Naar de Shetland-eilanden. 51sle Jaargang No. 5293 De Itieuwe Texelsche Courant Woensdag 21 September 1938 EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten Den Burg tl.— lossenrs. 4 et. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S et. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. oqgeveer een half uur later.) 22 23 24 25 26 27 28 Scpt 8.36 9,24 10,05 10.44 11.18 11,52 12.14 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 7.29 'iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiillill VAN OVER DE GRENS. WAAR GAAN WE HEEN Een week van haast ondragelij ke spanning is geëindigd met een gevoel van tenminste eenige op luchting. De 69-jarige Engelsche minister-president, Neville Cham berlain, is, zooals vorige week ge meld, naar Berchtesgaden gereisd, téneinde een laatste poging te doen, door een persoonlijk gesprek met Hitier te Berchtesgaden een oorlog te voorkomen. Het besluit was door hem genomen in volko men overeenstemming met de Fran- sche regeering. Het beeoek van Chamberlain aan Hitier heeft korter geduurd dan men in het algemeen had aangenomen. Reeds Vrijdag keerde de Engelsche minister-president, naar Londen terug, niet echter, dan nada< er een nieuwe afspraak tot een samen komst in de loop van deze week te Bad Godesberg was gemaakt. Bad Godesl.ey ligt ongeveer halverwege tusschen Londen, en Eerchtesgaden. „De heer Hitier wenscht een oud man nog zoo'n langt reis te besparen", verklaarde Chamber lain bij zijn aapkomst te Londen. De algemeene indruk is thans, dat het voorbarig zou zijn zich een definitief oordeel te vormen over de besprekingen, te Eerchtesgaden óf te pogen de verdere loop van zaken te voorspellen. Er wordt evenwel op gewezen, dat het feit, dat een volgende samenkomst is vastgesteld, in ieder geval als een hoopgevend tee ken beschouwd mag worden. Zeker is wel, dat Hitier aan Chamber lain bepaalde voorstellen heeft gedaan die deze Zaterdag te Londen in de ka binetsraad besproken heeft. Daarbij wa ren ook Runciman en Ashton Gwatkin, die Chamberlain uit Praag had laten overkomen, aanwezig. Onzekerheid heerscht over de volgen de stappen, die nu genomen zullen wor den. Men zal voorloojiig wel het resul taat van het tweede onderhoud tusschen Chamberlain en Hitier moeten afwachten. (Zie ook elders in dit nummer) DE TOESTAND IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Intusschen spitst zich de toestand in het Sudeten-Duitsche land meer en meer toe. De partij van Henlein heeft haar hoofdkwartier van Praag naar Eger ver legd, terwijl de Tsjechische regeering in verschillende Sudeten-Duitsche districten het standrecht heeft afgekondigd. Te Eger heeft de regeering een huiszoeking laten doen in het hoofdkwartier der Sudeten - Duitsche partij en er zou zelfs een bevel tot inhechtenisneming tegen Henlein uit gevaardigd zijn. Henlein is echter zoo wijs zich tijdelijk schuil te houden. Mag men de Duitsche bladen gelooven, dan heerscht er op het oogenblik in het Su deten-Duitsche gebied de grootste ver warring. Vele Sudeten-Duitschers zou den naar Duitschland gevlucht zijn en van de verhalen, die deze menschen de correspondenten van de Duitsche bladen doen, rijzen ons de haren ten berge. In Duitschland meent men op het oogen blik dan ook, dat een oplossing nog slechts gevonden kan worden in een volks- DR. EDUARD BENESJ, in 1S84 te Pilsen geboren, promoveerde in 1908 op een proefschrift over het Tsje- gische vraagstuk. In 1915 moest hij uitwijken wegens revolutionnaire ar beid. In het buitenland legde hij met de latere president Masaryk de grondslagen van de republiek. In 1919 keerde hij terug als minister van buitenl. zaken, welk ambt hij tot 1935 bekleedde. Toen werd hij pre sident. Voor hoe lang nog stemming en een vreedzame aansluiting, der Sudeten-Duitschers bij Duitschland. Praag verklaart daarentegen, dat liet in de Sujeten-Duitsche gebieden vrij rustig is en dat men alles zal doen, om de rust verder te handhaven. Derhalve heeft men het standrecht afgekondigd, heeft men de Sudeten-Duitsche partij in. feite ontbonden en heeft men geëischt; dat alle inwoners van de Sudeten-Duit sche gebieden hun wapens moeten inle veren. Van een volksstemming zegt Praag niets te willen weten. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 et. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. FlUSLAND NEEMT MILITAIRE MAATREGELEN. Wat zal Rusland doen, indien de Su deten-Duitsche kwestie werkelijk tot een gewapend conflict leidt? Tot nog toe hadden de Sovjets niet duidelijk laten blij ken, dat zij dan hun plichten als bond genoot tegenover Tsjecho-Slowakije zul len nakomen. Thans krijgt men berichten, die er op wijzen, dat Rusland bij een con flict om Tsjecho-Slowakije wel zeer de gelijk zal ingrijpen. Onder bevel van maarschalk Blücher, die men uit het Verre Oosten naar het Westen heeft la ten overkomen, zou in de Oekraine een Russisch leger van niet minder dan 750.000 man bijeengebracht zijn. De luchtmacht zou van 1200 tot 2000 toestel len versterkt zijn. Negen Tsjechische of ficieren zouden in de Oekraine zijn aan gekomen om als verbindingsco.nmiss.e op te treden. FRANKR1JKS HOUDING. Belangrijker dan de vraag, wat Kus land in een geval van een gewapend con- fl.ct zal doen, is misschien nog 'het probleem van Frankrijks houding. Hoe wel men er in regeeringskringen nog Steeds de nadruk op legt, dat Frankrijk in geval van ernst zijn verdragsplichfen zal nakomen, beginnen zich onder het volk toch sterke stroomingen bemerkbaar te maken, die meenen, dat het Sudeten- Dnitsche land maar aan het Derde Rijk moet worden uitgeleverd, en dat men voor 3.5 millioen Sudeten-Duitschers, die1 bovendien zelfs niets liever willen dan tot een Groot-Duitsch Rijk te behooren, niet naar de loopgraven mag trekken. Vooral de vroegere minister-president Flandin is een voorvechter van deze laat ste opvatting. Aan de regeering moeten deze stroomingen wel buitengewoon on aangenaam zijn. Zij weet, dat het om meer gaat dan slechts het zelfbeschik kingsrecht van 3.5 millioen Sudeten-Duit schers. Zij weet, dat Tsjecho-Slowakije, meer is dan slechts een „dwaze staat, geschapen door dwaze staatslieden", zoo als reeds in 1919 werd beweerd, maar in het leven werd geroepen als een dam, tegen een mogelijke machtsuitbreiding, niet zoozeer territoriaal maar wel poli tiek, van Duitschland naar het Oosten. Maar het blijft steeds moeilijk, de massa van zooiets te overtuigen. door JAN l'. STR1J BOS. I. MET EEN KATWIJKSCHE LOGGER DE NOORDZEE OP. EEN JEUGDDROOM WORDT WERKELIJKHEID Toen wij afgeloopen zomer een reis maakten naar de geïsoleerd liggende en weinig bezochte Shetlands, ging een lang gekoesterde hartewensch in vervulling, werd een jeugddroom werkelijkheid. Ja renlang hadden wij er mee rondgeloopen,i maar telkens doken er onoverkomelijke hinderpalen op, waardoor wij het plan w eer een jaartje moesten uitstellen. Maar als het voorjaar dan weer in het zicht raakte, kwam het plan weer op de prop pen, want al die lentebedrijvigheid van plant en dier, niet het minst ook de mani-, festaties der vogels, de wetenschap dat) daar thans weer ontelbare drommen zeevogels naar het Noorden trokken om er hun nesten te bouwen op de rafel randjes der Shetlandsche .vogelbergen, dat alles was wel in staat om je uit hef evenwicht te brengen en dan zaten we weer lang en breed over de mogelijkhe den te filosofeeren. Tenslotte spraken wet er over, als over een sprookje, een onbe-' reikbaar ideaal, waaraan we zelf niet meer geloofden. Maar dit voorjaar werd het dan toch ernst. Een goedgezinde schipper van een. Katwijksche logger wilde de twee zwer vers er heen brengen en tegen half Juni moesten wij ons gereed houden. Maar in. de laatste Meinacht kwam plotseling het bericht, dat we de volgende morgen het' ruime sop zouden kiezen. Nimmer begon een tocht slechter voorbereid, viel de start voor een trip, die mogelijk maanden, zou vergen, ons zoo onverwacht op het; lijf. Maar ook zelden zal een zwerftocht met meer enthousiasme begonnen zijn en /oo stapten we op een verrukkelijke Juni avond als „prenters" aan boord van de! K.W. 176. Onder „prenters" verstaande logger- en trawlergasten passagiers. AAN BOORD VAN DE KW 176. Het eigenaardige leven aan boord van de logger, zoo geheel verschillend met ons normale bestaan, de ontmoetingen met bonte visschen, 'n dolfijnsoort, met mollemokken en drieteenmeeuwen en stormvogeltjes. vooral ook de omgang met de bemanning, zonder uitzondering allemaal prettige, eenvoudige, zorgzame en gastvrije kerels, wel dat beviel ons bovenmate en nimmer zullen we die reis naar de Noordelijke vischgronden verge ten. Het weer was uitstekend en toen we Doggersbank gepasseerd waren en de zee wat rauwer dn wilder werd, waren we al wat meer geacclimatiseerd, zoodat. de zeeziekte ons niet met haar volle ge wicht onverhoeds op het lijf kon vallen. Toen kwam de eerste nhcht, dat we de vleet, het meer dan 4 K.M. lange haring net zouden schieten. De „binken", zooals de matrozen zichzelf betitelen, hadden de avondmaaltijd alle eer aangedaan en flink „gebunkerd". Want nu kwam er werk aan de winkel. I>e versche groente, welke wij uit IJmuiden hadden meege nomen, was vrijwel weggewerkt, maar wij hadden nog volop versche, gebakken schol en pannevisch en rijst en een g too te teil met „trutje frutje", waarmee Giel, een der „oudsters" het gekookte vruch tenallerlei bedoelde. Die Giel was een onbetaalbare grappenmaker en een pracht kerel. Met stijgende verwondering zagen wij toe, hoe de bemanning de enorme por ties in een moordend tempo wegstouwde. „Je doet je oogen maar dicht en je kijkt maar naar mij", zei Giel. die naast mij: zat. En toen liij merkte, dat deze welge meende raad niet in zijn volle omvang tot mij doordrong, vervolgde, hij: „Je stampt je maar vol tot aan de knop van je pet". Geheel bezweet door het inspan nende werk van liet eten en glimmend van het vet, kropen ze daiarna voor cenige linen in de kooi. DE BUIT BINNEN Maar alreeds om één uur in de nacht klonk de kreet „kok in het ruim" en daalde de reepschieter, een knaap van 12 jaar, een kind haast nog, af in de don kerte van het ruim om de zware speer- reep op te schieten en begonnen de ina- rozen het lange net te „halen". Uur na, uur „klauwden" zij de vleet binnen boord, sloegen ze met geweld de zilveren harin gen in de krebben en toen de zon boven de einder verscheen, was de buit binnen. Deze was niet erg bemoedigend: in to taal slechts zeven ka,ntjes en toen ook de volgende vischnacht ver beneden de. verwachtingen bleef, besloot onze schip per na kort beraad de steven te jvenden en naar Lerwick op te stoomen, de groote haringhaven va,n de Shetlands, omi praaiberichten in te winnen. En dat be-i Rekende voor ons, dat we binnen luttele uren voet aan wal zouden zetten; dat we eindelijk de Shetlands, „de beloofde eilanden", zouden betreden en dus veel spoediger dan we gedacht hadden. Want het had heel goed kunnen gebeuren, dat we bij een overvloedige vangst in die eerste nachten, waren blijven visschen, totdat we de 38 last haring, welke we konden bergen, binnen hadden. (Wordt vervolgd.) BROEDENDE KLEINE MANTELMEEUW. llllll'llllilliillllllillllllllllllllllllllllliiUlllllllillliniiiiiiiliilllliilliiiilliiiiiilllin WAT ER GEBEURDE... lüjllllll 21 Sept.: Mac Adam, uitvinder van de naar hem genoemde wegen, in Schotland geboren. 1756. 22 Sept.: Frankrijk wordt tot Repu bliek uitgeroepen door de Natio- nnale Conventie. 1792. 23 Eoerhaave, wereldberoemd arts, te Leiden overleden. 1738. 4 Om iedere foto, schilderij, tee- kening een lijst, die j>ast; ook past bij uw beurs. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Handelsinformatie- en Incas- Q sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1864, biedt in deze tijd groote voordee- len Een volledig prospectus, waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- Q scl e zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- vr.-ige p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. □□□□CZCDDO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1