Naar de Shetland-eilanden. Woensdag 28 September 1938 No. 529ft Oe Nieuwe Texelsche Courant AKKERTJES 51sle Jaargang Zenuwpijnen overal? EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten Wol op de Wereldmarkt. Texelsche Berichten AKKER.CACHETS TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1030 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.rn. (nam. ongeveer een half uur later.) 29 30 1 2 ot. 3 4 5 Oct 12.43 - 1,26 1.12 2.10 3,41 5.11 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP RIIWIELF.N en RIITUIGFN 7 13 Na 2 October 6,13 Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. (Van een financ. medewerker.) PRODUCTIE. Volgens een orgaan van de Britsche economische commissie bedroeg de we reldproductie gedurende het afgeloopen seizoen 1735 mill. Kg., de grootste in de laatste jaren bereikte hoeveelheid. De productie in de vijf voornaamste uit- voerlanden: Australië, Argentinië, Nieuw- Zeeland, Zuid-Afrika en Uruguay be draagt ca. 55 pet. van de wereldproductie De productie voor het a.s. seizoen wordt iets kleiner geschat (zie Tex. Crt .van 10 Sept.), als gevolg van de slechte weers toestanden in Australië. De groote voorraden, welke thans aanwezig zijn, zullen dit tekort echter aanvul'en. EXPORT. Meer dan een derde van de Austra lische uitvoeren was in 19371938 be stemd voor Engeland, meer dan een derde van de uitvoer van Zuid-Afrika werd ver scheept naar Duitschland, terwijl de Ja pansche aankoopen, voornamelijk in Au stralië, de laagste waren sinds vele jaren.' De voornaamste verandering in de ex port gedurende 1937 t.o.v. het vorig sei zoen was een daling van ca. 40 mill.. Kg. van de export uit Australië en Nieuw 1 Zeeland en 25 mill. Kg. uit Argentinië Alleen Zuid-Afrika gaf een toeneming te zien, de verschepingen stegen hier met 12 mill. Kg. Frankrijk heeft Japan van de tweede plaats in de rij der wo 1 importeerende landen verdrongen, met een import van ca. 55 mill. Kg. Dit is ruim 30 mill. Kg .meer dan in het voorgaande seizoen. De aankoopen voor Duitsche rekening stegen met 57 mill. Kg. De verschepingen naar België daalden met 22 mill. Kg. terwijl de export naar Japan 72 mill. Kg. kleiner was. FRED v.d. M. WEET U ZE ALLE VIJF lllll|lllllll!llllllllllllllil'llll'l!ll'lllllll"'lll"!!"'!!"ll'l!!""!"l"!""!!!"!!!!lllll 166 „Schalk" beteekende oorspronke- Ujk 167 Orgeade is een......? 168 Hugo van der Goes was een 169 Wie fotografeerde voor het eerst de Noordpool? 170 Wat is een chronometer? ANTWOORDEN. 166 Knecht. 167 Een amandeldrank. 168 Een kunstschilder. 169 De Amerik. vlieger R. E. Byrd. 170 Tijdmeter; zeer nauwkeurig loo- pend uurwerk. NIEUWE VRAGEN 171 Waar staat de Eiffeltoren 172 Wat is „egoïsme" 173 Wat beduidt: „Veni, vidi, vici"? 174 Hoe heette de „Godin van het Graan" 175 Aan welke rivier ligt Lissabon De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. llllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllCilll'Nllllllllltlllttllllllllllltllllllllllllll HOE LAAT ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll|||||| TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.45; 7.45; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.45; 10.-; 12.35; 4.20; 7.05. Op Zon- en feestdagen: Van Texel: 7.45; 11.20; 5.35. |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii|||in WAT ER GEBEURDE... UMIIIIII 28 Sept.: Instelling van de Orde van de Nederlandsche Leeuw 1815. 29 Sept.: Generaal Snijders te Nieu- we-Tonge (Overflakkee) geboren; 1852. 30 Sept.: Eerste Wereldpostcongres te Bern. 1874. WOLPRIJS NOG LAAG. Maandag werd op de markt voor de Texelsche wol 65 ct. per Kg. geboden Er werd geen wol verhandeld. Mei hoopt, nu de wolmarkt vaster gestemd is, op betere prijzen. CURSUS-A.T.M.V. De tweejarige cursus voor het Midden standsdiploma, door de A.T.M.V. geor ganiseerd, wordt Maandag n,.s. voortge zet. De lessen, welke de heer M> J Oele gaf, zullen thans door de heer C. v. der Kooy worden gegeven. LUCHTBESCHERMING. Naar we vernemen, zal de heer LI. Remmers deelnemen aan een cursus voor hoofden van de luchtbeschermingsdienst in de gemeenten in de kon van Noord-. Holland. De cursus, welke te Den Fiel der wordt gehouden, vangt a.s. Maan dag aan en omvat vijf lessen. HET IS VOOR DE WIJKVERPLEGING Texels Klein Tooneel hoeft toestem- ning bekomen voor het houden eener verloting ten bate van de Texelsche Al- gemeene Wijkverpleging. Getracht zal worden 2003 loten a 10 cent te verkoo pen. Van prijzen, voor deze verloting ontvangen, zal in dit blad melding, worden gemaakt. TM UTS-VERG ADERING Het Bestuur doet een beroep op de leden om de in dit nummer aangekondig de vergadering vooral bij te wonen. Het gaat voornamelijk om de samenstelling van het winterprogramma. Hoe meer le den ter vergadering, hoe grooter de kans. dat het resultaat aan de verwachtingen! van het Departement beantwoordt. TEXELS BLOEMBOLLENBEURS. De instelling van een bloembollenbeurs op Texel is op een wel zeer ongunstig tijdstip geschied. Gezien de onzekere in ternationale toestand, bestaat er weinig lust tot koopen, zoodat niet het resultaat; is bereikt, dat men er van verwachtte. Maar men zal volhouden. Het is immers zeer waarschijnlijk, dat als het oorlogs gevaar wordt afgewend en de toekomst zekerder is, de belangstelling voor deze zoo nuttige instelling grooter zal wor den. Iedere Donderdagavond kunnen de bloembollenkweeekerk tot nader bericht,, in De Oranjeboom terecht. H, DE TEXELSCHE BLOEMBOLLEN. De narcissen-veilingen zijn thans afge- loopen. Zeker mag worden aangenomen, dat thans wel alle narcis-bollen van Texel zijn. Over het algemeen zijn de bollen verkocht tegen prijzen, wefke ver boven die van vorig jaar liggen. Wel zijn de laatste weken de prijzen sterk' gedaald tot wel 50 pet. maar het aantal bollen, dat toen nog niet was ver kocht. was maar heel gering. De oor zaken van deze scherpe prijsdaling wa ren natuurlijk in de eerste plaats de ge spannen internationale toestanden. Ook' het feit, dat een extra-toewijzing door Duitschland. .waarop men had gerekend, uitbleef, was aan die prijsdaling niei vreemd. Maar, als gezegd, de bloembol-, lenkwekers hebben over het algemeen geprofiteerd van de hooge prijzen, die 80 tot 100 pet. beter waren dan vorg, jaar. Thans breken de veilingen voor de lelies aan. De vooruitzichten omtrent de lelieprijzen zijn echter onzeker. H. door J AN P. STR1JBOS. TUSSCHEN DE SCHAPEN EN DE VOGELS. III. Jimmy had ons een goed beschut plaatsje achter een steenen schapenwali letje aangewezen. In de onmiddellijke na bijheid van onze dubbeldakstent stond: de pomp, die uitstekend water gaf. Een maal in de week gingen we naar Lerwick om de noodige voedselvoorraden in te slaan. Melk, eieren en soms ook „pel- tac", een soort koolvisch, betrokken wei van de gastvrij schaapherdersfamilie. Zes weken lang leefden we van rijst, ge droogde pruimen en havermout, „the foot of the mighty race", zoóals de Schotten hun lievelingsspijs zoo gaarne noemen. Voor liet ontbijt namen we crackers met jam. want we konden on mogelijk om de twee dagen naar Lerwick tippelen om een kuchie. Groenten en vruchten zijn schaarsch in dit land en. zelfs aardappelen zijn niet overal en al tijd te krijgen. Wel smulden we elke dag van de „bannocks", de heerlijke, cakc- achtige gebakjes, welke de dochters van de schaapherder uit de oven van do groote turfkachel tooverden. Jimmy Jamison, de schaapherder, te vens vogelwachter van Noss, bleek een, prettige kerel te zijn. Een sober levende oersterke Shetlander, beschaafd en zeer ontwikkeld en met een universeele be langstelling en volkomen tevreden met zijn bestaan op dit afgelegen eiland, te midden van een grootsche en indrukwek kende natuur. Elke dag deed hij driemaal de ronde over zijn heiligdom 0111 naar zijn kudde, bestaande uit ruim driehon derd Shetland-sheeps te Kijken: een wan delingetje, dat telkens ongeveer drie uur in beslag nam. Vaak werd hij daarbij ge holpen door een van z'11 drie dochters* buitengewoon flinke en cordate meisjes,, vooral Jessie, de oudste was een door tastend en intelligent type, waarvoor we; respect kregen. En haar zusters Maissie en Georgie deden maar weinig voor haar onder. Elke dag sjouwden we in short en trui over het rotsenstrand, klauterden we langs de uiterst gevaarlijke klifkust, daalden wc af in de sombere en vochtige kloven of zwalkten we door het uitgestrekte moor land op zoek naar nesten van kleine mantelmeeuwen, Noordsche stormvogels, zwarte zeekoeten, alken, gekuifde aal scholvers, roofmeeuwen of eidereenden, allemaal vogels, welke we in Holland maar zeer zelden ontmoeten. Urenlang konden we over de gapende afgronden liggen turen naar de groote nederzettin gen der Jan van Genten en drieteen-» meeuwen bij de Noup, de hooge top va/j WIELRENNEN. Liet gaat Jan Slikker de laatste dagen op zijn wiel-ren-wegwedstrijden in Lcl- gië niet voor de wind gebroken frame, bandenpech, enz. maar hij houdt vol. 12 Sept. werd hij te Lokeren over 60 K.M. van 38 deelnemers no. 5. - 13 Sept. te Libelle over 70 K.M. van 23 renners no. 8; Jan won de sprint, tijd niet opgenomen. 19 Sept. te Hamme over 55 K.M. van 20 deeln. 110. 7 BEKROONDE TEXELSCHE RAMSEN. Op de 57e landbouwtentoonstelling van de afd. Alkmaar van de Holl. Mij. van Landbouw werd kampioen van de lG- jarige rammen, de ram F 1812, van D, Oostwouder te N.-Beemster, fokker Jb. Lap Kz., Den Hoorn. Als reserve-kam pioen werd aangewezen een ram van M. Kant te Winkel, eveneens op Texel getokt (door wie?). Dat de concurrentie zeer zwaar was, bewees wel het feit, dat; de jury niet minder dan 11 dieren in deze) afd. meende te moeten bekronen. In totaal waren er 800 fokschapen. De handel was vrij levendig; de uitblinkende exemplaren waren duur. Verscheidene ramlammeren werden verkocht voor f80 f100. Voor de kampioen werd tever geefs f250 geboden. Er waren kijkers en koopers uit acht provincies; voor heli eerst oiok koopers ifit België. DEN HOORN BOERDERIJ DE ATLAS Naar we vernemen zal boerderij „De Atlas", bewoond door de heer A.Lap, binnenkort in publieke veiling worden gebracht teneinde te worden verkocht of verhuurd. Noss; nimmer kregen we genoeg van het bekorende schouwspel, welke de mante laars op de onbereikbare Holm opleverde., De charme van dit weinig gecompliceer de leven, niet gebonden door conventie, dwang of reglementeering, was zoo groot, dat Megaleep, mijn reismakker, na een week ot twee reeds voorstelde; „Ik heb er eens over gepiekerd. Weet je wat we moesten doen We blijven hier, loqpen heerlijk de geheelc dag in een trui rond en worden schaapherder". Maar toen wc kort daarop een stormperiode het hoofd' moesten bieden, bezagen we de zaak toch weer met andere oogen en toen de zee koeten zich klaar maakten voor de lange reis naar het Zuiden, maakten wc werk) van een scheepsgelegenheid en trokken; we mee naar 't Zuiden, I lol land tegemoet. Hiermee eindigt de heer Jan P. Strijbos zijn artikel over de Shetland-eilanden. We hebben er maar een klein gedeelte van kunnen plaatsen, maar, zoo meenten we voldoende om de lezer een denkbeeld te geven van het interessante lanjd, dat eenige weken deze natuurvorscher tot verblijfplaats heeft gediend. Hij heeft er een schat van fotografisch materiaal verzameld en van interessante gebeurte nissen, waarbij Je IJslandsche bevolking (menschen, schapen, vogels, enz.) betrok ken was, tientallen meters film vervaar digd. Dat alles brengt hij Donderdag avond (morgen) mee naar Texel; dat al les, ziet u dan in hotel I exel op het witte, doek, waarbij de heer Strijbos, die niet) alleen een goed opmerker en een goed fotograaf, maar ook een natuurkenner en een vlot verteller is, het aan een boeiende toelichting niet zal laten ontbreken. Ier afwisseling wordt muziek ten ge- hoore gebracht, terjvjjl op veler ver zoek als extra nummer aan het pro gramma voor deze Donderdagavond een TEXELSCHE FILM zal worden toegevoegd, (over de inhoud van deze film vindt u biezonderhedeu elders in dit nummer). Op de vraag, of deze avond ook door de jeugd kan worden bijgewoond, ant woorden we bevestigend. Bij leerlingen, van de Ulo niet alleen, maar ook bij die van de hoogste klassen der lagere scho len moet een causerie over de befaamde „Shetland»", zooals de heer Strijbos die geeft, zeer in de smaak vallen. Wie nog geen toegangskaart kocht, koope vandaag nog. Het is zeer de vraag, of er morgenavond aan de zaal nog te bekomen zijn. AANVANG 8.15 UUR PRECIES. Van die verschietende pijnen, dan hier, dan daar Ze blijven weg met één oi twee van di« Volgens recept van Apotheker Dumorrt POLS GEBROKEN De ruim zestigjarige mej. T.Koopman kwam vorige week op de Hoogewerf zoo ernstig over een stoeprichel te vallen, dat zij een pols brak. (ONGEVAL BIJ STROOPERSEN Een der werklieden van een op het Klif staande dorschmachine raakte met zijn hand zoo tusschen de stroopers be klemd, dat een vinger ernstig werd ge kwetst. De onfortuinlijke dorscher af komstig van Wieringen raakte daar door eenige oogenblikken buiten ken nis. SCHAAP WERPT TWEE LAMMEREN Een schaap van de heer J.Bakker heeft vorige week twee lammeren ter wereld; gebracht; de dieren verkeeren in bla kende welstand. Een groote bijzonderheid. Laatkomers zijn er altijd wel niet zelden nog omstreeks kermis maar Iammerenvyerpen in 'September is een unicum. Alle soorten INKT, inktlinten schrijfmachines, carbon, papier.... BOEKHANDEL PARKSTRAAT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1