de bollenstreek LEVENSLANG Licht op. Verhuisd S V. Texel Plaatsman garandeeren wij de Kohier Naaimachines. Verlotingen. 10 cent per liter. „TEXELAARTJES". ADVERTENTIES Tseltvergunning Voor het sluiten van pakjes Prijs slechts 35 ct In electrische rijwieliampen In prijzen vanaf f 4. een nette Woning Texsl 3 - W Waard 2. Texel I - W.Waard I Vcor een mooie en goedkoops japon RINA SMIT, Het Modehuis Eiken land- en heiningpalen, brugieggers, enz. Voor kantoor of school Potloodslijpmachines f 1,40. Hechtmachine Goedkoop Tirnmer- en Heininghout. GLOBE, 90 cent. de melkprijs snippermanden. Blaemhollenkweekers. gratis weggehaald. vertrekt Donderdag naar kiphokken of bergplaatsjes. NAAISTERS. patronenpapier Het beste bewijs dat deze machines aan de spits staan JAC. BRUIN, alieenvert. Kohier Naaimachines. pe Engel$che minister Inskip heeft in een rede toenadering tot Duitschland bepleit'. „Een definitieve vrede tusschen Duitschland en ons zou de grootste wel daad zijn, die wij als natie aan de we reld kunnen bewijzen". Engeland. Van het Londensche sta- tionspersoneel staakt 5000 man, omdlat een ongeorganiseerde beambte werd aan gesteld. Engeland. Woensdagmorgen is te Flitwiek overleden Rachel Swain, Enge- lands oudste vrouw. 1 Sept. was zij 108 jaar geworden. - Tsjecho-Slowakije. De hoofdred.van het Prager Tageblatt, Rudolf Thomas, heeft zich door vergiftiging van het le ven beroofd. Hij was een Jood. Zijn vrouw is door vergiftiging ernstig ziek. Dantzig. Allen, die zich schuldig maken aan vergrijpen tegen het ras, krij gen gevangenisstraf. Hongarije heeft de onderhandelin gen met l'sjecho-Slowakije afgebroken,, omdat geen overeenstemming kon wor den bereikt. Hongarije zal nu aan de 4 mogendheden, die het accoord van Muen chen teekenden, verzoeken, een rege ling te treffen. Spanje. Het rivierwater, dat de Spaansche grensstad Puigcerda van drink water voorziet, is op Fransch gebied vergiftigd. Er vielen reeds eenige slacht offers. Palestina. Woensdag is te Jeruzalem de vooraanstaande Arabische advocaat Hassan Sidlcy Dajany vermoord. Palestina. Terroristen hebben Don derdag in een sigarettenfabriek bij Jaffa brand gesticht. Schade plm 150.000 pd. st. - De afgehouwen hoofden van twee Marokkaansehe Moslems, die te Jericho vermist werden, zjjn Woensdagavond bij de Damascuspoort te Jeruzalem gevon den. - Palestina. De hooge commissaris Sir Harold Mac Michael, die naar Londen was gegaan voor besprekingen, is Don derdag per vliegtuig naar Palestina terug gekeerd. De toestand in liet land blijf' critiek. Bij een botsing met Britsche troe pen tusschen Jeruzalem en Hebron wer den 13 opstandelingen gedood. Voortdu rend worden moordaanslagen gepleegd. Palestina. De Britsche regeering zendt nieuwe versterkingen. De militaire macht zal dan 1S.000 man bedragen, met nog 6000 man politie. Voor Kerstmis hoopt men de opstand meester te zijn. Palestina. Arabische roovers heb ben een groot stuk rails van een spoor weg in Z.Palestina gesloopt en de grond omgeploegd. Zuid-Afrika. De Defensie minister van de Unie acht de teruggave van Zuid- West-Afrika of Tanganyika g.ui Duitsch land onuitvoerbaar. Zuid-West-Afrika. De afd. Oma- roeroe van de Vereen. Nationale Partij wil door een volksstemming laten uit maken. of Zuidwest-Afrika tot de Unie van Zuid-Afrika zal blijven behoorenof aan Duitschland zal worden teruggegeven De Vereen. 'Staten zullen in 1940 over 2320 vliegtuigen beschikken. - Canada. Tn de staat Ontario woedt een boschbrand over een afstand van S0 K.M. 17 personen, o.w. 10 kinderer^ zijn omgekomen. Argentinië. Vuurland. Op het ei land Navarino zijn wrakstukken gevon den van het sedert maanden verdwenen Duitsche schoolschip Admiral Karpfanger Japan. In het Hibiya-park, midden in Tokio, worden zes schuilkelders aan gelegd. China. In de Biasbaai zijn 50.000 man Japansclve troepen geland. Eerste doel is de spoorlijn Kanton—Swatau te bezetten. Men hoopt de verbinding Kan ton—Hankau te breken, waardoor Kanton zich gemakkelijk zal overgeven. Reedsi zijn duizenden Chineezen uit Kanton ge vlucht. Een sterke Chineesche legermacht; i9 onderweg naar het bedreigde gebied. China. In de heuvels van Wangitang ten zuidwesten van Jangsin heeft een Chineesche granaat een goudader bloot gelegd. WOL OP DE WERELDMARKT. Sydney, 11 Oct. Zeer goede vraag. Vaste prijzen; 13 Oct.: Voor goede kwa liteit zeer vast, voor minder goede on regelmatig. Zuid-Afrika. 1—S Oct.: Algemeene en scherpe concurrentie. Bradford, 13 Oct. Markt in het al- gemeeh vast. PREDIKBEURTEN ZOO SCHREEFH|l||ffll|| DE ZAKENWERELD: Meer nog dan aan gas- en bomvrije kelders hebben we zoo langzamerhand behoefte aan belas tingvrije kelders voor burgers. ZONDAG A.S HERV. GEMEENTE. Burg, vm. 10 uur Zend. F. Duinker, afgevaardigd naar Nieuw-Guinea. Maandag 17 Oct. 8 uur hervatting C.J.M.V. in de kerkekamer. Oudeschild, vm 10 uur ds. Tinholt De Koog, 10 uur, ds. Van 't Hooft. Den Hoorn, vm 10 uur ds. Visser Oosterend vm. 10 uur Ds. Kok. Coll. v. noodl. kerken en personen De Cocksdorp, vm 10 uur Salm Dankdienst voor de oogst n.m. 7 uur Ds. Salm. GEREF. KERK Burg v.m. 10 uur Candidaat Wouda nm. 3 uur Ds. v.d. Leer. Oosterend, 10 uur Ds. v.d. Leer. Namiddags drie uur: Cand. Wouda. GEREF. KERK (H.V.) Oosterend vm 10 uur ds. Kok nm. 3 u dezelfde DOOPSGEZINDE GEMEENTE Burg vm. 10 uur Da A. Leistra van Edam Den Hoorn, vm. 10 uur Ds. Smidts SAMENKOMSTEN LEGER DES HEILS. Zaterdag 8 uur: Straatzang den Burg. Zondagmorgen 7 uur Bidstond. Zondagmorgen 10 uur Heiligingssamenk. Zondagmiddag 3.30 uur Verblijdingsmeeting in de zaal Zondagavond 8 uur Verlossingssamenk. Dinsdag nm 8 uur soldatensanienkomst Woensdag 8 uur Straatzang Oudeschild Donderdagavond 8 uur Heiligingsmeeting alles onder leiding van Kapiteine J. R. Zondervan. MARKTBERICHTEN. Coöp. Centr. Eierveiling Purmerer.d G.A Kippeneieren i5,ü,ü stuks 65-66 KG 5 15 5 35 63-64 %20 5,30 60-62 5,15 5 25 58-59 5,10 - ,0 56-57 4,75 5,- SCHAGEN 13 Oct. paarden a 0- 90 koeien vette 200 a 360 27 kalfkoeicn 225 a 26() 58 gelde koeien mag, 120 a 227 24 nuch. kalveren 8 a 20 40 graskalvercn 35 a 62 20 magere schapen 15 a 18 36) vette schapen 18 a 26 400 overhoudeis 12,— a 18 50 12 vette varkens per Kg. 53 a 54 142 biggen 12 a 19 Eierveiling Schagtn Kipeieren aanvoer 30000 58 60 kg 5,25 60-62 kg 5.30-5,40 62-65 kg 5.35-5 50 klein 3,lt'-,410 Alkmaar, 14 Oct. voertarwe 6-7; rogge (.80; gerst 7.25-7.50; chev. 7.65-7.90; ha ver 6-0.875; paardeb. 8-8.75; bruine van 23.50-30; citroen 14-30; duiven 9.50-10.60 vvitte 30-33; tuinb. 8-17.50;karwijz. 20.20- 20.50; kl. groene erwt 9.75-11.50; groote 18-22; grauwe 16-34; vale 14-21; platte vale erwten 27.50; zaaigerst 9,-. WOL Rotterdam, 19 Oct. N.-Holl. scheerwol f0.75; Z.-Holl. f0.70; Friesche t'0.75:, Zeeuwsche f0.50 per Kg. Wolhandet flauw. OVERZICHT WOLVEEHANDEL. Donderdag. Op de wolveemarkt waren de laatste week de aanvoeren niet groot. Vooral te Leiden Vrijdag een beperkt aanbod en wat duurder. Maandag te Rotterdameven- zoo. Voor export werd alleen nog voon België gekocht. OVERZICHT E1ERHANDEL. Donderdag. De aanvoer van kleine gieren is zeer groot. Hierdoor wordt de totale Kg.-prijs welke de pluimveehouders voor hun eieren ontvangen, erg gedrukt. Eieren van 47-48 Kg. kunnen bijna uitsluitend naar Engeland verkocht worden. Men no teerde hiervoor de afgeloopen week; f2.70—2.80. De aanvoer van eieren blijft voor deze tijd van het jaar nog zeer groot. Te Roermond 3.875.000 stuks. Kleine f33.80; groote f4.505.20, een deneieren f 33.30. Cf.® BURGERLIJKE STAND DER EÜ 62 GEMEENTE TEXEL. van 8 tot en met 14 Oct. 1938. GEBOREN: Annelize dv Elize van Egmond en Trijntje Slot; Johan Pieter zv Jan Simon Dros en Antje Hendrika Kuyper; Maria Elisabeth dv Willem Cornells de Graaf en Anna Magaretha van Heer waarden Pieter zv Jacob Pieter Quartel en Adriana Maria Kastelein Henk Paul zv Pieter ter Steege en Fijtje Prins; Josephina Engelbertha dv Hendrik Boogaard en Engelbertha Elisa beth Haakman. GETROUWDJan de Vries en Haasje BrouwerLevinus de Visser en Dis u- wertje Bakker; Tjipke Westra en Aafke Mooi. SU GEVONDEN VOORWERPEN fijfl ■SI (Gedeponeerd ten Raadhuize.) I halsketting. 1 rozenkrans, 1 pr hand schoenen, 2 parapluies (kerk), 1 kraai. AANGEB* >DEN 2 stuks prima RAMLAMMEREN controle. Wed. v. HEERWAARDEN, Eierland. TE KOOP: 20 JONGE KIPPEN, aan en tegen de leg C. ROEPER Pz., Westerweg TE KOOP: PRIMA SCHRIJFMACHINE merk Altechma. A. KIEVIT, Koogerstraat. GEVRAAGD AARDAPPELROOIERS. J BOON, Witte Hoek. GEVRAAGD. AARDAPPELROOIERS L. BLOM, Witte Hoek. Aangeboden plm 1 HA BIETF.N (groen kraag) me' kruin, geheel of in gedeelten „Waaldam". TE KOOP: EENIGE ONVERWOEST- BARE STALKRUIWAGENS en een nieuwe LADDER 31 sport. JAN KOORN Mz., Wilhelminalaan. rE KOOP gemerkte en ongemerkte BIGGEN. Bij W. BAKKER Mz., Kapberg. IE HUUR NARC1SSENTEELTBEWI IS. C. BAKKER, „Panorama". Geboren C O R, zoon van PIETJE BRUIN—VISSER en C. BRUIN. Oosterend, 14 October 1938. TE HUUR voor narcissen voor 1 jaar. H. BAKKER PzHoogte. Rollen gegomd papier van plm. 150 M. 24 cent. Elastiekjes, in 3 verschillende maten, per doosje 12'/ cent. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Gebruikt voor dit doel onze nummerblocs, flinke bonnen, met g oote cijfers genummerd 1—1000 IN DUPLO. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. zijn wij ruim gesorteerd. Zie de etalage. Beleefd aanbevelend JAC. BRUIN, Steenenplaats van WESTSTRAAT 14 naar WAALDER WEG J. VAN DER PIJL, Opz. 30 Polders. TE HUUR -voor klein gezin, f 1.50 per week. Jb. PLAATSMAN, Oost. Zondag as 12 uur Aanvang 2,15 uur Entree 25 en 10 et. Tribune 10 ct naar Een groote sorteering Dames- en Kin derjurken, jongenspakjes, enz. Tricot damesjapon maat 40 tot 18 t 3 50 maat 50 tot 54 f 3.75 Wollen damesjaponnen vanaf 5,50 Damesrokjes vanaf 1,25. jumpers en Ju npervesten vanaf 1.15 Handschoenen, sjaaD, kousen, enz. J. H. GEUS. Goedkoope doch zeer goede machine, uitgevoerd in brons, prijs een goede machine voor slechts f 1 25 BOEKHANDEL PARKSTRAAT. J. H. GEUS. Koopt nu een (bijgewerkt tot en met Sept. 1938) BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Bij besluit van de N.H.C.M.V. is voor den Burg, de Waal en de Cocksdorp ingaande Maandag 16 Oct. De Melkhandel Texel. Wij ontvingen een serie stevige Een sieraad voor kantoor en huiskamer 55-60 cent per stuk. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Werpt uw uitschot niet argeloos weg. Linnenkort wordt het S.v.p. opgeven aan de heer v. Leeu wen of een der bestuursleden. TE KOOP J. H. GEUS. Gebruikt onze rollen 100 cM. breed, 10 M. lang, 20 cent. BOEKHANDEL PARKSTRAAT Verschillende modellen uit voorraad leverbaar. Oude machines worden ingeruild Beleefd aanbevelend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 10