AKKERTJE 51ste Jaargang Zaterdag 20 Augustus 1938 No. 5284 EERSTE BLAD. Hoe staat het met uzelf Wat ieder mensch op zijn tijd behoeft. Texelsche Berichten N.V. WACO Autobusdiensten Neem dadelijk 'n XELSCHE COURANT llllirillll VOOR DE ZONDAG l||||| minimimin Aan Talleyrand wordt het cynische woord toegeschreven„Ik vergeef niets en ik vergeet niets". Was hij er werkelijk de vader van? Of heeft inen hier te doen met een dier vergissingen, zooals er meer in de geschiedenis voorkomen, en draagt een ander de verantwoordelijkheid? Wij weten het niet. Maar wat wij wel weten is, dat het wreede gezegde vol komen, past in een politiek, welke her innert aan Macchiavelli, een politiek, welke list, maar geen genade of recht kent; een politiek, welke het gemoed van gansch een volk vergiftigt. Spreekt men zelfs niet ophitsend van buurstaten als van „erfvijanden?" Echter, behalve in het nationale en openbare, vindt ook in het particuliere' leven de befaamde uitspraak haar toe passing. Meedoogenloos en veelvuldig. En de daad is erger nog dan het woord. Ruzies, dikwijls om een kleinigheid be gonnen, of uit een misverstand ontstaan, kunnen eindeloos voortduren. En veeuni tusschen families, tusschen aanverwan ten en bloedverwanten zelfs, toonen een verbijsterende taaiheid van leven. Men vergeeft niets, en men verge;t mets. Alsof dit niet in lijnrechte strijd ware met christenz i n en christenp licht. En alsof er niet ontzaglijk veel levensvreugd, en levensgeluk mee verloren ging. Het is een verschijnsel van élke dag» helaas. Een onderwerp, dat, in deze t'jd voor al, stemt tot ernstig nadenken. ZONDAG, 21 Augustus 1938. VOOR HOOFD EN HART. I!|l||;i llllllllllllllll'l!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllf!lllllllllllllll|||||| ZONDAG Er is slechts één ding, dat ge zonder moeite kunt bereiken: mislukking. An ders niets. MAANDAG Niels valt moeilijker dan hem recht te doen wedervaren, die ons miskent. Ebner-Esdienbach. DINSDAG Al lucht de minachting vaak op, ze ver troost niet. Tournier. WOENSDAG Middelmaat houdt staat. Aeschylus. DONDERDAG Het middelmatige blijft vrij van nijd. L i v i u s. VRIJDAG Het is een vreugde, het beste wat wij kunnen van de menschheid te denken. Wordsworth. ZATERDAG Onderwijs in menschenkennis is on denkbaar; het woord alleen al doet ons glimlachen. Allard Pierson. ll||||llllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l|||IIIIIHIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIl||i||| llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF Hllllllllll 111 Welke spelling is juist: „Ik zag duizende vogels" of „Ik zag dui- zendeN vogels" 112 Welke kleur heeft ebbenhout? 113 Wat beteekent educatie? 114 Hoeveel inwoners ongeveer heeft Kanton? 115 Wie betitelt men met „Hoogge boren Heer"? ANTWOORDEN. 111 Ik zag duizendeN vogels. 112 Zwart. 113 Opvoeding. 114 Ongeveer 850.000. 115 Een graaf. NIEUWE VRAGEN 116 Wat is juist: „Gedorschen"graan of „Gedorscht" graan? 117 Wie schilderde „het straatje van Vermeer?" 118 Waar ligt het Toba-meer? 119 Wat is iridium 120 Hoe komt men aan de naam „ni cotine" C>e antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. KOOP EERST EEN ANDERE TANDPASTA en liefst de duurste dm er is en probeer daarna Ivorol (volgens nieuw recept). Dan neemt u waar hoe Ivorol in reinigend- witmakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft. WAT ER GEBEURDE... [llllllll!lltllllllllllllllllllllllllllll!ll!llllllllllll!lllllllllllltlllllllll!llllllll|||||| 20 Aug.: Overwinning van De Ru v ter in de slag bij Kijkduin. 1673. 21 Aug.Geboortedag van de Ned. staatsman Groen van Prinsteren. Voorburg 1801. 22 Aug.: Intocht van de Hertog van Alva te Brussel. 1567. tegen dat afgematte gevoel. Verrassend snel verdrijft 'n Akkertje schele hoofdpijn, zenuwachtigheid, oververmoeidheid en lusteloosheid. Per koker van 13 stuks - 12 stuivers. Per doos van 2 stuks - 2 stuivers. flADAhlTIE Wij garandeeren de goede UMflMlv I IE werking van "AKKERTJES", wanl ze bevatten een bijzondere combina tie van uiterst geneeskrachtige stoffen, volgens recept van Apotheker Dumont. Vanwege de reclame noemt zich elk der Wadden eilandende Parel der Wad den, - terecht, want ze vormen tezamen een kostbaar snoer, de beschermende boog tegen de koude Noordenwind, maar, ook 'n boeiende reeks nog wei-bewaarde schoonheid. Het is noodig, dat op deze eilanden spoedig uitbreidingsplannen ko men om lintbebouwing te voorkomen. De Noordhollandsche schoonheidscommissie bekijkt reeds alle bouwaanvnagen van Texel en toetst ze extra in verband met het groote belang, dat juist hier in een goede bebouwing is gelegen. De Wadden-ieilanden moeten vol van rust en schoonheid blijven, het moeten blijven de broedplaatsen van vogels, die elders moesten vluchten; er moeten blij ven de groene schapenweiden, omgeven niet door doode jjzerdraadomrastering., doch afgezet met de tuinwallen vol lief lijke bloemen, die het land passend en vroolijk afheinen, en, met de witte boer derij op de achtergrond, deze bezittin gen tot één natuurlijk geheel maken Door het rustelooze en niet genoeg te prijzen streven van vereenigingen om natuurschoonheid te bewaren, hebben de eilanden groote gebieden gekregen, waar deze belangen veilig zijn. Ook ljggen er reservaten, waar de vogels rustig kun nen weierkeeren, na de trek, omdat zij er een veilig toevluchtsoord weten. Maar evenals de vogels, behoeven ook de vol keren reservaten, waarin zij zich kun nen terugtrekken van de roezigheid der Steden, van de gespannenheid, die elko goed verrichte arbeid met zich brengt, om er de kracht te putten voor de nog1 af te leggen, weg. En daarom mag het toerisme worden aanbevolen, moet ieder zoo mogelijk naar buiten, een tijdlang ieder jaar, mits de natuurgebieden hunt karakter kunnen bewaren, mits niet ook hier het stadsche lawaai en het stedelijk vermaak komt. De techniek van de vasté waschtafels en het electrisch licht is daarmede in het geheel niet strijdig. Er. dan zullen de vermoeiden hier zich wanen als eerst recht in die eeuw, waar in voor ieder gezorgd wordt als voor het kind door zijn moeder. Omdat de wijze en eeuwige Moeder Natuur het groote heil kan brengen, dat ieder mensch op zijn tijd behoeft, en dat nog te vinden is op de Noortizee-eilanden, de parelen der Wadden. „Toeristenkampioen". TEXELAAR. OOSTEREND BI' HET GOUDEN HUWELIJKSFEEST VAN AR1S VAN DER VIS EN TET.'E KUITER. Voor het echtpaar Aris van der Vis en Tetje Kuiter was het gisteren een gedenkwaardige dag. Het was toen n.l. niet minder dan vijftig jaar geleden, da) zij zich naar het Raadhuis te Den Buig lieten rijden, om zich door burgemeester D. C. Loman in de echt te laten ver binden. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit, hebben we met hen een nraatje g> maakt. Kras, biezonder kras zijn ze nog, Van der Vis en zijn vrouw. Van der Vis wint het in leeftijd; hij wordt 9 October 73 jaar, zijn trouwe levensgezellin wordt! 29 Augustus 69. Zij mogen zich in een uitstekende gezondheid verheugen. Van de kwalen, waarmee de ouderdom .oo vaak gepaard pleegt te gaan, zijn zij ge lukkig steeds verschoond gebleven. Beiden zijn rasechte Texelaars. Op Texel zijn zij geboren en getogen, Texe laar zijn ze aldoor gebleven. Mei.. Van der Vis is op Oost geboren. Daar groeide z»j op met haar twee broers en twer zusters, van wie nu nog slechts één, zuster in leven is. Van der Vis is van geboorte Ooste en- der. Ook hij was niet de eenige thuis. Drie broers en twee zusters had hij. Eén broer en één zuster zijn thans reeds ge storven. Zijn oudste broer is reeds 76 jaar. Het jubileerende echtpaar zelfheeft eén zoon en één diochter, van wie zij thans zes kleinkinderen hebben. Hij hoeft nagenoeg heel zijn leven op zee gevaren, meest op de Noordzee. Reeds1 als jongen van negen jaar moest hij: al naar de schuit. Eerst veertien jaar geleden heeft hij er het bijltje bij neer gelegd. „Wie verre reizen doet kan veel ver balen". Maar om veel te beleven, be hoeft men heusch n;et ver van huis te gaan. Als tnen 50 jaar lang, dag in, dag uit, weer of geen weer, met een vis- schersschuit heeft rondgezwalkt heeft men b-el wat avonturen moeten meemaken. Het moeilijke en dikwijls slecht loo- nende visscbersfcedrijf vraagt moed en vol harding. Daaraan heeft bet Van der Vis niet ontbroken. Gemakkelijk heeft hij het Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAA1E. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de ünderl. Rmidveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Paarden verzekering D.E.L. II.H. Veehouders! wordt allen lid! lang niet gehad. Elet wijde water is niet altijd kalm en vredig. Hoe dikwijls wor den de visschers niet door een plots op komende storm overvallen. Als je dan met zoo'n blazer op de Noord/oc /it, terwijl de lucht in enkele uren leelijk begint te werken, de wind steeds meer aanwakkert en de woedende elementen hun strijdlust niet meer kunnen bedwingen, dan al ben je nog zoo groot en sterk kan je angstige gedachten niet van je afzetten....' Van der Vis weet van zwaar weer meei te praten. De hevigste storm was die van 27 Maart 189b. Van de uit tachtig blazers bestaande visschersvloot van Oost waren toen t.entallen der grootste zeilers naar de, Noordzee vertrokken. (Thans telt de vloot nog maar negen kleine blazers). Het weet) sloeg in zeer korte tijd om. Een orkaaiV uit N.W. richting herschiep de Noord zee in een woest opgezweepte water massa. De schuiten kregen het tusschen, de hui/enliooge golven steeds meer te kwaad. Het werd een stonn, zooals de visschers nog nimmer hadden meege maakt. Zou ooit de veilige haven worclen bereikt Wat heeft Van der Vis toen een bange uren doorleefd: Het scheepje danste niet meer op de golven. Neen, het werd neer gesmeten van grillige golfruggen in drei-i geilde afgronden. Van der Vis is er tochi nog zij het op wonderbaarlijke wijze m gcslaaga ïussciicn de Zuidwal en liet t chulpemgat door naar de haven van Nieuwediep te ontkomen. In de verte,, bij de ZuiéTerhaaks, ontdekte hij nog vele in nood verkcerende schuiten, een er van, lag met de kiel naar boven. Zooals ge zegd, Van der Vis kwam er toen goed' at. De TX 108, met A. Bakker, C. Ver meulen en D. den Braven, de TX 122 met C. Visser, G. Visser en K. Kerke, de TX 128 met P. v.d. Vis, B. Eusselman en A. Vermeulen, zijn echter met man en muis vergaan. Een der slachtoffers, P. van der Vis, was een broer van visscher Aris. Het is te begrijpen, dat het ook voor vrouw Van der Vis angstige uren waren. Het leven van een visschersvrouw, is niet altijd even prettig. Maar zjj heeft haar man gedurende al die jaren trouw terzijde gestaan. Tot zijn 60ste jaar bleef Van der Vis de zee trouw. Sedert ge ruime tijd woont het echtpaar thans in bij zijn dochter, aan Oosterend, waar zij steeds hebben gewoond. Dat Van der Vis en zijn vrouw een goede gezondheid mogen blijven genie ten is ons aller wensch. Een dubbel accoord op het vacantie-kinderfeest der Haag sche Tram Mij. op Meer en Bosch.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1