TRIUMPH 1 CENT VIRGINIA 51ste Jaargang Zaterdag 8 October 1938 No. 5298 HENGELSPORT OP TEXEL. TOPPRESTATIE VOOR DEN PRIJS EERSTE BLAD. Weg met de Laster. Van mannen gesproken. UIT DE KEUKEN VAN DE KRANT. V TEXELSCH E COURANT |||i||l!llll!lllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!llllllllllllli|||||| VOOR DE ZONDAG Hoe gemakkelijk is het menschen te gen elkaar in het harnas te jagien. Hoe» moeilijk is het, hen weer tot elkaar te brengen. Een enkel woord is voldoende' om wantrouwen en vijandschap tusschen hen te zaaien. Er zijn duizend woorden noodig en meer om dat wantrouwen en die vijandschap ook maar een beetje te verminderen. Een lofprijzing wordt spoe dig vergeten of nauwelijks gewaardeerd. Maar een onvriendelijke opmerking dikwijls nog verkeerd verstaan of ver scherpt overgebracht werkt jarenlang na Vooral ten aanzien van het kwaad, bewaarheidt zich het gulden woord, dat zwijgen goud is. En het zilver ont breekt dan geheel. Ontegenzeggelijk is de kwaadsprekerij een der ergste euve len, waaronder de menschheid lijdt. De pers en de radio kunnen zich ook daar aan schuldig maken, leder weet van de leugenachtige berichten, door haar ver spreid in zekere landen, wanneer daar' in dagen van oorlogsrumoer voor deel mee te behalen is. Men tracht er de openbare meening mee te beïnvloeden; men tracht haar voor een bepaalde zaak- te winnen of tegen een andere op te zetten Dat is laster op groote schaal. Maar hoe danook het lasteren is een vergiftigingsmethode, welke m e t wortel en tak moet worden uitge roeid. Zondag 0 October 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Deugd, die altijd moet bewaakt wor den, is noch een schildwacht, noch .de moeite van het bewaken waard. MAANDAG Een kenmerk van groote menschen is, dat zij aan anderen veel geringer eischem stellen dan aan zichzelf. Ebner-Eschen bacli. DINSDAG Witte haren zijn de vlokken schuim, die de zee bedekken na de storm. Carmen S y 1 v a. WOENSDAG Een kerel, die door alle menschen Iwordt gehaat, moet wat zijn. Goethe, DONDERDAG Niet in onze hoofden doch in onze 1 harten ligt de kracht, die ons tot groote' 1 daden voert. Dickensj VRIJDAG Alleen bij de hindernissen op 's le- I vens weg kunt gij leeren leven. Jordan. ZATERDAG Een groot zeil op een klein schip moet lin de grond of op een klip. Cats., WEET U ZE ALLE VIJF 181 De hoofdstad van Suriname is 182 Hoeveel pooten heeft een vlieg? 183 Wat is de oorzaak van eb en vloed 184 Wat s een limousine? 185 Welke bijnaam had LodewijkXIV? ANTWOORDEN. 81 Paramaribo. 82 Zes. 83 De aantrekkingskracht van de maan op de zeeën der aarde. 84 Soort auto. 185 De Zonnekoning. NIEUWE VRAGEN 186 Wie was Enrico Caruso? 1S7 Wie bouwde het eerste stoom schip? 18S Wie werden oorspronkelijk Oer baren" genoemd? 19S Waar vond men het „Kremlin"? 190 Wie vlogen het eerst naar Oost- Indië? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. WEINIG BEOEFENAARS. De hengelsport vindt op ons eiland maar weinig beoefenaars. Hengelaars in de ware zin van het woord; visschers die er, met hengels gewapend, op uit trekken, voor dag en dauw, om zich aan hun geliefde bezigheid te wijden, ken nen wij hier niet. Wat kan hiervan de oorzaak zijn Gebrek aan geduld, om zoo noodig uren lang naar de dobber te turen Of komt hier maar schaars zoetwatervisch voor ER ZIT GENOEG VISCH Gebrek aan visch zou een afdoende reden zijn en wij hebben dat ook altijd verondersteld, totdat een Amster- datnsche hengelaar ons op enthousias te wijze zijn bevindingen kwam vertel len. Zijn ervaringen getuigden juist van het tegendeel. Immers we maakten er in het kort reeds melding van hij had in Waalenburg met veel succes op brasem gevischt. Reeds verscheidene ja ren komt hij op Texel, maar tot vorig» jaar wist hij niet, dat Texel zoo rijk aan vischwater was. Bij toeval kreeg hij een nummer van ons blad in handen, waarin Wegeswaal als rijk vischwater werd aan geduid. Als enthousiast hengelaar rust te hij niet voor hij de waarheid van de ze bewering had onderzocht. En waarlijk: hij nad succes en niet in Wegeswaal alleen. Reeds de eerste morgen wist hij een aardig partijtje visch te verschal ken. Ook dit jaar heeft de heer FIjFun- ke zoo heet onze zegsman zijn vischtuig meegebracht en nu heeft hij zijn geluk beproefd in de slooten en in het Kil van Waalenburg.. Wederom met gunstig gevolg. Dat een hengelaar, mits hij wat deskundig is en behoorlijk uitge rust, op Texel aardig wat visch kan vangen, heeft de heer Flinke afdoendti aangetoond. Het is overigens zoo moei lijk niet. Geduld is echter onontbeerlijk Een goede hengelaar laat zich nooit uit het veld slaan wanneer hij eens zonder buit thuiskomt. Hij zal zich dan moeten troosten met de gedachte, dat hij in elk geval toch heerlijk van de vrije natuur genoten heeft en dat hij de frissche bui tenlucht heeft kunnen opsnuiven, al kan het weer hem ook wel eens parten spelen. Hoeveel hengelaars overkomt het niet, dat zij dagen achtereen hun moeite niet be loond zien. We kennen er aan de vaste- wal, die er ondanks alle teleurstelling tel kens weer vol goede moed op uit gaan, Op één enkele morgen bemachtigde de heer Funke in Waalenburg wel drie bra sems, die samen niet minder dan elf pond wogen. Ook op snoek heeft hij ge vischt. 1 wee achtereenvolgende ochten den haalde hij er wel vier op; het ge>- wicht lag tusschen de vijf-en-een-half en acht pond. Dat zijn vangsten, die de moei te loonen. lliil DE „VERRASTE" DOMINEE. In een onzer dagbladen stond onlangs een opgewekt verslag van een feest. Eer, predikant had zijn zilveren jubileum ge vierd en werd deswege gehuldigd. „Met zijn gezin" ontving men hem; de feest redenaar hield een „hartelijke speech",, die hij geheel op rijm had gezet. De in houd van deze speech werd getrouwelijk vermeld en vervolgens gaf het verslag een opsomming en omschrijving van de fraaie geschenken, ^ian de jubileerendei predikant aangeboden. „Tal van sprekers" voerden het woord. „Verrast" heeft de dominee tenslotte voor de huldiging en de mooie gesbhenked dank gebracht. In haar volgende editie moest de redac tie haar verontschuldigingen aanbieden,, omdat het verslag te vroeg ver schenen was.De huldiging moe«+ nog plaatshebben. De Haagsche Post wijst terecht op een toenemend euvel in de dagbladjournalis tiek: het VOORAF pas- en persklaar maken van verslagen, die men dan on doordacht in de krant zet. De feestredenaar had zijn speech te voren aan een verslaggever ter hand ge steld. De krant drukte het te vroeg af. Geen wonder dat de „verraste" domi né heelemaal niet meer verrast was. Er komen heel wat (uitvoerige) ver- DE VANGST van één ochtend: O drie brasems, samen wel elf p. n wegende. - Hoe en waar die wel gevangen werden, leest U in dit artikel. □□□□□Dcnrn a WAT U WETEN MOET Flier volgen eenige aanwijzingen voor hen, die zich op de brasemvangst zou den willen toeleggen: Men gaat 's morgens vroeg, tegen zonsopgang, op pad. Zorg er voor, niet te dreunen, als u bij het vischwater komt. Anders gaat de brasem, die daarvan schrikt, er van door. Omzichtig loopen is geboden. l'J hebt een goede, lange hen gel noodig, bij voorkeur een met een dun bovenstuk, z.g. „topend". Als snoer gebruikt u „silk", dat op Texel verkrijg baar is. Als aas moet men brood nemen en vierder lette men er op, dat bij het visschen de haak op de grond ligt. Wanneer men deze voorzorgen in acht genomen heeft en uit het juiste „hen gelaarshout" gesneden is, zal het zeker lukken brasems te verschalken. De lieer Funke ving er van vier .pond. Als u zoo fortuinlijk mocht zijn, moogt u zich gelukkig prijzen. Laat in elk geval' de moed niet zakken als het de eerste ma len niet lukt. We hopen spoedig bericht te ontvangen van goede vangsten; va,! resultaten, die - ontdaan van alle vis- scherslatijn aantoonen, dat Texel ge legenheid biedt, om de hengelsport hier met succes te beoefenen. H. ♦llllll De krankzinnigen hebben bo- ♦iliili ven sommige zoogenaamd rede- ♦lillll lijke menschen het voordeel van ♦llllll heldere oogenblikken. ♦llllll V. Levé re. slagen in onze dagbladen, rijkelijk door spekt met allerlei korte beschouwingen, alles VOORAF gereed gemaakt; zelfs de Troonrede van H.M. de Koningin on dergaat geen beter lot. Het publiek leest bij herhaling van al les, dat, toen de krant werd afgedrukt, nog niet eens of althans nog niet vol ledig was gebeurd. Dat daarbij vaak fou ten voorkomen, die het publiek niet ziet of pas later aan de weet komt, staat als een paal boven water. We herinneren maar eens aan de tewaterlating van de "Oranje", wat heelemaal niet „vlot" ge schiedde, ziooals sommige bladen inder haast berichtten. In de volgende krant pas werd de waarheid onthuld: Die „Oranje" bleef wel een uur zitten waait ze zat. En toen ze eindelijk te watejj schoot dacht men al niet meer aan de; flesch champagne, die op „het" mo ment van de „tewaterlating" een plechtigheid, welke H.M. de Koningin' zou verrichten tegen de boeg kapot was geslagen. Pijnlijke fouten zijn dat, vooral wan neer men iets een volle dag te vroeg an de krant zet. In het geval van dat jubileum kwam de betrokken krant de volgende dag dood gewoon met het „echte" verslag, maar dat de dominé „verrast" was, stond er toen wijselijk niet meer bij. Het is ver van zijn ouder% dat de man leert te leven. Corneille. Aan de kant van de baard is 's werelds heerschappij. Molière. Ik haat de wezens, die heeren zijn en geen mannen. C Vosmaer. De man moet er op uit, het vijandige leven in. Schiller WAT ER GEBEURDE. S Oct.Rembrandt sterft te Amster dam. 1669. 9 Oct.: Luther treedt uit het klooster 1524. 10 Oct.: Paul Kruger te Vaalbanlc, Kaapkolonie, geboren. 1825. 11 Oct.: Zeeslag bij Kamperduin. 1797. LANDBOUW VEETEELT WOL OP DE WERELDMARKT. [>e productie van Engeland en Wales: in 1937 77 millioen lbs. in 1938 81 millioen lbs. Argentinië voerde uit: 1936 1937 287.8 millioen lbs. 19371938 253.2 millioen lbs, Uruguay exporteerde: 1936 1937 106,8 millioen lbs. 1937 1938 77,4 millioen lbs. De totale wolproductie van Z.-Afrika bedraagt over; 1936—1937: 277 millioen lbs. 1937—1938: 246 millioen lbs. Duitschlands schapenstapel telde: begin Juni '36 4,997 millioen stuks; begin Juni '37 5,364 millioen stuks; begin Juni '38 5,679 millioen stuks. Algerije had er: in 1936 6,416 millioen. in 1937 6,267 millioen; in 1938 5,965 millioen. RIJMELARIJTJE. HERFST - IDYLLE O, heerlijk land, ik heb u lief, Ik min uw grond, nou, asjeblief. Zooeven lag ik op mijn zij Te went'len in uw najaarsbrij.. Je glibbert langs het blarenpak, Dat op de straten ligt geplakt En glijdt bij élke pas vooruit Bijkans twee schreden achteruit. Het regent, regent eindloos maar, Zonder belasting wonderbaar, Met een eentonig-dof geklop Druipt uit je kleeren, drop na drop. De dakgoot raakt geheel verstopt En de vergaarbak volgepropt. Wat in de bak belanden moest, Stort op de steenen, wild en woest. PW 4» Ja, 't is weer herfst in Nederland; De kachel wordt weer neergeplant. Een extra deken ligt op 't bed En 't kruikske is ook klaar gezet. De lampen komen vroeger aan De koeien weer op stal te staan Zoo wordt weer alles toebereid Voor wintersche gezelligheid. HU1B DE RIJMELAAR. (Voor nadruk toestemming te vragen aan de auteur.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1