li SCHEUREN OF NIET? Hoe is het mogelijk Bedrijfsvereeniging WCRÊUE MAGGI5 JUS eerfweldaad voor Uw huid DUITSCH LANDS VOORMALIGE. KOLONIËN IN AFRIKA TOGO (Vervolg van le pagina.) Hiermee is weer duidelijk geïllustreerd hoe gunstig 1937 afsteekt. De jaren voor 1937 van 1932 af waren alle zeer sobere jaren. VOORBEELD III. Naast de schapen worden koeien ge houden. Prijzen 1937: Bedrijf van 25 H.A. goed, vruchtbaar land. Hier worden gehouden: 150 fokschapen en 35 enterlingen 5 melkkoeien 4 pinken en 1 paard. 225 lammeren geboren; 10 dood; 215 over; 35 eigen fokkerij; 180 verkoop. OPBRENGSTEN: 180 lammeren a f 12.f 2160. 740 Kg. wol a fl.740.— 28 oude schapen f 23.- 644. Van 100 schapen elk 60 L. a f7.50 450.— melk: 20.000 L. a 5 et. p. L. 1000.— verkoop koeien (4) 800. verkoop varkens 1200. diversen, (nuchtere kalveren, etc.) 100. Bruto opbrengst f7094.- Op dit bedrijf worden jaarlijks 18 var kens gemest tot 250 pond. UITGAVEN: Pacht 25 H.A. a f70 Veevoeder Kunstmest Loon Aankoop vee f 1750. 2000. 250. f700.— 400.- (varkens en 1 kalf) Onkosten en reparatie 200.— Verzekeringen, etc. 125. Diversen 100.— Inventarisrente 320. Afschrijvingen 150. f6995.— Winstsaldo dus: f7094.— ontvangsten verminderd met f5995.uitgaven f1099.Per H.A. ruim f40.—. Conclusie is, dat bij enkel schapenbe- drijf of schapen- en koe-bedrijf, zonder bouwerij de winst in 1937 varieerde van f40—50 per H.A. Per schaap wordt het 5.5 a 7gulden. Dat is dan naar de prij zen van 1937. Voor 1938 worden deze getallen op bovengenoemden basis ech ter in gunstige gevallen maar f 1.per schaap. Dat is onhoudbaar. Hieruit volgt, dat bij de prijzen van vorig jaar de scha- penboer aan de grenis stond. Bij die prijzen zat er een bestaan in, in 1934 lang niet. Maar 1937 was na een reeks van 5 jaren een gunstig jaar; zelfs sprall men van hooge prijzen. C1IFERS VOOR 1938 van hetzelfde be drijf als voorb. 111, alleen voor de schapen. 180 lammeren a f9.f 1620. wol 740 Kg. a f0.75 555. oude schapen 28 a f 16.448. melk 450. f 3073.— De totale ontvangsten van de schapen en schapen-producten hebben in 1937 bedragen (zie voorbeeld III) f3994. Voor 1938 hebben we die berekend op f3073.We kwamen voor 1937 op een winstcijfer totaal van f 1099.De bruto ontvangsten zijn voor 193S f 921 minder. Het winstsaldo zal dus voor 1938 plm. f178 bedragen, is per H.A. plm. f7.— of per schaap fO.Sl. Zl|, DIE ONGUNSTIG ZITTEN OPHOOG DROOG LAND, OP ZWARE LASTEN, ENZ., KONDEN IN 1938 NIETS VER DIENEN. EN OOK AL NIET IN DE JAREN 1932 '33 '34 '35 '36, ZONDER STEUN VAN DE REGEERING. Er zijn op Texel nog boeren, die geen lid van de zijn. Ongelooflijk 1 Meldt u even bij secr. Jac. ROEPER, Koogerstr. GAAN WE NU SCHEUREN. Als zoo iemand 1 H.A. scheurt, dan kan men de bruto-opbrengst veilig schat ten op f325.Op goed land zal deze belangrijk hooger zijn voor de meeste ge wassen. 't Is niet noodig, om voor verschil lende gewassen een berekening op te zet ten; ieder kan dat voor zich doen. Miet f325.bruto opbrengst zijn we te allen, tijde aan den lagen kant. (zie gegevens; in de toelichting.) Aan koeten kunnen daar afgaan: Pacht f70.— Kunstmest 35. Ploegen, eggen, zaaien wieden en stoppelen 35. Dorschen 30. Zaaizaad 16.— Maaien en ophokken en wegrijden 35. Onvoorzien 20. Totaal f241. Hierbij is gerekend, dat alle arbeid door anderen in loondienst wordt ge daan. Winst dan f85.per H.A., waarbij we -.zeker aan den voorzichtigen kant blijven. De cijfers zijn zeker aanvecht-' baar. B.v. de padht is laag, kunstmest ook. Maar de bruto opbrengst is toch zeker ook laag. De opbrengst van ge scheurd schapenband kan in de eerste ja ren zonder flinke bemesting hoog zijn.. De opmerking werd gemaald, dat de eige naar, die wil laten scheuren, meer pacht hebben wil. Opgemerkt werd, door een der commissieleden, van wel f40.— per H.A. uit oogpunt van waardeverlies van zijn grond. Conclusie: Meer winst zeker f35. per H.A. (1937). Voor 1938 wel f70.—. Bovendien zijn 2e en 3e soort niet mee- ferekend; dat kan in geld wel f 15.a 20 per H.A. zijn. Want zeker belangrijk is hierbij ook, dat een schapenboer, die wat gescheurd heeft, zijn 2e of 3e soort en afval heel goed benutten Ikian al» schapenvoer. Een schapenboer, die al heel wat scheurde en dus uit ondervinding spreekt, noemde dit een belangrijke be sparing op de schapenvoerrekening. Een groot bezwaar voor den schapen boer, die wil gaan scheuren, is, dat bij' geen bouwgereedschappen heeft, de noo- dige ervaring mist en de eerste jaren sukkelt met vreterij. Als men 1 H.A. scheurt of meer, men zal gedwongen zijn, materiaal voor bou werij aan te schaffen. Dit kost extra en zal vooral bij het scheuren van wei nig land het sterkst drukken. Wie 3 H.A. scheurt bij het voorbeeld 111, zal dat materiaal veel rendabeler benutten. Hij1- krijgt dan echter veel meer werk en zal meer hulp moeten nemen, waar ook weer tegenover staat, dat meer afvalproducten vrij komen voor voer. Bij 5 tot 10 H.A. scheuren op voorbeeld III wordt de toestand veel gunstiger; 't Is dan zoo, dat één paard méér zich gemakkelijk betaalt en een bouwknecht voor vast noodig en rendabel is, als de knecht, die op 't schapenbedrijf aanwe zig was, door een halve kracht vervan gen wordt. TOELICHTING. Hier volgen nog enkele opbrengstcijfers van de verschillende gewassen van bouw bedrijven, over 1937, waarbij middenprij- zen zijn genomen en niet met verkoop van zaaizaad is gerekend, de arbeid in loondienst, en de oogsten aan den lagen kant zijn .gehouden. Tarwe f410. Haver Gerst Rogge Erwten Boonen 325.- 350.- 290.- 330.- 290. De door ons aangenomen bruto op brengst van f325.is dus niet hoog. En hier volgt, gespecificeerd, de to tale kosten van een H.A. tarwe 1937 van een landbouwbedrijf op Texel, alle arbeid in het gebruikelijke uurloon berekend. Eigen zaaizaad. Diepploegen Zaaien Eggen, tweemaal Blokken Super 18 pet. en zaaien Kalizout 40 pet. en zaaien Chili en zaaien Kalkammonsalpeter en zaaien Onkruideggen, driemaal Doorhalen met de hand Wieden met de hand Kantenzichten Zelfbinderen en touw Ophpkken, rijden en optasschen f 15. 2, 4!— 2 . 15.'— 17.50 7.50 19.— 3.- 5.— 17.50 2.50 13.— 12.— Overal in Nederland gebruikt men graag MAGGI5 Justabletten Maggi's Jus is smakelijk, krachtig, geu rig engemakkelijk klaar te maken. In vijf minuten tijds hebt U van één justablet circa 'h L. bruine jus gereed. En U kunt er zo veel soorten jus mee maken bief stukjus, pikante saus, spekjus, kortom Maggi's Justabletten zijn een uitkomst Let op de geel-rode etiketten en de fabrieks merken: de naam Maggi en de Kruisster ■«?►- Dorschen en bijkomende kosten 38.35 Stoppelen en eggen, tweemaal 15.— Vracht, schoonen en opslag 21. Machinekosten 20.'— Landhuur 60.— Onvoorzien 2.50 Totaal f 291.85 J)oos20ct OPBRENGST: 4400 K.G. graan a f9,- f396. 5000 K.G. stroo a f8,- 40.— Totaal f436.— Arbeidsloon: Goede gegevens over wat een schapenbedrijf méér gaat kos ten als er gescheurd wordt, zijn moei lijk te krijgen. Aan het bouwland komt meer aan het schapenbedrijf minder werk. We kwamen nog tegen bet vol gende voorbeeld (cijfers uit de boekhou ding): Bedrijf 26 H.A. In 1934 alleen scha pen en zes koeien. Geen bouwland. Uitgaven aan loon toen f1033.— Na 1934 is 6 H.A. gescheurd. In 1938 was de loonuitgave met de 6 H.A. bouwland er bij f1154; dus f 121. meer. Hier wordt het land geheel zelf bewerkt; alleen maaien en dorschen in loondienst. EIND-CONCLUSIE Tot welke conclusie het onderzoek der Commissie geleid heeft, hebben we reeds gemeld. In het kort verteld, komt ze hier op lieer, dat het Texelsche schaap moet blijven en zal kunnen blijven, als de fokkerij met regeeringshulp rendabel wordt gemaakt. De Overheid zorge, dat de Texelsche schapenboer niet tot scheuren behoeft; over te gaan. De standsorganisaties vinden hier een taak door pogingen te doen, zoover tie komen. Daarvoor dienen ze bij bevoegde instanties voor hun leden aan te kloppen. Tot slot dankt de Commissie allen, die haar hielpen aan materiaal voor het samenstellen van dit rapport. k KAME R0EN AFRIKA OJIOM -AFRIKA 1WJF DUITSCHLANDS KOLONIALE EISCHEN. Het bericht, dat ook de koloniale kwestie tinnen afzienbaren tijd het onderwerp van vriendschappelijke onderhandelingen tus- schen de mogendheden zal zijn, heeft bij onze Oosterburen groote vreugde verwekt. Met verontwaardiging heeft men intus- schen ook in Duitschland kennis genomei van uitlatingen in het Ëngelsehe parle ment en de pers, waarin toespelingen voor komen op de mogelijkheid, dat in den loop van eventueele onderhandelingen over df teruggave van de vroegere Duitsche kolo niën, een ruiling ter sprake zou kunnen komen in dier voege, dat Engeland streken cadeau geeft, die het zelf niet bezit om in ruil daarvoor landen te behouden, waar het geen recht op heeft Heeft men niet den euvelen moed gehad zelfs op onze koloniën en den 3elgischei. Congo te zin spelen? Het is derhalve goed, dat de Duit sche regeering verklaard heeft, dat hei in zijn rechtmatig bezit moet worden her steld en niets verlangt, wat eerst onrecht matig van derden moet worden afgenomen. Waaruit bestaan nu de oude Duitsche koloniën, waarop onze Oosterburen aan spraak kunnen maken? Deze moeten ge zocht worden in Afrika Oceanic en China In Afrika waren het Togo (thans Fransch mandaat), Kameroen (thans Fransch en ten deele Britsch mandaat), Duitsch Z.W.- Afrika (thans mandaat van de Unie van Zuid-Afrika) en Duitsch Oost-Afrika (thans Britsch mandaat); in Oceanië: Kei zer Wilhelmsland (op Nieuw-Guineaen de Bismarck-archipel (thans mandaat van Australië), de Carolinen (thans Japansch mandaat) en Samoa (thans mandaat van Nieuw-Zeeland; in Azië: het pachtgebied van Kiautsjou (eerst aan Japan, later aan. China, thans weer in bezit van Japan). Zooals men ziet was het Duitsche kolo niale gebied in Afrika en Oceanië zeei uitgestrekt (in totaal ongeveer 2.9 mil- lioen km2), zoodat Duitschland in dit op zicht achter Engeland en Frankrijk de derde plaats innam. ENGELAND LAND VAN HUISDIEREN. Geen land ter ereld, waar huisdieren zoo algemeen zijn als Engeland. En niet altijd zijn het de gangbare huisdieren, die men er aantreft. Het is tegenwoordig al niets bijzonders meer, als men bij parti culieren een leeuwtje of een slang vindt. Want de Britten, en vooral het opgroeiende geslacht, leggen eensklaps een sterke voor keur voor exotische huisdieren aan den dag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 2