Victoria-Water m |51ste Jaargang AKKERTJES 5 51s Zaterdag 3 September 1938 No. 5288 ■HMpr; EERSTE SLAD. I J., p^v fsM «üfr EXTRA Texelsche Berichten Dankwoord aan de Texelaars II WACO Autobusdiensten II 71'ixv VtxSi [2 s^ZLówid^ LSCHECOURANT VOOR DE ZONDAG |||jj|iiiinii.Hiiuii;ii;iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii!tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| IEDER HEEFT ZIJN EIGEN „KARIMATA". Delven en zoeken doen wij allen. Het komt er maar op aan: Met welk doel? De „Karimata" heeft tegenslag en ve len betwijfelen, of ook deze poging om het goud, dat de aarde in haar schoot verborgen houdt, aan de oppervlakte te brengen, wel zal gelukken. Gevreesd wordt, dat het zal gaan als met zoovele gouddelvers: ze keeren zonder het be geerde goud terug. Het wil ons voorkomen, dat vele men- schen goudzoekers zijn. Zij hebben alle hun Karimata, hun baggermolen, waar mee ze trachten goud op te delven en goud te verkrijgen. Wanneer aan de menschen de vraag wordt gesteld: waar voor leeft ge en streeft ge, dan zullen, ze antwoorden: Voor aardsch levensge luk. Wordt daariaan de tweede vraag, vastgeknoopt: Waarvan verwacht ge dit? dan zal het antwoord luiden: Van aardsch bezit. Eezit van aardsche goederen schept de mogelijkheid, te voldoen aan alle ge- j voelde en denkbare aardsche behoeften en de inensch meent, dat hij, wanneer dat bezit zijn deel is en niets hem belet aan de in hem levende behoeften te vol doen, ook het hoogst mogelijke levens geluk heeft bereikt. Gij dwaas! Zie toch rondom in de wereld. Er zijn rijken. Bezitters van milliar- den en mierarme tobbers ontmoeten el kaar tot op de huidige dag. Het tnoge zijn, dat ons land niet de meerderheid van de rijken der aarde binnen zijn grenzen, telt. ook hier zijn er nog, wier jaar lijks inkomen een millioen nadert of over schrijdt. En wie iets minder bezit, kan tocli wel onder de rijken worden gerekend. Zijn dit de gelukkigste vaderlanders? Vindt men hier tevredenheid, huiselijk' geluk, een ongestoord huwelijksleven, volle bevrediging van de gevoelde le vensbehoeften, echt, vol levensgeluk? Een globaal oordeel is alleen mogelijk. Onder: de met aardsche goederen rijk bedeelde medeburgers zijn zeker dankbare^ te vreden, gelukkige menschen, voorzoover dit op deze aarde mogelijk is. Maar wie in de gelegenheid is kennis te nemen van het levenslot van vele geslachten, die reeds eeuwen zich in groote welvaart DAGELIJKS een fleschje VERHOOGT IIW GEZONDHEID VOOR HOOFD EN HART. IlilllülHI :iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiii|i;!li ZONDAG Menschen, die van nature grootmoedig zijn, merken zelden, hoe moeilijk het is, dat te zijn. Lichtenberg. MAANDAG Wat in en door zichzelf niet kan be staan, verdient ook niet door gunst in standgehouden. H. Schimmel. DINSDAG Die gelooven haasten niet. J e s a i a WOENSDAG Uw haat is uw straf. Bodenstedt. DONDERDAG Halfheid leidt tot niets. Multatuli. VRIJDAG Wees niet hard doch slechts sterk; het beste zwaard laat zich het gemakke lijkst buigen. Tegner. ZATERDAG .Het menschelijk hart heeft zilveren snaren, die niet roesten met de jaren. Ten Kate. Ill|l|llllllll!llllllllllllllllllll|||lllll|||li:ill||l|||||||l|||||||!|||||||!||||||||||||||||j||n WAT ER GEBEURDE... lülHIII Sept.: Jan Huygen van Linschoten, komt na een reis naar Indië weer in Enkhuizen terug. 1592. Sept.: New-York heeft als eerste stad ter wereld electrisch gloeilicht. - 1882. Sept.Invoering algemeene dienst plicht in Frankrijk. 1798. Sept.: Inhuldiging van H.M. de Ko ningin in de Nieuwe Kerk te Am sterdam. 1898. mogen verheugen, constateert soms een levensarmoede. die verbaast; een le vensleegte, die verontrust en dikwijls eeii levensverwoesting, die ontstelt. Men heeft, alles wat men wenscht. Men kan voldoen aan iedere nieuw opkomende begeerte, of behoefte. En toch, men is onvoldaan. Men kent niet de stalende strijd om het. bestaan. Zich inspannen voor een ernstige levenstaak, velen doen het niet. En er komen geslachten, futloos, gedegene reerd, zonder initiatief of beteekenis, te rend op verkregen vermogen, zonder" levensidealen, meer dan eens in zelfmoord' eindigend. En toch, hoewel deze voorbeelden waar schuwen, spannen de menschen zich weer iedere dag opnieuw in, om het goud te delven uit de diepten, waar men het meent te kunnen vinden. Alle menschen zijn goudzoekers, leder heeft zijn eigen Karimata en delven en zoeken doen allen. En, zooals thans, na iedere teleurstelling de Karimata er opnieuw op uittrekt om toch maar het zoo zeer begeerde Lutine- goud te vinden, zoo spant de mensch, schier iedere mensch zich elke dag op-, nieuw in, om zijn geluk, zijn goed, zijn» goud te vinden. Wat moet dan de levenshouding zijn? Moet de mensch dan niet werken? Is stoffelijk bezit en het verwerven daarvan kwaad? Zoo gesteld zeker niet. Maar wat middel wil zijn, mag geen doel worden. Waarvoor leeft de mensch? Om rijk te worden? Om geluk te verwerven? Of om een roeping te vervullen? Het laat ste. De mensch is op aarde gesteld op een eigen plaats, in een eigen tijd, met1 een eigen taak en een eigen levensdoel. De Schepper aller dingen geeft aan de mensch die taak. En het eenig. streven, dat de mensch mag drijven, moet zijn,; om die taak te vervullen. De mensch moet niet zichzelf, maar de ander, de groote 1 aakgever dienen en degenen die hij, daarin bezig zijnde, van dienst mag zijn. Wie zoo staat tegenover de levenstaak, vindt levensvoldoening en daarin levens geluk. De groote vergissing van ons menschen is, dat wie met ons leven en streven ons zelf bedoelen. We zijn allen goudzoekers voor eigen levensgeluk. Wie •het leven aanvaardt als roeping oin God en de naaste te dienen, zal op de daar voor vastgestelde tijd ervaren, dat hem alle dingen worden toegeworpen, die tot zijn tijdelijk geluk en eeuwig welzijn kun nen dienen. Wij allen, wij varen allen het zeegat uit. Wij beklimmen onze Karimata en we baggeren zand en grint. „Gij dwaas". Dit woord hebben wij ons allen te herinneren. N.C.P. |:iiiiiiiiiiiiiiiii.|!:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Iiiiiiiiiiiii:iiiiii|||||| HYGIENE EN VEILIGHEID |||:llllllllillllli:illllllllllll!llillllll:iilllilllllllllllllllllllli:illliilllllllililll|||||| VOEDSELVERGIFTIGING Voedselvergiftiging kan gedurende het geheele jaar voorkomen, maar de warmte leidt dikwijls tot ernstige gevolgen, door dat dan de bacteriën, die de vergiftiging veroorzaken, zich sneller ontwikkelen. Het kunnen betrekkelijk onschuldige bac teriën zijn, maar het kunnen ook die zijn, welke de zoo gevaarlijke paratyphus ver oorzaken. De eerste zorg is dus geef de bacteriën geen kans om de aanval te beginnen. Dat beteekent dan meteen de strijd tegen elke onzindelijkheid, want elke vervuiling en elke onzuiverheid geeft de bacteriën de kans om haar legers in korte tijd te ver- duizendvoudigen. En tegen de vliegen, die van wat afval of faecaliën regelrecht uw winkel of kamer binnenvliegen, met aan één van hun zwarte pootjes een heele troep blinde passagiersbacteriën. Het weligst tieren deze verderfzaaiers op en in vochtige dingen en juist alle toebereide spijzen zijn vochtig, terwijl daarnaast de broeierige warmte, vocht tegen de etenswaren doet aanslaan. Als ge dus in uw woning geen kelder rijk zijt, en als een koelkast uw financieele draagkracht te boven gaat, denkt dan aan uw eventueele kamer op het Noorden. Ge kunt er de kliekjes bewarenechter ten hoogste één dag, niet tot overmorgen Een hoofdstuk op zichzelf is de strijd tegen de vliegen. Weert ze en (of) vangt zeHoudt ze zooveel mogelijk uit de keuken en geeft ze geen kans om bij uw spijs of drank neer te strijken. Volg ook eens het voorbeeld van zoo menig Indisch- gast om een sierlijk gazen doekje over melkkan en dergelijke te leggen. Een vliegenkast is onmisbaar. Ze kost niet veel. Ge kunt er desnoods zelf een maken. lilllll VEREENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING VOOR DE LANDBOUW OP TEXEL. 3EKALKEN. Nu komt do tijd om kalk aan te wen den. Wie aan do hand van 't grondonder zoek advies kreeg om te kalken, moet daar bij de stoppelbcwerking al mee be ginnen. Kalk is een product, dat maan moeilijk door de grond te mengen is. De soorten, die wij op onze gronden het meest gebruiken, zijn alle onoplosbare en en 't duurt lang eer die voldoende dooi de bouwvoor heengewerkt zijn. En toch is dit noodig, wil een bekalking effect heb ben. Ik zou willen aanraden, aan hen, die een flinke hoeveelheid kalk willen uit strooien, dit in drieën te doen, n.l. zoo: gooi eerst de stoppel wit en schil dat er onder. Bij het eerste ploegen weer eerst wit gooien. Bjj 't tweede ploegen, of, zoo dit niet gedaan wordt: vóór het; zaaien, de derde keer wit gooien en in- eggen. Zoo heeft men de meeste kans, dat de kalk niet op „hoopjes" blijft, 't Is' meer arbeid-zeker, maar we kalken ook niet ieder jaar. Wie zijn grond nog niet liet onderzoe ken, kan moeilijk beoordeelen, of hij kal ken moet. Vooral op lichte grond niet., Lage in het natte jaargetijde slechte ontwaterde grond, waar de boel niet voort wil, heeft zelfs niet altijd in de eerste plaats kalk noodig, maar ontwate ring. Op lichte grond kan eigenlijk alleen onderzoek ons leeren, of kalk noodig is. Op zwaardere grond zegt de bewerking ons iets. Koppige, taaie, slecht te bewer ken grond wordt meestal met kalk wel opgeknapt. EEN SOORT ROGGE OP TEXEL. Wij schreven eind Juli over de wen- schelijkheid, te trachten, zoover te ko men, dat op Texel maar één soort rogge verbouwd werd. De kans bestond dan immers, dat er vraag zou komen naai' Texelsche rogge voor zaaizaad. Want waar in Nederland is zooiets? Is het ergens mogelijk, dan op het eiland Texel» een landje apart. Kruisbestuiving niet meer mogelijk: 1(10 pet. zekerheid van raszuiver zaad. Iedere' boer, die 't goed met zichzelf èn zijn. collega's meent, moet daar voor voelen. Intusschen heeft de assistent van da Eedrijfsvereen. verschillende rogge.er- bouwers bezocht. Op een enkele uitzon dering na teekenden allen een verklaring, dat ze mee willen werken om te komen uooi cteiïanrf Een koker "AKKERTJES" van 12 stuivers beval tegenwoordig 13 "AKKERTJES". Voordeelen: U heeft er één extra. En U heelt ze dan altijd in huis bij nacht en ontij, bij plotseling opkomende Hoofdpijnen, Kies pijn, Migraine, Rheumatische pijnen, Kou, Griep en Koorts. J Per doos van 2 stuks - 2 tui vers. I |_J Per koker me'glazenbuis van 13 lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiillllll WEET U ZE ALLE VIJF ||||j|;i!|| 131 Waar ligt de Semmering? 132 Hoeveel graden Fahrenheit is het bij 0 graden Celsius? 133 Wat verstaat men onder „zwarte diamanten"? 134 Welke dag is Frankrijks nationale feestdag 133 Wat is een tornado? ANTWOORDEN. 131 Twee uur sporen ten Z. van Weenen. 132 32 graden F. 133 Steenkolen. 134 14 Juli: de dag van de bestor ming der Bastille. 1789. 135 Wervelstorm. NIEUWE VRAGEN 136 Waarin is de voortplantiugssnel- heid van het geluid het grootst: in het water of in de lucht 137 Hoe heet Azië's grootste eiland? 138 Waar is 't woord „limonade" van afgeleid 139 Wanneer begon de 20e eeuw? 130 Hoe heet het paleis van Z. H. de Paus? Dit artikeltje leert, hoe men kalk moet uitstrooien; wat het grondonderzoek o. a. leert en welke kalk in aanmerking kan komen. WELKE KALK? Voor zwaardere grond kan men oplos bare kalk gebruiken. Dat is dan poeder- kalk, die plm. 08 pet. werkzame kalk bevat. Zulke gronden liggen er op Texel niet veel. In de Polders practise!) ner gens, op oud Texel maar hier en daar. 't Meest dient op Texel gebruikt de onoplosbare kalkvorm, die in velerlei producten voorkomt. We noemen nog .ens even: Kalkmergel met 4550 pet werkzame kalk. (Hiermede bedoelen we CaO, voor wie dat verstaat) Dolomietkalk met 40 pet. w. kalk en 22 pet. magnesia wat Hooghalensche of zure ziekte schijnt tc genezen. Die magnesia kan dus iets waard zijn). Dolomietmergel met 50 pet. (plm.) w. kalk en 5-10 jjet. mag nesia. Silica kalk 40 -45 pet. w. kalk. Kencica 40-45 pet. w. kalk en bovendien nog 4 5 pet. kali. In deze laatste produc ten komt kiezelzure kalk voor en publica ties van de laatste tijd melden dat hier aan voordeel verbonden is. E v. d. B. tot de verbouw van één soort rogge op Texel. De T.O.K.A.Z. adviseerde daarna, als soort tc kiezen PETKUUS KORTSTROO zaairogge. Met vol vertrouwen kunnen we instemmen met dit advies. Want zie deze opbrengstèijfers maar eens. De vermeerdering bij Leber gaf ge middeld 56 ILL. per H.A. Bij Thomassen gaf ze ruim 60 ILL. zelfs. De rogge is grof en zwaar, mooie korrels. Er is ongeveer 300 mud eerste nabouw Petkuus kortstroo op Texel. Wie orjgi- ii.el te duur vindt of niet meer krijgen kan, lean dus nog voor eprste nabouw terecht. E. v.d. B. TEXELS SCHAPENFOKDAG 1938. Naar wc vernemen, zal ook de Inspec teur van het Veeteelt- en Zuivelwezen.de lieer Ir. H. Leignes Bakhoven te 's Gra- venhage a.s. Maandag onze schapenfok- dag bezoeken. Zijn Hoogedelgestrenge zal om half negen per vliegtuig arriveeren. Nu wij weer in Amsterdam zijn terug gekeerd, is het mij een behoefte, velen uiver hartelijk dank te zeggen voor alle medewerking, genegenheid enz., waar mede zoovelen ons tegemoet traden. Namen noemen zou te veel ruimte vra gen; doch een enkele uitzondering mo gen wij maken. Gaarne verklaar ik daar om, dat wij de heer Burgemeester nog maals danken voor zijn toestemmingen en de heer J. Westdorp voor het orga- niseeren van onze concerten. Tevens ziji hier dank gebracht aan de fam. D. Rot gans (Den Hoorn, Lunchroom) voor de ons vaak verleende gastvrijheid. U, geachte Redactie, dankend voor de opname van deze regelen en steeds kos- telooze aankondiging van onze concerten, verblijft na groeten en een tot weder- ziens namens „Ons Mannenkoor". C. ABBLNES, Dirigent. Amsterdam, 31 Augustus 1938. DEN HOORN. CAND. WESSELDIJK. Naar we vernemen, zal de heer Wessel-1 dijk, Cand. tot de H. D„ eind October in zijn ambt, predikant in de N.H. Gte- meente alhier, bevestigd worden. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1