SPIT... KLGDSTERBALSEM xr De „Texelaar" voor 50 jaar, Koffiehuis mei Yerpnnn. Publieke Verkooping" AKKER'S J- Publieke Verkooping BijS.C.PONGER.BurgTexel, P. J. BR UIN De Solaris CONINCK WESTENBERG, zal De Notaris Coninck Westenberg TAPTOE. Texels Fanfare maakt vanavond een rondgang door Den Burg. Vertrek van het Fanfare-gebouw: om half negen. BOERINNENBOND. We herinneren aan de vergadering in de Landbouwschool op Maandag a.s. te 8 uur n.m. Ook wie lid willen worden,! zijn daar welkom. VERTREK DEURWAARDER PRINS. De heer S. Prins, deurwaarder, die zich te Den Helder vestigen gaat, zal daar zijn intrek in de woning aan de Kanaalweg,| het laatst bewoond door mw. de wed. Grunwald. ONDERHANDS VERKOCHT. De heer D. Witte Tz. heeft zijn woon huis in de Molenstraat, nr. 59, thans be woond door mw. de wed. IJ. Alkema, onderhands verkocht aan mw. Stiekema, Gasthuisstraat. EVEN NAKIJKEN. We laten hier een opgaaf volgen van lotnummers, waarop in de Texels Fan-1 fareloterij prijzen vielen, die tot nu toe niet werden afgehaald. De gegadigden zullen deze nog kunnen bekomen aan bet repetitielokaal, Dinsdagavond a.s. Nadien vervallen de prijzen aan de Vereeniging. De betreffende loten zijn: 798, 217, 2052, 1915, 1454, 134, 1754, 2405, 929, 1816, 1590, 2300, 74, 1353, 2317, 796, 1812, 413, 1107. «f Laat dadelijk een groote pot Akker'g Kloosterbalsem halen en laat U drie maal per dag flink daarmede wrijven. Akker's Kloosterbalsem heeft de bij zondere eigenschap diep in de weefs?ls te dringen en daar oplossend te werken. Kloosterbalsem tast dus Uw spit in zijn oorzaak aan, verdrijft verrassend sn 1 de pijn en maakt Uw spieren weer gezond. Ongeëvenaard als wrijfmiddel bij spit, rheumatiek, spierverrekkingen, stram heid, kneuzingen, ischias, pijnlijke spieren Per pot van 25 Gram f 0.621 /j, pot van 50 Gram f 1.04 VOOR DE WIJKVERPLEGING. Voor de verloting machten wij de vol gende prijzen in ontvangst nemen.: Ski-sokjes: mw. Vis; Servetstandaardje P.Daalder, Koog; Een taart: Bakkerij lie Hoop; 2 potjes zure haring: Jb. Mosk; Lyxe trommel thee: mej. Rab; Schemer lamp: N. N.; Schilderij: N. N.; Flesch Fosco: J. de Wit; 2 etsjes: Nauta; Flesch limonade: K. Wetsteen; Oranje appel: Bakker Witte; Snelbinder: Vonk's Rjj- wielh.; Doos zeep met Eau de Cologne: N. Wonder; Beschuittrommel: P. Bakker; Ontbijtkoek: Bakker Zijin; Broche, Prins, kapper; Tafelkleedje, C. Lemstra; Doos koekjes: Van der Kooi, Weverstr.Luxe doos bonbons: j.H.Kikkert; 2 Schilde rijtjes: Jn. Vonk; Doos sigaren: Wed., Tiessen; Pakjes pudding: Wed. Neijens; Taartschep, F. Zegel; Schortje: mej. S. Eelman; Blik biskwie: Wed. D. Witte; Kruidkaas: P. Boon; Luxe doos bon bons: Jb. Bakker; Lepeltje, (souvenir) 4 K. Mantje; Rijwielband: S. de Waal; Kleedjes, mej. R. Smit; Sigaretten: M.v. Harn; Kleedjes: Dames Pieper; Doos Verkade Kepjs: D. P. Koorn; Ontbijt- lakentje: Maison Plaatsman; Kleedje: Fa. F. Zegel Kz.Sigaren aansteker: Maar- schalkerwaard; Wandborden: J. Stam; Doos bonbons: Dames Graaf; Tube tand pasta: Heerschap; Tubes crème: Van, Beem; Cigarettenkoker met pijpje: Fa. Plaatsman; Doos luxe post en 4 boeken: Boekhandel ReijDoos koekjes en doos bonbons: V.d.Kooi, Binnenburg; Potje vruchten: Jb. Schrama; Pot honing: C.H. de Waal; Flesch limonade: A. P. Koorn; Edammer kaas: C. Huisman; Strijkijzer: De Wilt; Kussen: fa. Moerbeek, Parkstr. Doos chooolade: A. Kalf; Bloemvaasi C. Witte Dz.Fruitschaaltje: P. Sluisman; Schemerlamp: J. Agter; Ets: fa. Moer beek, Hoogerstr.Luxe flacon Eau de Cologne: J.v.d. Aakster; Hand weef kleed: mej. G. Keijser; Ets: fa. Vlessing; Kleed jes en bloempotje, N.N.; Schilderijtje: N.N.; Jongens blouses: J. G. Dekker; Stuk toiletzeep: N.N.; Heeft u ook nog iets? Het adres is M. Moojen? Parkstraat. Een pracht-avond wacht u Vrijdag 28 October. Verzuimt niet deze bij te wonen. M.M. SPORT OP TEXEL S.V.C.-N1EUWS. Morgen spelen alle twee elftallen uit. Het 1ste gaat naar Watervogels 2. W. heeft nog niet één verliespunt. Laat dit voor ons een aanmoediging zijn om W. de punten afhandig te maken. Misschien is er een kansje. Henk Stolk neemt na een lange rustperiode zijn plaats als spil weer1 in. We constateeren dit met voldoening. Het 2de speelt uit tegen de Boys 2. Jam mer, dat Atlas 3 Zondag niet kwam. Jul lie hebben nu 2 uitwedstrijden achter; elkaar. Het eerste vertrekt met boot van 11.20. Vertrek bij de garageReuvers 10 uur 15 min. Supporters voor het eerste vóór 7.30 hedenavond opgeven. Ver trek 2de: 1 uur. Supporters kunnen mee voor zoover plaats is. Zij betalen 30 ct. voor een retour. Aanvang 2 uur. SVC 1W.Verseput M. Reuvers P.BoonMz. A.Kalis H.Stolk C.v.Boven G.Troost A.Buis P.Kikkert J.Reuvers Res: G.Bakker. Jb.Eelman SVC 2: P.BoonJz. C.Troost L.v.d.Kooi Jn.Barhorst Jb.Westdorp D.Braak G.Boon H.v.Tongelen N.N. Jn.Vlaming A.Boon Res.: H.Jurriëns, en L. de Kindt. W. V. TEX. BOYS-NIEUWS. Zondag speelt ons 1ste een uitwed strijd tegen HRC 5, ^vertrek boot 11.20. Het 2de krijgt SVC 2 op bezoek, aan vang 2 uur. Terrein Tex. Boys. Laat deze punten jullie niet ontglippen. Wanneeii jullie een goed gesteund open spel spe len, zal het wel gaan. Weet, dat de pun ten voor jullie zeer kostbaar zdjn. De FEESTAVOND GYMN. VEREEN. TEXEL. Wat ging het er Donderdagavond in Eelman's Dancing vroolijk aan toe, toen Gymn. Vereen. Texel er haar traditio neel geworden feestavond hield. Ook dit maal was het weer ©en avond van pret en jolijt, ja, de steimming was biezdnder: goed. Omstreeks kwart voor negen werd de avond door de heer Joh. Moerbeek met een woord van welkom geopend. (De voorz., de heer J. Kiljan Sr., kon deze avond wegens verblijf buiten Texel niet bijwonen). „Ik hoop", zoo sprak de heer Aioerbeek, „dat ook thans weer de be kende turngeest aanwezig zal zijn". Daar in is hij niet teleurgesteld., Met een polonaise en een paar dansjes het dansen was ook nu weer de hoofd schotel werd het programma geopend. De dames Martha Jonker, Alie Boon en Corrie Zij 111 traden daarop voor het voetlicht. Hun een-acter verklapte ons de leelijke streken van een schijnbaar eer biedwaardig huisvader, die zijn lief vrouwtje stilletjes bedroog. Maar hjj had nu eenmaal een zwak voor zijn snoezige dienstbode. Gelukkig kreeg Boontje zijn loontje Veel succes oogstte mej. Martha Koorn met haar voordracht „Die goeie jongen". De schets was „af". Maar niet minder geslaagd was het stukje „De koopman, in oudheden", waarbij Adam Keizer zich als een waardig antiquaar presenteerde, terwijl Ab. Keijser geknipt, bleek voor de rol van schooier, die de koopman leelijk bij de neus nam. Door trucs be zorgde hij zich, ten nadeele van de eerste,, een prettige avond. Er werd hartelijk om; gelachen en zij mochten, evenals de voor- gaanden, een daverend applaus in ont vangst nemen. Nadat er, ter versteviging van de kas, een verloting was gehouden, waarbij de lieer Breeuwer. van De Cocksdorp, een taart won, vroegen de dames Gré Lam berts en Nana van der Slikke de aan dacht. Het ging over een dienstbode (Na- na), die nogal eens met haar mevrouw overhoop lag. Deze meeningverschillen gaven nu en dan angstwekkende tooneel- tjes te aanschouwen, maar er werd geluk kig niemand ernstig of licht gewond. Een zaak, die op haar pootjes terecht kwam. Heel veel succes oogstte Joost Kant, die, als neger uitgedost, de aanwe zigen op menig tap-dans-nummertje ver gastte. Joost verstaat die kunst voortref felijk. Zijn stijl wordt steeds beter. Een gezellig bal hield de talrijke aan wezigen nog ©enige tijd in de beste stem ming bijeen. Eelmans versterkt orkest zorgde voor zeer te waardeeren muziek. E1ERLAND. MOEDERCLUB EIERLAND De Moederclub Eierland heeft van B.en W. toestemming gekregen tot het houden van een verloting, waarvan de opbrengst gebruikt zal worden voor het jaarlijksehe feest in December. De hoofdprijs is een sprei. Verder zijn er nog eenige mooie; prijzen. De loten zullen volgende week worden aangeboden aan de inwoners van Midden-Eierland, in de omtrek der school. Trekking 1 Nov., 's avonds 8 uur in de school. Adsp. krijgen Texel B om 12.30 uur op bezoek. Goed aanpakken, jongens. M. Tex. Boys 1: Jac.Schrama C.Graaf D.Witte M.Bakker Jn.v.Sambeek N.v.Heerw. JnSchrama Ab.v.Sambeek W.Ran Jn.Hop man J.deVos Tex. Boys 2: P.v.Sambeek Jn.SchramaGz. Jb.v.Heerw. Karei Graaf C.deVeij N.Witte H.v.Heerw. Th.v.Heerw. H.Hopman S.v. Heerw. S.J.Zijm Res.: Th.v.Sambeek, H.Schrama. Tex. Boys adsp.: aanvang 12.30 (eigen terrein) Jn.Rijk K.v.Swinderen K.WitteDz. Jn.Kager H.ZijmHz. Jn.du Porto Han Zijm K.Schrama Ant.v.Heerw. C.v. Heerw. C.v.Heerw.Wz. Res.: C.Barhorst, C.Kager. - Het bestuur wordt zeer teleurgesteld wat betreft het trainingsbezoek. Het verzoekt voor de laatste maal vriendelijk doch dringend, aan ieder present te zijn. Zelfs aanvoerders der elftallen zijn Dondergavonds niet present. S.V. TEXEL-NIEUWS. Programma voor Zondag: KNVB 4e kl. A: TexelW.Waard; Strandvogels'Wa tervogels; Schagen—N.NiedorpAtlas— MFC; BKC-DTS. Indien het weer ons gunstig is, zal dit programma vermoedelijk weinig verras singen brengen. We gelooven niet, dat Watervogels winnen zal. Bij Schagen— N.Niedorp zal het, als gewoonlijk, ge ducht spannen. Gezien de goede vorm van S. en het voordeel van eigen terrein, zal dat haar wel een kleine overwinning bren gen. Atlas heeft tegen MFC wel een te zware taak, zoodat de punten wel naar M. zullen verhuizen. BKCDTS zal wel in het voordeel der thuisclub eindigen. Texel geven we een goede kans tegen W.Waard. De roodbroeken missen twee goede spelers en T. speelt zeker be ter. Als nu maar gedoelpunt kan wor den. Daar gaat het om. We verwachten een groot aantal kijkers. Velen zullen de promotie-candidaat van het vorige sei zoen wei weer willen zien spelen. We hopen op een sportieve wedstrijd. NHVB, 2e kl. G.: HRC 5—Tex.Boys; Helder 4—BKC 2; Waterv. 2—De Cocks dorp. Texel 2 heeft haar eerste vrije ronde. 3 G.: Texel 3-W.Waard 2; Helder 5— Petten 2; JVC 2—Atlas 2; Succes 3H. R.C. 7. Als er deze keer geen spelbreker is, kan Texel 3 haar entree in de 3e kl. nfa- ken. We hebben vertrouwen, dat dit elf tal zal bewijzen, dat het in deze afd. thuishoort. Wel zal aan het ploegverband nog iets ontbreken; dit moet op de trai ningsavonden worden geleerd. We ho pen, dat de wil om samen te werken, een en ander aanvult. Training. Ook nu was het weer spelbreker. Het aantal opgekomen spelers was te gering. Zij, die aanwezig waren, kunnen u verzekeren, dat het verblijf op het terrein beslist aangenaam was. Ook het balbehandelen bij krachtige wind is nuttig om beoefend te worden. Zoo lang-' zamerhand zal de herfsitsltorm wel zijn uitgeraasd en kan de training doorgaan. Adsp.: Texel B gaat op bezoek bij Tex. Boys A, aanvang half één. Op tijd presenjt: Elftal: J.Kikkert B.Koningsveld Ant.Broekman W.Zuidewind H.Koopman S.Koningsveld Jn.Kikkert JimSchagen Nic.Eelman C.v.d. Kerkhof J.Kok Res.: M.Kooger, L.Keijser en C.Room - D.D. KOOPT EERST F.EN ANDERE TANDPASTA en liefst de duurste die er is en probeer daarna Ivorol (volgens Nieuw recept); Dan neemt U waar hoe Ivorol in reinigend-, vvitmakend- en schuimend vermo gen alle andere verre overtreft. ZOO SCHREEF.. UNITED PRESS: Op een onbewaakt oogenblik floot de 37-jarige Fritz Bött- cher, die met graafwerk bezig was, de Internationale. Hij werd tot zes weken veroordeeld, de maximale straf voor „ernstig wangedrag" in Duitschland. ZOO SPRAK.... HITLER: De ellende der Sudeten-Duit- schers was ontzettend. Zij mochten zelfs geen lied zingen, waarvan zij houden,' omdat het de Tsjechen niet beviel. LANDBOUW VEETEELT Melkwol. De productie van de Pool- sche Lanitalfabriek bij Lodz, vier maan den geleden in gebruik genomen, is thans reeds gestegen tot 2 a 2.5 ton wol per dag. De drie Poolsche caseïnefabrieken kunnen slechts voor de helft in de vraag1 naar grondstof voorzien, zoodat er textiel-i caseïne moet worden ingevoerd. Drie nieuwe caseïnefabrieken zijn in oprich ting. Burgerlijke Statui tlrr Gemeente Texel. Van d lot 'J October. ONDERTROUWD. Gerhard Hermann Kósten en Elisabeth Haakman Willem Boen en Aaljo Duiukor GETROUWD Cornelia Dr()ver en Feitje Daalder. GEBOREN. Simon Cornelia, zoon van Kluns Boon Sz on Tryntjo Vonk Trijnlji, dochter van l'auhia Phiatsman Jbz. en Wilholmina Vermeulen Albert, zoon van Jonas Schagen on Martje Visser Aofjr, dochter van Jrnob Brouwer Jz en Muarlje Roosendaal OVERLEDEN Gerrit Kl.cissen 03 Jaar gehuwd met Necltju Witte ADVERTliNTIEN. H'cye»8 den rerkooii can muunfaciiircn HUIS HOUDF.LIJfvK VERGADERING N I I! I op Hou denlug II imtar is October «i.» Hst Bestuur Wie lid wil worden van het /.INGGEZELSt'llAI», 't welk inrD' Vcrguhb- Kikkert" aan Dus Buro, onder leiding van don ondorgoteckemlo zal wonlen gehouden, wordt Woeusduir, 17 Oct. a s., des avonds half acht ure-verzocht in iiovengenoemd logement G. II KI.AZINGA Het bestuur deelt bclanghobhondon medo, dat by genoegzame cl/el neming aan do veree niging eono vooi hcroidondo klasse zal worden vorliondon. Do lessen worden op twoe nador to bopaion dagen in do week gegovon Jongelieden van 13 tot 17 jaar kunnen zich op Z o n d a g 14 October 's middags van 3 tot 4 uur in uk Veroulde Kikkert on vóór dion tijd bij don directoui SCIIAAP aan- moldon Do contributie is bepaald op 25 ct. per maand. Het Bestuur. Van af do HarddravoriJ is by mij blijven hangen eon Jas -m* (demisaison). Voor don eigo- nnai torug to bekomen tegen betaling,van do advortontiokosten CAFÉ PARKZICHT lx I.ANGEVELD GEVONDEN: een gouden Doekspeld. Toi ug to bekomen tegen advertentiekosten. Heden Ontvangen eene groote partij Wintergoederen. Dekens, Baai, Flanel enz, Jachtvesten, Trico's, Doeken Kapers, Hoeren en Dames- Hoedon en bonton Mutsen. alles zeer lang genoteerd. Rokkenicol, 1 Ons zwuar Effen gekleurde Sajel, 45 Lood Gekleurde Wol, 45 Lood Schaapgrauw Sajet, por pond Flanellen Damesrokken van at Wollen Lanui per el bij II. DALVIEIJER. 35 Cis. 18 Cts. 25 Cts. t 1,15 f 1,60 15 Cts. Burg. ACHELMAKERIJ. Netto, deugdzame eu goedingcncht© JLJka y kachels, mn ui no.- Verder alle soorten reparatie, alles zoer goudkoop a contant Minzaam aanbevelend, UEd. dienaar. Parkstraat J. J. hlIJPElC NJJ. Vroegtijdig Oestenen wordt ccntochu Publieke Verknoping J. II. MOOJEN, Makelaar, zal Op MAANDAG 52 OCTOBER a.s. bij opbod en op MAANDAG OCTOBER s. by afging, telkens dos avonds te.i 7 ure, in liet locaal dc Vergulde Kikk rt a'd BURG, ton overstaan van don Notaris G. J. o. o DllxIxERS PUBLIEK VERKOOPEN Het Koffiehuis genaamd Ékü nu RGZICIIT, waarin Vergunning, aiot annex WOON HULS, SCHUUR. ERF en TUIN. alsmede divorso percoclcn LAND, allergunstigst staande on gelegon aan den grintweg onder Hoogrnba g Samen groot 2 11. 72 A 75 C Bi coder bij billcttcn omschreven. AANVAARDING TERSTOND BETALING l DECEMBER «i. Information verstrekken gemolden Makelaar en Notaris; ton kantore van laatstgomelde hggon de veilconditiOn acht dagen voor den verkoop ter lezing op Donderdag 18 October 1888, des morgens 11 uur, in het Café van BIJL op do Haven, van ongeveer 450 Oost-zeesche SPIEREN, lang 35 lot 55 voet, behoord hobbondo tot do lading van het stoomschip „Chadwickvan Kroonstad naar Rottoidam. Liggende dio houtwaror> daags vooi den verkoop op het haventerrein te bezien. BETALING CONTANT. Deuiwaardor KONING. II. II. Veehouders Vraagt de gegarandeerd Zuivere Murwe-Lijnkoeken, voorzion van het merk G. II. De garantie geschiedt onder kosteloosccontrole van 's Rijks proefstation "Waoestnoen TE VEL Sd. Ixl IPER. zijn tnans voorhanden rnreiiKenniukie kachels cu li.mrdiu, In verschillende modellen; gegoteu kachels, fornuizen cu gruUbakkeu; gelakte turf bakken. kolenbakken en haardstellen, koperen en yzeren kachelpijpen. tenen Cü.Nfl Kit LE REN DE pr(Jzen Reparation van bovengenoemdeartikeieu wordon DEUGDZAAM en NET afgeleverd is wachtende eene lading puike grove Engelsche STEENKOLEN, Commissies morden aan huis aangenomen. - Charles Emden, te Parijs, Commissionair Balles Centrales, kantoor, 10 Rue de la Cliapello, en gros verkoop van rcrsche Z«e- en RkterVlscb •enalIesoorteD v» Wild on fleTogelte. m Publieke Verkooping. up DONDERDAG 18 OtTODER a s b\j inset en up DONDERDAG 26 OtTODER 1888, tnj ileftnitievc toewijzing, telkens des avonds ten 7 ure in hot Cafo „Parkzicht" tuin don BUItO publiek verkoopen: 1 03.15 III IS en ERF, Zet wijk" Sectie F, No. 1347 2 S.48.40 WEILAND, „Voor Zeewijk" Sectie F, No. 1340, 8.51 55 ataande en gelegen in don Pnnv HemlnkpoUlcr op Tcxol LL'emlum van den lieer h. VI LANGEN ELD. aanvaarding dadelijk LASTEN 1 JANUARI ISSV BETALING 25 JANI XItl 188». Zegt lui toon <al op Dinsdag 16 October a.s. s avonds 7 uur, in het logement ndt Zeven Provinciënto OUDiiSCHILD BIJ OPBOD EN AFSLAG publiek verkoopen txilie No. H. A C 1 D 965 -.76.30 NVeiland Lange Dykstal. i 10U1 13L20 idem i 2.] 1002 .01.86 idem J Oudi Boelstuk. 1002«-.69.10 idom 1.92.16 956 -.65.40 Hooiland 957 38 50 idem 958 -.29 - idem 959 - 52.40 idem 1.85.30 960 56 CO Hooiland 961 -.4330 idem Kleine Landjes Ko koeksland. .99.90 Combinatie ran 3 en 1S02 1 60 10 Weiland Havenland. «'ombuutie run I tot en met IUG8 1.28. - Hooiland Uilrtj 1Ü81 -.86.90 idem Kl. Boetsluk. 1084 1.6390 idem Melktand. l'oiublualle run 6, 7 en 8 1010 2 04 40 Hooiland Eekertaiul 0 466 1.5860 Weiland Rcndelshoorn D 1090 1.10.10 Weiland i 929 - - 06 Blcokveld! BuurtjesUind. 1536 -.01 80 Erf 1 1.12.46 - 27.50 Weiland Dyksiai -.57.40 idem 1 achter huis. -.84.90 71.- Welland i Landje 02 15 Schuur bi) dc schuur 73.15 1212 -.61.70 Bosch op Westergecst 719 -.02.10 Huis en Erf,. 720 -.-.30 Bleekveld 1Ouüeschild. 951 952 1906 1461 -.02.40 (x 1459 -.03.20 Err naam perceel ló. Combinatie run 16 en 16 Toeliehoorende aan de Erfgenamon van wijion den Heer ARIE BREMER Breeder bij billcllen omschreven H. &rys*dsp3»6p0, Aaisi-Atosi (België) F.u.tooi in allo Zee- en lUrierrUch 'iCommisuie en CooslgQatie.',

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 6