HOBAHO-LISSE Boekitaiiilsl Parkstraat weermiddelen Be grootste bloemboElenveiling uit Be bollenstreek dus de meeste koopers ~TrixlLAARTJES". Souvenirs van Texel Waarde - bonnen Noteering C. R. Keijser &Co Mijn luchtgareel Verzorging van Bezwaarschriften A SEERS, Reclame Permanent Wave compleet f 2,50. Waarschuwing. HERMES-BABY Hoe Is het mogelijk een gouden collier. ADVERTENTIES Vele nouveaulé's K. SVIA^TIE, versche schelvisch. versche schar. dienstmeisje. Heden (WGensdag) middag 2 uur Viking-zelfbinder, voor elke onderwijsinrichting Ochtendvoar 9,50 uitsluitend Texelsche narcissen. JOH. PARLEVLIET, den Burg, Tel. 62. Bloembollenland onderwijzeres Zuid-Eierland Houders van werkpaarden tegen den aanslag inkomstenbelasting becijfering van het inkomen over het afgeloopen jaar. een woonhuis GTTÜ GETTLER Een 1e klas schrijfmachine Prijs f65. Juist iets voor u? Bedrijfsvereniging Te Zanclvoort is een 23-j. jongeman it Haarlem, bij het zwemmen in zee erdronken. Hij had zich te ver gewaagd. Het weer. Donderdag was de naximum temperatuur in Groningen 31 jraden Celsius (88 F.), te De Bilt 33 C. 91 F.) en te Maastricht 34 C. (93 Fj). ien hittegolf dus. Te Apeldoorn isoverleden de ïeer Berenschot, uit Loenen, die door le hitte was bevangen en naar een zie- cenhuis was vervoerd. Den Bosch. De 39-j. Bechthold, die net zijn kinderen in de Maas aan het ..pootje baden" was, zag hen plotseling, under water verdwijnen. Hij trachtte hen te redden, maar verdronk. De kinderen werden door een voorbijganger gered. BUITENLAND De Gouv.-Generaal van Ned.-Indiè heeft geweigerd audiëntie te verleenen aan de N.S.B.-leden Geelkerken en De Marchant et d'Ansembourg en wel we gens de wijze, waarop de N.S.B. in Ne derland de regeering bestrijdt. Engeland. Londen. Drie ingenieurs zijn bij werkzaamheden, die zij op tien meter diepte uitvoerden, door gas ver giftiging overleden. Engeland. Te Birkenhead is de nieuwe „Mauretania", het 33.000 ton groote passagiersschip van de Cunard White Star Line, te water gelaten. 100.000 personen waren er bij tegenwoor dig. Roemenië stond aan de Hongaren in Zevenburgen het volle gebruik van hun eigen taal in kerk en school weer toe,, zelfs het gebruiken van hun eigen vlag naast de Roemensche. In België spitst de verhouding van de Vlamingen tot de Walen zich toe. Luik's burgemeester spoorde de inwo ners aan door het uitsteken van cle Fnan-' sche vlag 'te demonstreeren 'tegen de Belgische militaire oefeningen, welke z.g. tegen een Fransche inval waren gericht. De Vlaamsche pers eischt het ontslag van die Burgemeester, omdat hij de Ko ning en de Regeering zou hebben ge hoond. Drie Tsjechische piloten, cjie op 3 Augustus boven Duitsch grondgebied hebben gevlogen, zijn gestraft. Mandsjoekwo. Gesteund door 100 vliegtuigen, die meer dan 500 bommen uitwierpen, hebben de Russische troepen' Zaterdag een aanval gedaan op de heu vels van Tsjangkoefeng. De Russische en Japansche troepen staan nog slechts 150 M. van elkander verwijderd. Britsch-lndië. In Senis staan als gevolg van overstroomingen van zes ri vieren ongeveer 4000 dorpen onder water. De spoorwegverbindingen zijn gestag neerd. Vliegtuigen brengen hulp. Spanje. De troepen van Franco heb ben Zaterdag aan het Ebro-front suc cessen geboekt. Twee divisies regeerings- troepen zijn vernietigd. Er werden 2000 krijgsgevangenen gemaakt, terwijl 1000 man van de regeeringstroepen werden gedood. In Italië zal niet tot vervolging van Joden worden overgegaan. Zoo sprak Mussolini. Op de 1000 inwoners komt. in Italië één jood voor. Vereen. Staten. De filmartist Wer ner Oland, beroemd door zijn vertolking van Charlie Chan, de Chineesche detec tive, is Zaterdag op 59-j. leeftijd aan! longontsteking overleden. MARKTBERICHTEN ESPERANTO. Te Londen is tijdens het daar ge houden Wereld-Esperanto-Congres op 4 Aug. plotseling overleden de ook op ons eiland in Esperanto-kringen bekende Es- perantiste Marg. Saxl. PREDIKBEURTEN HERV. GEMEENTE. Donderdag 11 Aug De Cocksdorp nni half 9 Ledenavond. ZONDAG A.S. Burg, v.m. 10 uur, ds. Visser Oudeschild, v.m. 10 uur, ds. Salm De Koog. 10 uur, ds. Van 't Hooft. Den Hoorn, vm 11,15 uur ds. Salm Oosterand vm. 10 uur Ds. Kok. Cocksdorp nm HALF ACHT ds. Salm Coll. fonds noodl. kerken en pers. ZUID E1ERLAND GEEN DIENST GEREF. KFRK Burg v.m. 10 uur Candidaat Wouda nm HALF ACHT ds W. H. Gispen Oasteaend vm. 10 uur ds. W. H. Gispen"? van Delft. Namiddags drie uur: Cand. Wouda. GEREF. KERK (H.V.) Oosterend vm 10 uur ds. Kok nm. 3 u dezelfde DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg vm ,10 uur ds. S. M. A Daalder van Heerlen Den Hoorn, half elf, Ds. Smidts. Eierveiling Hollands Noorderkwartier Alkmaar, Aug. Kipeieren aanvoer 165,000 Kipeieren 3,60 a 4,50 per 100 stuks Eendeneieren f 2,90—3,15. Eierveiling Texel 8 Aug. Aangevoerd werden 48244 stuks kipeieren 46-50 0.a 0, - 50-56 3 20 a 3 60 58-62 3,55 a 3,80 62-64 3,70 a 3,85 66-70 3,95 a 4,20 Texel 8 Aug. 4 paarden 150 a 350 2 Veulens 77 a 125 4 koeien 180 a 260 7 vette kalveren 40 a 65 9 nucht kalveren 8 a 14 126 schapen 16 a 18 307 lammeren 8 a II,— 12 Biggen 16 a 22 60 kippen 0,55 a 0.75 Purmerend 9 Aug. Aangevoerd 580 stuks totaal. 295 veoe koeien 0,64 a 0,73 geldekoeien 140 a 210 melkkoeien 220 a 300 12 paarden 90 a 210 65 vette kalveren per KG 0.30 a 0,5 300 nuch kalveren 7,— a 18 200 vette varkens 54 a 56 60 magere varkens 26,- a 38 530 schapen 16. a 24,— 400 lammeren 8 a 11, 450 biggen 17, - a 23 Kipeieren 3'503.90; eendeieren 2 80. Coöp Veiling: 2,25-^,10; eendeieren 2 75-2.90. TE KOOP: 20 H.L. Golden Spur 8 King Alfred plm 2 HL Tulpen Tarn. Sander 1 Tulpen Theeroos Te huur voor 1 jaar 53 RR leeltver: unning Nare. B. KOOGER, de Waal. ongeraapt JONGE WITTE LEGHORN HENNEN aangeboden. S. H. WU1S Dz. TE KOOP: plm. 10 Roe te velde staande PAARDENBOONEN. B. KOOGER, de Waal. GEVRAAGD: BOLLENSORTEERDER of -ROOIER A.DAALDER, De Koog. Lepels in zilver vanaf f 1.25. Idem in verzilverd vanaf f0.55. Hoogerstraat Den Burg. Goud, Zilver en Uurwerken. VERLOREN te Oosterend S. v. HEER1NGEN, Peperstraat. REKENINGEN, enz. van het STRANDFEEST V.V.V. TEXEL in te dienen vóór Donderdag a.s. O bij M.A. LANGEVELD M.C.z., O Koogerweg. Heden, Woensdag, Donderdag en Vrijdag j Bij aanvoer Donderdag en Vrijdag Speciaal adres voor gebakken visch en haring. DE GEZONDE APOTHEEK. Telefoon 82. TERSTOND GEVRAAGD M. C. LANGEVELD, Koogerweg. wordt op het bedrijf van de heer C. KEIJSER Dz., RUI TERSPLAATS, gewerkt met een 5-voet, gemonteerd op vliegtuigban den, getrokken door twee paarden, in zware tarwe, zonder dat er te voren een pad is gemaaid. GAAT DIT ZIEN. N.V. „LOUIS NAOEL en CO" Arnhem. levert tegen niters billijke prijs alle van N.V. De Texelsche Graan- Kunstmesthandel vh. en Vrijblijvend per 100 KG af Oudeschild en Burg Lai lata mais Nieuwe Oogst 8,75 Maismee! 8- Plade mais 7,75 Chevaliirgerst 8 50 Gerstemeel inlandsch 8 75 Wikkenmeel 8.75 Erwtenmeel 9,75 V'oerroggemeel 8,75 Gemengd kippenvoer (gezuiverd i 9 25 Paddi 7,50 Haver 7, Tarwe buitenlandsche witte 9 25 Kalvermeel A 975 tot plm. 3 maanden Kalvermeel B 9,75 Weidekoekjes A 22-24 pet 8,75 B 28-30 pet 8 80 Murwe lijnkoeken 11.— Voorslaglijnkoeken gebroken sUivrij 9,50 Lijnzaadschilfers Sijpcstein (ook fijn gebroken voor lammeren) 9,65 Grondnotenkoek gebroken 55 pCt eiwit en vet 8,40 Lamuierenkorrels 9, Paardebrokken - koekjes 8,75 Vaikensmeel A tot 100 pond (ook voor zeugen) 8,80 Varkensmee! B van 100 tot 200 pond 8 60 Protos pulp 6,50 Tarwegrint e.i Zemelen 7,75 Zonnepitten 9,50 Turfstrooisel 25 De^ 8urs>, Texel, II Aug 1938 Nog steeds een aparte afdeeling der veiling disponibel voor Wilt u, aanvoerders, ons het genoegen doen ZOOVEEL MOGELIJK GELIJKE GETALLEN IN DE KISTEN te doen. Dit is ook voor U van belang, omdat er veel exporteurs zijn die slechts bepaalde maten gebruiken. IEDERE DAG VEILING. CROCUSSEN kunt u ons zenden in nieuwe narcissenkisten. Voor notablocs en inlichtingen bij onze vertegenwoordiger TE HUUR blootschoof 1938 of groenland, naar over eenkomst, op boerderij, thans in gebruik bij den heer L. Peper in P.H. polder. Te bevragen bij den heer D. EELMAN, Min. Ruysweg, de Koog. SOLLICITANTEN worden opgeroepen naar de betrekking van aan de o. 1. school te in het bezit van de akten j. en k. Stukken in te zenden aan den Bur- gemeester voor 17 Augustus 1938. werkt goed en wordt desgewenscht acht dagen op proef geleverd Vraagt prijs en inlichtingen bij B. BARHORST, C 30 „Rio", de Cocksdorp. ADMINISTRATIE-KANTOOR Zwaanstraat 4 Tel. 75 Te luiur of te koop nabij den Burg. J. H. GEUS. Grootste en Modernste Speciaal - Damessalon van DEN HELDER KEIZERSTRAAT 83 (in de bocht) Tel. 513 De Directie van de K.L.M. brengt het volgende ter kennis van de K.L.M.-passa giers le. De K.L.M. neemt sléchts verant woordelijkheid op zich voor regelmatig vervoer tegen de officieele tarieven, in dien door de officieele, door K.L.M. en Gemeente aangewezen w agens wordt ge reden. 2e. Medegedeeld moet worden, dat bij te late aankomst op het vliegveld, ver oorzaakt, om welke reden ook, door het gebruik maken van taxi's, waarop dezer zijds geen controle wordt uitgeoefend^, NIET zal worden gewacht, terwijl GEEN recht op restitutie bestaat, indien om diei reden de machine wordt gemist en van de gereserveerde plaats geen gebruik wordt gemaakt. (Zwitsersch fabrikaat) Reeds verscheidene tevreden gebruikers op Texel. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Er zijn op Texel nog boeren, die geen lid van de zijn. Ongelooflijk Meldt u even bij secr.Jac. ROEPER, Koogerstr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 6