuigschriften hebben, komen er haast niet uit. De gemeentebesturen kun nen hier moeilijk helpen; die moeten zich) bepalen tot hulp bij het invullen der for mulieren en het geven van advies daarop, of als de Rijksdienst het vraagt. Hier hebben de organisaties van de belang hebbenden een groote taak. Zooals ook in al die gevallen, waarin de schriftelijke beslissingen, die de Rijksdienst neemt, moeten worden beoordeeld. Deskundige voorlichting kunnen zelfs deze orga nisaties niet ontberen. Het zou veel een voudiger zijn, indien de Rijksdienst "had te beschikken zij het tijdelijk over een stel behoorlijk geroutineerde, met het bedrijf bekende controleurs of in specteurs, die ter plaatse de gegevens van de betrokkenen verzamelen en rap porteeren. HOEVEEL STEUN? Met het voorgaande is niet alles ge zegd. Er zijn tegemoetkomingen volgens Art. 13 (gebrek aan de middelen voor) noodzakelijk levensonderhoud) toegekend. Ik hoorde en zag ze van f2.50 per week,, f6.'per week en enkele va.ii f 10. per week. Veelal is de indruk, dat ze vrij laag zijn. Het zal voor ieder den betrokkenen moeten worden uitgewerkt. Door de oiganisaties, als die er zijn, niet door de gemeentebesturen, althans niet door deze in hoofdzaak. TIJDELIJKE STEUN. Een belangrijke moeilijkheid levert Art. 13, tweede lid, op. Het bepaalt, dat de belanghebbende^, die op 16 December 1927 jonger dan 25 jaar was of ouder; dan 25 en jonger dan 35 jaar, deze tegej moetkoming (wegens het ontbreken van levensonderhoud) ten hoogste drie jaar - KARIMATAMATIG. De Karimata heeft de laatste -dagen dagen weer tal van Lutine-onderdeelen g opgehaald, als stukken van een kanon, g kogels, enz. Ook een ijzeren hamer, waarop de letters H.J.S. stonden. C)e hamer was bij een bergingspoging vijf- tig jaar geleden door de thans 86-j. H. J. Stobbe, uit Harlingen, verloren. De eigenaar kreeg zijn gereedschap terug Maar daarvoor is ae Karimata niet aan het baggeren. Er moet goud komen...... Wanneer? in het eerste geval, ten hoogste voor vijf jaar ,in het tweede geval kunnen ontvan gen. En een Koninklijk Besluit bepaalde de termijn op 1 Jan. 193231 Dec. 1934 1 Jan. 1932—31 Dec. 1936. Hierop zal menig geval stranden, tenzij het K. B. gewijzigd wordt. DE KWESTIE VAN DE TOESLAG. Hoe de kwestie van de toeslag op be- drijfsinkomsten .volgens Art. 6 der wet te regelen zal zijn, is nog niet duidelijk, evenmin, hoe de tegemoetkoming we gens waardevermindering voor eigen dommen, die men bezat, is op te lossen., Voor dit laatste is de termijn van indie ning van aanvragen gesloten lang voor dat men aan toepassing der Wet benoor den de afsluitdijk dacht. Wil dit laatste zeggen, dat nu geen verzoeken om tegemoetkoming wegens waardevermindering moeten worden in gezonden M.i. niet. Gezien de ervaring van de laatste jaren zal een nieuwe da tum voor het indienen van deze aanvragen eerst worden vastgesteld, als de nood zakelijkheid blijkt, doordat er aanvragen liggen, die b^glist moeten worden. STEUN VOOR WEDUWEN? Voorts is daar de kwestie van de we duwe van belanghebbenden. Ik ben gen vallen tegengekomen, waarin de man, ware de wet in 1932 en niet in 1938 tot uitvoering gebracht, als belangheb bende zou hebben erkend. Dus ook wel tegemoetkoming zou hebben gehad. Is het nu billijk de weduwe uit te sluiten, omdat zij het bedrijf van haar man niet meer heeft VOORUITZICHTEN? Naar de vooruitzichten, vroeg u mij. Ik kan geen voorspellingen geven. De beslissing der regcering, op aandrang der betrokkenen en de volksvertegen woordiging genomen, moet op loyale wijze worden uitgevoerd, ook omdat aan het groote werk van de afsluiting der Zuiderzee niet verbonden mag kunnen worden het verwijt, dat Art. 3 van des Wet tot afsluiting en drooglegging der Zuiderzee, dat de tegemoetkoming toe kent aan hen die daarvan schade onder vinden niet of onvoldoende zou worden uitgevoerd. De regeering behoort de Wet royaal te laten uitvoeren, de Rijksdienst be hoort aan die uitvoering onbekrompen leiding te geven, de gemeentebesturen moeten vlot en krachtig medewerken, de betrokkenen en hun organisaties doen verstandig door gestadig en volhardend alles te doen wat noodóg is om te hel pen waar geholpen moet en binnen de bedoelingen der wet geholpen kan won den. W. ÖROP, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Zomerpostzegls hebben boven de frankeerwaarde f95.800 opgebracht, d.i. bijna f9000 meer dan vorig jaar. - Te Sittard is Zaterdagmiddag een 51-jarige arbeider bij 't oogsten door zonnesteek getroffen. Hij voelde zich on wel, wilde naar huis keeren, doch zakte dood ineen. Amsterdam. Zaterdagmorgen is een kindje van twee jaar, dat spelende plot seling de rijweg overstak, door 'n vracht auto gedood. NED. FEDERATIE TOT VERBETERING VAN DE WOLHANDEL. Ir. B. Alons volgde de heer E. Dz. Covers als secretaris op. In vorig nummer hebben we in het kort meegedeeld, dat de heer E. Dz. Go- vers afgetreden is als secretaris van de Ned. Federatie tot verbetering van de Wolhandel. Hij werd in Juni in deze functie sedert 1919 (het stichtingsjaar* van de Federatie) door hem vervuld opgevolgd door Ir. B. Alons. Het komt ons voor, dat dit feit niet onvermeld mag blijven en zeker mag een woord van oprechte wSardeering worden gewijd aan de arbeid, met zooveel toe wijding en geheel belangeloos door de heer Covers verricht. De kennis en de ervaring, waarover de heer Govers op het gebied van schapenfok en wolwinning beschikt, zijn verrassend groot, en hij stelde die geheel in dienst van de organi satie, welke hij daarmee stellig aan zich heeft verplicht. Een nog jeugdige kracht, Ir. B. Alons, heeft nu de taak van de heer Govers op zich genomen. Sinds geruime tijd heeft de nieuwe functionnaris, die te W^gie- ningen werd opgeleid, zich toegelegd op het verwerven van de speciale kennis en kijk, welke zijn nieuwe ambt vereischt. En dat hij hierin volkomen is geslaagd, mag blijken uit het feit, dat de heer Govers hem zijn functie heeft kunnen overdragen. We hadden het genoegen met de heer Alons kennis te maken en zijn er zeker van, dat hij, vol 'ambitie, oprecht belangstellend en vol ijver om de belangen van de Federatie en haar leden naar beste weten en kunnen te die nen, de juiste man op de juiste plaats zal. blijken te zijn. DOEL DER FEDERATIE. Toen de Federatie tot verbetering van de wolhandel nog niet was opgericht, voor 1919 dus werd bij de verkoop van wol in het geheel niet op de kwa liteit gelet. De allerbeste en de aller slechtste wol in een bepaalde streek le verde dezelfde prijs op; dit was tot voor kort ook op Texel nog het geval. Uit betaling naar kwaliteit was een den hoofddoeleinden van de Federatie. Dit leidde er toe, dat minderwaardige wol producenten (als de Engelsche rassen b.v. die in West-Nederland werden gehouden) ver op de achterdrond werden gedrongen. Het spreekt vanzelf, dat het rexelsche ras, dat bovendien een uitste kende naam had als beste vleeschprodu- cent, daardoor een groote voorsprong kreeg. Practisch is het aantal schapen, in ons land, dat minderwaardige wol le vert, nog maar heel gering, bij vroeger vergeleken. Verder heeft de Federatie in tal van Provincies zeer goed werk verricht met betrekking tot de wolwin ning. De zindelijkheid liet daarbij vroe ger veel te wenschen over. Hoe gunstig de actie van de Federatie gewerkt heeft, blijkt uit dit voorbeeld: In Zeeland be droeg het rendement (overschot bij was- sching) in de eerste jaren van de Fede ratie plin. 40 pet. Maar nu kan minstend 58 pet. worden gegarandeerd. In latere jaren was het de Federatie, welke de wolkeuringen instelde. Thans geschiedt dit in overleg met het Centr. Bureau voor de Schapenfok in Neder land. Dit jaar omvatten de keuringen wel 8000 vliezen, waarvan er op Texel phn. 800 zijn aangeboden. Laat dit een aan sporing zijn voor de fokkers op Texel, het stamland van het Nederlandsche schaap, om in steeds grooter aantal aan. deze keuringen deel te nemen, opdat ons eiland zijn naam als bakermat van het Texelsche ras behoude. De aandacht verdient, dat in de pro vincies Zeeland, Noord-Brabant en Gel derland reeds algeheel verplichte wol keuringen zijn ingevoerd. Op ons eiland geldt dit nog maar alleen voor de moe ders van ramlammeren, welke ter keuring worden aangeboden. Is het niet jammer, dat er op Texel nog schapenfokkers zijn, die nog niet begrijpen, dat zij deze wolcontrole zoo uitstekend bij hun selectie kunnen ge bruiken Kosten zijn hieraan niet verbonden. Zelfs niet aan het vervoer naar en van: de keuring, want ook hiervoor wordt door de Federatie gezorgd. NAAR TEXEL. Zondag namen aan de Van der Schuyt- trip 82 personen deel, Dinsdag 56 Van de passagiers, die met de goedkoope trein Zondag in Den Helder kwamen ."bezochten er 49 ons eiland. TWEE SCHELVEN HOOI AFGEBRAND. Knaapje vond lucifers..... Dank zij kranig optreden van kampeer ders en spoedige aanwezigheid van de brandspuit, bleef boer derij behouden. Verzekering dekt de schade. Zaterdagmiddag omstreeks vijf uur zijn twee achter de boerderij van de heer C. van Heerwaarden, Koogerweg, staande schelven hooi gedeeltelijk in vlammen opgegaan, doordat het 5-j. zoontje van Van H. een vuurtje maakte. Een doosje lucifers had hij gevonden in de boer- derijschuur, welke juist door badgasten verlaten was. Een hoopje ruigte tusschen twee schelven hooi werd in brand gesto ken, maar spoedig deelde het vuur zich mee aan het droge hooi. „Brand! Brand!" Doodelijk verschrikt holt het ventje weg. Een stel kampeer ders, juist passeerend, snelt mee te hulp en met alle macht wordt getracht met emmers water het vuur te blusschen. Maar dat viel niet mee, terwijl de wind zij het van weinig beteekenis de rookwolken naar de boerderij dreef. Deze had gevaar kunnen loopen. Van Kamp huis de Pelikaan uit was inmiddels de brandweer gewaarschuwd, met het resul taat, dat deze binnen een kwartier, ter plaatse was. En dit was maar goed 'ook, want met emmertjes water was tegen de vuurzee niet veel uit te richten en tusschen de brandende schelven en de boerderij kon men door de groote hitte vrijwel niet meer passeerem Met de brandspuit echter was de kraaiende roo- de haan spoedig het zwijgen opgelegd. Ongeveer 14 voer hooi ging in vlam men op. Verzekering dekt de schade. verdwijnen spoedig door een pot Bij olie Drogisten DEN HOORN. SCHOOLREISJE. De laagste drie klassen der o.l. school alhier maken Vrijdag een uitstapje naar Huisduinen. SCHAPEN DOOR BLIKSEM GEDOOD. Tijdens het hevige onweer van Vrijdag avond j.l. zijn twee schapen van de heen A. Lap Az. door de bliksem getroffen en gedood. INTREDE DS. MOEN TE NIEUW-LEUSEN. Na te zijn bevestigd door Ds. J. W. van Petegem, van Nijehaske-Heerenveen, heeft Ds. G. Moen Zondag j.l. zijn in trede gedaan in de N.H. Gemeente te Nieuw-Leusen bij Dedemsvaart. Ds. Van Petegem was van '1931 1934 predikant aan Den Hoorn. ||||||i:iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiihiii:iiiiiiiiiiiiii;iiiii!iii:;ii!iiiiiiiiui||||!l lillllllllll SPORT OP TEXEL ||||||!lllll!llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:iilllllllllllllll!lllllllllll|||||| 4 EX. BOYS-NIEUWS. Voor de Sportdag van S.V. Texel wordt reeds goed getraind, maar slechts door een gering aantal. Waar blijven de andere Eo\b? Te warm? Hedenavond komen, hoor: Om 7.30 voor de adsp., om S.30 voor de grooten, die aan de wedstrijden deelnemen. Met vreugde kunnen we melden, dat ons ledental zoo is toegenomen, dat we weer met een Ie, 2de en een adsp.-ploeg uit kunnen komen: dus 3 elftallen met voldoende reserves. Dit is wel mede te danken aan onze Groote Bonte Boys avond en aan onze aardige prestaties van de laatste tijd. We vernemen ,dat ook aan Den Hoorn eenige jongens veel animo voor de Boyts-voetbal hebben en lid willen worden. Ze zijn welkom- Waarom moet het ook alleen van de „Burgers" komen? Ook er buiten wonen gezonde sterke Boys genoeg. Zondag geen voetbalprogramma. Zwemmen is ook een gezonde en goede sport. Zij, die als bondslid ingeschreven wor den, gelieven de daaraan verbonden kos- VOORU1T te betalen en wel voor 1 Sep tember. Zie verder bericht in het kastje. G. HEBT GE U DOORGEZE TEN OP DE FIETS? Uw huid of voeten stukgeloopen Purol verzacht en geneest. Tube 45 ct. Doos 60 en 30 ct. TE DEN HAAG vond de begrafenis plaats van Luit.-vlieger J. L. J. Swart- vv jes, die bij Ypenburg om het leven kwam Overzicht van de stoet. vi v! R rr TERSCHELLING. GEMENGD NIEUWS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 2