GARAGE KORSMAN naar de bollenstreek de bollenstreek 1000 moderne Sportcostuums Texels Bioscoop-Theater - De Gevangene van Zenda - „PYGMALION" Telefoon 338. KAPPERSTRAAT no. 6 Visscherij Vereeniging D E.T.II. FotolinM SCHUMAIER Uw adres voor ruime auto's Buitenritten zeer billijk. BRUIN vertrekt Een Origineelkap Plaatsman In huishoudelijke artikelen zijn wij zeer voordeelig JANAGTER SCHOUW. NEELS, Keizerstr., den Helder Met ons taxi-bedrijf zult u altijd veilig rijden. Bij dag en nacht te allen tilde Een prima wagen, een vertrouwd chauffeur, Bel 338 maar op, wij stellen niet te leur. U is tevreden, U behoeft niet lang te wachten En over onze prijzen heeft U nimmer klachten. DEN HELDER. ADVERTENTIËN Kanaalweg 103 - Den Heldrr Telefoon 571. Vrijdag van Rotterdam Zaterdag rechtstreeks is de zon in Uw huis vanaf «f 4,90 JAN AGTER. vertrekt Donderdag en Dinsdag rechtstreeks naar Koel-lnstallaties Adverteert in de Texelsche Courant. Zaterdag 3 September '38 DEN BURG - Tel. 27 - K. PEN de beste Hollandsche Film een HL plantgoed Scilla Siberica. f2000 Ie hypotheek houten ledikanten Coöp. Inkoopvereeniging OOSTEREND. ZUIOERZEESTEUNWET Warmwater-Installatie Prof. Van Slogteren Iedere dag kunnen bloem bollen worden aangevoerd. Ontwikkelen. - Afdrukken. BADGASTEN knusse, gezellige Theetuin D. ROTGANS. Vraagt M WITTE's Roggebrood ('t beste) Garage PLANJE Tel. 707 Weezenstr. 48, den Helder. CANDIDAATSTELLING. Cornelis Witte Pieterszoon. Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onzen zoon HARRY. S. KOOIMAN—BOON R. KOOIMAN. Den Burg-Texel, 6 Aug. 1938. GEBOREN: dochter van F. KOOIMAN-DROS P. KOOIMAN. Molenbuurt, 8 Aug. 1938. In plaats van kaarten. C. R. KEIJSER G. KEIISER—KIKKERT geven met blijdschap kennis van de geboorte hunner dochter De Waal 93, 7 Aug. 1938. Eenige kennisgeving voor Texel. DIRK KRIJNEN Fz. en geven kennis van hun voorgenomen huwe- fijk waarvan de voltrekking zal plaats heb ben op 27 Augustus a.s. Haven 38, Oudeschild)T .30 Weststr. 2, Oosterend) lexel' 1UAuS- Thuis Oosterend 14 Aug. Oudeschild 21 Aug. Met diepe smart geven wij kennis, dat na een kortstondig lijden, onver wacht van ons werd weggenomen onze innig geliefde in den hoopvollen leeftijd van bijna 15 jaren. Zijn diepbedroefde ouders en zusje C. PLAATSMAN M. I. W. PLAATSMAN— GR1MMINCK TINEKE. Boskoop. 7 Aug. 1938. Zijde 21. De crematie zal plaats vinden te Driehuis-Westerveld op heden, Woens dag, na aankomst van trein 15,14 uur DANKBETUIGING. Voor de vele blijken van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bii het overlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder FROUWTJE GIELES betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder aan dokter Hellema, zuster Meijer en de Eerwaarde Zusters voor de onver moeide hulp en aan buren, dragers en kleedoplegsters voor de laatste eer aan haar bewezen. Uit aller naam, F. HALSEMA. Gerritsland, 9 Aug. '38. Hetgeen „ORIGINEEL" u biedt vindt U bij een ander niet. 9 Met garantiebewijs 1 Aanbevelend, Wij geven gaarne vukkundig advies voor koken op GAS, Petroleum of op Electra. Voorradig B. K. emaille en Berkalite electrische pannen. Aanbevelend vol-automatisch-electrisch. J. A. POTGIESER Verdoesstraat 9 Alkmaar Tel. 2471 o— Bijna alle op Texel staande koel-instal- laties zijn door mijn bemiddeling geplaatst. De Schouw op de tochtslooten van het Waterschap De 30 Gem. Polders on Texel gelegen in het Koogerveld tusschen Pijpers- dijk en de duinen met die door het Ger ritsland zal plaats hebben op Bij niet voldoen aan de bepalingen vol gens de keur bedraagt de boete f 3,— per perceel. Namens het Bestuur, C. KEIJSER H/„ dijkgraaf. D. VAN DER OORD, secr. De nieuwste tinten, Hoog- blauw, Ossenbloed, enz. Grootste keuze 9.75, 12.50, 14,75, enz. OOK VOOR LANGE EN SMALLE PERSONEN. Vraagt zichtzending bij Wij zijn 20 pet goedkooper. Reiskosten worden vergoed. (The prisoner of Zenda) Een film, welke het publiek elders reeds stor menderhand heeft veroverd door haar levendige romantiek van moedige vechters en niets ontziende waaghalzen. Bewerkt naar het bekende boek van G. B. SHAW. Medewerking van o.a. Fa. Gebr. KALIS- GEVRAAGD Ruime overwaarde. Brieven onder no. 711 aan het bureau van dit blad. Twee stuks 2-persoons sterke Adres te bevragen aan het bureau van dit Blad. Al degenen, die meenen aan de rechten tc kunnen ontleenen, ook in verband met de ZEEGRAS-industrie, of die in verband daarmede berich ten van den Rijksdienst Zniderzee- steunvvet, enz. ontvangen, worden DRINGEND VERZOCHT overleg te plegen met en de ontvangen stukken te bezorgen bij: J. HENKES, Parkstraat 38, Den Burg. DE BESTUREN. Voor DEN HOORN en omstreken zijn ZAKKEN verkrijgbaar bii de lieer A. LAP Sz. Weverstraat 98 hoek Warmoesstraat. V.V.V. TEXEL maakt u attent op de in het oud-Texelschc dorp Den Hoorn, waar u, na een tocht naar De Mok of door de duinen heerlijk even kunt uitrus-i ten. Ook zijn daar te bezichtigen veri schillende soorten eieren en diverse strandvondsten. Aanbevelend, goedkoopste adres voor buitenritten. Het Dagelijksch Bestuur van den polder Eijerland op Texel brengt ter openbare kennis, dat op VRI|DAG 2 SEPTEMBER 1938 zal plaats hebben de candidaatstelling voor de verkiezing van een Hoofdingeland ter voorziening in de vacature, ontstaan door periodieke aftreding van den Heer Op dien dag, van des v.m. elf tot des n.m. twee uur, kunnen bij den Voorzitter van het Dagelijksch Bestuur, die daartoe zitting zal houden in het POLDERHUIS te COCKSDORP, schriftelijke opgaven van candidaten worden ingeleverd. De noodige formulieren zijn tot het tijd stip der candidaatstelling kosteloos ver krijgbaar bij den secretaris van bovenge- noemden polder. Texel, 9 Augustus 1938. Het Bestuur voornoemd, A. J. KEIJSER, Voorzitter. L. VAN HOORN, Secretaris. JANETTE PETRONELLA MATTY. AAGJE EELMAN KEES 0 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii::ii!iii!iiiiiiiniiiii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii Heden (Woensdag-) en morgenavond voor het laatst, 8,15 uur RONALD COLMAN in het grootsche, romantische avontuur Madeleine Carrol - Douglas Fairbanks Jr. Vrijdag-, Zaterdag-, Zondag- en Maandagavond 8,15 uur OP VEELVULDIG VERZOEK nogmaals LILY BOUWMEESTER-JOH. DE MEESTER - EDUARD VERKADE GARAGE AANGEBODEN: TE KOOP: WAALENBURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 3