TRIUMPH 51s,e Jaargang Zaterdag 1 October 1938 No. 5296 1 CENT VIRGINIA VREDE?. EENS GEPROBEERD ALTIJD GEPREFEREERD EERSTE BLAD. De Dood op de weg De Motor wint. UIT HET LEVEN VAN DE KLUUT. LSCHECOURANT :iiiiiii»iiiiiiii|)||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"||!iiiiiii!||I||I VOOR DE ZONDAG llllll'ülll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinllllll ALLES WAT LEEFT GROEIT. Alles wat leeft is aan groei onderhe vig. Soms is dit groeien ontgroeien. En dit ontgroeien doet pijn. Zoowel voor hen, die hun omgeving afvallig worden, wijl /ij zich daarin niet langer tehu.9 gevoelen, als voor de achtergeblevenen. Dit is een doodgewone familietragedie. Niemand ontkomt er aan, bij het ouder worden. De kinderen ontwikkelen zich steeds meer, terwijl er voor de oudersten- slotte een keerpunt komt, waarop zij ge voelen, dat hun leven in dalende lijn gaat. De kinderen weten meer, vooral van de nieuwe dingen, welke er in de jeugd van de ouders nog niet bestonden. Dei kinderen verheugen zich over de moder ne zeden en opvattingen, welke de ouders,, ouderwetsch geworden, veroordeelen. De kinderen, wier toekomst nog vóór hei ligt, staan optimistisch tegenover de ver schijnselen des tijds, waaruit de wereld van morgen moet worden geboren; de ouders schudden over die verschijnsel en- pessimistisch het hoofd, wjjl zij de dood van het dierbare verleden beteekenen. Meestal leidt dit natuurlijke verschi. in levenshouding tot botsingen, waarbij voor de ouders liet onverdranglijkst is cld verwatenheid, waarmede de kinderen te gen hen optreden. De jeugd is zelfver- zekerd en haalt hooghartig de schouders op over die versleten stumperds, die met hun tijd niet meekunnen. Zoo blijven de ouders wrokkend en klagend achter; zij gevoelen zich „ver raden" door hun kroost, waaraan zij toch steeds hun beste krachten hebben gewijd. Is ontrouw het loon voor al hun werken en zorgen? Zoo worden zij verbitterd en hard en de breuk tusschen de twee ge slachten is onherstelbaar geworden. Toch zijn er altijd gevallen, waarinde e onvermijdelijke breuk minder pijn doet Gevallen, waarin, ondanks de moeilijkheid om elkaar te begrijpen, er een prettige verstandhouding blijft tusschen de gei e raties, welke elkaar ontgroeid zijn. In die gevallen is het de jeugd, die de goede verstandhouding bevordert. Moeilijker wordt de toestand wel eens, wanneer kinderen uit een eenvoudig ge zin een hooge maatschappelijke positie veroveren. Zij hebben een academische graad of een hooge rang in het leger o! een leidersplaats in het bedrijfsleven ver worven en zij zjjn met een vrouw vari stand getrouwd. Dit ontgroeien aan de voormalige omgeving kan met felle pij nen gepaard gaan. Doch vaak ziet men ook in zulke gevallen voorbeelden vari goedheid jegens de achtergebleven :ir waardoor een prettige verstandhouding bewaard blijft. Slechts wie zich op zij meerdere ontwikkeling verheft, wie dooi zijn groei tot verwatenheid wordt ver leid, bederft het geluk van de achterge blevenen en doemt zich tot eenzaamheidi Welke verbittering een verscheuren van eens hecht geknoopte banden teweeg brengt, weten velen uit droeve ervaringen. Vooral in zulke gevallen werkt de raad van Rilke: „Wees goed jegens hen, die zijn achtergebleven", als balsem op de, wond. Wie groeit, is de sterkste en draagt de hoogste verantwoordelijkheid. Adel yerplicht, maar kennis en kracht evenzeer.. Wie niet mee kan naar de hoogte, ver dient deernis en toegeeflijkheid. De zwak kere hoont nven niet noch nocht men jegens hem op zijn sterkte. Men zij goed jegens de achtergeblevenen, men schenke hun uit zijn overvloed rust en beveiliging. ZONDAG, 2 October 1938. VOOR HOOFD EN HART. Vrede kan niet door geweld gehand haafd worden; alleen door elkander te begrijpen. Alb. Einstein. Gebrek aan oordeel is vaak een reden tot vrees. Shakesoeare. Ware vreugd is een ernstige zaak. Seneca. Zonder vriendschap is het leven niets waard. Cicero. Hij zal nooit ware vrienden hebben, die er van terugschrikt zich vij anden te maken. H a z 1 i 11. Geen mensch is vrij. Euripides. Weldadig is de macht van het vuur, als de mensch haar temt, bewaakt. Schiller. 4311111 ALS de machthebbers hun twis- 4111111 ten met elkaar moesten uitvechten, 4111111 persoonlijk, dan zouden er wel- 0111111 dra geen oorlogen meer zijn. 4llllil Casti. •>111111 DE OORLOG is in 't kort: het viiiiii bruut geweld, dat het recht worgt 4111111 waar rede faalt. Milton. 4 Wat is voor verkeersmisda- 4 digers de beste straf Wie wel eens een kantongerechtzit ting bijwoont en roekelooze, soms dron ken autorijders hoort veroordeelen tot boete en bij uitzondering tot gevangenis straf, weet, dat dit niet de manier is om de openbare weg veilig te maken. Over zoo'n veroordeeling is vaak nog heel wat te doen: hooger beroep, cassatie» verzoeken om clementie, enz. Niks waard. Dat weet men ook in de Vereenigde Staten, waar alleen al op de hoofdwe gen HONDERD DOODEN PER DAG gemiddeld als offers vallen van het auto verkeer. De Amerikaansche „molen des rechts" maalt trouw alle „zaken" af, welke van deze dagelijksche portie van honderd dooden en zooveel duizend gewonden 't wettelijke gevolg zijn. Maar menige rechter trekt zich aan de haren en vraagt zich af: „Wat doe ik eigenlijk?" Vandaar sommige wanhoopsvonnissen. Zoo heeft onlangs een rechter 77 we gens dronkenschap veroordeelde autorij ders in een kerk te Pittsburg verzameld' rond het lijk van een, door een dronken chauffeur doodgereden man. In een kor te .rede heeft die rechter op hun gemoed gewerkt; althans: hij heeft gefracht dat te doen. Het kan ook anders. Zoo werd dezer dagen in New York aan twee jeugdige wegmisbruikers mee gedeeld, dat een hun reeds opgelegde, hooge boete zou worden kwijtgeschol den, indien zij gedurende twee dageni in een der centrale ziekenhuizen van de stad tegenwoordig zouden zijn bij het binnendragen van de dooden en gewon den, die na een auto-ongeluk van de straat zouden worden opgeraapt. Ze verschenen een paar dagen later opnieuw voor de rechter, nu met de ge- eischte verklaring van de ziekenhuisdi rectie en met berouwvol gelaat. Dit zou „ideale" rechtspraak zijn. Alleen: Wie houdt het vol Welke rechter, maar vooral welk zie kenhuis en welk kerkbestuur Wij kunnen toch ook zeker niet, om maar iets te noemen, alle zwendelaars een tijd laten logeeren op de zolderka mers van door hen tot de bedelstaf ge brachte families. Voorbeelden, ter aan vulling zullen er meer zijn. Zoo is het inderdaad. Men kan van dit soort rechts pleging geen regel maken, maar het zou wel goed zijn, als ook bij ons de straf fen nu en dan iets meer hadden van een humaan oog om oog en tand om tand. :iiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| TECHNIEK lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiillllll „Een nieuwe levenskracht doorstroomt de maatschappij. De steden naad'ren tot elkan der; volken, staten doorkrui sen, mengen zich. Da Co st a (1840) Dat was een ode aan de spoorwegen. Wie dicht er thans een voor de auto In haar ongekunstelde taal zingt de Vereeniging van Amerikaansiche Autofa brikanten dit loflied in een onlangs ver schenen verslag. „Geen beter middel", roept zij uit, om rassen en volken samen te smelten en nieuwe internationale betrekkingen te ontwikkelen" In dat verslag staan enkele verrassen de cijfers: Het wereldnet van groote autowegen is van 10,5 millioen K.M. in 1929 tot bijna 15,7 millioen aangegroeid. Het slingert zich 3900 maal rond de aardbol. De auto dringt de trein opzij» De auto vindt in de Arabische woe- NOOIT kan vrede worden verkregen doordat een land zich macht en wel vaart verzekert door de onderwerping en benadeeling van andere. Edward Grey. 4IIIIH OOK DE VREDE heeft zijnover- 4111111 winningen, niet minder roemrijk 4IIIIH dan de oorlog. Milton lllllliiliiilliiiiiiliiiiiiiiliiilllliililliiiiiiiiiiiiniiiii'iiiiiiiiii'iililiiiiniiiiiiiillllll IIIHPIII UIT DE NATUUR. Illii|!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllillllllllllllllll|lllll Onlangs maakten wc melding van een in het Engelsch verschenen pu blicatie over de Kluut; een onmer kelijk goed gedocumenteerd stuk werk van de lieer G. F. Makkink, uitgave van Texels Vogeltreksta tion. Aan de „summary", waarmee het boekje besluit, ontleenen we het volgende: De kluut is het heele jaar door een „ge zellig" levende vogel, buiten de broedtijd blijkt dit uit collectieve handelingen, in de broedtijd uit het nestelen in kolonies, en uit collectieve sexueele vertooningen. Er zijn geen uitwendige sexe-kenmerken, evenmin kan de sexe opgemaakt worden uit de studie van hun gewoonten, pa- ringshandeliiigen natuurlijk uitgezonderd. Heel vroeg in de lente worden paren gevormd. Zij ontwijken elkaar dikwijls en vermaken zich met vechten. Zij zoeken conflicten uit sexueele strijdlust; niet om terrein te veroveren. Zoo lang deze ge vechten duren, vechten de twee echtg;-1 nooten aan dezelfde zijde en elk van hen- valt de andere vogels aan. Als resultaat van deze handelingen wordt de huwe lijksband waarschijnlijk versterkt, wjit de nakomelingschap ten goede komt. Maar dikwijls is hun strijdlust de oor/aak. dat de ouders hun jongen zoo lang onbe schermd laten. De kluut is van huis uit een vleugel vechter (hij heeft een gevoelige snavel en spaart deze daarom), maar hij ge bruikt ook zijn pooten en soms zijn sna vel. Een enkele maal heeft men een vogel zijn eigen levensgezel zien aanvallen, waarschijnlijk bij vergissing. Het gebeurt; dikwijls bij een gevecht, dat een of meer vogels gaan zitten. Men heeft verouder steld, dat zij dit doen uit strijdlust; een: zittende vogel lokt de aanval uit. Onden dezelfde omstandigheden ziet men ook een pseudo-slaaphouding. Men heeft een verklaring hiervoor gezocht in een gevoel van afkeer jegens de tegenstander, die de vogel tr,aeht kwijt te raken door zijn kop in zijn veeren te verbergen, op de stijnen natuurlijke wegen, die vrijwel niets aan aanleg of onderhoud kosten; brengt voedsel aan de hongerende bin-i nenlanden van Azië; breekt afgesloten/ gewesten open voor Westersche vindingen en denkkracht. Dat de motor het karakter van de oor log verandert, doordat een gemotori seerde afdeeling bijna even snel is als een ultimatum, zal zijn verspreiding niet tegenhouden. Alle landen breiden hun motorbezit uit. Er zijn autowegen van het Engelsche Kanaal tot aan de Bosporus (Turkije), door Afrika van Oost naar West en van de Kaap (Noorwegen) naar Cairo, Moderne autobussen met sla ongelegen heid snorren door de woestijn tussche.1 Bagdad en Damascus. Het aantal aangegeven motorvoertuigen over de heele wereld bedraagt 39,8 mil lioen. Nedenami had er volgens de laatste telling 190.000 ruim. Daarmee zijn we voorloopig tevreden. Wij verheugen ons in de overwinning van de motor, maar hopen eveneens, dat de verruiming onzer wegen deze snelle loop zal bijhouden. ❖Illlll VREDE past MENSCHEN; 4IIIIII STRIJD: WILDE BEESTEN, ♦illlll Ovidius !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||II|||IIIIIIIIIIIIII||||||||J|I||||||||||||| GEMEENTE TEXEL lll|||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiillllli|jjjjj WETTELIJKE TIJD. Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis, dat de zomertjjd dit jaar zal eindigen op 2 OCTOBER A.S. te drie in den morgen, dus in den nacht van Zaterdag op Zondag. In verband hiermede /uilen de toren klokken dien Zondagmorgen drie uur een uur worden achteruitgezet. Texel, 22 September 1938. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. KAMP. manier, waarop een struisvogel zijn kojr in het zand steekt. De pseudo-slaaphou- ding gelijkt op een symptomatische han deling (Freud.) Met nestelen wordt onmiddellijk na terugkeer begonnen, perst „symbolisch" (Portielje), zonder werkelijk een nest te maken. In de/e tijd zijn de opmerkelijk ste gedragselementen het gooien met strootjes, kleine schelpjes en dergelijke voorwerpen, beuevens het schrapen en platdrukken van een nestholte. In geval van overstrooming, weten de kluten hun nest hoog genoeg te maken om /e buiten het water te houden evenals andere moeras- en kustvogels doen. Mannetjes en vrouwtjes zjjn klaarblij kelijk in staat, .eikaars sexe al bij Ide eerste ontmoeting te onderscheiden. Pa ren worden gevormd door nestbouw en paringswerkzaamheden (copulation-acti vities). In liet begin is de band los en kan hij weer verbroken worden. De kluut is monogaam. Vreemde, mogelijk onge paarde vogels, dringen zich soms aan een parend stel op. Het aflossen bij het broeden wordt vergezeld van nestelingsoeremoniën. Te gen de tijd van het uitkomen der eieren, laat de kluut een alarm-roep hooren, door middel waarvan practisch alle meeu wen worden gesignaleerd en vervolgd (In enkele gevallen zjjn er uitzonderin gen waargenomen.) De meeuw is n.l. de voornaamste natuurlijke vijand van de kluut. Een treffend feit is, dat de kluut een instinct bezit, dat hem de eierschalen van het nest weg doet dragen, ofschoon jje iotrgen het nest bjjna dadelijk na het "uitkomen, verlaten. L>it streven bestaat ook jegens eierschalen die op een aanzien lijke afstand van het nest liggen. Een enkele maal is opgemerkt, dat de oude vogels hun jongen in de steek lieten om naar het leege nest terug te keeren en er op te gaan zitten. Vaak pikken oude vogels naar jonge (waarschijnlijk niet hun eigen jongen), die rondtrippelen in de kolonie of langs* de waterkant. Deze pikneiging wordt toe geschreven aan een normale pikgewoonte van sexueel strijdlustige vogels.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1