TRIUMPH 51sle Jaargang Zaterdag 27 Augustus 1938 No. 5286 ROOK 'N TRIOMF IN SMAAK EN PRIJS! DERDE BLAD Vacantiereis. Stuifduin „in boeien." Schapenteelt in Bulgarije. II 1-1 m m m m m a a a a aaaaaaaaaa v aaaaaaaaaa TFXELSCHE COURANT m|| WAT ER GEBEURDE Uë|||||| 27 Aug.: M. Erzberger (geb. 1S75), Duitsch Minister van Financ. (Cen trum), door politieke tegenstanders vermoord. 1921. 28 Am*.: Opening Vredespaleis te Den Haag. 1913. 29 Aim.Sterfdag van Generaal Botha, Zuid-Afrika. 1919. 30 Aug.: De natuurkundige Van 't Hoff te Rotterdam geboren. 1852. VOOR DE ZONDAG IIIIIIIIIIH ||||j|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| Een week reizen is een heel jaar leven. Wie een schoone vacantiereis maakt, heeft genot aan de voorbereiding, ge not aan de reis zelf en genot aan de schoone herinnering. Men behoeft niet ver te gaan wie het schoone weet op te merken, kan vaak heel dichtbij, zelfs in eigen omgeving,, een ontdekkingsreis doen. Doch wie er voor in de gelegenheid 's, ga zijn gezichtskring verruimen verderop. Leert uw eigen land allereerst en leert,, zoo mogelijk, ook andere landen en vol ken kennen. Somtijds bestaat daartoe een unieke ge legenheid; benut die dan. Want het is zoo leerrijk voor geest en Ihart om in den vreemde rond te zien\ en rijker aan ondervinding terug te ko men. De verschillen en de gelijkvormigheden kier menschen leert men kennen en te be ier weet men te oordoelen over hetgeen, ]nen in kranten leest, wanneer men lan- Ben en steden bezocht heeft. ZONDAG, 28 September 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Afgunst is een zeker kenmerk voor n slecht karakter. De mosthenes. MAANDAG Men ga in zijn beroep op, maar niet der. Wijnaendts Francken. DINSDAG Venvacht van een ander, wat gij een der hebt gedaan. Publ. Syrus. WOENSDAG Afwisseling is de ware specerij des ens en jjeeft het leven geur en smaak. C o w p e r. DONDERDAG Wij verliezen niet, maar winnen, als ons aan elkander geven. Vosmaer. VRIJDAG In het afscheid nemen van een goede iend is iets van de dood. Mme Desbordies-Valmore. ZATERDAG Afwezigheid houdt een vriend slechts een afstand, opdat wij hem beter pnnen zien. Pope. WEET U ZE ALLE VIJF I lllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiilHIII 122 ■23 6 24 B'25 121 122 123 124 1125 126 127 12S 129 130 De Niers is een zijrivier van de..... Wat verstaat men onder apathie? Welke kleur heeft een smaragd? Wie was M. D. Eerlitz (f 1921) Waar werd Dr. Jac. P. Thijsse ge boren ANTWOORDEN. Maas; mondt bij Gennep uit. Ongevoeligheid voor indrukken gebrek aan belangstelling. Gras-groen. Uitvinder van een methode voor taalonderricht, hierin bestaande, dat het onderricht van het begin af geheel in de taal zelf gegeven wordt. Te Maastricht, 25 Juli 1865. NIEUWE VRAGEN Mokvisch bestaat voor plm. 80 pet. uit Wie was A. S. Puschkin? Wie vond de schrijfmachine uit? Java's hoogste berg is de....;4? Wat beteekent (boven brieven b.vj, „L. S."? 17 De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. II# REIZEN is: zijn tijd en geld wij- li# den aan de vermeerdering van zijn jj# eigen waarde. COMTESSE DIANE •din. iioiiiiiiiii|iiiiiiiiimiii|||||iiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||i|||||||||||||||| LANDBOUW tk VEETEELT ||||||llllllllllllllllllll!lllllllll!IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIilllilllllllllllllllllllllll!lllllll||i||| WENKEN VCOR KIPPENHOUlERS. We weten, dat op zeker rantsoen de cene kip vet wordt, de andere gelijk blijft en de derde mager wordt. Al zou men dus het gemiddelde gewicht prachtig op één. hoogte houden, Jan zou liet toch kunnen zijn, dat een deel der kippen vet wordt en een ander deel mager, waardoor dus de productie zou dalen. Om dit nu te voorkomen zorge men, dat de kippen flink moeten werken, om het graan te krijgen. Het ochtendvoer daarentegen moeten ze gemakkelijk kunnen opnemen. Wat zal van een diep, droog en zuiver krabbed (liefst van turfmolm) het gevolg zdjn a. de kippen, die nog niet of weinig leggen, zullen zich niet zoo druk maken om het graan te vinden. Ze zullen dus, om hun honger te stillen, meer van het gemakkelijk te bereiken meelvoer nemen,, waardoor ze meer tot de leg geprikkeld worden. b. De kippen die flink leggen en dus ook goed graan moeten (en zullen) eten, om niet lichter te worden, zullen hard werken om het graan te krijgen en daar door in verhouding een grootere portie krijgen dan de andere kippen. c. De kippen, die aanleg hebben om vet te worden, zullen zich minder in spannen graan te krijgen en zullen in verhouding meer meelvoer eten en daar door tot leggen geprikkeld worden. Een diep, droog, zuiver krabbed van strooisel is des winters even noodzake1 lijk als kunstlicht. Natuurlijk geen dieren van de eerste leg hij oudere hennen in hetzelfde hok. Van de tweede en derde leg mogen wèl in één koppel. Geef van October af reeds boerenkool. Eewaar ze dus niet tot Nieuwjaar. De financicele basis moet immers reeds voor die tijd gelegd worden. Groenvoer te weinig in Febr.-Maart is voor de consumptie-eieren lang niet zoo erg als in Oct.-Nov.-Dec Tegen de natuurlijke broedtijd legt een kip met te weinig of zelfs geen groenvoer toch wel, maar 's winters niet. Gelderlander JOS.BOSHOUWERS KIJK OP DE DIJK AAN DEN HOORN. ALLERLEI. Schapen. Blijkens Jaarverslag 1937 van het Texelsch Schapenstamboek in N. Brabant is het ledental wederom gest« gen (van 74 in 1936 tot 83 in 1937), ter wijl de gemaakte prijzen voor schapen en wol goed waren te noemen. Totaal wer den in 1937 ingeschreven en gemerkt 190 ram- en 276 ooilammeren tegen resp. in 1936 167 ram- en 270 ooilammeren. Broedvergunning. Vraag: Tot wie zich te wenden voor 'n broedvergunning? Wel ke gronden aan te voeren Geniet een nieuw te stichten bedrijf voorkeur bover. een bestaand bedrijf? Antw.Wend u voor een nieuwe vergunning tot de Minister van Sociale Zaken; voor uit breiding van een broedvergunning tot de Ned. Centrale voor Eieren en Pluim vee te Eeekbergen. Een nieuw bedrijf heeft, volgens De Boerderij, geen voor keur boven een bestaand. Biggen. Vraag: Ik heb een zeug met biggen. Ze zijn allemaal tril'ende geboren. Het is geen inteelt. Zeug in draagperiode niet geringd. Wat te doen Antwoord: Uw biggen lijden aan een zenuwaandoening. L' kunt wat fosforzure voederkalk toevoegen aan het drinken van de zeug. Misschien treedt dan wat beterschap in. Aldus de Boerderij. Wie zekerheid wenscht, vrage de dierenarts. BB m Uw richting is mij wel, Mits zij naar boven streeft En, schoon de mijne niet, Mij wat te denken geeft. DE GENESTET. ER a a Het zou er met onze duinen slecht uit zien, wanneer de wind daar vrjj spel1 'had. De naam „stuifduin" wijst daan al op. Dit kiekje namen we nabij de Meeuwenkolonie in de Westerduinen, Schermen van rijshout weten daar het, uitstuiven te beletten. Bij de bereiding van beide kaassoorten stremt men de melk op de temperatuur' waarop ze in de kaasmakerij aankomt. Ook hier blijkt wel uit, dat deze kaasbe reiding niet op een hoog peil staat. Na een uur is de melk voldoende ge stremd. Ze wordt voor de bereiding van Kaschkawal met een houten roerder fijn gestampt. Zoodra de wei zich voldoende h:eft afgezet, drukt men de wrongel met een doek gelijkmatig op de bodem van de kaaskuip, zoodat alle wei naar boven, kan stijgen en boven de doek staat. De wei wordt zoo zuiver mogelijk afgeschept. De doek met wrongel wordt uit de kuip genomen, de samengepakte wrongel in stukken gesnedcyi en op een droge doek gelegd, welke op een tafel is, uitgespreid. Hier wordt de wrongel met de handen, nog eens goed fijngemaakt, de doek vast aangetrokken en daarna met een steen ge perst. Na ongeveer anderhalf uur doet men de doek ppen en snijdt men het vaste stuk in groote vierkante stukken., welke tot de andere dag blijven liggen. De volgende morgen begint het wer ken in de wrongel opnieuw. Men snijdt ?e nu in lange reepen van 2 cM. breed, en een halve cM. dik. Ondertusschen is onder een koperen ketel een houtvuur aangemaakt. De ketel is gevuld met water, waaraan wat zout is toegevoegd. Er wordt nu door twee personen samen gewerkt. Bij dit werk komt een werktuig te pas, dat er als een emmer uitziet, doen VAN TEXELS RAAD. Wegens de groote toevloed van leerlingen reeds 25 wordt een vijfde leeraar benoemd aan de Zeevaartschool' en wel de heer J. Middendorp op een jaarwedde van f400.voor vier lesuren per dag. Breedvoerig wordt beraadslaagd en wel voor de zooveelste maal over de plaats, waar de Z.V.S. moet komen r, in Den Burg of in Oudeschild. Oudeschild vindt een warm pleitbezorger in de heer, Zijm, die betoogt, dat de school te Oude-1 schild tusschen schapen en koeien niet» op haar plaats is. Mede wijst hij op een, schrijven van de Minister, die aan Oude-, schild de voorkeur geeft. Volgens de heen Mets denkt ook de directeur van de Zee vaartschool te Rotterdam er zoo ozer. Wethouder J. S. Dijt verdedigt het voorstel van B. en W.dit berust op het advies van Dr. G. H. Coops, inspecteur van het Middelbaar Onderwijs. De Minis-i ter en de Directeur van de Z.V.S. te Rot terdam moeten volgens de heer Dijt ver-- keerd ingelicht zijn. Ni-et werd verteld, dat nooit de zoon van een visscher op dé groote vaart ging; wel ettelijke zoons van schapenboeren. Er wordt ten slotte gestemd over het voorstel van B. en W„ dat met negert, tegen vier stemmen wordt aangenomen. Besloten wordt een onderzoek in te PREFERENTE RAMMEN in N.-Holland gefokt. In aansluiting op onze berichten over het preferent verklaren van de Ram F 1412, meldt lr. L. de Vries, rijksveeteelt- consulent, nog het volgende: De tot heden preferent verklaarde in N.H. gefokte rammen zijn: F 893, geb. 26-2-29 bij wed. Langedijk, te Wecre, eig. A. Dekkeren Co. te Oter- lcck, in 1931 verkocht naar Z.-Holland J F 1092, geb. 9-3-31, zoon van 893, fokker A. Dekker, te Oterleek, eig. Ge broeders Hogctoorn, te Beemster; F 1207, geb. 27-2-32, zoon van 1092, fokkers Gebrs. Hogetoorn, eig. J. Wage- maker te Weere, later wed. Langedijk, aldaar; F 1336, geb. 4-3-33, volle broer van 1207, fokkers Gebr. Hogetoorn, eig. K. Eregman, te Beemster; F 1112, geb. 9-3-34, zoon van 1092, fok kers Gebrs. Hogetoorn, eig. Jb. Lap, te Den Hoorn op Texel. Hieruit ziet men, dat de fokkerij van de Gebrs. Hogetoorn een zeer groote in vloed heeft op de geregistreerde scha penfokkerij in Noord-Holland. Het aantal in het stamboek ingeschre ven zoons van bo\engenoemde pref. ram men is tot heden totaal 99, verdeeld als volgt: F 1092 37 stuks; F 1207 31 stuks;1 F 1336 19 stuks; F 1412 12 stuks. in de bodem en in de zijwanden van tal rijke gaten is voorzien. De eene kaasmaker vult de emmer voor de helft met de kaasreepen en doet deze emmer in het water in de ketel, welk water tot 65 gr. C. is verhit Hij draait' de emmer heen en weer in het water., zoo dat alle reepen verhit worden en roerti dan met een stok de gummi-achtig wor dende reepen flink door. Nu laat hij het water afloopen en vormt hij met dehandi de wrongel tot een bal. In de emmer draagt hij deze wrongelbal naar liet halfdonkere kaaspakhuis en daar legt hij deze op een tafel. Terwijl hij dit spelletje herhaalt, totdat alle kaasreepen tot ballen gevormd zijn, zorgt een andere, kaasmaker voor het bewerken van de kaas in het pakhuis. Deze gaat de wrongel zoo lang kneden, totdat alle holten er uit verdwenen zijn en een gladde kogel zonder rimpels is ge vormd. De wrongelkogel komt daarna in een blikken ring, waarin ze uitzakt; de ronde kaas is dan gevormd. Nadat die kaas zich in de vorm gezet heeft, steekt de kaasmaker er met een stokje in, zoo dat nog aanwezige lucht kan ontwijken. De kaas blijft 24 uren op een tafel lig gen, wordt dikwijls gekeerd en daarbij van boven met grof zout bestrooid. Na 24 uren neemt men haar uit de vorm. Met het keenen en zouten blijft men doorgaan, totdat de kaas genoeg zout heeft opge nomen. Is het pekelen gebeurd, dan gaat de kaas naar een andere plaats in "bet pakhuis, waar ze blijft liggen, totdat ze verzonden wordt. WOORD EN DAAD 261 stellen naar de wenséhelijkheid van vis- scherij-onderwijs te Oudeschild. Gedeputeerde Staten vragen het oordeel van de Raad over deze jaarwed- deverhoogingen voor de Burgemeester van f1250 op f 2000.- voor de Secretaris van f1350,- op f 1900,- voor de Ontvanger van f700,- op f750,-. Na langdurige bespreking wordt ge stemd over dit voorstel: Burgemeester f1500,-, Secretaris f1400,- en Ontvangen f800,- Wat de jaarwedde van de Burgemee-i ster betreft, wordt dit voorstel aangeno men met 121 stemmen; wat betreft de jaarwedde van de Secretaris; aangeno men met 11-2 stemmen;- wat betreft de jaarwedde van de Ontvanger aangenomen] met algemeene stemmen. De heer W. Mets stelt voor, aan 't Rijk te verzoeken, de haven over te ne men en desnoods de schuld op de haven, af te koopen. Van alle eilanden, aldus' de heer Mets, is Texel het eenige, dat" nog geen rijkshaven bezit. Voorz. zegt toe, dit punt te zullen be spreken. Op een vraag van de heer Koning deelt de voorz. mee, dat voor een steiger te Oost drie plannen bij de Waterschap-, pen zijn ingezonden. 262

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1