TEXELSGHE COURANT Causerie van JAN P. STRIJBOS Met tent en camera op de Shetland - Eilanden Een Greep uit Texels Filmarchief DF.RDE BLAD Texelsche Berichten Verkouden - CjrSeperïss? Zaterdag 15 Oct. 1838 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 f16073 18572 12358 12693 15929 12225 8578 8625 f1S700 8642 8048 7418 3465 8179 10105 4218 - f 2627 9930' 4310 5275 12464 4046 1527 4107 Dc MELK TIEN CENT PER LITER. Ingevolge het besluit van de Noord- hollandsche Consumptiemelkvereen zal de melkprijs van Maandag a.s. af tien ct. per liter bedragen. AFD. DEN BURG, R.K. STAATSPARTIJ. Naar we vernemen heeft de heer R. J. Timmer, die plm. zes jaar voorzitter was van de afd. Den Burg van de R.K. Staatspartij als zoodanig wegens drukke werkzaamheden bedankt. INGEKOMEN PERSONEN. Oudesehild 128, Ds. Joh F. Tinholt, Heiw., van St. Maarten. Idem, Dientje Bood, Herv. van idem. Oroeneplaats 11, Agnes Sandhöfner- Eakala, R.K., van Leiden, Stationsweg2. De Cocksdorp 1, Pastoor Joh. A. M. Eekkers, R.K., van Schiedam, Nieuwe Haven 117. RIJKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor te den Burg-Texel werd gedurende de maand Sept. 1938 Ingelegd f 16.073,11 T erugbetaald 18.700,16 Derhalve minder inleggeld dan terugbetaald 2 626,95 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbank boekjes bedroeg 9 MOND EN KLAUWZEER. Nieuwe gevallen deden zich voor op het bedrijf van de heer S. Keijser Hz v 't Hooge en op dat van mw. de wed.i D. Huisman, de Mars. In totaal nu 11 gevallen. (De namen worden genoemd ook in vorige opgaven op verzoek van de Veeartsenijkundige dienst. Red.) PAS OP UW PLAATJE. Het komt de laatste tijd nogal eens voor, dat ingezetenen hun rijwielbelasting' plaatje missen. Het kan zijn, dat zij het dan verloren hebben, maar 't vermoede» bestaat, dat er ook wel eens een ge kaapt" wordt. Nu maken vele fietsers her „zwakke broeders" wel heel gemakkelijk om zich het plaatje toe te eigenen. Meest al hangt het los aan het stuur. We zou den u aanraden: Doe dit toch niet; werk diefstal niet in de hand. U SPAARCENTEN. We geven hier een overzicht over c.e bedragen, welke de laatste acht jan) in de maand September ten kantore der P.T.T. op Texel op de Rijkspostspaar bank zijn gestort, en over die, v.e.l.e n die maand zijn teruggevraagd Uit dit. staatje is op te maken, dat onder de in vloed van de groote politieke spanning; in de afgeloopen maand menigeen zijn spaarduiten moet hebben opgevorderd om ze hier of daar, in doos of pot ofin de befaamde „oude kous" weg te stoppen ófom er al vast inkoopen mee te' doen: levensmiddelen, koffie, theCfZecp, etc. jaar Er bij Er af Verschil Vorig jaar werd in September bijna tienduizend gld. meer ingelegd dan terug betaald. Dit jaar September: meer dam f '2600 meer teruggevraagd dan inge legd. Dit maakt een verschil van over de f12000 bij vorig jaar. Gelukkig was er voor zoo'n handelwijze niet de minste reden en zeker is op he 1 den de politieke hemel weer zoo opge klaard, dat men zijn centjes wel weer kan wegbrengen. Maar wat moeten de menschen met hun volgehamsterde kasten en kelders nu tocli een strop hebben. VAN ZON EN MAAN. wmü: |||llll!lllll!lll!lllllllllltllillllllllllllllllllllllllllli!lllllllllllll|ill!llllllll!l!l|||||| MAAN ZON Datum Op: Onder Op: Onder Z. 16 Oct 23,07 13,32 6 27 17,04 M. 17 14,06 6 29 17 02 D. 18 0,24 14,34 6,31 17.0 W.19 1.42 15,00 6 32 16 57 D 20 3.0! 15,23 6,34 16.55 V. 21 4 17 15 47 6,36 1653 Z. 22 5 33 16,12 6,38 1651 Zondag 16 Oct. Laatste kwartier. voor abonné's Texelsche Courant en Huisgenooten Toegelicht met Films en Lichtbeelden in HOTEL „TEXEL" op MAANDAGAVOND 24 OCTOBER 1938 Aanvang 8,15 uur precies. Entree 35 ct. (plaatsbespreken inbegrepen) Op velt r verzoek VARA-AVOND. Vara-vrienden wacht Dinsdag in Pen's zaal ten genoeglijke avond. Kees Pruis en zijn illuster gezelschap zullen er ze ker in slagen een gevarieerd en aantrek kelijk program af te werken. Het afd.- bestuur vertrouwt, dat zijn moeite door druk bezoek zal worden beloond. Wie van de partij wil zijn, maar nog geen kaart heeft, mag zich wel haasten. ONGEVAL AAN BOORD H. M. „TROMP". Op Texels Ree. Woensdagmiddag omstreeks 4 uur zijn aan boord van Hr. Ms. flottieljegeleider Tromp ,die zich op de ree bevond, twee opvarenden, de majoor-konstabel Kors en de marinier 1ste kl. Me ver, ernstig gewond, toen bij het schoonmaken van een mitrailleur een ontploffing plaats! had. De beide slachtoffers werden, na voorloopig verbonden te zijn, met een sleepboot naar Dien Helder vervoerd, waar zij in het Marinehospitaal werden opgenomen. Kors moet zijn rechterhand, Meyer zijn linkerhand missen. Hun toe stand is redelijk wel. VERTROKKEN PERSONEN. Van Gravenstr. 17, Jac. Boogaard, R.K. naar Schagen, Molenstr. 14e. Van De C. 161, Jan en Kornelis Zu dema, Geref., naar Duitschland, West falen. Van Schildereinde 49, Marretje Keijser, naar Den Haag, Van Imhofstr. 3. Van O 144a, Louisa M. Rutten, na r A'dam, PI. Middenlaan 33. Van E 72, W. F. de Vaal, Herv., na-.r A'dam, Lomanstraat 101. Van Steenenpl. 10, Jan Wielhou.ver, naar R'dam, Lambertusstr. 140. Van E 147, Cornelia A. Happezak, Ce ref., naar R'dam, Aegidiusstr. 25b. BOUVVV EKüUNNINGEN. Sinds onze vorige opgaaf verleenden B. en W. deze bouwvergunningen M. Witte Cz., Den Hoorn, bouw kippenhok. C. W. van lngen Schenau, De.i Eurg, Schildereinde, bouw broeikas. N. H. de Jong, Den Burg, verbouw schuur, Koogerweg. - L. Roeper Pz., De Waal, bouw bij keuken. P. Moerbeek, Den Eurg, Hoo0e. str verbouw winkelpand. - B. Lolkema, De Koog, verbouw pen sion. - Jac. Kiewiet, De Koog, bouw woon huis - B. E akker, E versie koog, bouw woon huis. HET NOORDEN VOOR DE SCHEEPVAART. Ten behoeve van de scheepvaart na .r de loswal, wordt een scherpe bocht in het vaarwater weggebaggerd en uitgediept,, wat een niet onbelangrijke verbetering bc- teekent. Het werk wordt uitgevoerd door een viertal ingezetenen en vordert, het materiaal in aanmerking genomen, zeei' goed. S. lülilHIHI VAN DE BOEKENPLANK. ||||||iiiiiii;iiilllii!iiiiii::iiiillli!iiiiiiiiiiiiiiiiilliii!iiiiiiliiiiiiiii:>!iiiiiiiiiiii|j|lil GEZONDHEIDS ENCYCLOPAEDIE. Bevat o.a. Bouw van het lichaam, eers ie hulp bij ongelukken, hygiëne, beknopte alg. ziekteleer, raadgevingen on het ge bied van lichaamsverzorging, moderne voedingsleer, zuigelingenzorg, enz. 360» onderwerpen, 480 artikelen, 32 illustra ties. PRIJS VERLAAGD VAN f2.45 OP f 0.95. GOEDE RAAD. i Geïll. Vraagbaak voor het huisgezin. Eespreekt o. a. woning-inrichting, ver- zorging van huid, haar, enz., planten, huisdieren; wasch, tafeldekken, recepten, vlekkenmidd-elen, vormen en manieren, hel schrijven van goed gestelde brieven, £pel-' regels, roeien, zwemmen, zeilen, kam i peeren, dienstbodenkwesties, huwelijks wetten, belastingen, enz. PRIJS VERLAAGD VAN f2.45 OP f 0.95. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. OOSTEREND. GOED GESLAAGD De verkooping, georganiseerd door de Zusterkring der Geref. Kerk (in II.V.) Woensdag 1.1. gehouden, is goed ge slaagd. De netto opbrengst is ruim f 23U,- Hier volgen nog de nummers van de ge houden verloting, waarvan de eeiste prijs een sprei was. De sprei viel op nummer) 172; de fietslantaarn op nummer 47 en de taart op no. 164. De prijzen der andere attracties von den nog dezelfde avond een bestemming. Hier past een woord van dank namens het comité aan allen, die tot het goede resultaat van deze verkooping in een of andere vorm hebben bijgedragen. Terstond Dampo inwrijven en inademen. Dit voorkomt erger en U bent spoedig beter. Pot 50 cent. Doos 30 cent. KJfcIiTiBjO Bij Apoth. en Drogisten. OOST. iVISSCHERIJ De wulkenvissdherij, welke 1 Oct. weer mocht beginnen, had in de aanvang geen- vlot verloop. De eerste week was het zoo stormachtig, dat van hier niet één vis-- •scher heeft kunnen uitvaren. Maandag 1.1. ging dit wel, maar de vangsten vielen, zeer tegen. De heele Texelstroom is be zaaid met jonge mosselen," wat de vis- scherij zeer bemoeilijkt, ja, zelfs bijna ondoenlijk maakt. De gestelde maat, 50 m.M. is niet zoo hinderlijk te noemen, daar de gevlschte wulken mooi van stuk zijn en bijna alle aan de gestelde maat voldoen. De prijs was goed, ongeveer 20 ct. per Kg., maar ije gemiddelde aan» voer zal dit seizoen veel lager zijn dan de vorige seizoenen. S DE COCKSDORP. OM TIEN DUIZEND DOLLAR V.E.L.O. zal hier Vrijdag en Zaterdag a.s een specifiek Amerikaansch tooneel stuk opvoeren, getiteld; Om 10.000 dol lar. Het stuk speelt omstreeks het einde der vorige eeuw en geeft een aardig beeld van de Amerikaansch-e zakenwereld van die tijd. Het eerste bedrijf speelt op 'i kantoor van een groot bankier, het twee de en derde bedrijf in diens landhuis. Vier heeren wedden om IJ.000 dollar,, dat een van hen gedurende 24 uur niet de volle waarheid kan zeggen. Hierdoor ontstaan verschillende pijnlijke en inge wikkelde situaties, die na veel omwegen tot een goed einde komen. Een amusant stuk, dat zeker de gang naar Hotel Die Hoop waard is. IHIII iiiiiiiiiiii!ii:iiiiiiiiiiii!:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i!ii!iii!iiiiiiiiiiiiiniii|lllll llllll'IHII LUCHTVAART. IIHtllHIII |||ilIiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiit>iiiiiUiii|||||| MISLUKTE TOCHT. Polen. De stralosfeerballon, die gistere i te Zakopane zou opstijgen, is door een ontploffing vernield. De tocht zal wel tot het voorjaar uitgesteld wor den. TIEN JAAR AMSTERDAM—BATAVIA. 11 October was het 10 jr.ar geleden, dat een aanvang werd gema ikt met de regelde luchtverbinding tusschen Neder land en lndië. In 1928 maakte de K.L.M. twee reizen naar lndië, het volgend jaar 3 en in 1931) werd de veertiendaagsche lu chtverbindi r.g I ngesteld. 642 vluchten werden naar lndië vol bracht. De reisduur, in 1928 nog 18 da gen bedraagt nu nog ten hoogste b'A dag. De kruissnelheid is opgevoerd van 150 K.M. per uur tot 280, het laadver mogen van 500 Kg. tot 1650 terwijl nu driemaal per week naar lndië wordt ge vlogen. 14.500 passagiers werden vervoerd; 245.000 Kg. goederen en 575.0C0 Kg. post. De vluchten werden uitgevoerd met de regelmatigheid van een klok. De 233 vluchten van de eerste negen maanden van dit jaar, welke volgens schema een totaalduur moesten hebben van 1435 da gen, gaven slechts 12 dagen vertraging, Alle soorten INKT, inktlinten schrijfmachines, carbon, papier.... BOEKHANDEL PARKSTRAAT. ||||||illlllllllllllllllllllllilllllll!lllllllilllllllllllllllllllllll;ilillllllllllllllllllll||||ll llüllll GEMENGD NIEUWS BINNENLAND Schiedam. Een veehouder uit Maas dam heeft tweemaal 250 gld. boete ge kregen wegens liet verkoopen van „zeei" vieze" melk. Hij was hiervoor reeds eer-» der veroordeeld. In Rotterdam zijn bij de verduiste ringsoefening maar vier gevallen van be-» sliste weigering geconstateerd. Amsterdam. In Sept. werden er 84.000 inkomende en uitgaande internatio nale telefoongesprekken gevoerd, d. i. 12.500 meer dan Sept. 1937. Het nantall interlocale gesprekken was 450.000. d. i. 180 000 meer dan v.j. Sept. Invloed van de internationale spanning. Delft. Dinsdagavond om kwart voor twaalf is op de nieuwe Rijksweg tus-» schen Delft en Overschie een autobus, welke een z.g. wilde dienst tusschen Den Haag en Rotterdam onderhield, dooreen vrachtauto met oplegger vernield. De vrachtauto moest voor een stilstaande autobus ver naar links uithalen. Hierdoor werd de tegemoetkomende autobus (.looi de oplegger gegrepen. Twee passagiers» die vlak achter de bestuurder zaten, \ver> den gedood, zes anderen werden licht tot zwaar gewond. Te Gorredijk is Woensdag een 22-j. wielrijder op een tramkruising door een vrachtauto gegrepen. Hij overleed in een ziekenhui-s. Rotterdam. Dinsdag is het 5-j. doch tertje van dc fam. Van Schouten, wo nende op het m.s. Op hoop van Zegen, liggende aan de Adiuiraliteitskade, te water gevallen en verdronken. Callantsoog. Woensdag is de 60-j. manufadurier Brouwer met zijn fiets in een sloot gevallen en verdronken. Te Boxel is Woensdag een 28-j. tewerkgestelde, gehuwd en vader van 5 kinderen, op de werkverschaffing onder een kipkar geraakt en gedood. Abcoude. Donderdagavond is een personenauto in het Abcoudermeer gere den. Na viermaal duiken wist de lieer N. van den Bosch de inzittende, een Am- sterdamsch advocaat, te redden. De toestand van de advocaat, die gerui me tijd buiten kennis bleef, is ernstig. Zijn naam is Mr. H.Niemeijer. Den Haag. Woensdagmorgen is in een woning aan de Mol-eiislootstraat het 15-j. meisje Greta Groen vermoord. Ze was alleen thuis. Omstreeks 12 uur werd het misdrijf bemerkt. Het kind is waar schijnlijk gew urgd. Omtrent dader en mo tieven tast men in liet duister. H-et meis je leefde hpel ingetogen. Vorige week was zij tweemaal a ingesproken door een man, die vermoedelijk niet-eerbare bedoe lingen had. In die richting wordt nu ge- ocht. Vanmiddag heeft de begrafenis plaats. Bij Ridderkerk ^ijn Woensdagavond twee auto's, die wege.is d-e verduiste ringsproef, met gedoolde lichten moesten rijden, in botsing gekomen. Een dier auto's reden daardoor iu een sloot. De bestuurder en zijn passagier werden licht gewond. Deurne. Woensdagnacht is de de- kenfabriek van D-e Wit gedeeltelijk door brand vernield. De fabriek is voorloopig stopgezet, waardoor 300 arbeiders tijde lijk zonder werk komen. De verzekering betaalt. BUITENLAND - Belgic. De vliegtuigramp bij Soest in Westfalen is waarschijnlijk veroor zaakt door een ontploffing. De postzak ken zijn niet teruggevonden. Duitschland. De Deensche minder heid in Duitsch-Sleeswijk heeft zich tot Hitier gewend met d-e klacht, dat zij ach tergesteld wordt bij de Duitsch-ers. O.a. wordt geen toeslag verstrekt voor kinde ren van groote gezinnen, die op Deen" sclie scholen gaan, waarop zij, volgens de Duitsch-e wet recht hebben. Thans ver leent Denemarken steun. In het Sudeten-Duitsche gebied zal geen volksstemming worden gehouden, i usschen Duitschland en Tsjecno-Slowa- kije is volledige overeenstemming bereikt. Duitschland. Gouwleider Euerckel ging iii een rede te Weenen fel te keer tegen de Roomsche geestelijkheid, die, hij verweet, de samenwerking met de Staat te hebben gesaboteerd. Zij zou 't niet eerlijk rneenen met Hitier, maar Ro me als eenig werkelijke leider beschou wen. Hij zei, dat de relletjes van vorige week Vrijdag" bestorming van het pa leis van de Kardinaal door Joden en Tsjechen waren veroorzaakt. De Hitler- jeugd, die volgens onpartijdige waarne mers de aanstoot moet hebben gegeven, zou vrijuit gaan. Joden en Tsjechen moe ten Weenen verlaten. - Duitschland eischt volgens de „Dai ly Telegraph" al zijn vroegere koloniën terug. Het is geen zaak, om oorlog over te voeren, moet Hitier hebben gezegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 9