m. 1 IS to E m Van een Bezoek aan Texel en Vlieland I i TWEEDE BLAD TEXELSCHE COURANT m ii i 1 fi i i i Texelsche Berichten IPS Zaterdag 15 Oct. 1938 W "M" Wz. K g lljÉ „StaiTt-Tiaci I c'en 17S1 HOE ER GESTRAFT WORDT. Overtreders van de Luchtbe- schermingswet. Er zijn nog altijd menschen, die de spol drijven met verduisteringsoefeningen en met andere maatregelen om, in geval van nood, de burgerij tegen luchtaanvallen zooveel mogelijk te beveiligen. Men meent ,dat het er zoo nauw niet op aan komt en dat van straffen geen sprake is. Om deze misvatting uit de wereld te helpen, verzocht de heer H. C. Remmers, hoofd van de Gemeentelijke Luchtbescher mingsdienst, ons opname van het vol gende Voor de politierechter te Groningen stond onlangs een 15-tal personen te recht wegens overtreding van c'.e lucht- beschermmgswet. hun werd ten laste ge legd, dat zij, ondanks waarschuwingen, de verduisteringsproeven hadden tegen-1 gewerkt. Van eenigen bleek, dat hun daden voortvloeiden uit onverschilligheid. Zij hadden wel iets gedaan tot afsluiting- van liet licht, maar zich er niet van over tuigd of dat wel voldoende was. Anderen echter hadden de luchtbescherming eigen lijk beschouwd als een belachelijke ver tooning en hun minachting daarover in krasse termen uitgesproken. Thans echter gaven zij blijk, tot ander inzicht té zijn gekomen; zij trachtten hun houding van toen goed te praten. Een paar jeugdige boerenarbeiders, die de boel in de war hebben willen sturen door met branden de electrische lantaarns aan hun rijwielen zoo hard zij konden te gaan rijden op de weg, opdat het licht zoo fel mogelijk zou zijn, gaven nu toe, dat ze nu wel het nut van de luchtbeschermlngdienst in zien. De politierechter verklaarde, dat hij hun gedrag zou beschouwen als kwajon gens spel en braniemakierij en hen deze keer te zullen straffen met een geldboete voor ieder van f15.subs. 15 dagen hechtenis. Een arbeider, die tijdens de oefeningen met opzet de rust had verstoord door zoo hard mogelijk op zijn klompen te dansen en daarmee door te gaan, ondanks de waarschuwingen van de politie, kreeg f5 boete, subs. 5 dagen hechtenis; een koopman, die door hard schreeuwen met opzet de stilte had verstoord, werd \er oordeeld tot f10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Een gepensionneerd opzichtei kreeg f25 boete subs. 25 dagen hechte nis. De overige straffen liepen van 5 tof 15 gulden boete. Tot vervolging van wie op Texel in overtreding waren, is nog niet overge gaan. Wanneer echter opnieuw 'n proef wordt genomen, zullen tevoren de bepa lingen ter algemeene kennis worden ge bracht. Wie dan nog in gebreke blijft, komt er stellig niet zonder boete of hech tenis af. millll VOOR ONZE DAMMERS. lllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiillllll OPLOSSING LAATSTE PROBLEEM. Cijferstand: zwart 12 sch. op 1, 810, 13, 18—20, 23, 29, 36, 38; wit 10 sch., op 22, 26, 27, 32, 35, 40 43, 44, 46, 47. Wit speelt en wint. Dit vraagstuk bevat een finesse aan het einde van de oplossing. Wit leidt deze in met 35—30, 47-41, 46—41, 40 —34, 32—2S, 34:5 en slaat dan 5:7, waar door hij de eindslag 26:30 laat ontstaan. Het slaan met de dam naar 7 geeft dit probleem van de bekende Belgische au teur Bordon een aantrekkelijk cachet:, interessant is ook het komen van de zwartedam 36opruitl8 juist nadat wit een schijf van deze ruit weggeslagen heeft. NIEUW PROBLEEM. 1 2 3 4 5 U\ 46 47 48 49 50 StandZwart 2 dammen op 12 en 26 14 schjjven op 2, 5, 710, 13, 15, 18, 19, 23, 27, 30, 34; wit 19 sch. op 16, 17, 21, 24, 25, 28, 32, 35—39, 42-44, 46, 47', 49, 50. Wit speelt en wint. Oplossing volgt. U kunt er meer dan een vinden VOOR ONZE SCHAKERS ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiii!i|||||| NIEUW PROBLEEM. a be de f g\ li Wit: Kc6, Df8, Tf-l, Pa6 en d5, pi b2 en e5. Zwart; Ka4, De4, Tel en g4, Lbl, Ph6 en h8, pi a5, b3, b5, c5, d6, f2, f5 en f6. Mat in drie zetten. Oplossing volgt. Mededeelingen van Texels Bioscoop Theater ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii|||||| VEERTIG JAREN. DE NATIONALE FILM: 1898-1938. 6 Sept. 1898. Exc. Van Meerle gedenkt tijdens een diner, dat die dag een jonge vorstin de troon der Oranjes heeft be stegen. Hij drinkt op het welzijn van de jongere generaties, speciaal op de toekomst van zijn kleinzoon Rolf. De.e vestigt zich als arts. Als Annetje, de vrouw van Rolf's beste vriend, de Bra- bantsche fabrikant Frans van Maasdonk een baby verwacht, spoedt hij zich daar heen met een wonderding van ^e nieuwe tijd, de automobiel. Uitwisseling van gedachten herinnert ons aan de eerste dagen van het socialisme, de Boeren oorlog, de spoorwegstaking van 1903. De tijd gaat verder. Rolf wordt professor, de fabrieken van Maasdonk breiden zich uit, maar de snelle groei der arbeiders beweging stelt de fabrikant dikwijls voor groote problemen. 1914. Oorlog, mobilisatie. Beelden uit de oorlogsjaren, broodkaarten, eenheids worst, het steuncomité, de watersnood van 1916, onze neutraliteit. 1918, de wereldkaart is veranderd. Een na-oorlogsch geslacht komt naar voren Dick Maasdonk trouwt met Lotte van Meerle, Rolf's dochter, en gaat als vlie ger naar Indië. Witn van Maasdonk maakt een voorspoedige carrière als mu s'cus. In 192S komt Dick bij een vliegongeval om. Zijn broer Wim is beroemd ge worden. De economische toestand verslechtert de beurskrach brengt de Maasdpnks aan de rand van een faillissement. Als de crisis gaat verdwijnen demonstreert zich ook in de Brabantse he fabriek de be tere verhouding tussehen werkgever en wefknerner en de groote verbeteringen op sociaal gebied, woningbouw, loonen, onderwijs en hygiëne etc., gaan evenmin ongemerkt voorbij. We doen slechts een greep uit de rijke schat van beelden en gebeurtenissen Zeer zeker zal niemand deze film, die zooveel i nteressante herinneringen opwekt aan de afgPloopen veertig jaren, willen missen. Illllliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii'iiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiIIIIII llllllüllll WEET U ZE ALLE VIJF Illlllllllll ||||||!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i!iimiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii:niiiii|||||| 191 Wanneer omstreeks werd Den Burg versterkt met een wal en drie poorten en ingesloten door een gracht 192 In 1572 werd op Texel het fort aangelegd. 193 Het Weeshuis aan Den Burg was vroeger een 194 De Cocksdorp is genoemd naar 195 Wie was Adriaan Loosjes, in 1761 aan Den Hoorn geboren ANTWOORDEN. 191 Midden 14e eeuw (1346). 192 De Schans. 193 Een nonnenklooster. 194 Een der bedijkers van Eierland, De Cock genaamd. 195 Dichter en romanschrijver; waso.a. Lid van het Gewestelijk Eestuur van Holland. NIEUWE VRAGEN 196 Wat is de hoofdstad van Curasao? 197 De hoogste berg van Europa is.... 198 Hoe heet de Parijsche onder- grondsche trein 199 Wie was de Admiraal, die bij Trafalgar sneuvelde? 200 Het tegengestelde van hoogmoed is De antwoorden en nieuwe vra gen komen in hel volgend nr. dor roizo, gedaan door zestien personen uit £u- waarden, den 2Son Au gustus begonnen en den 30on dito geëindigt, 1-781 door Sioerd Kinnerts van der Gij. brouwer d Cuwaarden". 4) Den Burgt is e> n dorp op Texel, van liet Oude Schild af geleegen een klein uur gaans. Hiei na toe wandelende door drooge, sandige weegen, deeden we, onderweg zijnde, een schans of vestingwerk aan, leggende rondom in een waatergragt, aan de binnenkant met pallisaaden opgezet en met iiooge wallen omringdt, met canon op veel hoeken beplant, met 250 man mijlijtsie beset, zijnde Switsers Wij gingen over een lange, smalle biug over ue gragt in de schans, waar in ston den twee rijen woningen voor de'zoldaaten en de officiers, yder na sijn kwaliteit ge bouwd en gemaakt. Dit van binnen en op de wal besicn hebbende, gingen we door een grooter en ruimer poort uit, die u et een rijmig zou kunnen worden bereeden en gebruikt beeze poort uitgegaan zijnd hadden we een tamelijke breede sandweg, tot een groot end weegs na het dorp den Burgt. Dog het dorp op een quartier uur genaderd sijnde, kwamen we op een bevloerd pad, dat ons tot in het dorp brogt. Het dorp den Burgt is grooter dan het Ouwe Schild, met grooter en beeter huizen bebouwd, fder wort het regt gehouden; dus is het aan te merken als het hoofd-dorp. Hier waaren drie kerken, als die van de gere- vormeerde, die der Mennonijten en der Roomze Godsdienst. Hier wierden wij door een man in de herberg „de Kikkert" in- gebrogt, met het ganze geselschap. Daar heeft ieder na sijn believen gegeeten en gedronken Tot aan de schcemeravond hier gebleven zijnde, zijn we door een man, d e ons tot gids diende, langs een korL r en beeter weg tot het Ouwe Schild geleid. Dog maar zoo eeven buiten het dorp den Burgt gekuomen, had men een sterke buy reegen, verseld van donder en weerligt. Ueese gids en zoete prater, dog wij denken een opregt mens, was ratelman in het dorp den Burgt, die vojgens pligt 's nagts. vergeseld van een hond, door de straten patroljeerde, en welke niet alleen de uuren van de naet, maar ook de ver andering der winden, of hoe de wind waijde, moet uitroepen; zoo ook de rate laars (of nagtwaake) in hef dorp Oude Schild. Deese voornoemde ratelaar van het dorp de Burgt vergeselde ons voor een drinkpenningkje langs een bijna geheel bestraate weg, en dat in een aangename avondstond, tot aan het dorp het Ouwe Schild. Hadden met hem dijverteerende, dog eenvoudige, gesprekken. Toen wij onder anderen het geregt paszeerden (galg en radt namentlijk) wist hij ons te ver- haaien, hoe daar van in meer dan dertig of meer jaaren geen gebruik gemaakt was. Ook ontmoeten wij in deese wandeling een capytale geleegenheid of buitenplaats, van huis en tuin beide, Roosenhout ge- naamt ze laad iets groots in zijnaansien, een brave groote homeij regt voor het huis en op eene tamelijke afstand geplaatst, en welke tuin wel voorsien was van aller hande ooftvruchten. Bij deese buitenplaats c Ml ceil J CIZC iiiiiiii[|iiiii:iiiiiii:i:iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ia Roosenhout, dog aan de weg geleegen, was een put van zeer groot voordeel en nuttigheid, en wel in dees drie opsigten. Voor eerst leverde hij aan alle de daar bij om woonende Eilanders best vars waater, dog moesten het van de omvaar- ders coopen, die het met groote vaaten haalden, ook niet zonder belasting. Ten tweede leverde dien put genoegsaam vars waater aaii alle de daar of daar om trent op Ree leggende scheepen, zo wel groote als kleene, zo dat wij in het dorp 't Oude Schild bij vijftigen van waater- vaaten op den dijk zaagen leggen, alle van oorlogscheepen, alle vaaten in ijzere banden, zoinmige wel drie ton groot Dog moesten bovm hel arbeidsloon, voor ijder vat waater betaalen 12 st., welke pennin gen ten voordecle van het Weeshuis op Texel strekte, dat jaarlijks eenige hondert gids. opbragt, en dus in dit 3-de geval van groote nuttigheid en voordeel. Maar hoe aannlerkelijk, hoe seldsaam nog 's nags, nog daags, nog zonars nog winters slond dit waater haaien bijna niet stil. Het was een kleine en teevens een zeer ondiepe put. Wij daar in siende, zagen na gis daar in niet boven twee fi drie voet waater. En geen wonder, het uitpompen was gestaadig, en de toevloeijitig was zeer groot. Volgens het herigt, aan ons daar van gegeven, koude men in de tijd van twee uur altijd zes varkens opleeveren. Een varken (bij de Eilanders zoo genoemd), is een zeeker soort van een vat. groot agt ankers, of bij ons vierdeels ton, zoo dat de put in de tijd van twee uur altijd, somers en winters, 48 vierendeels tonnen koude op leeveren. Waarlijk een zeer nutte zeldsaamheid, en die opmerking waardig was. G R# O-, Snel en goed riep, Hou, fijn. helpen hierbij altijd een poeder oï cachet van Mijnhard!. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets,genaamd,,Mijnhardtjes"2st. lOct Doos50ct DE KOOG. KERKNIEUWS. Cand. W. C. Luuring, gedurende het zomerseizoen hulpprediker in de N. H. Gemeente alhier, heeft liet beroep naar Arnhem aangenomen. DE MOK NOODLANDING. Woensdagmiddag heeft een watervlieg tuig van De Mok, de L. 13, wegens mo torstoornis ceu noodlanding moeten ma ken op het Marsdiep. 1 let toestel werd, licht beschadigd, door een motorboot naar Den Helder gesleept. De bestuur der, een leerling-onderofficier-vlieger, be kwam geen letsel. WAT ER GEBEURDE.... 15 Oct.: Stichting vaii de Hoogeschool te Amsterdam. 1877. 16 Oct.: Marie Antoinette te Parijs onthoofd. 1793. 17 Oct.: Opheffing van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV. 1685. 18 Oct.: De componist Chopin sterft te Parijs. 1849. ||||||:iiiii!iiiiiii:iiiiiiiHi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiillllll IN HANDEN DER LAMA'S. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiniii|||||| 17. Tzin-lo had Jan achter het gordijn geduwd. Onze jonge vriend kwam in een eenvoudig vertrek. Op een kleine ver hoging stonden twee stoelen. Op de rechtse zat een eerbiedwaardige grijs-, aard, in een sober, wit overkleed gehuld., Op het hoofd had hij een spitse, gouden mijter: het opperhoofd der Lama's. Vrien delijk lachte hij Jan toe. „Wij hebben al enige maanden op je gewacht, mijn jonge vriend", zei hij in goed Engels. Jan stond stom verbaasd. Hij begreep er niets van. Die man, in deze verloren uithoek van de wereld, sprak nog beter Engels dan zijn leraar. Had die op hem gewacht? Wel een vreemde geschiedenis. 18. Een in het wit geklede page bracht thee. Nieuwsgierig bekeek hij de Euro pese jongen. Het opperhoofd lette er ech ter helemaal niet op. en begon Jan de ge schiedenis van de Tempelstad te vertellen. Ze kwam merkwaardig overeen met wat z.iin vader hem kort tevoren had meejje-1 deeld. „Ik wist", zei plotseling het op perhoofd", „wanneer je vader Nederland verliet; ik wist ook, dat jullie in China waren aangekomen en ik weet precies, waar jullie je al die tijd hebt opgehouden. Ja, jongen, het opperhoofd der Lama's weet alles. Maar kom toch naast miji zitten. Er is nog veel te vertellen en uit te leggen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 5