1 51ste Jaargang De Nieuwe TpxeUche Courant Woensdag 14 September 1938 No. 5291 De viering van het Regeeringsjubileum op 6 en 7 Sept. EERSTE BLAD. De Texelsche Schapenfokdag. EEN DESKUNDIG WOORD OVER KINDERVERLAMMING. VAN OVER DE GRENS. WAAR OORLOGSGEVAAR DE VOLKENEOND VERGADERT. TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. opgeveer een half uur later.) 15 16 17 18 19 20 21 Sept 12.57 1,12 1,54 2.49 4.17 6,02 7.33 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP RIIWIELF.N en RIITUIGF.N 7 46 immuunminimiiiiiimmIlllil WAT ER GEBEURDE... lüjllllll 14 Sept.: Geboortedag van Johan van Oldenbarneveldt, Ned. staatsman. 1547. 15 Sept.: China doet een beroep op de Volkenbond en eischt maatregelen tegen Japan. 1937. 16 Sept.: In Rusland wordt de Repu bliek uitgeroepen. 1917. DREIGT. Ook de afgeloopen week is vc:r niet vrij gebleven van sensaties en incidenten.^ die de toch al reeds gespannen toestand in Midden-Europa nog verwarder maken. De situatie is danook nog steeds uiterst moeilijk en nog geenszins is te zien, in welke richting tenslotte een bevredi gende oplossing gevonden kan worden. Het is duidelijk, dat ook het plan IV van de Tsjechische regeering, hoe. wel het het programma van Karlsbad dicht benadert, nog geensziiis de instem ming der Duitschers in Tsjecho-Slowakije en daar buiten heeft. Men mag reeds blij zijn, dat de onderhandelingen, die na het incident te Moravisch Ostrau, waar Tsjechische politie-troepen ietwat hard handig tegen de demonstreerende Sude ten-Duitschers optraden, tenslotte weer hervat zijn. Het meeste opzien heeft intusschen wel een artikel van de Londensche „Times" gebaard, waarin openlijk propaganda werd gemaakt voor een gebiedsafstand door Tsjecho-Slowakije aan Duitschland. Het is niet waarschijnlijk, dat dit artikel door de Engelsche regeering is geïnspireerd, maar duidelijk toont het toch aan, dat er in Engeland invloedrijke kringen zijn, die om de vrede in Europa te redden^ Tsjecho-Slowakije een enorme prijs wen- schen te laten betalen. Voor dit stand punt zou nog iets te zeggen zijn, indien door de opoffering van Tsjecho-Slowa kije inderdaad de Europeesche vrede vooi' lange tijd gegarandeerd zou zijn. Maar er zijn ernstige redenen om daaraan te twij felen. In Fransche en Engelsche blader, wordt er op gewezen, dat het al-Duitscbs programma niet eindigt bij een afscheu ring van Sudeten-Duitschland van Tsje cho-Slowakije. Duitsche minderheden vindt men ook in andere landen. Het is danook geen wonder, dat het artikel vair de Times door het overgroote deel van, de internationale pers betreurenswaardig' wordt genoemd. In Duitschland zijn im mers breede kringen, die meenen, dat 'n conflict tusschen Duitschland en Tsjecho- Slowakije gelocaliseerd zou kunnen wor den, m.a.w., dat Engeland zich buiten de oorlog zou houden en derhalve ook Frankrijk en Rusland zou verhinderen, in te grijpen. Een dergelijke stelling kan in een artikel als dat van de Times slechts steun vinden. En dit is uiterst gevaarlijk; zoolang de juistheid van deze stelling niet onomstootelijk vaststaat. En dat doet zij geenszins. Niet voor niets heeft Frank rijk zijn reservisten onder de wapenen geroepen. Deze maatregel moet be schouwd worden als een waarschuwing aan de Duitsche leiders, dat een conflict niet gelocaliseerd zal blijven. Zal men deze waarschuwing te Neurenberg, waar op het oogenblik de Rijkspartijdag wordt gehouden, verstaan? Op het oogenblik, dat deze regels in druk verschijnen, heeft Flitler zijn groote redevoering gehouden en zal men het wellicht weten. (Zie el ders in dit nummer.) Het is een eenigszins eigenaardig schouwspel, dat te midden van een storm achtig bewogen wereld, de ministers van talrijke staten, met de gewone regelma tigheid te Genève bijeen komen, in een zitting, waarvan de invloed op de actu- eele politiek naar algemeene overtuiging nog slechts zeer gering is. Staatslieden, uit vele landen hebben toegegeven, dat de Bond in zijn tegenwoordige vorm weinig te beteekenen heeft. Geen wonder dan ook, dat de agenda van de zitting weinig interessants bevat. Het punt „pacthervor ming" zou wellicht de aandacht kunnen ken, ware het niet, dat reeds op ihe't oogenblik vaststaat, dat er aan het pact voorloopig geen letter veranderd zal wor den. Ook de debatten tusschen de Spaan- jaard Alvares del Vayo en de ministers, van buiten llandsche zaken van Frankrijk en Engeland, zijn gedoemd, onvruchtbaar te blijven. Hetzelfde kan wel gezegd wor den van de nieuwe voorstellen, die de Chineezen zullen doen. Van meer belang is tenslotte de conferentie van de verte genwoordigers der Kleine Entente, die te Genève wordt gehouden, zulks in aan sluiting aan de besprekingen van Bied over de regeling der betrekkingen met Hongarije. GE OORLOG IN HET VERRE OOSTEN. In de strijd om Hankau melden de Chineezen op het oogenblik aanzienlijke successen, die natuurlijk, zooals in elke oorlog gebruikelijk is, onmiddellijk door de Japanners zijn ontkend. Vast staat wej dat de Japanners langzaam de oorlogs hoofdstad van het Chineesche rijk nade ren, maar deze opmarsch gaat geenszins zoo snel, als men oorspronkelijk ver wacht had. Voor October zullen de Ja panners de stad zeker niet bereiken. CLUECHER OVERGEPLAATST? Een interessant bericht komt nog uit Rusland, dat wellicht eenig licht werpt op Moskou's houding in een Duitsch- Tsjechisch conflict. Volgens dit bericlr» zou Ruslands beste militaire bevelheb ber, maarschalk Bluecher, zich met zijn, geheele staf van het Verre Oosten naar de Oekraine begeven, om daar de Rus sische strijdkrachten, die 800.000 map sterk zijn, te reorganiseeren. Wanneer dit bericht juist blijkt te zijn, kan men daaruit concludeeren, dat Moskou op 'het oogenblik het Westelijk front belangrij ker acht dan dat in het Verre Oosten. Boven, 1 en 3: een markttafereeltje, dat voor zichzelf spreekt. Links met baard de heef J. Kikkert Nz.„ die als eige- naar van de beste op Texel gefokte 1-ja rige ram voor dit jaar de T.E.S.'O.-beker in ontvangst mocht nemen. De bovenafgebeelde ram is de F 1412, in de rubriek oudere rammen met de kt prijs bekroond. Hij werd geboren in 1931 op het bedrijf van Gebr. Hogetoorn te N.-Eeemster. Thans is de ram, welke dit jaar preferent werd verklaard, eigendom van de heer Jb. Lap Kz., Den Hoorn Als 1 "jarige gaf hij 6.6 Kg. prima wol Oneer geven we een foto van de ram F 1617, gefokt door de heer S. v.d. Wall te Weere-Winkel, thans eigendom van de heer Jb. Eelman Dz., Oosterend. In; de rubriek 2-jarige rammen kreeg F 1617, die als 1-jarige 6.4 Kg. prima wol le-' verde, de eerste prijs. Rechts onderaan: de heer Ir. H. Lcig- nes Bakhoven, Inspecteur van het Vee teelt- en Zuivelwezen, in gesprek met de op Te el welbekende schapen- en woldeskundige E. I>/. Govers. Kent u Texel? l iet kiekie, dat als ccht- Tevelsch hier nog een plaatsje mocht vinden, stelt u stellig niet voor een moei lijke vraag. Hier volgt o/er dit alleszins belangrijke onderwerp een ar tikeltje van Dr. E I j K E L, de Hoofdinspecteur van de Volks gezondheid. d ot 6 September hebben zich nu 245 gevallen van kinderverlamming voorge daan, voorkomende in 109 gemeenteik Vergeleken met 1930, toen tot 1 Sept. :23 gevallen werden gemeld, is het ver loop dus nog gunstig. ik begrijp, dat ouders en de gemeen telijke overheid hun verantwoordelijkheid' nu extra zwaar gevoelen, maar hoezee:! ik ook de ellende, welke deze ziekte kam veroorzaken, betreur, toch zou ik ernstig' willen raden kalm te blijven en geen overhaaste maatregelen te treffen. Voornamelijk denk ik hierbij aan het schoolbezoek en de schoolsluiting. In dien zulks noodig is, zal de geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid onge twijfeld op grond van de besmettelijke, ziektenwet, de burgemeester hiertoe ad viseeren. Vrijdag j.l. heeft de Geneeskundige Inspectie wederom vergaderd om de maatregelen te bespreken ter bestrijding van de kinderverlamming. Op deze ver gadering is o.m. de gedragslijn vastge steld, welke gevolgd zal worden ten op zichte van de schoolsluiting, kinderfees ten en koloniehuizen. Wij weten wel, dat een niet zichtbaar levend organisme de oorzaak van de ziekte is, maar langs welke wegen dit vi rus zich verspreidt, is nog niet geheet duidelijk. Naast contact schijnt ook op andere wijze de infectie tot stand te kun nen komen Er is dus tegen de versprei ding der kinderverlamming nog weinig te doen. In de laatste tijd zijn door 'n Zweedsch onderzoeker Svcn Grave nieuwe denkbeel den naar voren gebracht omtrent de wijze, waarop de besmetting tot stand zou ko men, n. I. door middel van WATER, MELK en andere voedingsmiddelen. Mis schien, dat de toekomst de juistheid van, deze stelling zal aantoonen. Een goede raad is en blijft in elk ge val: zorg voor zuiver drinkwater. Kook de melk. 1. Gymnastiekvereeniging „Texel", welke als deelneemster aan de allegorische optocht in haar afdeeling de eerste prijs verwierf. Links inej. Trijntje Koorn als „Hygica". 2. Het feestelijk verlichte Raadhuis. 3. Linie Eelman Nd. als Pinksterbruid met h»ar „buurmeisjes",Alie Kikkert Jacd. en Jannie Eelman Nd. 4. De eerepoort in de Hoogerstraat, een „ophaalbrug" tevens, waarmee de eerste prijs werd behaald ;5. Ireentje L'si, die met haar zorgvuldig versierde auto ped no. 1 in haar groep werd.; 6. De eerepoort aan de ingang van de Koogerstraat, waarmee de 2e prijs werd very worven. (Foto's Tex. Crt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1