ue Nieuwe Tpxelsche Courant 51s,e Jaargang Woensdag 24 Augustus 1938 No. 5285 EERSTE BLAD. Texelsohe Berichten N.V. WACO Autobusdiensten TEXELSCHE COURANT n 0»' IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. M UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. Ó52. ABONNEMENTEN: 0.75 per kwartaal, buiten Den Burg tl.losse nrs 4 ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 25 2ö 27 28 29 30 3'. Aug 9.49 10,38 11,19 11,55 12 20 12.50 I.G4 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT op RIIWIEl FN en RIITUKif b 8 36 llllll'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiniii.iiiillllll VAN OVER DE GRENS. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'ii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:nii|||||| DE REDE VAN ROOSEVELT De rede, door Roosevelt te King ston gehouden, waarin de president der Vereenigde Staten aan Cana da heeft doen weten, dat de U.S.A. geen aanval op Canadeesch gebied zouden dulden, heeft, evenals de jongste rede van minister huil, een buitengewoon sterke weerklank ge vonden. LJit de aard van de zaak is men in Lon den en Pariis zeer ingenomen met de verklaringen van de Amerikaansche staats-' lieden. Roosevelt toch schaarde zich niet' slechts geheel achter de democratische staten, maar legde bovendien een soort' vrijwillige garantieverklaring voor Canada af. Cariada is lid van het Britsche Kei zerrijk. De Ve.een. Staten breiden de mantel hunner bescherming over dit lanJ u t en daarmee is tusschen de Vereenig de Staten en het Keizerrijk voor het eerst in de geschiedenis een schakel gelegd,, welke zeer zeker een nieuwe orienteering, der Amerikaansche buitenlandscl.e poli tiek beteekent. In Engeland en nog meer in Frankrijk jegens welk land Amerika nog een biezonder vleiend gebaar meende te moe ten maken, door de tekstt van de rede. door middel van de Amerikaansche a*n- bassiadeur te Parijs aan de Fransche mi nister van buitenlandsche zaken te doen overhandigen trekt men uit Roosevelt's rede de conclusie,* dat Amerika van nu al) aan. zijn neutraliteitspolitiek heeft opge-. geven. CRITIEK IN DU1TSCHLAND EN ITALIË. Terwijl de Amerikaansche redevoerin gen in Engeland en Frankrijk vreugde op wekten, hebben zij in Berlijn en Rome een buitengewoon slechte indruk gemaakt en een stortvloed van critiek en veront waardiging teweeggebracht. De onveran derlijke strekking van de redevoeringen der Amerikaansche staatslieden der laat ste twee jaren, hierop neerkomend, dat steeds weer de autoritaire staten op de beklaagdenbank worden gezet als zijnde de orde- en de rustverstoorders in de wereld, terwijl anderszijds de democra tieën, als handhavers van de internationa le rechtsorde en verdragen, als navol- gingswaardig voorbeeld werden gesteld, kan men daar niet verkroppen. In het bie-' ■«ander voor Duitschland moeten de beide redevoeringen juist op het oogen- blik wel zeer teleurstellend zijn. Berlijn toch zocht in de laatste tijd een econo mische toenadering tot Amerika. Nog on langs hield Dr. Brinkmann, de staatsse cretaris van economische zaken, een rede over een mogelijke verbetering in de1 Duitsch-Amerikaansche handelsbetrek kingen, welke wederom van invloed zou zijn op de politieke verstandhouding. De rede werd door de Duitsche bladen groot opgemaakt en het was duidelijk, dat men stellig op een officieel antwoord hierop» van Amerikaansche ^jjde rekende. Een antwoord kwam, doch in de vorm van een groote rede van de Amerikaansche mi nister van buitenlandsche zaken, Cordell Hull, waarin deze de autoritaire regimes! weer duchtig kapittelde, zonder met een ||||||niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiin|||||| WEET U ZE ALLE VIJF Illlllüllllllllllllllilllllllllllll'llllllllllll llllllllllllllllllllll|l|lllllllll!lllllllll|||||| 116 Wat is juist: „Gedorschen"graan of „Gedorscht" graan 117 Wie schilderde „het straatje van Vermeer?" 115 Waar ligt het Toba-meer? 119 Wat is iridium? 120 Hoe komt men aan de naam „ni cotine"? ANTWOORDEN. 116 „Gedorscht" graan. 117 Joh. Vermeer, Delft. (1632—1675). 118 N. Sumatra. 119 Zeer harde, zilverkleurige platina- soort; o.a. gebruikt voor de punten1 van vulpennen. 120 Naar Jean Nicot (1530 1600), Fransch staatsman, die in Europa de tabak als genotmiddel bekend maakte. NIEUWE VRAGEN 121 De Niers is een zijrivier van de 122 Wat verstaat men onder apathie? 123 Welke kleur heeft een smaragd? 124 Wie was M. D. Berlitz, (j-1921) 125 Waar werd Dr. Jac. P. Thijsse ge boren De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr woord op Brinkmann's rede in te gaan. De ontstemming over de rede van Roosevelt blijkt wel het best uit de pers commentaren. Zoo schrijft b.v. hgt groote Berliner Tageblatt: „Wanneer Roosevelt verklaart, dat het Amerikaansche volk niet met de handen in de schoot zal toe zien, wanneer een land het Canadeesche grondgebied bedreigt, dan komt dat feite lijk overeen met een aanbod tot bondge nootschap. Deze uitbreiding van de Mon- roeleer kan haar echter waardeloos doem worden, omdat de V.S. aldus natuurlijk in de problemen van het Keizerrijk ver wikkeld worden. Het schijnt, dat het Amerikaansche schip van staat weer in de koers der Wiltonsche politiek wordt gebracht; dat blijkt ook uit de rede, van Hull, die geen antwoord geeft op de uit latingen van staatssecretaris Brinkmann over de Duitsch-Amerikaansche han delsbetrekkingen. JE BESPREKINGEN TE PRAAG. Zooals te verwachten was, heeft de i artij van Henlein de voorstellen van de Praagsche regeering verworpen. Deson danks is er geen reden tot nieuw pessi misme, want de verbinding tusschen beide partijen is niet verbroken en men blijft ,oeken naar een oplossing om de kloof te overbruggen. Dit alles is voor 'n groot deel te danken aan de aanwezigheid vara de Lngelsche bemiddelaar lord Runciman„ die uitstekend voor zijn taak berekend schijnt te zijn en bij het zoeken naar een basis, waarop de verdere onderhandelin gen voortgezet kunnen worden, een be langrijke rol zal spelen. Men spreekt thans van een soort gouwen-stelsel, voor Tsje- cho-Slowakije en wellicht zou een deige- lijk plan in hooge mate tegemoet kun nen komen aan de z.g. acht punten van Henlein. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. Het is voor de Europeesche beoordee- laar in het verre Oosten moeilijk een juist beeld te verkrijgen van de stand' van het Japansch-Chineesche conflict. Men is aangewezen op de opinie van Eu ropeesche waarnemerSj die aan een van beide zijden de situatie volgen. Interes sant is nu de meening van Von Falken- hausen, de vroegere chef van de Duitsche militaire missie bij Tsjiang Kai-sjek, die door zijn regeering naar Duitschland te ruggeroepen werd. Volgens generaal Von Falkenhausen nu staat de zaak voor de Japanners, op de lange duur bezien^ er hopeloos voor en hij gaat zoo ver, het Ja- pansche avontuur in China zonder voor behoud te vergelijken met de Russische veldtocht van Napoleon. Hij is er van overtuigd, dat Japan over 5 jaren zijn, legers uit China zal moeten terugtrekken. Het blijft de vraag, of de Duitsche ge neraal de situatie goed inziet, maar zeker is, dat de Chineezen ook thans nog dap per tegenstand bieden en de Japanners langs de Jangtse niet hard opschieten. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFkEGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. OOK TEXEL DOET MEE aan het Défilé te Den Haag ter gelegenheid van het Regeerings- jubileum. Een „schaapscheer der" en een „vogelwachter" zul len Texel vertegenwoordigen op 6 September. Bij het aanstaande Regeeringsjubileum zullen voor H.M. de Koningin verschil lende défilé's plaats vinden van inwo ners uit het geheele land. Ook Texel zal daarbij niet ontbreken. De deelname van ons eiland zal aan twee optochten plaats vinden, beide op 6 September. In de eerste plaats worden twee per sonen afgevaardigd naar de huldebetoo- ging, die op genoemde datum om 3 uur plaats vindt. De bedoeling is, dat zooveel mogelijk producten van de plaatsen wor den meegevoerd of ambachten worden voorgesteld. In overleg met een daartoe aangewezen commissie is voor Texel in dit verband de figuur van een schaap scheerder en een vogelwachter gekozen. Op 31 Augustus vindt te Den Helder voor het geheele betrokken district een repetitie plaats. De kosten worden gedra-v gen door de beide Oranjevereenigingen. Voor de betooging van de Nederland- sche jeugd heeft op 6 September in de late middag H.M. de Koningin gelegen heid willen geven. Een drietal jongelieden, van Texel zullen hieraan deelnemen en daarbij een vlag in gemeentekleuren en met het wapen van Texel meevoeren, die hun door de Burgemeester ter hand wordt gesteld en die zij ook weer aan de Bur gemeester zullen overhandigen bij hun terugkeer. De vlag zal dan voorzien zijn van een herinneringswimpel. De betrok ken jeugdvereenigingen zullen van deze dag de onkosten op zich nemen. Aange zien het voor de afgevaardigden een WALTER RUNCIMAN, de verte genwoordiger der Engelsche Re geering, die in de Sudeten-Duit sche kwestie als bemiddelaar op treedt. WOORD EN DAAD Het voorstel van B. en W. (aanstel ling 2e ambtenaar ter Secretarie) wordt aangenomen met 75 stemmen. B. en W. stellen voor, terug te ko men op het besluit van 22 Miei, waarbij besloten werd de op te richten Z.V.S. te Oudeschild te vestigen. Heftig be strijden de haeren Mets en Zijm dit voor stel. De heer Koning stelt voor de Z.V.S. aan de Waal op te richten. Resultaat is, dat de beslissing tot een volgende ver gadering wordt aangehouden. Voorz. deelt mee, dat de oude o.l. school te Z.-Eierland in openbare veiling f2065 heeft opgebracht. WOENSDAG 22 MAART 1913. Afwezig: de heer W. Bakker. Meegedeeld wordt, dat tot buiten gewoon veldwachter werd aangesteld de heer J. Tiessen Pz., gemeente-opzichter. Het vermenigvuldigingscijfer, be doeld in art. 5 der verordening op de- heffing van hoofdelijke omslag, wordt op 1,31 gebracht; was vorig jaar 1.10. Het primitief kohier nu vastgesteld op f33114.—. Een gedeelte van het Park te Den Eurg wordt ten bghoeve van verbouw P.T.T.-kantoor aan de publieke dienst onttrokken. 259 zware dag zal zijn, is, in overleg met het Centraal Bureau Jeugdhulde 1938, be sloten, geen schoolkinderen, doch afge vaardigden van jongeren-organisaties te verzoeken tot deelname. Het stemt tot voldoening, dat ook uit onze gemeente aan beide Imldcbetoogin gen wordt deelgenomen, om de aanhanke lijkheid bij dit unieke Regeeringsjubi leum mede tot uiting te brengen tegen over H.M. de Koningin. GEEN WERKVERSCHAFFING OP 6 SEPTEMBER. De minister van Sociale Zaken heeft goedgevonden, dat op 6 September in werkverschaffingen niet zal worden ge werkt. Liet gederfde loon zal worden uit betaald. BLOEMBOLLENCULTUUR. Zaterdag reeds hebben wij bericht, dat de afd. Texel van de Alg. Vereen, voor Bloembollencultuur in haar vergadering van Vrijdag j.l. heeft besloten, ziai achter het hoofdbestuur te scharen inzake „hand having bedrijfsimaatregelen". De voor zitter, de heer H. Leber, zeide in zijn, openingswoord o.a.: In het voorjaar zijn, de bollen door de expediteurs tegen hooge prijzen opgekocht. Engeland wilde, echter deze hooge prijzen niet betalen. Er kwamen weinig orders: de prijzen daal den. In Mei en Juni bleek, dat het gewas zeer goed zou worden. Met het uitzicht op een overvloedig ge.vas, werd weinig, gekocht, en dan nog tegen lage prijzen. De lage prijzen bleven de handel in tul pen en hyacinthen beheerschcn. De Spurrcn en Sions maakten gelukkig nog goede prijzen. Spreker waarschuwde de bloembollen kweekers: Denkt er om, dat u de maat regelen niet verwerpt. Als de teelt vrij komt. beteekent dit een zekere onder gang. De Engelsche markt zal worden overvoerd. Het gevolg zal zijn, dat de Engelsche kweeker zijn regeering om be schermende maatregelen vraagt; de uit voer naar Engeland zal wederom ver minderd worden door nieuwe contingcn- teeringen. Als afgevaardigde naar de Alg. Verg. werd gekozen de lieer H. Leber. Vol gens rooster gaat tevens de heer J. List daarheen. Uit de beschrijvings brief bleek, dat het H.lB. het een groot vakbelang acht, dat de bedrijfsmaatrege- len worden voortgezet. Het ziet in, dat aan dc tegenwoordige maatregelen fou ten kleven, maar deze zul'en z.i, moeten worden verbeterd, zonder de bestaande maatregelen over boord te gooien. De heer S. J. Flens zag de kwesties aldus: De Regeering wil het vak de uitvoering der maatregelen zelf in han den geven. Bloembollencultuur kan niet medewerken, daar er nog een uitspraak van de alg. vergad. ligt, tegen de maatregelen gericht. Het H.B vraagt nu, aan de afdeelingen deze uitspraak onge daan te maken, opdat het de uitvoering, zelf in handen kan nemen. Wordt dit voorstel afgestemd, dan staat Bloembol lencultuur er weer buiten. Met 14 tegen 7 stemmen keurde de ver gadering het standpunt van het H.B. goed. VAN TEXELS RAAD. Aan de heer J. Reitsma wordt we gens zijn benoeming tot commies ter ge meente-secretarie te Goes eervol ontslag verleend als ambtenaar van de Burger lijke Stand. Weer komt de vraag, waar de Z. V.S. gesticht moet worden ter sprake. Bij stemming zijn zes stemmen voor en ze9 stemmen tegen Den Burg. Nader on derzoek zal volgen. ZATERDAG 19 APRIL 19'3. Aanwezig: alle leden. Meegedeeld wordt, dat tot Ie amb tenaar ter secretarie werd benoemd da heer R.C.Kaan, van Schagen; tot 2e amb tenaar de heer M.Zantema, van Offinga- wier. Vaststelling Schoolgeld 2e kw. '13: f427,-. Besloten tot het aanvragen van een buitengewone subsidie in de gewone kos ten van het l.o. over 1913: f2700, Benoemd tot onderwijzeres aan de o.l. school te M.-Eierland mej. K. Kupe- rus. Wegens het bedanken van de heer W. Mets wordt tot lid van de Comm. van Toezicht op het Middelbaar Onder wijs benoemd: de heer Meijeringh, rijks ontvanger alhier. 260

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1