TANDZEEP ROOKTABAK BÜÜWWAPEN C 30 ct per hail pcnJ. Texels Bioscoop-Theater De Nationale Film j Veertig Jaren B H. W. Zegel Notaris Mulder VARA- BAL NA. corsetten Vraagt uw winkelier J De Reportages der Feesten Tel. 27 Geboren: JOSEPHINA ENGELBERTHA dochter van E. E. BOOGAARD-Haakman en H. BOOGAARD. Zevenhuizen, 13 October 1938. Voor de vele blijk. 11 van belangstelling voor en bij ons huwelijk ondervonden, betuigen wij onze hartelijke dank. J. DE VRIES H. DE VRIES -Brouwer. Oudeschild, Oct 1938. MaaRf Uw tender» parelwif en verfrischf mond de voordeeligste zal op DINSDAG 25 October 1938 des voormiddags 11 uur in het Hotel „De Lindeboom" PUBLIEK VERKOOPEN: De kapitale boerenhofstede „De Atlas" met vruchtbare landerijen, gelegen nabij Den Hoorn, in totaal groot 28.99.56 H.A. Aanvaardingbouwland dadelijk, weiland en gebouwen 20 Maart a s. Te veilen in perceelenen diverse combinaties Inlichtingen verstrekt genoemde notaris, bij wien veilingskaartjes en boekjes verkrijg baar zijn. PROPAGANDA-AVOND DINSDAG 18 October in Pen's Schouw burgzaal. Optreden van het gezelschap KEES PRUIS (Kees Pruis en Stella Seemer, zangJan Lemaire, voordacht; Louis Kapper,accor deon.) Voorts een vroolijke éénacter. Spreker F. A. Hof. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij de bekende adressen of aan de zaal. Entree 70 ct. Aanvang 8 uur. Tex. Boys-Adsp. - lexel III Tex. Boys II - S.V.C. II Entree 15 cent. PRIMA AMANDEL SPECULAAS 25 cent per half pond Bakkerij M. WITTE, Weverstraat Piano-, orgel-, vioolles Alleen Woensdags aan den Burg nog een enkel uur vrij T.deHoogh Einddiploma Koninklijk Conservatorium Den Haag Door de aanschaffing van een speciale Singer-machine zijn wij thans in staat tot het vervaardigen en herstellen van waterdichte dekkleeden voor auto's, beurtschepen, dorschmachines enz. enz. Monsters en prijsopgaaf worden op aan vraag gaarne verstrekt. Voor prima werk tegen concurreerende prijs wordt ingestaan. CORN. GROENHOF Dekkleeden-, Markiezen- en Vlaggenmakcr De Koog. Telef. 8 Alleenverkoop voor Texel J. M. MOERBEEK, Parkstraat Den Burg"— Texel. S. TROMP Azn. - HARLINGEN DEN BURG K. PEN 1898 -1938 Medespelenden o.a P EDUARO VERKADE - CEES LASEUR - LILY BOUWMEESTER - M. v. 1 EYSUfcN - ANK v. d. MOER - AAI" BOUBER - COR VAN DER I.UGT MELSF.RT - ADOLPHE ENGERS - PIET KöHLER e.a. gediplomeerd Opticien V.V.O. KONINGSTRAAT 73 Den Helder. Telefoon 279. BRILLEN naar ieder voorschrift worden terst' nd vervaardigd El! Barometers „ZEISS" Prisma kijkers, „Zeiss" Punktal glazen Electrische brillen-slijperij en reparatie-irrichting Leverancier aan de Ziekenfondsen. 60.yu v.iï°:.. 4.90 ENORME SORTEERING. REGENKLEEDING Zondag 16 October aanvang 12.30 uur Aanvang 12 uur 20. garandeeren een onbelemmerde be wegingsvrijheid, nochtans geven zij het lichaam, waar noodig den juisten steun. Er is 'n Twilfit voor elk figuur MODEL C 20 Sterk .Twililt"-Buik- bandmodel. m. elast. MODEL 726 .Twilfit'-Sportmodel blnnenb. (21 cM. br v. satijnstol in tearose fit"-mod. In satijn, m Aanbevolen door H H. kl Oploopend v. voren zij-sluiting en 4 „Twil- en4 „Twilgrip" r\ jarretelles MODEL M 1350 Nieuw sierlijk „Twil- Doktoren In 2g grip -Jarret. In tea-rose i> OPGERICHT ltS liiiiiKiiiiiiininiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim h iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iii:iii:iiiiiii!iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Zaterdag-, Zondag- en Maandagavond 8 uur tevens Zondagmiddag 4 uur Vervaardigd ter gelegenheid van het veertig-jarig Regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. In het voorprogramma O a. Legerrevue in Den Haag Zeevaartsdag te Scheveningen - Intocht gj Koningin in Amsterdam Gedachtenisviering in de Nieuwe Kerk 1 Nat iluldebetooging op de Dam Amsterdam viert feest (Bezoek aan g de Jordaan) - Tewaterlating m.s. „Oranje" Eere-promotie van H. M. i de Koningin Amsterdam-lichtstad Huldebetooging in het Stadion. uwiiiii iiiii!:iiii!iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiuiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiii:|| PUN KTAL Moderne Box-Coat, groote mode, geheel ge voerd, moderne mouw en sportieve 1 O "7 C zakken io,/ O (Box-Coats, in de nieuw ste ruiten reeds v a. 7. Dames-Mantel, in de beste wollen Mêle, rijk doorstikt met leer paspels, geheel met maroc ge voerd, tot <a 7C maat SO. IT./O Sportieve Dames-Ul sters, reeds vanaf 9.75 tot 26.75 Vlotte Kindermantel in prima Velour-mèlé, prima gemaakt met 8 c.m. zoom, prijs inclusief bijpassend i hoedje maat tm aa met 55 ct stijging p. maat I Kindermanteltjes in dit genre reeds a p vanaf »J.4j .1 Nieuwe Dameshoe den. Dagelijksch ont vangen wij de aller nieuwste snufjes. De prijzen zijn extra voor- deelig, reeds nn vanafl.ZJ Dames-Peignoirs. Thans een prachtsor- teering in plaidruiten, tricotzijde en satijn ge matteerd, a nr vanai Z.ÖJ tt» 9.75 Ook onze mantelafdeeling staat in het teeken van den Herfst. Wij toonen U een keurcollectie smaakvolle Fransche en Engelsche modellen. Pittig en spor tief, met een beschaafd en persoonlijk cachet. Komt eens kijken. U weet, ook wat de prijzen betreft, zorgt Bischoff altijd voor een aangename verrassing. DEN HELDER - KONINGSTRAAT 4 73 OOK VOOR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 3