Naar de Shetland-eilanden. TRIUMPH 51ste Jaargang Zaterdag 24 September 1938 No. 5294 WIJ. EEN GARANTIE VOOR ROOKGENOT 1 CENT SIGARET EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten A. NEVILLE CHAMBERLAIN. TEXELSCH E COU RANT ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIUIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIl!||||| VOOR DE ZONDAG ||||||llllllllllllllllltllll!llllllllllllllllllll!llllllllll!lllll!lllllllllllllllllllll[lllll|||||| Wij zijn belangrijk!! Wat zeg ik, ont zettend belangrij k Niemand weet dat beter dan wijzelf. Alles draait om ons. De hééle wereld. Het eenige is, dat sommigen van ons nog wel eens een tikje belangrijker zijn dan wijzelf en dan uitgroeien tot ster of held der samenleving. Maar in de grond van de zaak zijn wij het dan toch, die hen daartoe uitroe' pen. leder van ons, in zijn wereldje, is be langrijk; we voelen ons allen zeer in drukwekkend. We vertoonen ons graag overal, opdat ook vooral anderen getuige mogen zijn an onze belangrijkheid. We becritiseeren de wereld en de men- schen, vergetend, dat d i e het ons ook doen en zich precies zoo voelen. We bespreken onze belangen, of al thans de zaken, die wij denken, dat on ze belangen zijn en voelen ons gewichtig, over alles een oordeel te kunnen vellen. Zoo zijn we nu eenmaal. Het kan goed zijn, daarover eens na te denken. Ër zijn wel heel wat minder belangrijke aangelegenheden, waarover we ons druk maken. Dan kunnen we belangrijk aan betee- kenis winnen. Maar dan in werkelijkheid en niet in SCHIJN. Zondag 23 September 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Waar tegenstreven het schip niet kan redden, zal een wijs stuurman zich aan' de wind overgeven. W i e 1 a n d MAANDAG Stap voor stap terugwijken is vaak rger dah te vallen. Ebner-Eschenbach DINSDAG Een mensch heeft nauwelijks iets of wat, of andere menschen ergert dat. W i 1 h Busch. WOENSDAG Ik voel, dat het dit is, wat ons staande moet houden in het leven: het gevoel, dat wij met onszelf behooren, maar sn ieren. Couperus, DONDERDAG Wanneer men niet heeft, waarvan men loudt, houdt men van wat men heeft. VRIJDAG Over niets berouw behoeven te heb- >en, is het begin van alle wijsheid ZATERDAG De zon schijnt alle vensters binnen, ds men de gordijnen maar opentrok. Herzog Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. ll||||iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| WEET U ZE ALLE VIJF 361 162 ■163 164 163 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Wie schreef 't drama „King Lear" Wie gebruikt een „avegaar" Bismuth is een Wie was Caracalla Wat beteekent: „Cave canem" ANTWOORDEN. William Shakespeare. Een wagenmaker. Metaal. Romeinsch Keizer. Pas op de hond. NIEUWE VRAGEN „Schalk" beteekende oorspronke lijk...... v? Orgeade is een......? Hugo van der Goes was een Wie fotografeerde voor het eerst de Noordpool Wat is een chronometer? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. GEMEENTE TEXEL WETTELIJKE TIJD. Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis, dat de zomertjjd dit jaar zal eindigen op 2 OCTOBER A.S. te drie in den morgen, dus in den nacht van Zaterdag op Zondag. In verband hiermede zullen de toren klokken dien Zondagmorgen drie uur een uur worden achteruitgezet. Texel, 22 September 1938. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. KAMP. Arthur Neville Chamberlain, sinds Mei 1937 als opvolger van Baldwin Mi nister-president van Engeland, heeft zich door zijn opzienbarend bezoek aan Hitler in het middelpunt van de publieke be langstelling geplaatst. Aanvankelijk werd hij door zijn vader, de groote staatsman Joseph 'Chamber lain, voor het zakenleven opgeleid. Voor zijn halfbroer Austen Chamberlain was echter al spoedig een politieke carrièrei weggelegd. Neville werd in 1869 te Birmingham geboren. Hij bezocht geen universiteit. Zijn zakelijke loopbaan ving aan met een zevenjarig verblijf in Br.-West-Indië, waar hij de sisal-plantages van zijn va der beheerde. Terug in Birmingham, huwde .hij in 1911 mej. Annie Cole. In 1915 werd hij toen een welvarend zakenman - tot burgemeester van Birming-, ham gekozen. Zijn vader was het veertig; jaar voordien ook geweest. Tijdens de oorlog benoemde Lloyd George (toen Engeland's eerste minister) hem tot Di recteur der Nationale Diensten. Hij moet deze functie niet goed hebben vervuld. Waarschijnlijk konden, wegens zijn auto ritair optreden, de ministers ook niet goed met hem samenwerken. In ieder geval keerde hij spoedig naar Birmingham te rug. In 1918 deed Neville zijn intrede inliet Parlement. Hij was toen 49 jaar oud. Korte tijd was hij kanselier van de schat kist aan een begrooting kwam hij niet toe en daarna minister van gezondheid Van 1923 tot 1929 heeft hij deze functi^, met één onderbreking, vervuld. Zijn be wind droeg er toe bij, dat 900.000 huizen verrezen. In 1931 werd hij minister van financiën. Zijn begrootingen waren van een ouderwetsche degelijkheid. Hierdoor genoot hij een groot vertrouwen. Een zijner opmerkelijkste daden was wel de invoering van beschermende maat regelen voor het economische leven. Zijn invloed steeg en in 1937 volgde hij Bald win op, na reeds gedurende beide voor afgaande jaren lange perioden in feite premier te zijn geweest. Hij is 'n hard en consciëntieus werker, zeer precies en netjes. Maar hij is bie- zonder verlegen. Hij zal ook nooit meer zeggen, dan absoluut noodzakelijk is. Bij het incident met de Duitsche kruisen Leipzig, welke als represaillemaatregel de Spaansche haven Almeria bombardeerde,, waardoor de toestand tijdelijk zeer ge spannen was, alsook thans bij de Sudeten- Duitsche kwestie, heeft hij getoond het hoofd koel te kunnen houden. Chamber lain werkt hard voor de herbewapening, van Engeland. Groote sommen laat hij daaraan besteden. Voor de komende drie jaren niet minder dan 1500 millioen pond sterling. Evenwel wenscht hij een vriend schappelijke houding met Duitschland, zoowel als met Italië. NEVILLE CHAMBERLAIN door JAN P. STRIJ BOS. II. WE KOMEN AAN OP ONZE PLAATS VAN BESTEMMING De eerste indruk beloofde veel goeds. Langzaam stoomden we langs de steile, loodrecht uit zee oprijzende rotswanden van Bressay, in de verte zagen wc dei hooge Bard Head en met de kijkers kon den we duidelijk de ontelbare massa's zeevogels ontdekken op de witgekalkte' richels en randjes. Dijartusschen vielen de rose-roode, purperen en porcelein- witte plekken op, veroorzaakt door een weelde van bloemen. Onmiddellijk besef ten we, dat dit land, waar alles nieuw voor ons was, ons zou bevallen, dat we hier een vruchtbaar terrein zouden vinden om onze zwerflust bot te vieren, enfin,, een onverklaarbare liefde op het eerste gezicht. Aan alle kanten waren we nu omgeven door vogels: zilvermeeuwen in groote troepen koersten achter de logger; de zeekoeten doken naast de boot op; vogels, die door hun gitzwarte mantel en wit frontje door de bemanning van de logger heel teekenend „wit voor en geen sigaar" genoemd werden. Overal troon den op de kleine rotseilandjes langs de oever de gekuifde aalscholvers in hun karakteristieke houdingen en we begroet ten deze vogels met vreugde, want dit was een nieuw soort voor ons. Ratelend en knarsend schoot de ankerketting door het kluisgat en even daarna lagen we vei lig voor anker in de wijde baai van de Bressay-Sound: de natuurlijke haven van Lerwick. Daar, tegen de glooiende hellin gen van Mainland lag de groote haring- stad, gehuld in de gore, laaghangende! rookwolken van wel eenige honderden Schotsche en Engelsche drifters, welke in de haven lagen. Spoedig was de vlet gestreken en vergezeld door Teun, de Geheel hierin slagen vermocht hij nog niet. Maar hij hoopt, dat als Groot-Brit- tannië eenmaal weer militair sterk is, het op diplomatiek gebied weer zijn volle gewicht in de schaal kan leggen. In tegenstelling met zooveel van zijn voorgangers is Neville Chamberlaii^geen aristocraat. Ook geen geleerde. Evenmin is hij rijk. Aangaande zijn voorkomen heeft iemand eens opgemerkt: „Neville is net een gemeenteambtenaar van Bir mingham, die het niet al te best heeft". En zoo is het ook. Een verlegen, ietwat stijve man, zonder fantasie, geen groote persoonlijkheid, een) slecht spreker, iemand die wars is van, het grandiose, dat is de harde werker Neville Chamberlain. (Ontleend aan „Europa in de Branding", door John Gunther.) schipper, Kees de stuurman, de kok en een stuk of wat matro/cn, roeiden we naar de wal. Hier namen we afscheid van onze vrienden en toen de KW 176 lang zaam de baai uitstoomde m uit het zicht verdween, kregen wc het gevoel dat de laatste banden met het vaderland ver broken waren. Ons eerste werk was nu een plan de campagne op te maken. De secretaris van de Engelsche Vereeniging tot Bescher ming van vogels verstrekte ons de noo- dige inlichtingen en gaf ons de raad al- lereerst naar Noss, het kleine, bescherm de vogeleilandje aan de Oost-zijde van de Shetland-archipel te trekken. Daar vind' je alle vogelsoorten, welke op de Shet-, lands voorkomen en wel in een klein be stek en in niet te tellen aantallen", zei, onze raadgever. „Maar het allerbelang rijkste van Noss", liet hij er op volgen, „is steil g de dochter van de schaapher-' der......Dat gaf de doorslag en we heb ben er dan ook nimmer spijt van gehad, toen we ons hoofdkwartier op dit zoo rijk met vogels gezegende oord, vestigden. De volgende morgen staken we de Bres- say-Sound over en vonden daar een jonge Shetlander bereid, onze vrij omvangrijke bagage: kampeeruitrusting en loodzware fotospullen met een turfkarnetje, getrok ken door een Shetlandsche ponny, naar Noss te vervoeren. Daartoe moesten we 't eiland Bressay in de volle breedte door kruisen. Eindelijk stonden we voor de Noss-Sound en blikten we voor het eerst) op het fabelachtige vogeleiland. De schaapherder, die met zijn gezin hier de eenige menschelijke bewoners vormt,s kreeg ons al gauw in de gaten, daalde de rotsen af en stapte in de boot. Toen hijj ons beroepen kon, vroeg hjj zonder ver-, dere plichtplegingen „You have a j>er- mit?" en toen we dat bevestigend konden beantwoorden, klonk het „You are egg- collectors?" Vol overtuiging schreeuwen we beiden tegelijkertijd „No" en toen hij bemerkte, dat wij Hollanders waren, was het ijs gauw gebroken, vooral toen hm; bleek, dat we Mr. Deerns.,een landgenoot uit Den Haag, die hier een jaar of zes, geleden ook gekampeerd had, kenden. Zes weken aaneen kampeerden we te midden van de rijke vogelwereld van Noss, een der kleinste eilandjes van die lange rotsenketen, welke daar ligt tus- schen twee wereldzeeën. Naar het Oos ten blikt men over de baren van de Noordzee, in het Westen breken de lange, rollers van de onmetelijke Atlantische- Oceaan zich op de rotsenkust van het oeroude Shetland. (slot volgt)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1