1 De Courant-Nieuws van de Dag GLORIA-AM BRA Haardkachels. Sparen geld voor U BAKKER's IJZERHANDEL. Notaris Mulder HERSCHOUW «ssks.i Zuinig stoken met de fijnste anthraciet Groote verwarmingscapaciteit Flinke kookplaat. fjgL Buitengewoon gezellig branden Prijzen vanaf 72,--. Abonneert U op dit blad. Woensdag f9 October '38 Bang geweest voor niets HEEMAF A. DE WILT, Weverstraat- STRAFPORTO Nu slechts 58 ct Candidaatstelling Rud Sack Wentelploeg TEXELS KLEIN T00NEEL. „MANNEN IN LEER" BAL NA. N.V. PH. VLESSING, Inkcopcomb. Nederland, Den Bur r... ■"'iUfi gg£f 1 Wï A zal op Woensdag 26 October 1938 des voormiddags 10 uur op „De Atlas" bij Den Hoorn publiek en a contant verkoopen voor den heer A. LAP Dzn. 104 schapen, 2 rammen, 28 lammeren, 2 melkkoeien (3 en 4 jaar), I kalfkoe(2'/2 jr.), 4 pinken, 3 kalveren, 2 paarden, 1 veulen, 4 mestvarkens, 1 zeug met 15 biggen, 30 kippen 50000 K.G. hooi, 1/j H.A. te velde staande bieten, zaaimachine, Bam- ford zij-a mvoerhark, hooihark, hooischud- der, maaimachine, hooischop, kribben, ruiven, voerbakken, 2 boerenwagens, 2 driewielde karren, tentwagen, karn, wasch- machine, eiken kabinet, 2 klampen ruigte, klamp mest, klamp hooi op de Verdolven koog, schelfzeil, ierkar, cultivator, enz Na afloop zal ter plaatse het WEILAND van „De Atlas" WORDEN VERHUURD tot 2' Maarl 1939. Het Dagelijksch Bestuur van polder Eier- land brengt ter kennis van de Ingelanden van dien polder, dat de herschouw op de wateringen en slooten zal plaats hebben op De nalatigen verbeuri n een boete van vijf gulden. Texel, 4 October 1938. Het Bestuur voornoemd, A. J. KEIISER, Dijkgraaf L. VAN HOORN, Secretaris In de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" heeft de lieer Patijn, (vroeger lid van de Kamer, later in de diplomatie, broeder van de minister), uiteengezet, dat hij al les,, wat aan Muenchen is voorafgegaan, nie't verklaren kon, tenzij er een schitte rend opgezette en uitgevoerde comedic was vertoond, zonder dat één der mede- spelenden ook maar een seconde aan vechten had gedacht. Aanvaardde men echter deze verklaring, dan werd ineens alles wat er was voorgevallen, volkomen logisch en pasten de stukken precies in elkaar. Een dag later verscheen de „New Sta tesman and Nation" met een stuk van niemand minder dan Keynes, waarin pre cies hetzelfde werd betoogd. Moet deze verklaring worden aanvaard, dan heeft dus de menschheid voor niets dagenlang in een ware doodsangst ge leefd. Ja, dan zijn we bang geweest voor niets. Maar dat „voor niets" moet u toch vooral niet al te letterlijk nemen. Voor een dag of wat werden de kosten der gezamenlijke mobilisaties zoo ge zegd: de ensceneering van het tooneel- stuk becijferd op duizend millioen gulden. Sindsdien is er echter een nieuwe berekening verschenen in een Fransch blad, dat niet tot één maar tot twee-en- een-ihalf milliard gulden komt. De Lord-Mayor van Londen is met vierhonderd duizend gulden naar Praag om daar de slachtoffers te ondersteu nen. Hij is in Brussel uit de vliegmachine gestapt, die een uur later te pletter viel. Aldus komt de weldaad toch nog veilig ter plaatse. .Tien millioen pond kregen de Tsje chen uit Engeland om weer op dreef te komen. Dat is dan nog lang geen dertig ste deel van hetgeen de „thriller" zou hebben gekost, die zelfs voor onze dagen' ongewoon heeten mag. En dan durft men nog klagen over het algemeen verval der dramatische kunst! Hebt U hem ook al geprobeerd? STOFZUIGER ?S> 90. Voorkomt dit door het gebruik van een goede BRIEVEN WEGER. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. WATERSCHAP „DE 30 GEM..POLDERS OP TEXEL" voor de verkiezing van 3 Hoofdingelanden ter voorziening in de door periodieke af treding ontstane vacatures van de heeren C. H. ROEPER Lz. en C. ZIJM Sr. (beiden herkiesbaar) en in de vacature S. Keijser Jbz. en Jb. Boogaard Hz. Opgave van candidaten kunnen worden ingediend op 29 October 1938 bij de Dijk graaf die daartoe te zijnen huize op dien dag zitting houdt van 2-5 uur n.m. Het college van Dag.Bestuur C. Keijser Hz., Dijkgraaf. D. v. d. Oord, Secretaris. VAN OVER DE GRENS ENGELAND EN PALESTINA. Het schijnt, dat de Palestijnsche kwes tie voor Engeland hoe langer hoe nete liger wordt. Op de Britsche commissaris van Jeruzalem, Edward Keith Roach werd een bomaanslag gepleegd. Erger nog was de resolutie, welke het te Cairo in Egypte gehouuen Arabische congres opstelde, cn waarin: A. van de Ealfour-declaratie, welke aan de Joden een eigen tehuis m Palestina beloofde, gezegd werd, dat deze van nul en geener waarde was en inge trokken behoorde te worden; B. geüischt werd, dat de Joodsche immigratie in Palestina direct eindigen zou; C. de ver- deeling van Palestina verworpen werd; D. een constitutioneele Arabische regec- ring in Palestina gevraagd werd, welke met Engeland contracteenen zal en aan de Joden, die in Palestina reeds zijn, de noodige rechten en vrijheden zal waar borgen. Het congres verklaarde, dat dit de eenige oplossing is, en dat, als Enge-; land deze weg niet op wil, de Arabische wereld Engeland en de Joden tot haat- vijanden verklaren zal. Aan alle Ara bische regeeringen werd gevraagd, om dit te ondersteunen en aan Londen en aan. de Volkenbond te Genève mede te deelen. Te Cairo komt een permanente commis sie om het verloop dezer aangelegenheid te leiden. Wat dus lang gevreesd werd, schijnt te gebeuren. Engeland heeft de bescher ming van de Joden op zich genomen en. tracht, zij het ook in zeer matig tempo,, aan de declaratie van Balfour uitvoering, te geven. De moeiten in Palestina, dia hiervan het gevolg zijn, brengen thanst echter de geheele Mohammedaansche we reld in beroering en brengen Engeland in ernstjge moeite. Wel heeft Londen een 24000 man troepen thans in Palestina) samen gebracht en tracht het er de orde te herstellen, doch het is de vraag, o.' Engeland, dit met het oog op de groote Mohammedaansche bevolking van zijn we- Wij hebben in voorraad een nieuwe Gebruikte één- en tweeschaar ploegen. Wij ruilen tegen de hoogste waarde. O. DE WIT, Smederij den Hoorn, Tel. 1. Maandag-ochtendbladen a 5 ct. zoolang de voorraad strekt. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Op Vrijdag 28 October 1938 zal in Pen's zaal worden opgevoerd Spel uit het vliegersleven door Willy van den Berg. Het batig saldo van deze avond komt ter goede aan de Tex. Algem. Wijkverpleging Aanvang 8,15 uur. Entree 60 ct. Hf s s\o -yJ] reldrijk aan zal durven De joden over de gansche wereld zijn ook reeds in beroering gekomen en spre ken hun vertrouwen uit in de handhaving door Engeland en de Balfour-declaratie. KWESTIES IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Te Komarom zijn thans de onderhande lingen tusschen Slowakije en Hongarije druk aan de gang. De Hongaren willen, behalve de deelen, die in 1910 Hon- gaarsch waren, volksstemmingen in Slo wakije en vooral in Sub-Karpathisch Rus land. Ze worden in deze eischen ge steund door Polen. De Slowaken willen de gebieden geven, die thans nog Ln meerderheid Hongaarsch zijn en weigeren volksstemmingen in de twee genoemde' gebieden. De belangrijkste plaats, die hierbij in geding is, is de oude Hongaar- sche kroningsstad Poszony, Duitsch Pressburg, Slowaaksch Bratislawa. Dit is de hoofdstad van Slowakije voorloopig* Ze zal door Slowakije niet gemakke'ijk gegeven worden. Belangrijk is natuurlijk, dat zoowel in Slowakije als in Sub-Karpathisch-Rusland (dat ook een eigen vlag reeds /aan schafte) de regeering Duitsch-gezind is. Dat maakt het voor de vluchtelingen uit Sudetenland niet gemakkelijker. Bohemen is wel wat meer links, doch ook hier is Eerlijn troef geworden. Tsjecho-Slowakjje. Pas na vaststel ling van de nieuwe staatsgrens zal de nieuwe president gekozen worden. SENSATIE SENSATIE. De kwestie met kardinaal Innitzer houdt te Weenen en trouwens alom in de wereld de gemoederen bezig. Wat perstelegrammen en berichten soms waard zijn, werd weer eens te over bewezen. We kregen eerst een uitvoerig! relaas over de kardinaal, hoe hij voor de indringers in zijn kapel biddend zich terugtrok, hoe ook in die kapel aanval lers doordrongen, hoe de kardinaal door glasscherven gewond werd, enz., een zeer uitvoerige schildering van een „oog tuige". Achteraf kwam nu echter een of fideel kerkelijk communiqué ons verte len, dat de Kardinaal die avoit niet thuis was en pas na afloop der ré letjes arriveerde. Sensatie is' de heere „ooggetuigen" toch maar alles. Dat neem inmiddels het ernstige feit der onnegel matigheden niet weg. De overheid is \v< streng opgetreden. Ze zond de belhamel een jaar naar een concentratiekamp. Dod daarmee is de zaak natuurlijk niet ui' De achtergrond is de spanning tussclifl de Roomsch-k'atholieke ideeën over deve houding van kerk en staat en de eenheid idealen van het nationaal-socialisme Daarin moet een oplossing gezocht \vo den; een oplossing, die er blijkbaa Italië wel ten dee'.e of misschien gelie: is, doch in Duitschland nog niet. qAPAN EN CHINA. Volgens de Chineezen hebben hun troi pen bij Tehan een succes, van beteekeni behaald, doordat zij twee Japansche div sies van elk tien duizend man koude vernietigen. Slechts achthonderd ma ontkwamen voorloopig, aldus het Chine: sche bericht. Maar te Tokio verklaart me van de heele historie niets af fe wetei En men gelooft er ook niets van HET WOORD AAN GEWELD ALLEE! Uit Spanje zijn van Franco's zijde I duizend Italiaansche vrijwilligers naar It lië teruggekeerd. Franco verklaart, <J- het besluit van Negrin om de buitenlan ders ook te laten gaan, z.i. niet op waal heid berust, daar er, volgens hem, no 60.000 buitenlanders aan Barcelona's zi, de in het veld staan. Bemiddeling word inmiddels door Franco geheel afgeuezei Hij wenscht de, volledige beslissing nu de wapenen. (Dat zei Julius' Caest 50 jaar vóór Chrisitus ook. Red.) Spanje. De Regeeringstroepen hel ben de brooden, die de rechtsche vlieg iuigen boven Madrid lieten vallen, ntf mortieren of met de hand in de riek ting van de vijandelijke linies geworpe' 'm ALLEENVERKOOP VOOR TEXEL Doet uw voordeel en koopt te TEXEL U moet beslist ken nismaken met den eenigen „tapijtreini ger", den vevt0tid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 8