GEVLUCHT. KWALITEIT HET HOOGST IN LAAGST IN PRIJS m a ONS FOTOHOEKJE. HAMBALLEN (4 pers.) Plm. 8 ge kookte aardappelen, half pond gekookte ham, 2 theelepels Maggi's Aroma, 1 ei, een beetje peper; vet of boter om te bakken, paneermeel. Maak de gekookte aardappelen goed fijn, vermeng ze met de fijngehakte ham, ,de Maggi's Aroma, peper en het geklopte ei. Maak van déze massa ballen, rol ze even door paneer meel en bak ze in de koekepan in vet of boter aan alle kanten lichtbruin. NUTTIGE WENKEN Roest op nikkel, ijzer en staal? Schuur met citroensap en fijn zand. Ook petroleum werkt uitstekend. Behangsel. Met stijfsel in poeder- vorm kan men dikwijls hardnekkige vlek ken van behangsel verwijderen. Lak. Gelakte voorwerpen reinigt men door afwrijven met wollen doek, nadat men ze met wat olijfolie en meel inget- Wreven heeft. Fluweelen kinderjurken stopt men in een bad van goede huishoud- of hout- zeep. Niet wrijven of wringen. Flink na spoelen en kletsnat te drogen hangen. 31 Dit Favoriet-knippatroon is te 83 81 verkrijgen tegen de prijs van 26 Si 83 cent (omzetbelasting inbegrepen) 83 81 aan het bureau van dit blad. Da- 83 83 mes! Denkt bij eigengemaakte 33 83 kleeding aan een Favoriet-Knip- 8) 38 patroon. Ze voldoen uitstekend 81 83 en zijn goedkoop. Hebt ge reeds 83 S3 succes bereikt, zegt het uw vrien- 313 83 dinnen en kennissen. Koopt de 81 81 noodige stof bij onze adverteer- 81 S3 ders. 83 ffi fS No. 98. KEES JAS. Kees woont aan liet Schil- dereind; hij is 28 April 193S acht jaar geworden. Maar er wonen een paar zaakwaar nemers in Boston. Dat weet ik,, omdat ik hun eens of tweemaal per jaar moest) schrijven. Mijn stiefmoeder stond daar1 erg op. Ik heb een vaag idee, dat het oude vrienden van mijn eigen moeder wa ren, maar hoe ik daaraan kom, weet ilc niet. Vader vertelde me eens, dat moeder me meer dan genoeg had nagelaten, om geheel onbezorgd te kunnen leven, zelfs zonder wat hij mij zou nalaten dus weet ik zeker, dat ik genoeg zal hebben om u alles te vergoeden, wanneer ik er eerst maar de beschikking over heb. Denk toch niet aan mij, riep hij uit: Wat moet het verschrikkelijk voor u zijn geweest, u geheel alleen in zoo'n, toestand te bevinden. Was er dan nie mand tot wie u zich om raad kon wen den Neen, niemand was er, aan wie ik het zou kunnen en durven vertellen. Ziet u, in zekere zin was de eer van mijn va-> der er mee gemoeid. Ze was zijn vrouw en ik -weet zeker, cat zij van hem gehou den heeft althans in het begin en. ze was werkelijk heel goed voor me behalve dat, wanneer het ging om haan zoon. Ik vrees, dat ik het niet met u eens kan zijn, zei hij nadrukkelijk: Ik ge ldof, dat ze alleen maar een handige actrice, een tooneelspeelster was. M,aari om vaders laatste wil niet te vervullen Er is niets vreeselijkers dan de ge dachte, dat u gebonden zoudt kunnen worden aan dat beest; zei Ruttgers met plotselinge hevigheid. Betty keek hem dankbaar aan en ging voort: Ik was eenvoudig buiten mijzelt Ik kon niet denken en vroeg mijn stief moeder, mij een poosje alleen te laten, maar alles werd donkerder en donker der voor me en ik dacht, dat ikgek zou worden. Ik kón Herbert niet trou wen, zelfs niet om mijn vader een ge noegen te doen. De volgende dag kw am Eertrand. Hij had het zijn moeder erg lastig gemaakt om geld en toen hij kwam kon ik er niets aan doen, dat ik hoorde, wat ze tegen hem zeide. Ze beschuldigde hem van alle mogelijke leelijke dingen. Ze noemde hem een schande voor de fa milie en dreigde hem te zullen laten arresteeren en nog veel meer. Eindelijk schreeuwde zijn moeder hein toe. dat ze nooit iets om hem gegeven had en dat, als hij haar nog meer last bezorgde, ze hem zonder een cent zou achterlaten. Ik zat boven op mijn kamer met de ramen open en hoorde alles, wat zij zeiden Het maakte me ellendig en toch had ik medelijden met Eertrand, want toen hij de vorige keer thuis was, was hjj hee' aardig voor me geweest en ik was soms in zijn buurt gebleven, om Herbert kwijt te raken. We praatten dikwijls samen over onze narigheden en poogden elkaar op te beuren. Hij had met me te doen, maar was zelf slap van karakter en kon geen oplossing vinden, noch voor hem, noch voor mij. (wordt vervolgd) De raadsels no. 51 t.m. 60 kunnen t.m. Dinsdag a.s. nog worden ingezon den. Hier maak ik een begin met het nieuwe tiental 61 Ik kan niet horen. Ik ben —F. Verander de eerste letter en ik zit 's zomers aan de bomen L 62 Ik houd het water tegen. Geef mijn naam een andere klinker en er staat het tegengestelde van knap: M. FAVORIETPATROON no. 979 26 ct.; maat 42. De wollen stoffen, waar de nop pen in eenzelfde of in een contrasteeren'- de tint dik opliggen, blijven ook deze win ter modern. Het spreekt vanzelf, dat, waar het materiaal onmiddellijk de aan dacht op zich vestigt, de coupe wel on berispelijk, maar bescheiden moet zijn. Eenvoud van het model doet het materi aal nog meer tot zijn recht komen. De halsopening is vierkant uitgesneden, ter wijl de beide voorpanden met een trek- sluiting aan elkaar verbonden zjjn. Aar dig is het, om deze treksluiting in pen DE VLIJTIGE MIEREN. Jullie hebben zeker wel eens een mie renhoop gezien. Er zijn er wel van 60- 70 cM. hoog. In verhouding tot de grootte van een mier is zo'n hoop net 'n wolkenkrabber. Er zijn wel eens 25 ver diepingen in en ook nog heel wat gan gen tot diep in de grond. Zo'n mierenhuis heeft heel wat uitgangen en bij elke uit gang houdt een mier de wacht om te zor gen, dat er geen ongenode gasten ko men. Men zegt, dat de mieren van de zelfde hoop elkaar aan de „geur" van hel nest herkennen. Ik heb hier een nest in doorsnee getekend: Bij 1 zie je de eitjes, bijl 2 en 3 de larvenbij 4 de poppen, dit door de werkmieren bij mooi weer naai buiten worden gebracht. Heb je wel eens gehoord van mieren, die slaven en melk koetjes houden? Misschien wil meester of juf op school er eens van vertellen: 63 Vul eens in: Ovoor het kippenhok Hom op te jagen Klekker op je brood. Inzenden na no. 70. Met vriendelijke groeten, Jullie OOM KO. andere kleur te kiezen. Ceintuur en het shawltje worden dan in dezelfde kleur) van de treksluiting gekozen. De rok be staat uit vier banen, wat klokkend uitloo pend. De mouw vertoont ruimte aan de kop en is verder aangesloten. Benoodigd; 2,5 M. van 130 c.M. breed. Het patroon is in de Boekhandel voor 26 ct. te ver-, krijgen in maat 42; bovenwijdte 96 c.M. taillewijdte 74; heupwijdte 104. Door 't al of niet aanknippen van naden kan men het patroon voor andere maten doen pas sen. Ik herinner nog eens aan de tekenwed strijd voor kinderen van 11 121314 jaar. Er is al wat ingezonden. Graag geef ik voldoende tijd om er wat moois vair te maken. Inzending hoeft nu pas te ge-, beunen voor of op 24 October: 1. Het moet een tekening zijn, die betrekking heeft op Texel. 2. Je moet beslist met zwarte inkt te kenen; niet met blauwe; niet kleuren; niet schaduwen met potlood. Ik vraag dit, omdat ik van dé beste tekeningen cliché's wil laten maken. Deze worden1 in de krant afgedrukt. 3. BEGINT ALLEN met een vierkant te tekenen van precies 10 bij 10 cM. In dit vierkant moet de tekening komen. Ali len moeten zich hieraan beslist houden. Evenals aan de kleurwedstrijd voorkin deren tot en met 10 jaar (tekening in de, krant van 1 October) zijn aan deze wed strijd drie mooie prijzen verbonden. Alle kleurplaten en alle tekeningen ko men m de etalage en de mooiste teke ningen OOK IN DE KRANT. Doet je best, kindenen. Jullie OOM KO. 69. Aangezien mijnheer Pimpelmans vlak boven een grote kalkbak hing, hiel den de werklui het hijstouw krampachtig vast. Totdat opeens het raam brak, mijn heer Pimpelmans in de kalk plonste en de drie mannen, die juist uit alle macht aan het touw trokken, eendrachtig op de grond rolden. Met pijnlijk vertrokken ge-' zichten stonden ze weer op. 70. Inmiddels was ook mijnheer Pimpel mans uit de kalk verrezen; moppereno liet hij zijn hoed leeglopen, terwijl de werklui hem stom van verbazing aan gaapten. Eén hunner liet daarbij echte het hijstouw, dat hij nog steeds in d, hand had, los, zodat mijnheer Pimpel mans met hevig gekraak de overblijfsels van het raam op zijn hoofd kreeg. neemt u mij niet kwalijk; gaat u voort. Op het laatst, toen alles zoo ellen dig werd, dat ik begon te denken, dat ik toch maar op de een of andere manie.' moest zien weg te komen, kwam mijn stiefmoeder op een morgen in mijn ka mer; ze sloot de deur achter zich af.. Ze had gehuild en zag er erg zacht en' deerniswekkend uit. Zé zei, dat ze mij iets te vertellen had. Ze had geprobeerd, het te vermijden, want ze was bang, dat 't me erg van streek zou brengen en me misschien harde gevoelens zou doen koe steren jegens mijn vader. Ik zei haar,, dat dat een onmogelijkheid was. Toen vertelde ze mij, dat mijn vader haar op zijn sterfbed bij zich had geroepen én haar meegedeeld had, dat het zijn wensch was, dat ik een van haar zoons zou trouwen. Hij wilde, dat zij mij dat zou vertellen. Hij voelde, dat hij hun onrecht had gedaan, door hen zoo achter mij te stellen en meende, dat ik dat weer goed zou kunnen maken, door met een van beiden te trouwen. Mijn stiefmoeder zei, dat, toen ze zag, hoe die lieve Herbert me verafgoodde, ze gehoopt had, dat het haar vanzelf bespaard zou blijven, mij dit alles te vertellen, maar nu ik hem niets geen hoop meer wilde geven, voelde ze zich verplicht, mij die Dood-i schap van mijn vader over te brengen. Toen gaf ze mij een papier, waarop let terlijk hetzelfde stond, wat ^j gezegd, had en dat door mijn vader met zijn eigen handteekening onderteekend was. Was dat papier geschreven of ge typt vroeg Ruttgers. Ik geloof van getypt, maai- de on- derteekenmg was heel zeker die van mijn, vader. Daarin kon ik mij onmogelijk ver gissen en hij kon onmogelijk iets onder teek-end hebben,, dat hij niet meende. Bettie zuchtte. Ze had dit alles al zoo vaak overdacht en kon maar geen oplos sing vinden. Het is anders heel goed mogelijk, dat hij dat gedaan heeft, toen hij ijlde; of althans toen hij te ziek was om te be seffen, wat hij deed. O, denkt u dat heusch Bettie keek hem hoopvol aan: Het lijkt zoo vreeselijk ||||||iiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiihihhiiiiiii IIIIIHIIIII VOOR DE VROUW. ||!|||||||||inniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiin|||||| minillllllllllllllllll VOOR DE JEUGD. Illlllllllllllllll RECEPTEN. I*"»'''» v*"' ||||||!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| IIIIIHIIIII FEUILLETON Hllllllllll ||||l|llllllllltlllll!lllllllltlllllllllltlllllllllllllltlllllllllllllillllllllllllllllllllill|||||^ 44 ANWB TOERISTENBOND VOOP NEDERLAND HÓUD QECMT3 IN DE POCHT DE NIEUWE MODE. NIEUWE PRIJSRAADSELS. ONZE TEKENWEDSTRIJD. 24-0419*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 4