TRIUMPH JIB 52s,e Jaargang Zaterdag 22 October 1938 No. 5302 ALGEMEEN ERKEND DE BESTE 1 CENT VIRGINIA JÉMT EERSTE BLAD. Van Vijand tot Vriend. Dr. Montessori Waar komt 't goud vandaan DADEN fili- JOHANNESBURG Wil men het doel van de zelfopvoe ding in éc'n enkel woord samenvatten, dan zou men kunnen zeggen, dat dit doel is: zich de wereld van vijand tot' vriend te maken. Opzettelijk spreken wij hierbij van zelfopvoeding, want vriend-i schap of vijandschap is grootendeels een voortbrengsel van onze eigen verbeel ding en stemming. Op zichzelf is de we reld vriend noch vijand, of zij is beide tegelijk. En haar houding zal afhankeHjk zijn van ons denkbeeld over haar. De wereld is als een hond, die ons aanval' als wij bang voor hem zijn, maar kwis pelstaart als wij hem vriendelijk op de rug kloppen. Vrees kweekt vijandschap, vertrouwen vriendschap. De meeste menschen komen ter we reld met de gedachte, dat de wereld vijandig is en dat zij zich schrap moeten zetten om zich tegen haar te verdedi gen. Het is waar, dat allerlei lasten reeds de zuigeling plagen en het is geen wonder, dat kleine kinderen prui len en huilen. In de ouders, die hen terecht wijzen en die hun allerlei be geerlijks verbieden, ziet de kleuter zijn vijanden. Ook de onderwijzer, de politie agent en alle overige autoriteiten be schouwt het kind als zijn vijand. Zou het de eeuwenlange strijd met de elementen zijn, die ook vele moderne menschen nog in het bloed zit, wanneer zij de natuur vreezen en wantrouwen? Zij zijn bang in het donker, bang in de eenzaamheid, bang van allerlei „grieze lige beesten", als spinnen, muizen, pad den en uilen. Zij zijn bang voor de zon, bang voor het water, bang voor kou, bang voor onweer en stormwind. Vrees voor de vijandige wereld zit de mensch diep in het bloed. De maatschap pij is voor volwassenen een bedreiging, zooals de school het in hun jeugd is ge weest. Schuw en verlegen gedragen zij zich temidden van hen, die zij als tegen standers duchten of als mededingers wantrouwen. Op elk zelfbewust gelaat lezen zij verachting, elk krachtig gesaar beschouwen zij als een uiting van haat, in elk woord speuren zij miskenni'g. En in de zeldzame oogenblikken, waarin de vijandige omgeving hen .met rust laat, belagen hen weder de nog angstwekkender machten van ziekte en dood. Nooit voelen zij zich veilig en de verdedigende houding verlaat hen zelfs niet in de slaap, waaraan zij zich even» min volkomen durven overgeven als de haas, die schichtig zijn ooren spitst bij elk onheilspellend geluid. Dit besef, voortdurend met de vijand onderweg te zijn, bederft niet slechts de levensvreugde van de enkeling, maar speelt ook de maatschappij parten. Hjpr kom ik volgende week nog eens op terug. ZONDAG, 23 October 1938. ZONDAG Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat noodig is om vast te staan Douwes Dekker MAANDAG Een goed humeur is een vereeniging van goedheid en wijsheid. Owen Meredith DINSDAG Tegenspoed is de eerste weg \ot de waarheid. Byron. WOENSDAG De liefde is de zonneschijn, de koeste rende vlam, doch trouw, dat moet de wortel zijn van onze levensstam. Rittershaus DONDERDAG Of uren duren eeuwigheden, dat ligt 'm aan het besteden. H e ij e VRIJDAG Van dwang en macht, die alle wezens bindt, bevrijdt de mensch zich, die zich overwint. Goethe ZATERDAG Niet smart is ongeluk en geluk is niet altijd vreugde. Hem, die zijn lot vervult, lachen beide toe. Von Humboldt Dr. Maria Montessori is een Italiaan- sche paedagoge, wier opvattingen navol ging vinden in alle landen van de aarde Haar reformatorische ideeën zijn het meest bekend geworden door de toepas sing in de Voorbereidende en de Lagere School. Maar zij omvatten de geheele opvoeding van het kind in school en huis. Dr. Montessori ziet de taak van de op voeder geheel en al veranderd. Terwijl de opvoeder van vroeger meende invloed te moeten uitoefenen op de vorming van het kinderlijke karakter en dacht., dat hij* van het wezen, dat aan zijn zorgen wasi toevertrouwd, een bepaalde persoonlijk heid kon maken, die hem, de volwassene,S als ideaal voor oogen stonKj, is de op voeder van heden heel wat bescheidener geworden door de invloed der moderne psychologie. Hij stelt zich nu tevreden met de taak, de in het kind liggende krachten tot ontplooiing te brengen Daartoe is het echter noodig, dat hij groot vertrouwen heeft in de mensche- lijke natuur en dus ook in het kind. Dit vertrouwen heeft Dr. Montessori en ze eischt het ook van haar volgelingen. Zij spreekt het uit in een van haar funda menteele leeringen „Geef aan het Goede in het kind gelegenheid tot ont plooiing, dan krijgt het slechte minder kans zich te ontwikkelen". Om nu het goede, dat in het kind in. kiem aanwezig is, te ontwikkelen, be reidt zij de omgeving, waarin het straks geplaatst wordt, zorgvuldig voor. Zij omgeeft het met materiaal, noodig om alle zijden van zijn karakter te ont wikkelen, zintuigmateriaal om zijn ver mogens te scherpen, huishoudelijk mate riaal om aan zijn verlangens naar zelf standigheid tegemoet te komen en he\ kind verantwoordelijkheid te doen voe len voor zijn omgeving, kameraadjes om mee te spelen en hen te helpen, bloemen en dieren om te verzorgen, om zoodoende zijn sociaal gevoel te ontwikkelen. Als het kind dan van de kleuterschool 22 Oct.: Sarah Bernardt te Parijs ge boren 1843. 23 Oct.: Santos Dumont slaagt er in 50 M. te vliegen met een aero plane. 190b. 24 Oct.: Anthonie Leeuwenhoek te Delft geboren. 1632. 25 Oct.: Koning Boris van Boelgarije huwt Prinses Giovanni. 1930. ♦lllill De geschiedenis stelt onseengs- ♦üllll zins schadeloos voor de kortheid ♦iillll .des levens. Skelton. De welvaart van de Unie van Zuid-Afri ka draait om een gouden spil. Zonder haar goudmijnen die de .grootste .pro ductie van de heele wereld hebben zou het er in de Unie heel anders voor staan. In de goudindustrie werken plm. 37000 blanken en 313000 inboorlingen. Maar die getallen worden nog steeds grooter. Binnen enkele jaren zullen die getallen zijn: 47000 blanken en 413000 inboorlingen. Zoo ziet althans de Zuidafrikaansche Minister van het Mijnwezen., Exc. j.H. Hofmeijer die ontwikkelingsgang. Als deze industrie zich nu maar in hetzelfde tempo blijft ontwikkelen. Sir Rob. Kotzé, oud-mijningenieur in Zuid-Afrika, voorspelde, dat over vijf jaar de hoeveelheid gemalen goudertsi met de helft zal zjjn toegenomen, oven 1012 jaar zou ze zelfs verdubbeld zijn. Of dit alles tot het geluk van de Unie en van de wereld zal bijdragen, heeft hij er niet bij verteld. Goud is een gevaarlijk metaal. Daar weten Midas en Mars van mee te praten. De woorden van Minister Havinga, ge spreken bij het indienen van de begroo- tir.g voor het vorige jaar, waren althans' niet zoo bemoedigend. „Het is mijn plicht", zei hij, „er op te wijzen, dat de groote bron van inkom sten uit de goudmijnen niet altijd zal in de Lagere Montessorischool overgaat, heeft het geleerd zichzelf te helpen en zelfstandig te werken. Dan biedt de la gere Montessori school weer ander ma- teriaal om het verder te ontwikkelen door zelfwerkzaamheid. Ware zelfwerk zaamheid, die erin bestaat zichzelf pro blemen te stellen en die ook zelf op to lossen, is echter slechts moge ijk door het individueele werken. En daarom treedt ook in Je Lagere Montessori school het individueele onderwijs in de plaats van het klassikale Het kind kan dus door gaan, zooals het ook in de kleuterschool deed, altijd in zijn eigen tempo werken en altijd dat werk te kiezen, waarnaar zijn belangstelling uitgaat. In dezespon tane, natuurlijke belangstelling heeft het kind prikkels genoeg om te werken. Hel; hehoeft niet te worden aangezet door het uitzicht op cijfers, rapporten, overgan _i van de eene klas naar de andere. Al deze schrikbeelden der gewone school val len evengoed weg als het huiswerk. En toch zijn de kinderen na verloop van zes jaren even ver wat hun parate kennis betreft als de kinderen van de gewon.* school en meestal verder in geestelijk 1 ontwikkeling. En wat meer is: de Montessori-kinde ren hebben in deze tijd niet alleen een vrij en zorgeloos leven geleid, maar heb ben geleerd de arbeid om zijn zelfs wil len te doen. Er is in hen een arbeids vreugde ontstaan, die hun geheele ver dere leven zal verlichten. Een ander waardevol element is iu de ze kinderen wakker geworden, in het le ven in hun vrije kindermaatschappij, waar zij alle opkomende conflicten zelf moe ten kunnen oplossen; waar wederzijdschci hulp niet verboden maar schering en inslag is, is het sociale gevoel van een teere kiem een sterke plant geworden en daar is de grondslag gelegd voor de ont wikkeling van sociaal voelende menschen, die misschien de bouwers kunnen wor den van een betere samenleving. (Publicatie van de Nederlandsche Mon tessori-Vereeniging.) Steek je kop toch in de hoogte, Trek je van geen ét'n wat aan, Laat je wil zien, en je krachten En verwerf je een bestaan! Moeilijk zijn de tijden, zeker! En het valt ook heuseh niet mee, Maar als je 't niet anders kan redden, Nou, dan werk je toch voor twee! Want, al lijkt het ook nog zoo donker, Ergens is nog wel een licht. En om juist dat licht te vinden, Past een goed en blij gezicht. En dat kan alleen diegene, Die niet kletst, of klaagt of zeui^ Die niet zegt: „Ik zal dat wel eens" Maar die zegt: „Het is gebeurd!" VAN DE BOEKENPLANK. |1||||;||II| HOEKEN ZIJN ONZE BESTE EN MAKKELIJKSTE VRIENDEN Hebben wij boeken om ons heen als onze getrouwen en willen wij ze in jaren iiiet aanzien ze blijven even blijmoedig te Oii/er beschikking, tot het oogenblik, waarop wij er behoefte aan gevoelen, ons tot hen te wenden. Ze zijn een altijd ge- reede toetssteen voor on/e eigen inner lijke groei. Stel, ge hebt een hoek weg gezet, omdat het bij een eerste inkijken u te moeilijk, te vreemd leek. Na een paar jaar neemt ge het weer eens op. En dan blijkt onverbiddelijk, of ge in die jaren hebt stilgestaan, dan wel innerlijk ge groeid zijt ,en dus dit boek zooveel ge makkelijker in u opnemen kunt. Feziti ge zoo'n boek niet, ge zult er niet lichtl toe komen, het te gaan leenen. Staat het in uw boekenkast, het spreekt telkens tot u: waarom Iaat ge mij ongelezen? En dan komt de dag, dat ge de vraag be antwoordt door liet te grijpen. Een huis zonder boekenschat is een leeg huis, van cultuurlooze, leeghoofdige menschen, al is niet altijd een boekendj een bewijs, dat men leest Hoofdpijn, Kiespijn. hdpcnVcrbii blijven vloeien en dat de voortgezette ex ploitatie der goudmijnen noodwendig tengevolge heeft een uiteindelijke uitput ting van de goudertsrijkdom van 'tjand". Cver die goudmijnen heeft onze Zuid afrikaansche briefschrijver Siem de Waal U al heel wat verteld; ook wat hem en zijn echtgenoote, mw. A. de Waal 201 Welke molen brandde in 1920 op Texel af? 202 De nieuwe R.K. kerk aan Den Hoorn dateert van 203 I11 1877 werd het eerste land uit gegeven in polder 204 Texels jongste dorp is 205 De 30e polder van liet Waterschap De Elertig Polders was ANTWOORDEN. 201 De molen van Gebr. Dros, te De Cocksdorp. 202 1923. 203 Het Noorden. 204 Oudeschild: plm. 1600. 205 Het Noorden. NIEUWE VRAGEN 236 Het grootste steen kolengebied van Europa is 207 Een autodidact is...? 208 Sokrates' beroemdste leerling .was 209 Welke Nederlanders voeren het eerst 0111 Kaap de Goede Hoop naar Indic 210 Welke kleur heeft nicotine De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. WEET U, - dat deze stad in Sept. 1886 gesticht werd; na de ontdekking, der goudvelden dat ze nu plm. 0.438 milli- oen inwoners telt, van wie 0.248 millioen Europeanen; - dat de stad zeer regelma tig aangelegd is en breede stra ten heeft; dat de vee- en vleeschex- port groote omvang heeft (om zet 1.25 mill, stuks vee p.j.) dat de goudmijnen in de nabijheid van de stad meer dan een zescle van de wereldpro ductie leveren; - dat de gemidd. tempera tuur daar in de drie zomer maanden 73 gr. F. en in de drie wintermaanden 53 gr. F. be draagt; dat het nieuwe spoorweg station het mooiste van Zuid- Afrika is (gebouwd 1928-1933); Jellema bij een bezoek aan zoo'n mijn is overkomen. Daarom is het ook wel in teressant thierbij eens een teekening af te drukken, waarop de diepte van die mij nen (in voeten) is aangegeven. U ziet dat er zijn, die- tot ver onder de zee spiegel reiken. Mede bemerkt u, dat Johannesburg in verhouding tot Kaap stad wel bijzonder hoog gelegen is. CHECOURANT ||||||:llillllilllli:itill!ii|iniiiiiiiiiiiii!ii!iiii!iiiiiiiiii:ii!ii!iiii;i :'lil| VOOR DE ZONDAG lllill .:ii!i<:i.iiiiiniiii:iiiimuiiiiiii!iiiiiiiii!iii!i!ii::iiiiiiriiinuiiiiiini!iii|||||| Illll!''minium VOOR HOOFD EN HART. Illlililllll Wie is Dr. Montessori? |:iliiilliilillliitlllllliiililiiiilillllinilllllii|iiiiiillllliliniiiiii lillillllliiilllll WAT ER GEBEURDE.... ||||||'iiiiii:iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiii|iliil altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 cL Cachets genaamd..Mijnhnrdt)es' 2st. lOct. Doos50cL min WEET U ZE ALLE VIJF OhanTnc SBU'f{£i 5730 .NCVIS .4 «JOG 392 SUO NlGCL TAFEl DERG ,.3362 Si 5NOWOON 33ÓO* 2930 TPOO»r COtO 390 J09O .HG* ZEE SPIEGEL AAPSTAD Diepte van enkele goudmijnen. 7c*o oiucAGC DIEP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1