Van een Bezoek aan Texel en Vlieland De Nieuwe Texelsche Courant Waterschap „De Dertig Polders" 51s,e Jaargang Woensdag 12 October 1938 No. 5299 EERSTE BLAD. Texelsche Berichten Waarop is de Pachlwet van toepassing een Mijnhardtje nemen. ecu a x-c ia. a TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. U. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten Den Burg tl.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. oqgeveer een half uur later.) 13 14 15 16 17 18 19 Oct. 11.18 0,33 0.48 1.52 3.16 4,51 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP Rl|WIELEN en PIITUIG1 N 5 42 Bij Hoofdpijn, Kiespijn, Zenuwpijn, Spit, Rheumotiek, Kou en Maandbezwaren1 Per stuk 5 ct. 12 stuks 50 ct. Zaterdagmorgen is in Hotel De Zwaan een vergadering va,n Hoofdingelanden van het Waterschap de Dertig Gemeenschap pelijke Polders gehouden. De heer C. Keijser Hz., dijkgraaf, opent om 10.10 de bijeenkomst De notulen van de vergadering van 14 Juni en 8 Augustus, voorgelezen door de secretaris, de heer D. van der Oord, worden onder dankzegging goedgekeurd. BUURTSCHAP DE KOOG. Naar aan leiding van deze notulen vraagt de heer. Joh. Roeper Nz., hoe het staat met de overdracht van het nog aanwezige kas geld van de voormalige buurtschap De Koog. De voorz. antwoordt, dat dit nog niet is geschied. Binnenkort zal volgens de heer C. P. Eelman de buurtschap een, vergadering beleggen. Aangezien hem was verweten een minder sympathieke brie.' aan de buurtschap te hebben gezonden, leest de voorz. het afschrift voor. Ce inhoud van de brief kan de goedkeuring; van de vergadering wegdragen. GELDLEENINGEN. Naar aanleiding van een conversie van een tweetal geld' leeningen bij Gemeentecrediet, groot nog resp. f50.000 en f17.500, welke bij dé Rotterd. Bankvereen. tegen 3 pet. konden worden ondergebracht, met een duur van 7 jaar, schrijven Ged. Staten, dat zij 3 pet. voor de leening van f 50.000, welke nog' 5 jaar looptijd heeft, wel wat veel vin den. Voorz. merkt op, dat het bestuur' nog getracht heeft, voor minder te lee- nen, doch dat is niet gelukt. De heer; Joh. Roeper acht het minder fair, om als men voor 60 jaar een zoo groote lee-' ning aangaat, voor die paar laatste jarerr nog weg te loopen. Gemeentecrediet heeft, ons altijd goed behandeld, zegt spr. Voorz.: We dachten er ook zoo over,, maar wij zijn er onder aandrang van Ged. Staten toe over gegaan. BETER AFWATERING. Voorts is ont vangen een brief, welke Ged. Staten had den gezonden aan Teun Koorn e.a., al§ antwoord op een door hen aan dat col lege gericht adres, betreffende de afwa tering in de Hemmer en de Westen. Ged. Staten antwoorden, dat door de uitvoe ring van de verbeteringswerken, welkel reeds zijn uitgevoerd en nog in uitvoe ring zijn, genoemde polderdeelen ten zeerste worden gebaat. DE FORTEN. Voorz.: Aan de ontvan ger der registratie was .gevraagd om ver mindering van huur van de forten. Ons' is toen gevraagd, of we de forten niet willen koopen. We hebben hiervoor f2500 geboden. Antwoord is nog niet ontvangen. MOTORPOMP. De ingelanden van de landerijen, begrensd door Tienhoverweg' A\ esloot, Kadijk en Laagwaalderweg, plm. 65 H.A., hadden het verzoek ge-i daan, een motor met pomp te mogen plaatsen om het overtollige water van bovengenoemde perceelen weg te malen. Voorz. deelt mee^ dat dit verzoek on der zekere voorwaarden is ingewilligd, KASCONTROLE. De heeren J. W. Bakker en IJ. Lap hebben de kas nage- '"'iiiiiiimi;;: Illlll WAAR GINGEN WE HEEN llllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiillliiKiiiiiilllllll DEN BURG. 3 Mei 1889. Vergadering Vrijz. Kies- vereeniging in „De Vergulde Kikkert". OOSTEREND. 27 April 1S89. Vergadering Liberale Kiesvereen. in „Het Wapen van Amster dam". 4 Mei 1889. Vergadering ter bespre king van feesten, te houden bij gelegen beid van het 40-jarig regeeringsjubile- um van Koning Willem III. TEXEL 13 Mei 18S9. Viering Regeeringsjubile- um in de meeste dbrpen. Te Oudeschild wordt o.m. feest gevierd in de vier sier de werkplaats, op de helling, van de heer Zwanenburg. Een draaiorgel ver hoogt er de feestelijke stemming. Aan Den Hoorn wordt een stoet van 25 rui ters gevormd, gesplitst in drie afdeelin- gen, gekleed in resp. rood, wit ten blauw. Daarachter drie groepen meisjes in de zelfde kleuren en ten slotte de school jeugd. De Waal is met guirlandes en lampions versierd. In Den Burg een optocht met ruiters, zegewagen met de Nederl. Maagd, met de Gvmnastiek- Vereeniging, met Ceres" en een met een in werking zijnde drukpers. Te Oos-t terend o.a.Inscheping van de Watergeu zen in 24 blazerschuiten te Nieuweschild ontscheping te Oost bestorming van de z.g. Poort van Den Briel. Alom volks- en kinderspelen. 16 zien en in orde bevonden. De penning meester wordt dankgezegd voor zijn keu rig beheer. De inkomsten waren: f84.877.24, de uitgaven f76.360.95. In, kas is dus nog f 8.516.29. GRONDAANKOOP WESTERGEEST Voor de verbetering van het wegje van de Oudeschilderweg naar de boerderij van de heer C. Dijt, is van de heer Dijt 600 vk. M. grond gekocht a 18 ct. HULDE. Voorz. deelt mee, dat de nieuwe Kadijksluis gereed is gekomen en brengt hulde aan de opzichter, die het in zoo korte tijd voor elkaar wist te krijgen met een minimum aan kosten. De nieuwe, sluis beteekent een groote verbetering. SPLIT. De heer Joh. Roeper Nz. merkt bij de rondvraag op: Er gaat nogal veel split verloren. Wordt zij te dik opge bracht, of voldoet de koude teer niet? - Opzichter: De koude teer voldoet. Er wordt rijkelijk gesplit, opdat de weg niet zal geen kleven. Voorz.: De split, welke we dit jaar hadden, bevalt niet. Door de aanwezigheid van leisteen stuift ze te veel. WEG AFSLUITING. De heer Joh.Roe- per vraagt nog, naar aanleiding van het ongeval op de Nieuweschilderweg, of een weg zonder dat daar vooraf publiciteit aan is gegeven, mag worden afgesloten. Opzichter: Dat mag te allen tijde, mits er borden zijn geplaatst. Door bij zondere omstandigheden werd thans de, weg afgesloten een dag voordat het in. de krant stond. Gewoonlijk plaatsen we, eerst een advertentie en sluiten we daa:ml de weg af. ER KOMT EEN HEK. De heer Jn. Vlaming verzoekt bij de tocht bij de sme derij van C.Bruin, een hekje te plaat1 sen. De weg is daar gevaarlijk voor het verkeer. Dat zal gebeuren. NIEUWE HEFFING Voorts vraagt de heer Vlaming, of niet, gelijk overal elders, overgegaan kan worden tot een heffing op bebouwde eigendommen. In antwoord hierop deelt secr. Van den Oort mee, dat het percentage, dat ge heven kan worden, zoo gering is, dat dé. opbrengst niet opweegt tegen de extra kosten. Op a,andrang uit de vergadering evenwel, zal het Dagelijksch Bestuurde- ze kwestie toch nader bezien. VOORDRACHT HEEMRAAD. De heer IJ. La,p treedt af, maar is herkies baar. Deze voordracht wordt nu opge maakt: 1. IJ. Lap; 2. C.H.Roeper en 3. Joh. Roeper Nz. Om tien over twaalf sloot de voorz. de vergadering. H. ||||||iiiiiiiiii!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiir;i,.iiiiii!iiiu|||||| WAT ER GEBEURDE... 12 Oct.De Transvaalsche oorlog breekt uit. 1899. 13 Oct.: Het luchtschip Graaf Zeppelin komt voor het eerst boven ons land. 1929. 14 Oct.: William Penn, de stichter van Pennsylvanië, wordt geboren te Londen. 1644. BIJEENKOMST BOERINNENBOND. Wij vestigen even de aandacht op de in dit nummer voorkomende advertentiei van de Boerinnenbond, waarin de eerste winter-bijeenkomst wordt aangekondigd op a s. Maandag. Burgemeester Kamp zal na de pauze een causerie houden over „Volkshuisvesting ten Plattelande", welk onderwerp tevens door hem zal worden ingeleid op de jaarvergadering van het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, die in Utrecht op 12 No vember zal worden gehouden. Dezer da gen zal een uitvoerig prae-advies in het tijdschrift van genoemd instituut ver schijnen. Het bestuur wekt alle leden op aanwezig te zijn. Nu de Pachtwet 1 November a.s. in werking treedt, rijst tie vraag, wanneer nu een pachtcontract er onder zal vallen. Ziehier heel in het kort het antwoord: De Pachtwet geldt per 1 Nov. 1938 a. voor alle contracten op of na 1 No-. ber 1938 tot stand gekomen; De Pachtwet gaat gelden op 1 Novem ber 1940 b. voor alle contracten vóór 1 Jan. 1936 voor onbepaalde tijd aangegaan en nog van kracht; c. voor contracten per 1 Nov. 1938 van kracht, doch na 1 Jan. 1936 tot stand gekomen; De Pachtwet gaat gelden op 1 Janu ari 1943: d. voor contracten per 1 Nov. 1938 nog van kracht, welke vóór 1 Jan. 1936 ook reeds van kracht waren, uit gezonderd die,, welke voor onbe paalde tijd waren aangegaan. Een en ander met dien verstande, dat, als een oud contract afloopt, en door een nieuw vervangen wordt, vóór 1 Nov. 1940 of vóór 1 Jan. 1943, de wet ,(z\e a) voor het nieuwe contract gaat gelden. H. L. W. IR. C. C. KLIJNHOUT. De heer Ir. C. C. Klijnhou(, die gedu rende zeven jaar het secretariaat van het Hoofdbestuur der Holl. Mij. van Land bouw waarnam, heeft als zoodanig ont- slag gevraagd en bereids bekomen. Hij is thans in functie getreden bij de Staats domeinen. Het secretariaat berust thans weer bij Ir. T. P. Huisman, die zijn arbeidskrachten in die zeven jaar elders moest aanwenden. Wc maken er hier mel ding van, omdat beide heeren in land- bouwkringen op Texel goede bekenden zijn. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF Illlllllllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini|||||| 186 Wie was Enrico Caruso? 187 Wie bouwde het eerste stoom schip? 188 Wie weiden oorspronkelijk „bar baren" genoemd? 19S Waar vond men het „Kremlin"? 190 Wie vlogen Ivet eerst naar Oost- Indië? ANTWOORDEN. 186 Beroemd tenor (1873—1921.) 187 Robert Fulton (1807). 188 Allen, die niet in Griekenland woonden. '89 In Moskou (paleis van de czaarjj 190 Van der Hoop en Van Weerden Poelman. NIEUWE VRAGEN 191 Wanneer omstreeks werd Den Burg versterkt met een wal en drie poorten en ingesloten door een gracht? 192 In 1572 werd op Texel bet fort aangelegd. 193 Het Weeshuis aan Den Burg was vroeger een 194 De Cocksdorp is genoemd naar 195 Wie was Adriaan Loosjes, in 1761 aan Den Hoorn geboren De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. dor roizo, gedaan door zestien personen uit Cu- waarden, den 25en Gtu- gustus begonnen en den 30on dito geëindigt, 1781 door Sjoerd Rinnerts uan dor 13ii, brouwer a Cuwaarden". 3.) De luitenant voor sijn groote vrmde- lijkheit bedankt hebbende, namen we af scheid, nadat wij een vooijtjen aan hei scheepsvolk hadden gegeven, dat ons met a.Te beleefdheid behandelde en bij de valreep neerconvoijjeerde. We seil- den van daar, achter het schip, de Erf prins om, £ls ook het schjp van Staring daar laatende en zetten onze coers tot, digte bij het Gat van Texel. We hadden de Helder voor ons, Kijkduin bij na op sij en sagen aan de Helder een Vrlanze caper met sijn witte vlag agter op. Dus in het Gat zijnde (wort ook wel de Hels. deur genaamt), kwaamen we eerst op de kotter Ajax, een vlak schip, laag op 't waater. Het had met zijn draybassen 21 stuks geschut. We spraaken de schip1 per, die een goede bekende was. Hier was ook een zwarte Moor op, zijnde een Amerikaan (MerkwaardigRed.) Deeze kotter had aan de Engelze scheepen op- den 5en deezer veel nadeel toegebracht Ons hier niet lang ophoudende, wjjl dit schip bijna niets geleeden had, ook de manschap niet, vertrokken we, na dat wij afscheid hadden genoomen, naar het schip van de Adm. Generaal,, groot 74 stukken, gecommandeerd wordende door de heer Baron van Kinsbergen; de Ajax wierd gecommandeerd door de Capt. Graaf van Welderen) Op dit groote schip (na bekoomen permissie) geklommen, zijnde, vonden wij daar eenige bekenden Van de groote mast was een groote splin- ter geschooten; het schip zou een nuwe hebben moeten. Daar was door de En-/ gelzen een koegel geschooten juist in de mond van een stuk geschut, die zo vast) zat, gelijk wij zaagen, dat hij er onmoqg- lijk uit te krijgen was. Dit schip had aan bakboord 9 lappen op sij en had in die actie, voorengemeld, verschooten: 1054 koegels van 36; 18; 12; 8 ponders; 2300 schrootsakken, yder a 1 pond, 1500 dito a een half pond, 34 stuks druiven a 36 pond, 12 dito a 18 ponid, 40 dito a 12 pond, 34 dito a 9 pond en 700 koe gels als snaphaankoegels, verdeeld in zo genaamde schrootsakken, 180 schietbou-, ten in zakken, na 't calijber van 't Ga llon, en op dit schip sijn vermist 12 ijze ren coevoeten, waarschijnlijk door het volk in 't canon gestopt en weggeschoo- ten; 7484 pond kruid. Dit alles ten naas ten aangeteekend volgens opgaaf op 't schip. We hebben het schip zelve van agter tot vooren, van onder tot boven naukeurig bezigtigt, gelijk dit schip in sijn volle equipagie lag. Hier lagen nog veel meer oorlogs- scheepen als dat van den heer Vijce Adm. Soutman, dat van den overleeden lie A Capt. Bentink (welke op deesen djag in Amsterdam met veel staatsie en eere- teekens is ter aarde besteld, waarom op alle de oorloascheepen de vlaggen maar te halver stole waaren opgeheist). Om en bij deeze en meer andere schee pen van oorlog, als ook gemonteerde Oostindije-vaarders heen zeilende, zagen we, dat het schip van Vioe-adm. Sout man 44 gaaten op sij had. In 't Gat van' Texel en ook in de Balg laagen meer dan 26 gemonteerde scheepen, waar on der die, welke in 't gevegt geweest sijn. Deese scheepen dan, zeer naukeurig be- sien hebbende, zeilden we naar Texel terug. We zaagen van tamelijk nabij 't wrak van het verongelukte ZweeJs oor logsschip ceven buitengaats gesonken, dog nu zo ver binnengaats ged ree en Bij' het verongelukken van dit schip zijn vol gens opgaaf meer dan 530 zie'en omge- koomen. Nu van deese reis terug gekoomen op Texel, was het 's avonds vijf uur. Doe aan de wal of liever aan boord van J. Jorrits schip, alwaar van het geselschap geresolveerd werd, Den Burgt te bezoe ken. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1