Van een Bezoek aan Texel en Vlieland I Nieuwe Texelsche Couranl f S» 52sle Jaargang Woensdag 19 October 1938 No. 5301 Zenuwpijnen overal? AKKERTJES EERSTE BLAD. Stervend Jaar. Er is nog werk genoeg. Naar de Mient. De Nieuwste Spelling. Hollands Veiligheid AKKER.CACHETS ,,cTo uz li aa l 3e u I azc ij8i XELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en E>e Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 632. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel"; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 23 21 22 23 24 25 26 Oct. 6.11 7,07 7,53 8.35 9.10 9,43 10.14 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP Rl|\\ IELEN en RIITUIGFN 5 27 Het zingen van de herfst is is altijd een der wijzen, die wij het zuiverste verstaan. Elly van Buuren. De gouden stilte van de herfst staat gehuifd over de landen. De bosschen met hun gevallen blaren zijn als massagraven van duizenden on bekenden, doch bij hen is de dood niet veroorzaakt door oorlogstuig; hun af sterven is de wet der Natuur. Kaal zijn de boomen, die pas neg als kleurige toortsen van groen loover de, wuivende kruinen lieten wiegen door de zomerwind. Er is stilte rond die boomen met hun roestbruine stammen, er is rust in de geuren van vergaan, die opstijgen uit de bodem, er is weemoed en geluk bei1 de. nu, op de donkere aarde, die lang en zwaar ademt. Er is blijdschap over al wat er schoon is; een verlangen ook naar gezelligheid. 't Is nu de tijd om heerlijk binnen Te leven in een oud verhaal En feest te vieren in een zaal Met ridders, prinsen en vorstinnen. (Joh. Babeliowsky) maar ook wasemt er door de lucht de geur, de sfeer, die Rilke deed schrijven: Wie nu geen huis heeft, bouwt er zich geen meer, Wie nu alleen is zal het zeer lang blijven. Hij zal waken, lezen, lange brieven schrijven En zal in de lanen heen en weer Onrustig loopen, als op de wind de blaren drijven. Zware wolkenmassa's drijven langs de hemel, waardoor het licht met lange witte streepen en banen gefilterd wordt. Glimmend zijn de stammetjes en takken van het lagere hout en de houten leunin gen der bruggetjes: als een stervende glimlach. Over de grauwe landweg verdwijnt een boer met een koe, oinwaaierd van flar den grillige nevels. Een herfstdraad kleeft zich aan uw gezicht, spint zich tusschen uw haren, en, knapt In dit jaartij der vergankelijkheid doert doen ze u denken, aan de Parcen, de drie schikgodinnen uit de Grieksehe goden leer: Clothe die de levensdraad veel-' kleurig spint, Lachesis die hem ineen vlecht en Atropos die hem met haan schaar onmeedoogend afknipt.... Zoo gaat ge voort, gelukkig en wee moedig tegelijk, door dit bronzen, bro- kaatkleurig landschap. Stilte alom Een broos geluid: De dunne ritseling van een vallend blad Vroeger schreven diplomaten Lange brieven aan elkaar. Later vlogen zij elkander Telegrafisch in het haar. De moderne diplomaten Reizen naar elkander toe. Naar een goed, geschikt gelegen En gezellig Rendez-Vous. Knusjes, oog in oog gezeten, In 't vooruitzicht van 't diner, Dee!en zij elkaar hun wenschen Klachten en verlangens mee. Groote Heeren Diplomaten! Héél de wereld wacht met smart Op het resultaat van 't werken Van Uw hoofd en van Uw hart. Helpt de buren uit de nesten Helpt hen door de zorgen heen. Daardoor helpt U héél Europa Daardoor helpt U ons metéén. Een Texelsch „Liefdesdrama" in drie bedrijven. U kent wellicht de Texelsche uitdruk king: „Naar de Mient". Hiermede be doeld men te zeggen tot de ongetrouwde leden van het vrouwelijk geslacht, die reeds in de luwte van de dertig zijn, dat zij eindelijk wel eens wat mogen op schieten, willen zij niet ongehuwd liaan verdere leven slijten. Hoe is deze uit drukking ontstaan? I. Het was in de jaren tusschen zestien en zeventienhonderd de Mient was toen nog niet met boomen beplant -dat aan de Westerweg een rijke boer woonde met een knappe dochter. Zij deed voor hem de huishouding en scheen ap dezje wijze met het leven vrede te hebben ge vonden. Immers, hoewel de jaren reeds aardig opschoten, aan trouwen dacht zij niet. De goede partijen, die Pa onver-, moeid voor haar uitzocht, wilde zij geen van alle. II. 4 Wat was geschied? Bij een uitstapje aan de vaste wal leer de zij een jongeman kennen, op wie ze verliefd werd. Haar vader durfde zij daarvan echter niets te vertellen. Waar om? Dat kunnen wij niet doorzien. Het mysterie-vrouw is als immer ondoorgron delijk. Pa begreep natuurlijk niets van die vreemde houding van zijn dochter. Eindelijk kreeg hij genoeg van dat voort durend afwijzen van aanzoeken door zijn kind. Hij stelde een ultimatum: „Ikeisch, dat je voor die en die datum aan iemand je hand zult hebben geschonken". Dochterlief trok zich echter van va ders eisch niets aan. De datum kwam en verstreek: zij was nog altijd dezelfde ver stokte vrijgezellin. Gedachtig aan het spreekwoord: „Wie niet hooren wil, moet voelen"., liet de vader toen een hut op de Mient zetten. Daar stopte hij zijn weerspannige dochter in en verder keelc hij niet meer naar haar om. III. Vermoedelijk verwachtte hij, dat zijn dochter nu spoedig wel tot inkeer zou komen en met hangende pootjes bij hem terugkeeren. Dit gebeurde echter niet., In het Elzenbosch, dicht bij de Fonteins- r.ol, woonde een heks. Deze bracht haar 's nachts stilletjes eten en drinken. i Op een morgen waren beiden verdwe nen. De vader was radeloos. Nergens kon hij rust vinden. Een boerderij aan de Westerweg zou nog jaren lang de naam „Betwiste Rust" hebben gedragen als herinnering aan de rustelooze jaren van de door wroeging zoo gepijnigde vader. Eindelijk na lange tijd kwam uit' Medemblik het geruststel'ende bericht, dat zijn dochter zich daar in goede welstand ophield. Als vader zich met haar zou verzoenen, wilde ze wel weer terugkomen. De heks had haar naar Medemblik ge bracht. Uit de gesprekken tijdens de nachtelijke ontmoetingen was de heks gebleken, dat de „geliefde aan de vaste wal" haar zoon was, die dominé was geworden. Zij bracht het paar tot elkan der. Lang heeft de halsstarrige dochter dus niet „op de Mient" behoeven te vertoeven. H. Wij danken de gegevens, welke dienden dij tiet schrijven van dit romantisch ver haaltje, aan de heer C. S. Ponger, te Am stelveen. Hij vond ze in de „Navorscher" van 1911. Als immer stellen we zulke medewerking uit onze lezerskring op hooge prijs. Red. |illillllililllllllllllllilliilllilllllllillllllllllli|||.liililliilllili:n iiiiniiilllllllll WAT ER GEBEURDE.... 19 Oct.: Napoleons terugtocht uit Rus land begint. 1812. 20 Oct.: Aardbeving eischt te Osaka en Nagova 3500 menschenlevens. 1926. 21 Oct.: Geboortedag van Alfred No bel; Stockholm. 1833. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiilllill llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF ||||||j||||| ||||||!l!llllllllllllllll!llllllllllllillllllllllll!lllllll|l|lllllllllllli:illllll!IUIIIIIIl|||||| 196 Wat is de hoofdstad van Curasao? 197 De hoogste berg van Europa is.... 198 Hoe heet de Parijsche onder- grondsche trein 199 Wie was de Admiraal, die bij Trafalgar sneuvelde 200 Het tegengestelde van hoogmoed is ANTWOORDEN. 196 Willemstad. 197 De Elbroes, in de Kaukasus: 5629 meter. 198 De Métro. 199 Nelson. (1805). 200 Deemoed. NIEUWE VRAGEN 201 Welke molen brandde in 1920 on Texel af? 202 De nieuwe R.K. kerk aan Cen Hoorn dateert van 203 in 1877 werd het eerste land uit gegeven in polder 204 Texels jongste dorp is 205 De 30e polder van het Waterschap De Dertig Polders was.... De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr VOOR ONZE DAMMERS. OPLOSSING LAATSTE PROBLEEM. Stand: Zwart 2 dammen op 12 en 26; 14 schijven op 2, 5, 710, 13, 15, 18, 19, 23, 27, 30, 34; wit 19 sch. op 16, 17, 21, 24, 25, 28, 32, 35—39, 42-44, 46, '47-, 49, 50. Wit speelt en wint. A. Wit bereikt een beslist gewonnen stelling door 24-20, 38—33. 47-41. 37:28, 28—22, 21:32, 43:32, 25:1. Zwart verliest nu door overmacht, b.v. op 24 30a, 48—37, 37:49, door 41—37 van wit. B. Op 1015, 13—18, 15:24 volgt 16— 11 en na 27, 510, 48:25 is zwart's> stand ook hopeloosi C. 16—11, (27:16a), 38—33, 25:1, 1:45 (16:7b), 45:1, 25:24, .46:37, 47—42, 43 38, 1:45, gewonnen Maar nu heb ik een feestartikel gezien ter eere van het regeeringsjubileum en daarin werd „bruisend" geselireven met s-c-h-, alsof De Vries en Te Winkel ge heel vergeefs gestreefd, ja, geleefd had den. Een drukfout misschien, zult u zeggen. Maar niks, hoor. Vanwege de hoogheid van de schrij ver, hieraan het woord, werd diens bij drage in zijn handschrift afgedrukt. En wie was deze schrijver? Het wasminister Slotemaker de Bruine zelf. Onlangs verscheen in de Daily Express dit ingezonden stukje: Hoe komt het, dat Holland, dat toch zoo zwak bewapend en rijk aan grondstoffen en producten schijnt te zijn, aan alle oorlogs dreiging schjjnt te ontkomen? Het komt mij voor, dat het juist in de gevarenzone ligt. De Redactie teekende hierbij aan: Holland volgt de laatste tijd een krachtige neutraliteitspolitiek. Bo vendien zou geen der groote mogend heden Holland tot oorlogsbasis van de vijand gemaakt willen zien, zoo lang zij het kunnen voorkomen. Deze beide overwegingen, gepaard met het feit, dat Holland geïso leerder ligt dan Bejgié en minder gemakkelijk te overrompelen is, schenken het een betrekkelijke vei ligheid. —Op het in Budapest gehouden eucha ristisch wereldcongres, was voor het eerst Esperanto als hulptaal ingevoerd. Gezien het zeer groote succes, twijfelen we er niet aan of ook op de volgende congres-' sen zal het Esperanto als zoodanjg wor den gehandhaafd. De zittingen en kerk diensten werden bijgewoond door meer dan 4UU Esperantisten uit elf landen. Van die verschietende pijnen, dan hier, dan daar? Ze blijven weg met één of twee van dio Volgens recept i/an Apotheker Dumont der reize, gedaan door zestien personen uit Cu» maarden, den 25en du- gustus begonnen en den 30en dito geëindigt, 1781 door Sjoerd Kinnerts van der I3ii, brouwer Cumaardon 5.) 's Dingsdags avond aan boord van ons schip zijnde gearriveerd, naamen we, na een pijpje gerookt te hebben, ons avondmaal. We dronken een glaasje, en wat laater een pot coffij genomen en zo zijn we, taamelijk versien, ter rust gegaan, hoewel de lugt wat ongestuimig, was en het vrij wat weerligte. 's Nagts1 tuszen Dingsdag en Woensdag begon de wind uit het W.-W.t.N. en eindelijk in krimpende uit het Z.W. extra hard op te waaijen. Dit duurde tot 's anderdaags laat op de agtermiddag. Dog wij, in de haven leggende, laagen veilig en wel en sliepen tot 's Woensdags morgens tot 5 uur of wat laater. Het woeij bij na een storm, zo dat wij genoodzaakt waaren om in de haaven te blijven leggen. Hier kwam het bekend sprookje ons te pas: beeter wel gebleeven als kwalijk gevaa- ren of: Die in storm een goe ree heeft, doet gek dat hij seilt. Na het morgen ontbijt met een pot coffij te hebben genuttigt, gingen som mige uit wandelen, andere rookten een pijp in de herberg „de Moorekop" en zog ten dijvertiszement. Eenige wandelden na Roosenhout, hier vooren geinelt, als ook na Drakensteln, een groot heerenhuis en tuin. Zij spraa'ken met de waterhaalders breedvoerig over de put, hier vooren ook aangehaalt. Hier was de put dicht bjj. Hier was ook een zeer hooge en groo te sandheuvel, daar wij bij op klauter den. Op het allerhoogste van deese heu vel was een seer hooge pyramyde van IH hout ongericht met rondsom houten sit- bankenT tot gemak en tot vermaak om van daar de allerfraaiste en vermaakfe- lijkste gesigten te verschaffen.Aan de agtersij of West of N.'W. kant met bosch beplant als van els, yper, eiken, bierk en ook dennen of sparreboomen, aan de Oost of Z.O.-s|ij met een Doolhof of starrebosch beplant niet onderschei den zitplaatsen voorsien en prijeelen fraay beschilderd en met de daar bij paszende inschripties voorsien, als onder andren De Welvaard bloeit in 't land daar d'Eer de vrijheid kroont, de konsten züjn gearzt, Verdienste word beloond. En nog een De Handel, door de Magt beschermd Schenkt overvloed, De zeeman voorgestaan Vreest onweer vuur nog b!oed. Van dees kant had men een allerheer lijkst gesigt over de groene velden, die voor de vee-hoederij heerlijk waaren, en ook over de bou- of koorenakkers. En ook zo had men een aangenaam gesigt in en over zee tot de Helder. En tuszen. beide een getal van vaderlandse zeeka- steelen, die voor 't Texelse gat ten an- anker laagen, 's daags te vooren van ons van nabij bekeeken. En door de aanhou dende harde wind een ongestuime zee, en ook tot ons leedweesen zaagen wij van deese hooge sandheuvel af een schip in nood, van voor sijn anker weggedreeven, en gekapt in 't uiterste gevaar van met man en muis te vergaan, dog eindelijk door een drieste Loodsman uit Texel gered en op een veilige legplaats ge- bragt. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1