4 Jaargang No. 5283 Ge Nieuwe Tpxeische Courant Woensdag 17 Augustus 1938 N.V. WACO Autobusdiensten Texelsche Berichten CREME ste eerTveldaacf voor Uw huid LSCHECOURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.—; lossenrs. 4 ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 17 18 19 20 2! 22 23 Aug 1.— 1,34 2,15 3,08 4.30 6,17 8,53 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGLN 8 51 ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:iniiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiitiiiiiiiiniii|||lll VAN OVER DE GRENS. Oorlogsgeruchten waren in de afgeloopen week niet van de lucht. Verschillende berichten, die in de Fransche en Engelsche pers gepubliceerd zijn ,over militaire maatregelen, die op het oogen- blik in Duitschland genomen wor den, zijn daar de oorzaak van. Sommigen beweren nu zelfs met stelligheid, dat Duitschland nog deze maand of ten laatste in September tot de aanval op Tsjecho-Slowakije zou overgaan. Wij moeten bekennen, ons over deze oorlogsgeruchten niet erg ongerust te maken. Dat men thans in alle landen rekening houdt met de mogelijkheid van. een groote oorlog, is een feit, en dat ook Duitschland onder die omstandigheden! maatregelen neemt, is zeker niet biezonder verontrustend. Dal doet men immers in de andere landen ook. Daar komt nog bij, dat de geruchten over de Duitsche mili taire maatregelen stemmen van „drie so ciaal-democraten uit Oost-Duitschland via Praag", zooals b.v. de „Manchester Gu ardian" zelf mededeelt. Het „document" is daarna door Havas als „Engelsche" informatie aan de burgerlijke pers door gegeven, wat natuurlijk geenszins juist is. Het is immers zeer waarschijnlijk^ dat het ding te Praag is gemaakt of in een ander centrum van Duitsche uitgewe kenen. Anderzijds is het waar,, dat ook het D.N.B. berichten over uitbreiding van entrepotruimte geeft, zulks in verband „met de recordoogst van het jaar". De oogst is dit keer inderdaad goed, maan is hij inderdaad nu zoo groot, dat er plotseling ruimte te kort is? In het bui tenland meent men nu, dat deze uitbrei ding een militair karakter heeft. DUITSCHLAND EN HET RUSSISCH-JAPANSCHE CONFLICT. De vraag is thans, denkt men in Duitschland werkelijk aan een aanvalsoor log? Wiij kunnen het niet weten. Maar wel weten we, dat er voor iedere verstandige Duitscher vele goede redenen zjjn om geen oorlog te wenschen. Van nationaal-/ socialistische zijde in Duitschland wordt er trouwens telkens op gewezen, dat het uitlokken van een oorlog in strijd zou zijn met de politiek der rasverbetering. Van veel meer belang lijkt ons de hou ding van Berlijn inzake het Russisch-Ja- pansche conflict. Duitschland en Italië schijnen te Tokio werkelijk op matiging te hebben aangedrongen. Als men bin nenkort een Europeesche oorlog zou wen schen te ontketenen, zou men in Tokio wel anders opgetreden zijn, want zooals de zaken thans staan, houdt Rusland im-- mers de handen in Europa vrij, wat een Berlijn en Rome met booze bedoelin gen geenszins naar de zin zou kunnien zijn. Wij blijven dan ook gelooven, dat vele militaire maatregelen slechts genomen worden, om daaruit diplomatiek zooveel mogelijk munt te slaan en dat in geen der Europeesche hoofdsteden ernstig aan 'n aanvalsoorlog wordt gedacht. ||||||!llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll!Ullltlllllll|||||| llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF Illlllllllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiii!iiiiiiiiiim'iiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiii!iiiiin|||||| 106 Wie schreef „Gullivers Reizen"? 107 Wat is een grosse? 108 'Wie schilderde de Stier van Potter? 109 Hoe groot kan een potvisch wor den? 110 Wat is een praam? ANTWOORDEN. 106 Jonathan Swift. 107 Afschrift van een vonnis of au thentieke acte in executoriale vorm. 10S Paulus Potter (1625—1654.,) 109 Wel 20 Meter. 110 Klein plat vaartuig voor het bin nenwater. NIEUWE VRAGEN 111 Welke spelling is juist: „Ik zag duizende vogels" of „Ik zag dui- zendeN vogels" 112 Welke kleur heeft ebbenhout? 113 Wat beteekent educatie? 114 Hoeveel inwoners ongeveer heeft Kanton 115 Wie betitelt men met „Hoogge boren Heer"? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. WAPENSTILSTAND BIJ TSJANG KOEFENG. Aan de Russisch-Koreaansche grens zwijgen thans de wapens, als gevolg van de overeenkomst tusschen Litwinof en Sjigemitsoe. De grondslag van deze wapenstilstand is, dat de troepen de po sities zullen blijven innemen, waar zij zich op 10 Augustus, plaatselijke tijd bevonden. Het grensgeschil zal nu wor den onderzocht door een commissie, be staande uit twee Russen, een Japanner en een Mantsjoe. In verschillende hoofdsteden is men overigens geenszins gerustgesteld. En niet ten onrechte. Zoolang het werk van de commissie voor de wederafbakening der grenzen, zonder eenige vaste grondslag is, alsmede de commissie zelf zonder1 onpartijdig lid, zweeft deze geheel in de ruimte en zijn nog allerlei verwikkelingen, te verwachten. Men doet dan ook goed, niet te hard te juichen; eenige reserve is zeker niet misplaatst. DE STRIJD IN CHINA. Voor de Chineezen is de voorloopige overeenstemming tusschen Rusland en Ja pan ongetwijfeld een tegenslag. Een even- tueele Russisch-Japansche oorlog toch had aan China een zekere ontlasting kunnen brengen. Maar de troepen van Tsjiang Kai-sjek laten zich door de jongste ont wikkeling van de grenzen van Siberië. Mandsjoekwo en Korea niet ontmoedigen. Taai vechten zij aan de Jangtse door en het ziet er niet naar uit, dat de Japaiv ners nog deze maand, zooals in hun be doeling lag, Hankau, de Chineesche oor logshoofdstad, zullen bereiken. VLIEGER-GENERAALS BEZOEKEN MOSKOU. Italo Balbo, de Italiaansche luchtmaar- schalk heeft dezer dagen een bezoek aan Berlijn gebracht, waarover in de Italiaan sche pers nogal wat te doen is geweest. Intusschen weet niemand, wat de Italiaan, in de Duitsche hoofdstad met Gtoeringf besproken heeft en het heeft ook geen nut, daarnaar te raden. Nieuwsgierigen kunnen overigens gerust zijn, want mada me Tabouis heeft in de Oeuvre aangekon digd, dat zij er wel achter zou komen. Maar de vraag is, of haar lezing dan wel de juiste zal zijn, want ook de Russische diplomatieke dienst kan zich wel eens vergissen. Ook de Fransche vliegenier-generaal Vuillemin bezoekt Duitscïiland. Groote beteekenis behoeft men echter aan dit bezoek niet toe te kennen. HET TSJECHISCHE VRAAGSTUK. Lord Runciman is te Praag hard aan 't werk. Hij onderhandelt niet vele lieden, maar over het resultaat van zijn bespre kingen wordt zoo goed als niets bekend gemaakt. En dat is tenslotte ook zeer 'iuist. want zoo'n moeilijke zending als aan Rimciman is opgedragen, kan geen ruchtbaarheid verdragen. Europa wacht met spanning, hoe de toestand zich ten slotte in Tsjecho-Slowakije zal ontwikke len, want daarvan zal voor een groot deel afhangen, of de toekomst al dan niet met. optimisme kan worden tegemoet gezien. WAT ER GEBEURDE... üëllllll 17 Aug.; Rob. Fulton maakt een proef tocht van vier uur met een door hem uitgevonden onderzeeboot. 1801. IS Aug.: Opstijging van de Belgische ballonvaarders Max Cosijns en Ncrce v.d. Eist met de F.N.R.'S., te Hour Havenne (België). Ze komen tot 16000 M. en landen de volgende dag in Joego-Slavië (Zenovje). 1934. 19 Aug.: Eerste demonstratie van 'n rolschaatsrijder op de weg tusschen Den Haag en Scheveningen. 1790. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. CONSULTATIEBUREAU. Vrijdag werden adviezen verstrektovee 53 zuigelingen. ZWEMMERS NAAR TEXEL. Zaterdag hebben twee jeugdige zwem mers, A. Suurmond en T. Mulder uit Den Helder, over het Marsdiep naar Texel gezwommen. Ze legden de afstand van plm. 3 K.M. in drie kwartier af. Een, mooie prestatie. ZOMERPOSTZEGELS. Dit jaar werden op Texel de volgende aantallen Zomerpostzegels verkocht: 195 a 3 ct. - f 5.85 228 a 5 ct. 11.50 176 a 6 ct. 10.56 221 a 8 ct. 17.68 112 a 16 ct. 17.92 Ttoaal f 63.41 Vorig jaar was de totaal-opbrengst f 86.57. De netto-opbrengst komt ten goede aan sociale en cultureele doel einden. WEINIG HOOIBROEI. Het staat er dit jaar gelukkig heel wal gunstiger voor met de hooibroei dan in 1937. Tot nog toe werden slechts vijf peilingen verricht, de laatste op de nieuwe boerderij van de heer A. Commandeur* aan de Kuipweg, waar men een een tem peratuur constateerde van 65 gr. Vergel lijken we dit met vorig jaar. Toen wer den vóór 7 Aug. wel 92 peilingen ver richt met vijfmaal een temp. van 86-93 graden. De motorspuit heeft toen vier maal moeten uitrukken, terwijl hij thans voor hooibroei tenminste nog n et van stal is geweest. OUDE FIETSPLAATJES. U heeft uw oude belastingplaatje toch niet weggegooid? Het heeft nog eenige waarde. Stopt het bij ons in de brieven bus (Drukkerij Tex. Courant) of breng het naar de bekende adressen op de dor pen: Burger, Oosterend; A. Backer, Oude- sch'ild; J. F. Zijm, Den Hoorn; C. Stoep- ker, Eierland en J. v.d. Berg, De Waal. De opbrengst komt ten goede aan de t.b.c.-bestrijding. FIETSER CONTRA WANDELAAR. Zondagmiddag werd een voetganger, die liep op de rijweg naar het Bad hotel door een hem achterop rijdende fiet ser „geschept". De wielrijder, een 14-j. knaap had de wandelaar niet opgemerkt, doordat hij mèt gekromde rug al zijn krachten inspande om de helling te halen. De aangeredene was over het voorval ten zeerste gebolgen en gaf de jongen, die maar heel weinig schuld had, een paar Xlmkende oorvegen. Bijna was een vecht partij ontstaan, daar een toeschouwer op zijn beurt de man voor deze daad een afstraffing wilde geven. Gelukkig liep echter alles met een sisser af. Het was ook t; warm om te vechten. Laat de wandelaars uit dit voorval lee ring trekken in 't vervolg het voetpad te nemen. Dan worden „pijnlijke" gebeurte nissen als deze vermeden. BOLLEN VAN TEXEL. Veiling Hobaho. Von Sion: 400 per kist f4.70; 525 p.k. 4.10; 600 p.k. 3.55; 700 pjk. 3.25; 900 pik. 2.65; 1100 p.k. 1.75. Golden Spur: 400 p.k. 3.25; 650 p.k 2.70; 800 p.k. 1.80; rond 12 op 1 125, 10-12 0.90. (DIEFSTAL UIT KAMPEERTENT. Binnen twaalf uur de dader ach terhaald. Onze rijkspolitie, brig. De Bliek en brig. Jellema, heeft Maandag een mooi succes geboekt, door een diefstal uit een kampeertent binnen twaalf uur na de aangifte volledig op te helderen. De dader, een dienstplichtig matroos aan De Mok, bekende dadelijk. De gestolen voorwerpen werden op hem teruggevon den. De zoo vlugge ontdekking is be halve aan de groote activiteit van de politie, mede aan een toevallige samen loop van omstandigheden te danken. Zondagavond werd aan De Koog v. d. G. uit l>en Hoorn aangehouden, omdat hij in het uniform van een matroos rond liep. Hij vertelde ^jn burgcrcostuum met een matroos van IX' Mok voor de grap te hebben geruild. De politie nam hem de jekker en matrozenpet af en stuurde hem er op uit, de matroos te zoekdn. Aldus geschiedde. Doch V.d.G. kon de matroos niet terugvinden. Wat was gebeurd? Eenige dienstkaine- raden van de verkleede matroos hadden* deze gewaarschuwd: „V. d. G. is opge bracht en jij bent ook zuur". Immers, de jongeman was in diensltovertneding. Nu had de matroos wegens te laat thuisko- mne nog eenige andere straffen te goed en hij voelde weinig lust naar de kazerne terug te keeren. 'loen beging hij een groote stommiteit. Hij besloot naar Eindhoven zijn woonplaats te gaan. Maar daarvoor had hij geen geld. Dus drong de jongeman een kampeertent bin nen, waar hij een damest|aschje metf85' aan zilvergeld en bankpapier, alsmede een gouden horloge met ketting, en eeigge snuisterijen stal. Uit de damestasch nan* hij het,geld behoudens een bankbiljet van f20 dat hij over het hoofd zag waarna hij het taschje in de duinen weg gooide. Met de buit is hij op een geleende fiets naar Oudeschild gegaan, waar hij in het Stoombootkoffiehuis overnachtte. Zondagavond om kwart over elf be reikte de politie de aangifte van Je dief-1 stal. Dadelijk werd verband gelegd tus schen de verkleede matroos, die verdwe nen was, en de vermissing, 's Avonds laat; werd aan IX Mok nog informaties inge- wonneiv De jongeman was niet terugge- kaerd. De politie beschikte echter over zijn volledige signalement. Maandagmor gen was de politie bij de eerste boot pre sent. Zij vermoedde, dat de dader wilde vluchten. Doch de matroos was er niet. Nogmaals werd aan De Mok geïnfor meerd, maar nog steeds was de vermiste afwezig. De tweede boot van Texel bracht het succes. De politie zag de verdachte persoon in de kleeren van V. d. G. Hij werd aangehouden. Aanvankelijk wilde hij nog ontkennen, maar toen uit zijn dienstschoenen duidelijk bleek, dat hij matroos was, viel hij door de mand. Het geld en de sieraden werden op hem aan getroffen. Ook de fiets werd teruggevon den. Twee gulden had hij uitgegeven voor logies. De dader is naar Den Helden overgebracht, waar hij in arrest is gesteld.| Het damestaschje werd later in de duinen, aangetroffen. Het bankbiljet van f20. zat er nog in. Het is te begrijpen, dat de gedupeerde kampeersters hoogst dankbaar waren zoo spoedig hun eigendommei terug te krijgen. De politie, die de geheeli nacht in touw is geweest, komt voor voortvarend optreden zeker een woord van hulde toe. Met klem willen we opmerken, dat V. d.G. aan de diefstal totaal onschuldig is. Op het tijdstip, dat de diefstal werd gepleegd, bevond hij zich reeds aan Den Hoorn. Het omwisselen der kleedingstuk- ken moet uit de grap zijn geschied., wek DE MOK. HET BEZOEK VAN HET N.J.V.-KAMP. De deelnemers van het N.J.V.-zeekamp, die Donderdag j.l. een bezoek brachten aan De Mok, konden op de terugreis door de straffe wind Den Oever niet bereiken. Ze koersten naar Den Helder, vanwaar zij per autobus naar Den Oever terugkeeri den. De sloepen werden in de haven van Den Helder achtergelaten. De jongelui, hadden ze toch niet meer noodig, daar de volgende dag de laatste kampdag was. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1