TRIUMPH 51s" Jaargang Zaterdag 10 September 1938 No. 5290 ROOK DE BESTE 1 CENT SIGARET 1500 PAREN GROOTE STERNS. EERSTE BLAD. Naar 't U lijkt. „Vrouwe van Oranje". De Doopsgez. Zusterkring hoopt half Oct. een verloting te houden tot stijving der kas. Een tweetal spreien zullen dc\ hoofdprijzen uitmaken. De leden zijn reeds druk in de weer opi handwerken voor dat doel te vervaardigen. Wie zijn deel wil bijdragen, bezorge het bij de kosteres der Doopsgez. kerk. Neem de menschen en de dingen „naar het u lijkt". Ge moet ze niet al te zwaarwichtig be- oordeelen. Neem de omstandigheden zooals ze zjjn en maak er het beste van. Wanneer ge te zwaar op de hand zijt, wordt het leven voor u en de uwen zwart gallig; daarom moet ge alles aanvaarden in de zin van het goede. De menschen zijn zoo kwaad niet en de dingen zijn te vervormen. Richt zooveel mogelijk alles naar uw in zicht en aanvaardt de medemenschen als lieden met wie te praten valt en met wie is om te gaan. Zoovelen worden voor u wat gij in hen ziet. De wereld is voor een deel wat gij er in ziet. Naar 't u lijkt. Laat zonneschijn om alles spelen en zoekt het beste in mensch en ding. Zondag 11 September 1938. Wat heeft een volk te duchten, Wat ducht gij nog, mijn volk? Ik weet aan gindsche luchten Staat onweerswolk naast wolk. Alzijds dreigen gevaren. Maar Een, die 't al bestelt, Zal Haar en ons bewaren En keeren elk geweld. In trouwe en in gelooven En met standvastigheid Heeft Zij langs klip en kloven Dit stugge volk geleid. Zoo ooit, van angst bevlogen, De moed versaagde en zonk Zij zag voor Hare oogen Een vaste ster die blonk. Al geuren nog de bloemen Waar Hare dooden zijn, Hun namen niet te noemen Dan brandende van pijn. Gij moogt op één vertrouwen In 't bitterst van de nood, Die nooit om eigen rouwen Haar hooge taak ontvlood. De dag zwicht naar het Westen De zee slaat ruischend aan, De laatste laaie resten Der zon zijn reeds vergaan, Maar nog klinkt in mijn ooren Hoe gansch de lange dag De klokken deden hooren Hun koninklijk gezag. Ik zag de vuren branden Van Texel tot Cadzand; Geen vuur in deze landen Waarvan de hemel brandt, Ontstoken aan de stranden, Kan ooit verslaan de gloed Die, Vrouwe van Oranje, Ons hart ontvlammen doet. JAN CAMPERT. Streef naar rust in uzelfA maar door evenwicht, niet door stilstand van uw, werkzaamheid Schiller MAANDAG Al wat geen heelen kan verdragen, moet men streelen. Vondel DINSDAG Het meest verfijnde genoegen is dat, wat men anderen bereidt. Which cote WOENSDAG In moeilijke en hachelijke oogenblik- ken is het stoutste beleid het veiligst. L i v i u s. Met onze slechte eigenschappen be staat er slechts een voortdurende strijdt ®f een schandelijke vrede. E b n e rE schenbach. VRIJDAG £r zijn menschen die geen gezicht, doch slechts gezichten hebben. S i r i us ZATERDAG Niets kan er beter passen dan wat te zamen is gewassen. Cats. We hebben in een vorig nr. melding gemaakt van onze zoo smaakvol gerestau reerde raadszaal en van de daarin aange brachte wandversiering. De groote schil derij, voorstellende „Saloino's Recht spraak" en afkomstig van een schilder, die door deskundigen niet hoog wordt aangeslagen, verhuisde van de raadszaal naar de gang van ons gemeentehuis. Ze paste niet meer in de nieuwe sfeer; niet natuurlijk naar de inhoud van de schil derij gerekend. Het is nuttig de vroed schap te .herinneren aan Koning Salomo,y die alle Koningen der aarde in wijsheid overtrof en wiens juiste besluiten aan bewindslieden ten voorbeeld mogen wor den gesteld. Maar de groote schilderijl met zijn grove, zwarte omlijsting moest plaats maken voor'n kleine, in gouden lijst gevat. Wie de oude raadszaal gekend heeft, wordt zonder twijfel aangenaanii getroffen, wanneer hij er thans binnen treedt. Bij avond verspreiden de kroon en een viertal lampen, in de hoeken aan het plafond in witte glazen ballons aan gebracht, een weldadig licht. De ivoor kleurige lambrizeering, de gerestaureerde, schoorsteenmantel, het grijze tapijt, dat de gansche vloer bedekt; de vitrage, op bij l.et geheel passende wijze aangebracht alles i s met smaak gekozen en op vak kundige wijze verzorgd. KOSTBARE GRAVURE. We zouden de lezers nog vertellen van een der gravures, welke in de zaal thans te bewonderen zijn. Dat het nieuwste por tret van H.M. de Koningin de eereplaats heeft verkregen, spreekt vanzelf. Links daarvan hangt een gravure, welke een afzonderlijke bespreking behoeft. Ze s op de zolder van het raadhuis ontdekt t'oor Mr. D. Vis, een kunstkenner, op wiens advies daaraan een plaatsje in de raadszaal is ingeruimd. De gravure stelt voor Balthazar Huyde- coper. Ze is gegraveerd door Jacobus Houbraken, naar een schilderij van de ver maarde portretschilder J. M. Quinkhard Dat we hier te maken hebben met een gravure van aanzienlijke waarde, moge blijken uit deze gegevens, welke wij - door bemiddeling van onze Eurgemeester - aan een schrijven van genoemde Mr. D. Vis ontleenen. De graveur Jacobus Houbrakenl gebo ren te Dordrecht in 1698, genoot van zijn vader het eerste kunstonderricht; hij oefende zich in het graveeren van por tretten en van andere stukken naar dc voorbeelden van groote meesters in het vak en bracht het tot groote hoogte, WAARIN HIJ NOG DOOR NIEMAND is overtroffen. Men bewondert in zijn portretten de nauwkeurige teekening, smaak, uitvoerigheid, losheid in het haar. enz. Deze door gansch Europa beroemde kiuistenaar stierf te Amsterdam in 1780. Hii graveerde naar een schilderij van J. M. Quinkhard (16881772), die zich vooral vermaard maakte als portretschil der. In de gelijkenis slaagde hij biezon- der goed; zijn teekening was nauwkeu rig, zijn koloriet „smeltend". Er bestaan van hem ook levensgroote portretten. H;> vormde veel bekwame leerlingen. Wie Bathazar Huydecoper was, ver telden we reeds in een vorig nummer. Hij werd in 1695 te Amsterdam geboren en is in 1778 overleden. Eerst bekleedde hij in zijn vaderstad eenige hooge waar digheden én vervolgens het ambt van baljuw op ons eiland. Geruime tijd hield hij hier verblijf, gedurende welke jaren hij zich aan de Nederlandsche taal 'en dichtkunst wijdde. Als dichter oogstte hij veel lof met een drietal oorspronkc lijke treurspelen. Groote roem verwier? hii ook door twee werken, waarin hii een schat van taalgeleerdheid ten toon spreidde. Door zijn uitgave der Rijm kroniek van Melis Stoke in 1772 maakte hij naam als historie- en oudheidkenner. Dat hij ook als Latijnsch dichter heeft uitgemunt, blijkt uit de onderscheidene dichtstukken, die voorkomen in de „De- litia" van L. van Santen. We meenen, dat uit het bovenstaande genoegzaam blijkt, dat een gravure, als de hier bedoelde, een plaatsje in de zaal, waar onze Raad vergadert, zeker toekomt. 10 Sept.: Vrede van St. Germain (Oos tenrijk en Entente). 1919. 11 Sept.Mozart geeft eenige concer ten in Den Haag. 1765. 12 Sept.: Geregelde vliegdienst op lndié geopend. 1929. 13 Sept.: Geboortedag van Nic. Beets, Haarlem 1814. De heer A. de Wilt heeft het nummer, waarop het Rodo-ornament is gevallen, in zijn etalage bekend gemaakt. Het is nr. 77S8. Minstens 1500 paren groole sterns hebben deze zomer hier op de schorren achter de Texelsche polder „De Eendracht" hun jongen groot gebracht, üp verschillende plaatsen zijn nog duidelijk de sporen te zien van de vele nesten, welke zoo dicht bij elkaar lagen, dat er geen voet tusschen te zetten was. De onderlinge afstand van de groote sternnesten wordt bepaald door de actie-radius van de vogels, als ze in broedhouding op het nest zitten. Dat is dus de „piklengte". Een br* edende groote stern pikt en stoot voortdurend met d snavel om zich heen en tracht nu op die manier een kleine zone rondom z'n nest vrij te houden van soortgenoten. liet broederf is dus bijzonder klein, hoog stens 35 c m. in doorsnee Wanneer de groote sterns aanstalten gaa i maken en zich op een bepaald gedeelte vestigen, werden de i esten onmiddellijk dicht op- é'n gebouwd. Tus chen die eerste nesten kunnen zich geen andere sterns meer vesti gen deze moeten dus een plaatsje zoeken aan de I uitenkant van de zich vormende kolonie. Op deze wijze breidt de neder zetting zich steeds uit De toelaatbare be volkingsdichtheid is echter in de kern van de kolonie van het begin af direct bereikt en toename of vermeerdering van het aan tal vogels kan alleen plaats v nden aan de randen en in de omtrek der kolonie. Deze eigenaardige nestelwijze is oorzaak, dat er in een groote sternkolonie voortdurend, zoowel overdag als 's nachts schermutse lingen en vechtpartijtjes, gepaard met veel geschreeuw en gekrijsch, plaats vinden. De broederven grenzen onmiddellijk aan elkaar, elke groote stern is omringd door buren, die op haar beurt ook steeds weer bedacht moeten zijn op grensoverschrij dingen door concurrenten. Elk oogenblik ontmanden er kibbelpartijtjes, welke heel vaak aanstekelijk we ken op de andere paren, zoodat het in een groote stern- kolonie altijd een gezellige boel is De groote stern is dus wel een kolo i nievogel in hart en nieren. Bij het visch- diefje, ook een kolonievormer, gaat 't een beetje anders. Hier liggen de nes ten nimmer zoo dicht op elkaar als bij de grootere verwant. Op het uitverko ren broedterrein zetten de vischdiefjes zich verspreid neer, meestal op vrij groote afstand van elkaar. Voortdurend komen* er nog nieuwe paren bij, welke zich tus-' schen de eerste vestigen. Ook aan de randen der kolonie worden nieuwe huis houdingen gevestigd; de kolonie breidt zich uit, terwijl de bevolkings-dichtheid steeds blijft toenemen. Een enkele maal gebeurt het wel, dat de vischdiefjes vriji dicht in eikaars nabijheid komen te zit ten, maar een bevolkingsdichtheid van 20 of 25 per vk. M., zooals we dat bij de groote sterns aantreffen, vinden we bij het vischdiefje nimmer. In Mei werd tot tweemaal toe de in drukwekkende kolonie op de schorren achter de Vlakte van Kerken door een zomerstorm geteisterd. De groote sterns hadden voornamelijk de hoogste ruggen uitgezocht, zoodat slechts 300 of 400 nes ten door het hooge water verloren gin gen. De van hun broedsel beroofde vo- gelds hielden echter dapper vol en zagen hun tweede broedpoging met succes be- Dr. Vis schrijft in De Lampen Bran dend over de stichting van een „Tehuis voor Ouden van Dagen" op Texel. De plannen zijn thans in vergevorderd sta» dium. Er zijn nog maar enkele moeilijk-* heden, die overwonnen moeten worden, Deze maand zullen de belangstellenden er wel meer van hooren. Onder verwijzing naar de desbetref fende advertentie wordt nog meegedeeld, dat waarschijnlijk velen deze dag zullen bijwonen. Met het oog op de organisatie ook van de heen- en terugreis is spoedige aangifte noodzakelijk. De reis wordt aanmerkelijk goedkooper, wanneer een groot gezelschap samengaat, terwijl de terugreis van Den Helder ongeveer te negen uur - dan wellicht met een extra boot kan geschieden. kroond. Ook nog veel later kwamen er nog telkens nieuwe nesten bij; waar schijnlijk van groote sterns, welke door een hooge zomervloed van het nabije griend waren verdreven. De geschiedenis van de groote sterns in ons land gedurende de laatste kwart eeuw 'is heel merkwaardig. Texel was zijn groote sterns kwijtgeraakt en volgens de pessimisten, voorgoed. Vóór de oor log hadden wij slechts twee kolonies,, één op Rottum, de andere op de lullen van de Schouwensche inlagen, beide z.g. vogelarijen, waar men dus de vogels exploiteerde. Het oorlogsrumoer op het nabije Eorkum en de militaire bezetting verdreef de groote sterns van Rottum in het eerste oorlogsjaar. In de voor zomer van 1915 vestigden zich echter I5Ü panen groote sterns op Griend. „Na-* tiiurmonumenten" pachtte" op lange ter mijn het gras van dit kleine eilandje en verkreeg daardoor zekere rechten op Griend; de groote sterns waren gered. Langzaam maar zeker groeide de ko lonie en thans broeden er elk jaar 20.000' 30.000 paren. TELKENS NIEUWE KOLONIES. In 1929 verschenen de groote sterns op „De Beer", waarschijnlijk een af splitsing van de kolonies op Schouwen. Ook op de nederzetting, welke een paar. jaar achtereen op het z.g. „Groene Strand" op Voorne verscheen, bestond waar schijnlijk uit exemplaren van de Schou wensche inlagen. Sinds een jaar of wat is er nog een* nieuwe kolonie bijgekomen, n.l. op de Mokkeplaat. Hetzelfde gebeurde op de Schaalhoek, 'n, zandplaat in de Zuidhollandsche wateren» Ook Texel kreeg de groote sterns terug en wel op twee plaatsen; de schorren en bij 't Hop, in het lage land tusschen Oudeschild en Oosterend, beide vesti gingen van beteekenis en vol beloften voor de toekomst. Al met al broeden er thans in Nederland belangrijk rrfeeij groote sterns dan 25 jaar geleden. Ook de Oostfriesche Waddeneilanden, welke door de nood der oorlogsjaren hun vogelschat verloren (de eieren wer den n.l. ten behoeve van de ziekenhuizen en militaire hospitalen geraapt) herkre gen in de loop der laatste jaren hun groote sterns. Het merkwaardige is, dat ook langs de Britsche kust, o.a. op de Fame Is lands groote sterns verschenen en dat de daar bestaande kolonies zich belangrijk konden uitbreiden. De ornithologen en de vogelbeschermers zijn het er vrijwel allen over eens, dat het ontstaan van nieu we kolonies langs de Britsche kust en ook langs de Deensche kust en op da Oostfriesche Waddeneilanden, alsmede de sterke toeneming op de bestaande kolo nies te danken is aan de groote sterns van Nederlandsche stam. De wijze waarop „Natuurmonumenten" en „Vogelbescherming" zich het lot der groote sterns aantrokken, is niet zonder gevolg gebleven, en zoo kon het gebeu ren, dat de jongen, welke Teun Brouwer, Klaas Kalis, Symon de Jager en hoe onze vogelwachters meer mogen heeten, uit de eischaal zagen rollen, later uit zwermden en zich gingen vestiges op al die geschikte plaatsen langs de stranden van onze Noordzee. TEXELSCHE COURANT 'DOOPSGEZ. ZUSTERKRING. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiuiiiiiiiiiii|||||| IIIIIIIIIHI VOOR DE ZONDAG lülllllllll iiiiiiiiiiiniiillllll Haagsche Post. linniiiiiiiiiiiiiiniiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIHI VOOR HOOFD EN HART. IIIIIIIIIHI mui!minimum ZONDAG DONDERDAG RESTAURATIE RAADSZAAL. liminimimi IIIIIIIIIHI WAT ER gebeurde... mum lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll WIE WON HET RODO-ORNAMENT? BIJZONDER KLEIN ER» EDERF. HUIZEJMOORDERLICHT". DOOPSGEZ. GEMEENTEDAG. Vogelleven in de Eendrachtschorren. JAN I>. STR1JBOS IN „DE TELEGRAAF".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1