TRIUMPH 52s,e Jaargang Zaterdag 15 October 1938 No. 5300 1 CENT VIRGINIA Van menschen, dieren en opvoeding .TRIUMPHATOR' IN SMAAK Vereeniging bedrijfsvoorlichting ♦voor den Landbouw op Texel. 2 EERSTE BLAD. KUNT U LUISTEREN? RIJMELAR1JTJE. m eh ffl BB Süfifflfflfflffifflfflffl fi IgffiffigfflgSigSi f 500. 1100. 1000. 250. 150. 224. f 3224.- f 500. 1400. 1000. 250.- 150. 224.- 1016. f 4540. r6J 'aar TEXELSCHE COURANT ||||||:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii||||ll VOOR DE ZONDAG min Luisteren is moeilijk en weinigen zijn er, die het kunnen. Luisteren naar de natuur bijvoorbeeld: Mij spreekt de blomme een tale, Mij is het kruid beleefd, Mij groet het al te male, Dat Ood geschapen heeft. Men moet een Gezelle zijn, niet alleen om het zóó te zeggen, maar ook, om het zóó te voelen. Luisteren naar het inenschenhart. Men moet wel diep zijn doorgedron gen in de geheime schuilplaats van dat hart om te kunnen antwoorden op vra gen, die nooit werden gesteld; maar leef den in het onderbewuste der ziel, vooi' de mensch zelf een verrassende ontdek king. Wij kunnen niet zwijgen; daarom lui steren wij zoo moeilijk. Veel te graag hooren we ons zelf praten. Ook als wjj niets te zeggen heb ben; dan praten wij in stilte en weven wij voort aan onze gedachten. Denken de, praten wij tot onszelf en over ons zelf en zoo verdwijnt de ontvankelijkheid' van onze gee^t, hoe langer hoe meer; gedurig worden we minder geschikt tot luisteren. Dit is een groot kwaad in on ze drukke samenleving. Luisteren onderstelt veel zelfbeheer- sching. Het eischt genoeg liefde om de stroom van ons gedachtenleven op een enkel punt te richten: de schoonheid van de natuur, de nood van het men- schenhart. Menigmaal ontbreekt ons die zelfver loochening. En zonder dat aandachtige zwijgen ontsluiert de natuur ons geen enkel geheim; het hart des menschen blijft voor ons gesloten. Als menschen ons niet laten uitpraten, geldt dat niet alleen voor onbeleefd,, maar het is ook in hooge mate hinder-1 lijk en ergerlijk. Het is alsof ons \yoord het aanhooren niet waard is en hoe kan men op deze; wijze elkanders ziel benaderen In deze zin heeft Maeterlinck gelijk, als hij zegt, dat woorden menigmaal die nen, om onze gedachten te verbergen, gelijk, ook in wat hij daaraan vastknoopt- dat men heel intiem met elkaar moet zijn, om samen te kunnen zwijgen. Want en hier moet ik weer aan Guido Qezelle denken dan „luistert" de ziel. Dan hoort onze ziel de veel stemmige jubel der natuur. Dan verstaat; zij de blijde lofzang of het droeve klaag lied, dat oprijst uit het hart. Dan gaat het ons als bii een schoone Isymphonie: hoe meer wij ze hooren, des I te rijker en overvloediger worden de Iklanken: wij gaan er telkens meer van verstaan. De luisterende ziel wordt ge durig gevoeliger en haar bevrediging al tijd dieper. De natuur ontsluit haar de diepste ge heimen; het menschenhart zijn verborgen tragedie. ZONDAG, 16 October 1938. VOOR HOOFD EN HART. |||jj|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUHI|lllll ZONDAG Als de ziele luistert, spreekt het al en taal, dat leeft. Guido Gezelle. MAANDAG Voor het kunnen is slechts één bewijs: iet doen. Ebner-Eschenbach. DINSDAG De rijpe kennis hoort; de onrijpe leemt 'het woord. Staring WOENSDAG Groei is het eenige kenmerk van het /are geestelijk leven. Lavater t DONDERDAG In het verleden ligt het heden; in het au, wat worden zal. B i 1 d e r d ij k VRIJDAG Er is meer kracht noodig tot lijden dan tot doen; meer tot ontberen dan tot ge nieten. Hippel ZATERDAG Een zaeck verheft tot Goön de sterffe- lijckste menschen: dat 's op te helpen hen, die slibberen op het pad. Vondel ||||||iiiiiii;iiiiiii!;iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| GEESTELIJK LEVEN. ||||||<iiiiiiiiiiiiuniiniiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1lllll ADRES VAN „KERK EN VREDE". Naar aanleiding van het feit, dat „Kerk en Vrede" door de regeering op de lijst van vereenigingen geplaatst is, welke voor rijksambtenaren verboden zijn, heeft deza vereeniging een adres aan de regeering gezonden „Het mag u bekend zijn", aldus het adres. „,in het verborgene hebben wij nimmer iets gedaan en het zou ons een aanleiding tot ernstig protest zijn, indien, wij werden gelijk gesteld met organisa ties, die er ondergijondsche practijken, op na houden dat de leden van „Kerk, en Vrede" loyale burgers van hun land wenschen te zijn en dat zij bereid blijven alles te doen, wat tot het welzijn van ons volk strekt, echter onder dit op rechte voorbehoud, dat zij om des evan-< gelie's en des gewetens wil aan de toe rusting tot en de uitoefening van het oorlogsbedrijf hun medewerking niet mo gen verkenen. Waar Gij Uzelve geroepen acht te regeeren naar de maatstaf var; christelijke beginselen en de beste tra dities van gewetensvrijheid, zooals deze tot nog toe onder ons volk geleefd heb ben, hoog te houden, daar verwachten wij, dat Gij deze onze overtuiging zult eerbiedigen. Wij' igevoelen ons gedron gen ook in deze donkere tijld ons stand punt onwrikbaar te blijven innemen, dat evangelie en oorlogsdienst onvereemg- baar zijn; daarnaast zijn wij van harte bereid te verklaren (om alle misverstand uit te sluiten), dat wij ons vaderland in elk ander opzicht die diensten willen bewijzen, die wij schuldig zijn te doen. Wij kunnen niet nalaten er U op te wij zen, dat ons met deze maatregel een on verdiende smaad wordt aangedaan. Hoe zeer allereerst gehoorzaam aan datgene wat wij als evangelische roeping ver staan en onderworpen aan het gebod van Christus, willen wij ook onze plicht betrachten ten behoeve van ons volk eiy doen wat in ons vermogen is. In dé grondwet ligt voor iedere staatsburger,, dus ook voor de rijksambtenaar het recht' verankerd om, indien zijn geloofsovertui ging en "geweten dit gebieden, de over heid on andere wijze te dienen dan door de militaire dienst. Wij meenen derhalve, dat Uw besluit voor een bepaalde cate gorie van loyale staatsburgers 'n groote onrechtvaardigheid beteekent, terwijl het een sfeer van onbillijke verdenking om onze vereeniging schept". liiiiiujl ROOKKRINKELS. De leden van de gemeenteraad van Gouda willen tijdens de ver gaderingen weer rooken, hetgeen tot nu toe voor het grootste ge deelte der zittingen was verbo den. Bij de voorzitter is een door talrijke leden, onder wie het eenige vrouwelijke lid, mevr. Van DantzigMe'.les, onderteekend voorstel ingekomen om het rook verbod in de raadsvergaderingen op te heffen. Ik heb m'n oogen uitgekeken, T oen ik dit krantberichtje las. O, goede, vroede Goudsche vaad'ren, Hoe kon, hoe dorst ge zóó vergaad'ren, Dat komt it zéker niet te pas. Als kind reeds leerde ons de meester, Dat Gouda was de bakermat Van de beroemde kalken pijpen, En wij probeerden te begrijpen Wat dat wel te beteek'nen had. Wij zagen daar de vroedschap zitten De lange gouw'naar in de mond, En elke pijp had een vast plekje In 't sierlijk, fijnbesneden rekje, Dat op de groene tafel stond. En nu komt plots de krant vertellen, Van 't rookverbod in Gouda's Raad. O, hooggeachte, vroede heeren Hoe kunt ge zóó u zelf blameeren, Ik snap niet, hoe dat nu bestaat, 't Is moog'lijk, dat bij uw discussies (Dat vind ik heel begrijp'lijk, hoor), Het evengoed geducht kon rooken Ook zonder dat men zat te smoken, Zooiets komt elders ook wel voor. Maar vroede schaar, voor uw prestige, Als Gouwenaar zijt gij verplicht De pijp in eere te herstellen, Opdat het nakroost kan vertellen Wat groote daad gij hebt verricht. HU1B ÖE RIJMELAAR. (Voor nadruk toestemming te vragen aan de auteur.) In „Het Kind", veertiendaagsch blad voor ouders en opvoeders, verscheen de- ,er dagen een artikel van de hand van. de Redacteur, de heer L. Daalder. Héji handelt over een bezoek aan ons eiland. Hier volgt een gedeelte: Eind juli togen we naar een boerderij in Gerritsland. Mooi land, dennen en dui nen vlak bij, korenveldjes met witgekalkte boerderijtjes, slootjes vol bramen en elzen en in de valleien behalve kamperfoelie en galigaan honderden vogels: kieken dieven, valken, patrijzen en een onnoem lijk aantal zilvermeeuwen....^ En dan, o|) de velden, ploegende of eggende, of oogstende menschen, die spannen paarden mennen van treffende schoonheid.... een oord, om nooit te vergeten Wat we er uitvoerdenNatuurlijk zwommen we er iedere dag: de nadruk kelijke voorwaarde, door mijn vrouw ge steld. De kinderen onder onze hoede de Noordzee is vol gevaren: 1938 heeft' het weer afdoende bewezen....... Ookver-" kenden we het eiland: we zwierven onder geleide van Stark door de Muy, de we reldberoemde duinvallei met het meertje, waar de lepelaars nestelen in het riet, de aschgrauwe en de bruine kiekendief zwierven om de duintoppen en de toren- valkjes „bidden" boven hun prooi er waren nog jonge roofvogels te bewonde ren en de wilgenroosjes concurreerden er met de kamjterfoelie in weelderige bloei. Ook op het buitend ij ksche land, de schorren benoorden Oosterend, kri oelde het van vogels. Niet alleen was het moeilijk, zóó te loopen, dat de nesten van kokmeeuwen en vischdiefjes onbe schadigd bleven, maar tusschen de melde en de alsem scharrelden duizenden jonge exemplaren van de groote stern..... Eo- ven onze hoofden krijschten de ouden een oorverdoovend concertAls vreemde silhouetten schemerden op de slikken te gen de horizon aalscholvers en lepelaars, geleidelijk dichterbij schuivende, naar mate de vloed steeg. De kinderen genoten hevig. Ze stieten wilde kpeten uit bij ieder jong, dat haastig vluchtte bij onze nadering en rustten niet, vóór ze mèt een jong vogeltje waren ge-' kiekt. En de vreugde steeg ten top, toen de schoenen uit moesten en de wachten ons dwars door modderige geulen naai de uiterste rand van de groene vlakte voerde, waar nog nestjes waren wan strandplevieren en het aantal groote Sterns zóó groot, als ik het nog nooit in mijn leven had aanschouwd. Daar, in die vogelkolonie, werd mij opnieuw duidelijk, hoe gevoelig kinderen zijn, waar het dieren betreft. Ondanksi hun enthousiasme liepen ze op hun tee- nen, doodsbang, een jong of een ei te vernietigen. En toen de wachter een jong' bedekte met zijn pet het moest wach ten op mijn vrouw, die haar camera in stelde protesteerden ze tegen zooveel vandalisme..... Welke paedagoog heeft ook weer ge schreven, dat kinderen zoo wreed zijn en zich verlus'ugen in het kwellen van die ren? Ik heb er bij mijn spruiten nooit iets van ontdekt, behalve in hun prille jeugd. Uit die tijd herinner ik me, dat' on/e dochter met een hamer een voor een alle mieren doodsloeg, die uit een gaatje kropen, en ik meen, dat een der jongens als jong kind eenmaal de kat met een vin ger in de oogen trachtte te priemen. Maar dat is allemaal lang geieuen. inu is er, niets dan mededoogen in hen met ieder dierEen opvoedingskwestie? Ik ver moed het. Want ik herinner me uit mijn eigen kinderjaren wel allerlei wreedhe den, die door opgeschoten jongens wer den begaan tegen weerlooze dieren..,. Om over sommige volwassen maar te zwijgen.......c Hoe we de kinderen die primitieve wreedheid afleerden? Och, eigenlijk ging het vanzelf. We hebben vóór alles be langstelling gewekt. In de eerste plaats voor de dieren, die we zelf in huis had den, de hond, de kat...„.J. soms konijnen of een geitjeMaar verder in de na tuur. Het is zoo eenvoudig, al wande lende met je kinderen, te wijzen op de vogels en de vlinders, nesten te zoeken en de ontwikkeling van allerlei dieren na! te gaan........ een aquarium en een terra rium zijn gemakkelijk te maken en een rujisenkastje geeft gelegenheid te over tot waarneming van insecten....k De houding van de kinderen tusschen de Texelsche vogels bewees afdoende het succes van ons werk. Ze waren vol be langstelling en van wreedheid of hard heid was niets te besjieuren. Nu 1934 als voorbeeld genomen met de bezetting 19371938. VOORBEELD II. Schapenbedrijf20 H.A. lichte zand grond. Voorbeeld aan de hand van een boekhouding. V eebezetting 100 schapen 23 enterlingen 5 melkkoeien 4 pinken 140 lammeren geboren; 10 dood; 130 over; 25 voor eigen fokkerij; 105 naar de markt. ONTVANGSTEN: 105 lammeren a f6.50 f682.50 22 oude schapen f 12 264. 585 Kg. wol a f0.60 351. Schapenmelk 300. R ti n d v e e 3 tweejarige a f140 f420. 1 oudere koe a f110 110. Melk 15000 Kg. a f3.70 555. VERL1ESSALDO 542.— f3224.— SI SCHEUREN OF NIET? ffi ffl Wij publiceerden thans het jg g volledige rapport en bevelen dit £j g in de aandacht van al onze lezers fg Si aan. Indien er nog veehouders of g Si landbouwers op Texel zijn, wier fg f® naam niet voorkomt op de leden- |g g lijst van bovengenoemde ver- f® f® eeniging, verzoekt het bestuur tg li aan hen, te willen toetreden. fg UITGAVEN: Loon Veevoeder en kunstmest Pacht of pachtwaarde 20 H.A. a f50 per H.A. Diversen Afschrijvingen Inventarisrente HETZELFDE BEDRIJF IN 1937. ONTVANGSTEN: 105 lammeren a f5.f1470. 22 oude schapen a f25.- 550. 585 Kg. wol a fl.585. schapenmelk 300. Verkochte runderen 3 tweejarige a f240 720. 1 oudere koe a f190 190. Melkgeld 15000 Kg. a f4.90 735 f 4540.— UITGAVEN: Loon Veevoeder en kunstmest Pacht of pachtwaarde 20 H.A. a f50 per H.A. Diversen Afschrijvingen Inventarisrente WINSTSALDO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1