TWEEDE BLAD TEXELSÜHE COURANT GESLAAGD ZOMERFEEST GEEN MOOIER SOUVENIR VERJAARDAG - KALENDE,., Texeisohe Berichten MET LUCHTFOTO'S VAN TEXEL BOEKHANDEL PARKSTRAAT en WEOERVERKOQPERS. Wo?nsiag 10 Aug. 1938 aM-'ffiail# O ESSüBEBïEffifflSIffllB EBitiifitëifiifiiiiaEB (♦üfifflffllBBBfflinFR TRAGISCH STERFGEVAL. Met vacantie op Texel. Het bijna 15-j. zoontje Kees van de heer C. Plaatsman, uit boskoop, dat hier bij de fam. P. Plaatsman in de Binnen- burg logeerde, is Zondag in het Dia- conessenziekenhuis te Leiden tengevolge van hersenvliesontsteking overleden. Kees was tijdens zijn vacantie alhier 's morgens eenige malen onwel opge staan. Men vermoedde, dat hij door de warmte bevangen was geweest en dacht aan geen ernstige ongesteldheid. Zijn toestand verergerde evenwel zoo, dat de behandelende geneesheer het raadzaami achtte ,dat hij in een ziekenhuis werd op-, genomen. Kort daarop is hij tengevolge van hersenvliesontsteking o\erleden. Vandaag zal op Westerveld de crema tie plaats vinden. DE U.D.l.-UITVOERING. Voor de derde maal „Een Wespennest". Vrijdagavond j.l. heeft de Rederijkers kamer U.D.l. voor de tweede maal in het zomerseizoen op uitnoodiging van de V.V.V. het vroolijke blijspel „Een Wespennest" opgevoerd. (In totaal nu driemaal). De zaal was ondanks de drukkende warmte welke zeker niet tot schouwburgbezoek aanmoedigde zeer goed bezet. De heer W. H. Lap. voorz. van de V.V.V. sprak een inleidend woord. Hij meende, dat met een avond als deze ce V.V.V. aan de wenschen van de bad gasten tegemoet kwam. Op Texel is voor dancings geen plaats, een of twee gezel lige avonden zullen de rust niet verstorei. integendeel, ze zullen de gasten een prettige ontspanning bezorgen. Namens U.D.l. sprak de heer A. vjd. Meulen. Het stuk bleek zeer in de smaak te val len, het langdurige applaus aan het slot bewees dit afdoende. De heer Lap sprak nog 'n slotwoord. Hij dankte U.D.l. voor haar voortreffelijk spel en hoopte, dat volgend jaar zulkei avonden weer kunnen worden georgani seerd. De heer A. v.d. Meulen dankte de V. V.V. voor haar medewerking, alsmede de pension- en hotelhouders voor de reclame, door hen bij hun gasten voor deze avon den gemaakt. Een hoogst geanimeerd bal' volgde. Nadat de muziek de finale had gespeeld bracht een der bezoekers na mens de badgasten aan V.V.V. en U.D.l. dank voor deze biezondere avond. „De voorz. van de V. V. V. noemde deze; avond een experiment", aldus spr. „Ik zeg u namens allen, die hier zijn, dat het een geslaagd experiment is. Wij allen hebben zeer van het spel van U.D.l. ge noten en we hopen, dat volgende jaren dezelfde attractie zal worden geboden". Snr. eindigde met een driewerf hoera op V.V.V. en U.D.L, waarmede de aan wezigen luide instemden. DIERENMISHANDELING. Ons bereikte naar aanleiding van het ingezonden stuk van M. in vorig nummeir een schrijven van de paardenverhuurdcr Jac. Rijk Wz., waarin deze met klem herhaalt, wat hij al eerder in ons blad betoogde. (Tex. Crt. 27 Juli). We mee- nen met deze vermelding te kunnen vol staan. Eerlijk gezegd begrijpen we niet, aarotn de heer Rijk wederom naar de 1 n heeft gegrepen. Wanneer hij zich i t aan dierenmishandeling schuldig heeft 'p naakt en ook anderen niet gaarne in gelegenheid stelt zijn paarden te doen v eulen zooals hij schrijft behoeft hij zich van dat in algemeene termen ge steld protest van M. toch niets aan te trekken. De lieer Rijk geeft toe, dat er inderdaad reden tot klagen is; dat er personen zijn, aan wie men zijn dieren niet kan toevertrouwen, enz. Welnu, aan liet adres van dezulken was dat stuk ge richt. 't Bedrijf van de paardenverhuurdcr die niet alleen zijn beurs maar ook zijn gezond verstand laat spreken, 'kwam niet in het geding. Daarvoor behoeft men 't niet op te nemen. Maar wantoestanden zooals er beschreven werden, kunnen er toe leiden, dat de goeden voor de kwaden moeten boeten. Dat de heer Rijk hier tegen zijn stem verhief, ligt voor de ihand. Het verheugt ons in hem een mede dierenbeschermer te hebben gevonden. Laat ons er gezamenlijk voor trachten te waken, dat de naam van ons eiland niet in opspraak wordt gebracht door erger lijke dierenmishandeling, welke ieder wel denkend mensch tegen de borst moet stui ten. Niet de politie en de paardenverhuur- der alleen kunnen hier goed werk doen. Ieder van ons beijvere zich om, waar het maar kan, het dier bij te staan, waar een z.g. mensch zich daaraan vergrijpt. Red. MOOIE, CHARMANTE ZONNEBRU1NING. en geen verbranden en vervellen met Amild a-Zonnebruin. Flacon DO, Doos 50 en 25 et. Medcdeelingen van Texels Bioscoop 1 heater Ook het Zaterdag j.l. aan De Koog gehouden zomerfeest is opperbest ge slaagd. Dank zij veler medewerking en vooral ook: dank zij het uitmuntende weer. De belangstelling was de heele dag buitengewoon groot. Vooral 's avonds tijdens de stoelen dans in de duinvallei bij het Mierennest kwam goed uit, welk een ontelbaar aantal gasten er op ons eiland vertoeft. Zeker waren er in die vallei wel een drie dui zend bijeen. Een groot succes voor tie V.V.V. en voor de heer Hendriks, die, evenals voorgaande jaren, met lust en ijver aan de organisatie heeft meege werkt. Het feestprogram werd geopend met wedstrijden aan het strand in het maken van figuren uit zand en schelpen en het bouwen van forten. Hieraan namen wel SC personen deel. Er werd keurig werk geleverd; tal van werkstukken dwongen bewondering af. Ze verdienen aparte vermelding: de zeerob (buiten mededin ging); het zeilscheepje, van Klinkenberg, die met de eerste prijs, een groote strand bal, ging strijken; een huis, van Kruit hof; het viooltje, van Kranenburg, (deel nemers 58 jaar). Verder: maquette van Texel, van Bree- dius, die een tennisracket won; een ma troos, van Kranenburg; een hertje, van Schwimmen (812 jaar); de kaart van- Nederland, van Enklaar; een paardekop, van Luisterenburg; een staartklok, van Loesje Kikkert Dd. (1215 jaar.) Al deze deelnemers(sters) ontvingen resp. de le, 2e en prijs, meest strand- en badartikelen. Een ieder kreeg bovendien twee reepen chocolade. Verder waren er nog tal van andere figuren, w.o. verscheidene van vogels. Voor het bouwen van forten was de be langstelling gering (slechts negen deel nemers). Daarbij moest de club uit het Badhotel het loodje leggen tegen die uit het Mierennest. Omstreeks 12 uur werd de uitslag op het terras van het Paviljoen bekend ge maakt. De jury bestond voor de figuren uit de dames Bouvc, Dusseldorf, Hoebc, Kin derman en Teitz; voor de forten uit de heeren Dr. Roorda en Van der Weerd. De heer Luberti hield eerst een geestige speech, waarin hij er in de eerste plaats op wees, dat men dit jaarlijks terugkee- rende feest te danken heeft aan het initia tief van de heer Hendriks (applaus) en' aan de prettige samenwerking met on/u V.V.V. Hierop mocht de heer W. H. Lap., voorz., een driewerf hoera in qntvangst nemen. Ook na de prijsuitreiking nam de hee. Luberti nog even het woord: „Houdt Texel hoog door prettige samenwerking. Waakt voor Texels natuurschoon. Past op voor brand, spaart de helm". Ook de heer W. H. Lap sprak nog een enkel woord en hiermee was het feest voor de morgen geëindigd. 's Middags werd een oefening gehou den met de reddingboot. Ook hiervoor bestond veel belangstelling. Na deze. oefening, wélke mede door de kalme zee, een vlot verloop, had, hield de heer Luberti een vurige propaganda-speech voor de N.Z.H.R.M.. Hierna werd een touwtrekwedstrijd gehouden, waaraan ooi weer zeer velen deelnamen. Wat heeft men zich hierbij in het zweet gewerkt. Het waren spannende partijen, waarbij de supporters de strijdlustigen dapper bij stonden. Texels Fanfarecorps gaf na zeven uu een concert op het terras van het Bad hotel. Er werden, behalve eenige mar schen, ten gehoore gebracht het Williel mus, Doornroosje en de Feestouvertmv Ons corps mocht langdurige huldebetu gingen in ontvangst nemen van de talrijke luisteraars. Vervolgens werd na een rondgang door De Koog naar de vallei bij het Mieren nest gemarcheerd, waar de stoelendans zou worden gehouden. Zooals wc reeds schreven: eenige duizenden waren hiervn getuige. Ook de stoelendans had een vlot, spannend verloop. De uitslag was als volgt. Inmiddels was de schemering begonnen te vallen. De zon nam afscheid. Het teeken om zich gereed te maken voor de aanvang van het sprookjesachtige schouw spel, de optocht met lampions. Een ver rasisend groot aantal personen had zich van een lampion voorzien. Daar zette de stoet zich in beweging. Eerst door het dorp, dan de strandweg op. Inmid dels was het Badhotel door het ontste ken van Bengaalsch vuur in een rose gloed gehuld, wat van verre een indruk wekkende aanblik opleverde. Voor het badhotel werd halt gehouden. Eerst maakte de heer Luberti de uitslag bekend van de lampionwedstrijd. De gasten van Hotel De Toekomst behaal len de eerste prijs. Ze reden, als zigeuners verkleed, in een keurig versierde wagen' in de stoet mee. Eenige vergastten ons daarbij op een concert van harmonica,1 mandoline, guitaar, etc. Nr. 2 werd de verlichte kampeertent „De bonte strik", terwijl eenige perso nen, die zelf lampions gevlochten hadden, met een '3e prijs gingen strijken. De heer Luberti sprak tenslotte nog woorden van oprechte dank voor de al gemeene en spontane medewerking. Het schitterend geslaagde feest wer, door de duizenden aanwezigen met het zingen van het Wilhelmus besloten. DAN EEN Prijs 75 ct. Franco per post (in carton) 85 ct. 4S0 SCHAPEN GEDOOD. Joego-Slavié. Bij Mostar in de Her- zegowina zijn van 5Ü0 schapen, die on der eikenboomen scholen, er 480 door de bliksem gedood. Ook een boer, die onder zijn wagen was gekropen, vond daar de dood. iiiiiiiiiiiiiiiir'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur.iullll'l SPORT OP TEXEL |i|||!|||||) ||l(l|llllliIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIillllllllIIIIIIIIII!INIIIIIIIIIIIIII!lillllllllllll!l|l||| S.V. TEXEL. Hedenavond weer trainen voor le den; ook voor oudere adspiranten. Aan vang 7.45 uur. Hoewel we weten, dat er spelers door werkzaamheden verhinderd zijn, blijven er nog voldoende over ont een behoorlijke opkomst te verwachten.. 'De Comp. nadert. Dezer dagen zal de Elftal-Comm. de elftallen dienen samen te stellen, om in dat verband te gaan oefenen en aldus de samenwerking te bevorderen. Adspiranten Donderdag avond trainen, aanvang half acht en allen: weer present. Athletiek. Aan de deelnemers der wedstrijden maken we bekend, dat er dagelijks geoefend wordt. Ook zij, die medewerking en deelname toezegden en zich nog niet voorbereidden, worden nu zeer zeker verwacht. Vrijdagavond 7.15 uur. Trainen voor adsp. Jullie kunnen ook aan de wedstrijden deelnemen, jon gens. Dan maar oefenen om een zoo goed mogelijk figuur te slaan. D.D. GIFTEN ALG. WIJKVERPLEGING Fam. V., Oost fl.— CONSULTATIEBUREAU. We herinneren er aan, dat het Consul tatiebureau Vrijdag as. zitting houdt. ZWEMMEN OVER HET MARSDIEP. i Zondag hebben negen leden van de Heldersche Zwemclub Frissche Morgen, onder wie twee dames, een fraaie presta tie geleverd door het Marsdiep over te zwemmen. De heer C. Tijss-en deed dat in de kortste tijd: 1 uur 2mnt. 30 sec.; H. Wildennerg in 1 uur 5 minuten; K. Stadtman in 1 uur 13 mnt. Verde.' namen nog deel de dames N. en S. Borst,, en de heeren P. Oom, J. Dekker, A. Vla ming en L. Gladpootjes. Het vertrek had plaats tegen 12 uur van Oostbatterjj te Den Helder. De zwemmers hadden nu en dan met wat golven te kampen, terwijl hier en daar aanmerkelijke temperatuursverschil len konden worden waargenomen. PRINS HENDRIK-POLDER. ONGEVAL. Schilder P. Graaf had het ongeluk, dat een vallende ruit hem de polsslagader doorsneed. Hij trachtte zelf bloedverlies zooveel mogelijk te voorkomen. Op Alexanderhoeve hielp men hem de pols afbinden, waarna hij zich per auto naar Den Burg begaf, om zich door een arts te laten behandelen. DE GEVANGENE VAN ZENDA. Een film, die de verwachtingen ver overtreft. Lees de persbeoondeeliugen in vorig nummer en ga deze fjlm zien. Ze stelt li ook vast niet teleur. PYGMALION. Een film, die hier al eerder vertoond is. De goede roep, welke daarvan is uitgegaan, rechtvaardigt een herhaalde vertooning. Er zullen nog veel bioscoop* vrienden deze film willen gaan zien. Ze is geestig eu onderhoudend. Terecht wordt ze een 'der best geslaagde van eigen bodem genoemd. DEN HOORN •DUINBRAND. Bijenkasten liepen gevaar. Vrijdagavond is door de bliksem brand ontstaan in de duinen nabij Ruigchoek. Omwonenden wisten met zand het vuur te dooven. Ook de regen hielp een handje mee. Ongeveer een bunder helm ver brandde. Het scheelde niet veel of een aantal kasten met bijen (25 van de heen N. Kortenhoeven, Den Buig en nog en kele van dc heeren C. Roeper, Spang en 1'. Zijrn, Hollcwalsweg), was een prooi der vlammen geworden. Naar de heer Kortenhoeven ons meedeelde, kwam de brand tot op vijf meter van de plaats, waar de kasten stonden. Dc kasten met bijen vertegenwoordigden een waarde van pun. f 000. LAGE PRLA1IE. SPOEDIGE OVERNAME. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onderl. Rundveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Paarden verzekering D.E.L. H I I. Veehouders! wordt allen lid! llllllllllll GEA1LNGD NIEUWS BINNENLAND Alphen a.d. Rijn. Zaterdag is een 8-j. knaapje, dat alleen in een roeibootje was gaan varen, te water geraakt en ver dronken. Het was dc derde maal, dat ecu kind uit het gezin Burggraaf door een ongeval om hel leven kwam. Amsterdam. In het Amstelparkbad is Zaterdag een 30-j. man door onbekende oorzaak verdronken. Het ongeval werd ceist na sluiting bemerkt, toen het perso neel een bundeltje kleeren vond zonden eigenaar. Schevcningen. Zaterdagmiddag is uit dc strafgevangenis een gevangene,i die zes maanden had, ontvlucht. Waar schijnlijk heeft hij aan het strand zijn gevaiigeniskleeren voor gestolen kleeding verwisseld. Te Wijk aan Zee is de bliksem' geslagen in een kampeertent. Van de zes tentbewoners werden mevr. Zwart uit Amsterdam en een meisje uit Rot terdam gedood. Ook in een andere tent sloeg de bliksem. Daar werd -een persoon tijdelijk verlamd. Te Wijk aan Zee speelt dc plaat selijke schaakclub Vrijdag a.s. een massa- wedstrijd tegen badgasten. Iets voor Texel? Echt. Een sneltrein is op twee bij de spoorwegen werkzame arbeiders ge reden. De mannen waren op slag dood. Ze hadden wel op een passeerende goe derentrein maar niet op de sneltrein gelet. Den Haag. Zondagmiddag is de 16- jarige J.C.R. bij het baden in de drie m. diepe Binckhorsthaven verdronken. - De jongen kon niet zwemmen. Ópheusden. Bij baden in de Rjjn is de 26-j. S. v.d. Wardt, die goed kon. zwemmen, verdronken. Den Haag. De regeering heeft toe gezegd verlaging van de leerlingenschaal ernstig in overweging te zullen nemen. Den Haag. De Eerste Kamer wij zigde de Omzetbelasting zoo, dat deze vermoedelijk zeven millioen meer zal opbrengen. De Jubileumfilm 18081938 is ge reed. Het eere-comité, waarvan oud- mi nister Van Lidth de Jeude voorz. is, aan vaardde haar. Zuid-Beierland. Zaterdagavond is de 19-j. P. van Brakel bij zwemmen in een kuil geraakt en verdronken. Bij Venlo is in de Maas een 17-j. arbeider verdronken. Bij reddingspo gingen bood hij zoo hevige tegenstand ciat men hem helaas weer los moest laten. Later heeft men hem dood aan de wal gebracht. Te IJmuiden is een 7-j. knaapje nabij de steiger van de Alkmaar Packet verdronken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 5