TRIUMPH 51ste Jaargang Zaterdag 13 Augustus 1938 DE „TRIUMPHATOR" WAARSCHUWING IN SMAAK ROOKT Wij, op Texel, en onze Gasten EERSTE BLAD. De Drie D's. N.V. WACO Autobusdiensten „Drie zaken die beginnen met een D. moet gij vermijden", placht de om zijn hooge deugd als heilige vereerde pater Willie, de Iersche aalmoezenier in de Groote Oorlog, te zeggen: ,,de dokter, de duivel en de dumps (neerslachtig heid). De dokter kunt ge voor de gek houden, van de duivel kunt ge wegloo- pen, maar als je aan de „dumps" toe geeft, dan heb je een duivel in". 'Een der grondstellingen van zijn leven was: de vroolijkheid maakt de weg tot heiligheid gemakkelijk. Hoe hij naar die grondstelling leefde, reeds als jong- mensch, vertelt hijzelf: „Ik herinner mij nog levendig de aankomst in [het noviciaat te Tullabeg; hoe ik pater Socius ver baasd deed staan, toen ik met drie treden tegelijk het bordes opstormde en de voorhal binnenvloog. Het was een onge woon verschijnsel voor hem, dat de no vicen intraden in zulk een opgewekte stemming en het klaarolijkelijk eenjsretje vonden. Hoewel ik het toen nog niet be greep, was dit een der beste kenmerken eener echte roejiing. Van toen af heb ik voortgeleefd, dag in, dag uit, met een zelfde opgewekte geest, die mij hielp de moeilijkheden niet te zwaar te tillen,, altijd de lichtzijde van alles te zien", Zelfs in de ellende der loopgraved, heeft pater Willie kunnen denken aan de' leliën des velds en de vogelen des he mels, een troost bij de nijpendste zorgen voor voeding en kleeding, voor eigen en anderer toekomst. Denken wij toch aan dit heilig opti misme, wanneer ons het hoofd te zwaar wordt. ZONDAG Mislukking in het leven maakt niet uit; het grootste ongeluk is: stil te staan. Inayat Khan MAANDAG Alleen het minderwaardige wordt zel den miskend. Lessing DINSDAG Maar nauwelijks staat het gebruik der beste dingen open, of het misbruik komt' schijnheilig ingeslopen. Vondel. 'WOENSDAG Het goede groeit traag in de scha duw van geringschatting F .v. E e d e n. DONDERDAG De middenweg is het veiligst. O v i d i u s. VRIJDAG Algemeene bijval kan gewoonlijk de middelmatige mensch slechts verwerven. Montesquieu. ZATERDAG De menschheid is groot, maar de men- schen zijn klein. EFrommel. 101 Gruvère-kaas is genoemd naar..... 102 Wie bestreden elkaar in de Gulden Sporenslag 103 Waar is de beroemde Blauwe Grot? 104 Wat beteekent grotesk? 103 Wie vond de notenbalk uit? 101 Naar het Zwitsersche plaatsje! Gruyère. 102 Franschen en Vlamingen, 11 Juli 1302 bij Kortrijk; de Vlamingen veroverden daar 700 gouden sporen. 103 Op het Italiaansche eiland Capri. 104 Grillig, fantastisch; ook denaam, van een lettertype. 105 De Benedictijner monnik Guidovan Arazzo (995—1030.) 106 Wie schreef „Gullivers Reizen"? 107 Wat is een grosse? 10S 'Wie schilderde de Stier van Potter? 109 Hoe groot kan een potvisch wor den? 110 Wat is een praam? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. 13 Aug.: Conventie van Londen, waarbij onze vroegere bezittingen in de In dische Archipel door de Britsche re geering worden teruggegeven. 1814 14 Aug.: De schrijver James Curwood overleden. 1927. 13 Aug.Geboortedag van Napoleon Bonaparte, Ajaccio. *769. 16 Aug.: Geboortedag van de Fran- sche scheikundige Lavoisier, Parijs. 1743. Si Neem 60 pet. van uw tijd voor fg 5g uw zaken. En 40 pet. om u niet te fg bemoeien met andermans zaken, jg En ge zult beter zaken doen en [g •g meer genieten. Jg gcglglgSgfgtgffifflffl ft BBfflffiSlfflififfifflffiffi Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. Wij, op Texel, onderscheiden drie soorten van menschen. Daar zijn in de eerste plaats de geboren Texelaars, die u, bij het betreden van het eiland de hand' drukken met de groet: „Welkom op het eiland", hét, dit, ons eiland, zooals ep maar één bestaat. Zij spreken over hen, die ook op Texel won|en, als over „im port", maar zij sch,atten hen nog hooger dan die derde categorie, die daarna komt, al bestaat er tusschen hen en die, anderen een heele tijd „niks", zoolang als de afstand van de havenplaats Oudle- schild tot de aanlegplek Nieuwediep. En nu is de voor de hand liggende en daarom zoo foute conclusie, da;t ge vreemdeling niet welkom zou zijn. Alsof niet de lange reeks van wrakken, gestrand' daar ten Noorden van de Waddeneilanden zonneklaar aantoont .dat de zoo verant woordelijke zeekapiteins door alle eeu wen heen toch weer bezweken zijn voor de openhartige roep der gastvrijheid, die hen van de duinen-kust als een sirenen zang toeklonk, waar zij een bevolking* paraat wisten om hen te redden en op te, nemen, zooals alleen een eilander dat met een door hem zelf geredde schipbreuke ling kan doen. En wat is tenslotte een Kapitein Jan van Oordt, die zijn laat-' ste jaren aan de wal slijtend niet ver-, telllen kan van die storm uit het Zuid-- Westen, die kwam aanzetten met een snel heid van „Weest op uw hoede", waar aan steeds weerstand was te bieden, be halve die eene keer, de stranding op de Eierlandsche gronden. En het is toch zeker niet „zoo maar", dat De Ruyter, wachtende op de nadere* bevelen van de Staten, ter reede van Texel zijn vloot ankerde, om zelf in, de bedstee, waarvannog de plaats is, Afwezig: de heer W. Bakker Kz. - Kohier Schoolgeld l.o. Ie kw. 1913: f 386.—. - Idem hondenbelasting 1913: f318.-. Toestemming wordt verleend voor het in het Weeshuis opnemen van:Ger- rit Breman, geb. 17 Mei 1896, en Jan de Scally, geb. 21 Mei 1905. - Benoemd tot leden Comm. tot We- ring van Schoolverzuim, de heer A. Lan- geveld Az., S. de Vries, W. H. Willemsen, P. Lieuwen en H. Over. j - Besloten tot aansluiting van het Raadhuis aan het Rijkstelefoonnet. Wijziging bouwverordening; bepaald t wordt o.a., dat in te bouwen woningen I geen bedsteden mogen worden aange- I bracht; dat men verplicht is te bouwen woningen aan te sluiten aan een ge meenteriool, indien dat binnen een af stand van 25 M. aanwezig is; dat men verplicht is .te bouwen woningen aan te sluiten aan een hoogdrukwaterleiding, zoo die bestaat en geen geschikte watervoor ziening van vroeger aanwezig is. Op een desbetreffende vraag deelt de voorz. mee, dat met betrekking tot de aanleg van een verkorte weg van Den F.urg naar de Haven, vorige week een heel boekdeel van bescheiden naar Gedep. Staten en het betreffende Mi nisterie is gezonden. aan te duiden in het hotel „De Zeven; Provinciën" te öudeschild, de nacht door te brengen te midden van het gastvrije eiland-volk. Gelukkig worden hier de onaangename geuren van de eigen lof geneutraliseerd door het feit, dat uw scribent geen ge boren Texelaar is, wiens minderwaardig- heidsjoomplex op dit gebied, dat hem van elke schapenboet en iedere duintop, elke dag aangrijnst, hein dwingt toch juist dit woord tot zijn pseudoniem te> kiezen. U begrijpt wel, als de echtd Texelaars daar achter komen..... laten wij er niet aandenken. V Onze gasten zijn zeer wel 'in verschil lende categorieën onder te brengen. Waar lijk, er wordt niet bedoeld de subtiele on derscheiding: dagjesmensch, kampeerder, hotel-pension-gast, huisjeshuurder, neen, het zijn allemaal stedelingen, die w.at frissche lucht behoeven. Daarom komt dat onderkomen er heelemaal niet zoo erg op aan, al wordt gaarne bet mogelijke ge daan ook dat prima te doen zijn, neen, de bij voorkeur geziene gasten zijn zij, die komen voor het eiland en zijn schoon heden; wie het interesseert, dat de Texe laar een scholekster een „lieuw" noemt en de kemphaan met de typische naam „kragemaker" aanduidt. Het is niet iedereen mogelijk ook van de vogels iets te weten, maar als hij maar herkennend knikt, wanneer in het Texelsch en Natuur historisch Museum met eerbied de naam van dr. Jac. Thijsse wordt genoemd, dan bewijst dat zijn welgezindheid vol doende. In dat museum zal men niet moe worden hem de vogels aan te wijzen,, en hij kan er op zijn gemak de kemphaan van de kemphen leeren onderscheiden en Omtrent aanleg van een steiger te Oost, deelt de voorz. mee. dat de noodige overeenstemming tusschen de verschil- F. H. KEIDEL, Gemeente-arts te De Cocksdorp (1913-'31 257 RAGNHILD HVEGER, de wereldbe roemde 18-jarige Deensche zwem-ster. zal de volgende dag tienmaal zooveel zien in de Mie-landen en Slufters als gisteren, de datum van aankomst. Neen, de zoojuist bedoelde categorieën zijn zij, die komen om iets te halen en degenen, die overvoeren om iets te bren gen. Eerstgenoemde zijn in de sterke meerderheid: zee en strand, duin en. dennenbosch zijn hun domein. De anderen strooien hun gaven uit in de zalen, waar hun lezing met ernst en aandacht wordt gevolgd. Het is soms wat wonderlijk om dan, na de causerie, tegenover die celebriteiten te zitten en een glaasje bier te drinken. Is dat nog gastvrijheid of zijn nieuws gierigheid en andere factoren in het spel? Viruly maakte, heel anders dan in zijn boeken, door zijn herhaalde voor drachten, het Texelsch publiek air-min ded", gewoon, zoo maar op een stoel in een volle zaal en hijzelf in een imponee- rende vliegers-uniform vertellend en wijzend, betoogend en pratend. Daar zijn dan nog die radiolieden, dr. Ritter,wiensi belangstelling op zoo'n avond grooter lijkt voor het eiland dan voor het eerst volgende te bespreken boek, dr. Van Schelven, die voor iedereen zooveel goede raad heeft en deze toch nog op een heel andere manier van man tot man in een zaal, dan via radio of boek weet mee te geven. En u, in de stad, gaat niet meer naar lezingen, want u kunt ze thuis zoo gemakkelijk hooren. Wij, op de ei landen, kunnen dat ook, maar gaan toch. Wij zien er elkaar, als des Maandags op de markt, we weten precies wat we drin ken moeten: 's avonds om elf uur een1 kopje chocolademelk, en na een redding boot-oefening iets anders. „Toeristenkampioen". lende waterschappen nog niet is ver kregen. De voorz. meent echter, dat men daarop niet lang meer zal behoeven te wachten. Op een vraag van de heer Visser zegt de voorz. overweging van stichting van een barak voor lijders aan besmet telijke ziekte toe. De heer Mets vraagt geregeld ge- neesk. onderzoek van schoolkinderen ter mogelijke voorkoming van uitbreiding van besmettelijke ziekten. Voorz. zegt* toe, dit te zullen overwegen. Afwezig: de heer W. Bakker Kz. Benoemd tot onderwijzeres te De Waal mej. M. A. Kuiper. Benoemd tot gemeentearts te De Cocksdorp de heer F. H. Keidel, arts te Tijnje. Toegestaan wordt, wat de hoogte van 't gebouw betreft, af te wijken van. de bouwverordening bij de stichting van een boerenplaats in Dijkmanshuizen. Het verzoek geschiedt door architect G. de Beurs Gz., Den Helder, als gemachtigde van dr. J. Timmer, te Haarlem. B. en W. stellen voor een 2e ambte naar ter secretarie aan te stellen op eert, salaris van f450 plus f50 voor het bezit van het djploma der Vereen, voor Ge meentebelangen. LSCHECOURANT |i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| VOOR DE ZONDAG ZONDAG, 14 Augustus 193S. VOOR HOOFD EN HART. WEET U ZE ALLE VIJF ANTWOORDEN. NIEUWE VRAGEN AAN BADERS EN ZWEMMERS „Het water is zoo oprecht als doorschijnend het vleit niemand met de onmogelijkheid van gevaar, die het waagt zijn heiligdom in te gaan." Hildebrand (Camera Obscura.) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiillllll WAT ER GEBEURDE... l^|||||| WOORD EN DAAD WOENSDAG 5 FEBRUARI 1913. 256 VAN TEXELS RAAD. TEXELAAR. VAN 1887 - HEDEN. WOENSDAG 19 FEBRUARI 1913. 258

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1