TRIUMPH Victoria-Water ALS ROOKER VAN SMAAK 52s,e Jaargang Zaterdag 5 November 1938 No. 5306 ALTIJD GEPREFEREERD 1 CENT VIRGINIA EERSTE BLAD. INCOGNITO. Hoe Texel in 1813 de Franschen verdreef. Reus en Dwerg. v TEXELSCHE COURANT ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiii||llli llllllllllll VOOR DE ZONDAG llllll in Incognito reizen nu en dan koningen en andere grootheden. Het is niet meer dan een vorm, zulk een incognito, een middel om zich een zekere vrijheid van beweging te verschaf-c fen, zich te onttrekken, gedurende eenige tijd, aan de strenge eischen der officieelev etiquette en de verplichtingen van hurj hooge staat. Zij dragen dan een aangenomen naam, maar iedereen weet, wie ze zijn. Hun incognito is een en al doorzichtig heid. Er bestaat echter ook een incognito van een ander soort. De gewone man reist niet incognito; maar hoevelen zijn er niet, die onbekend of liever ongekend door het leven gaan' Ongekend is hun persoon, hun aard. hun wezen. Ongekend en onbegrepen. In Tien-zelf gekeerde menschen, die zich nimmer of slechts bij hooge uitzondering, geven. Anderen weer, die bewust, of onbewust een masker dragen, dat hun ware per soonlijkheid verbergt. Zij kunnen dan zelfs luidruchtjg zijn, mededeelzaam, althans naar het uiterlijk, zonder ooit hun geslotenheid af te leggen. Ook tegenover degenen, die hen mee- nen te kennen, bewaren zij hun incognito en niet slechts voor een tijd of wijle, maar hun gansche bestaan door. ZONDAG, 6 November 1Q38. ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIl|lllil llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. llllllllllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiii||IIII ZONDAG Het rijkst is hij, die het armst is aan begeerten. Seneca MAANDAG Niet droomen moet ge uw leven, ir.aar beleven, wat ge droomt. R o q u e 11 e DINSDAG De liefde is vaak een vrucht van het huwelijk. Molière. WOENSDAG Ook het schijnbaar nietigste bedrijf kan door de geest, die het bezielt, geadeld! worden. Oskar.v. Redwitz DONDERDAG Meestal beoordeelen wij niet de ande ren, doch onze eigen vermogens in ande ren. Sainte-Beuve. VRIJDAG Het is niet genoeg, goed te doen; het moet ook op goede wijze geschieden. John Morley ZATERDAG Morgen wordt heden geschreven, Gij levenden bouwt wordend leven, Gij werkt voor der komenden lot. H. Roland Holst ||||||iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiii'IIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiii"iii"iiiiiiiii|IIIII llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF llllllllllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiii!ii:iiiiiiiiiiiiin|||lll 221 Waar kan men de „Nachtwacht" van Rembrandt zien 222 Zijn er in O.-Indië kolenmijnen? 223 Wel eens gehoord van een condor? 224 Wie is d'Artagnan? 225 Wat waren perkeniers? ANTWOORDEN. 221 Rijksmuseum, Amsterdam. 222 Ja, op Sumatra en in O.Borneo. 223 Aasgier, vogel, die in Z.-Am. leeft 224 Hoofdpersoon uit de roman van Alex Dumas, getiteld: „De drie musketiers" (1802—1870) 225 Planters van kruidnagelen en noot muskaat op de Molukken. NIEUWE VRAGEN 220 Taptemelk bestaat voor pet. uit water. 227 De President van Frankrijk heet 228 Een mandau is een 229 Wat beduidt de afkorting: „N.N."? 230 Waar ligt Ontario llllllllllll GEESTELIJK LEVEN. lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiinilllllill HET SPREKENDE BOEK Door de wereldoorlog zijn in verschil lende landen vee; blinden (O, schande) Waar de meerderheid der blinden geen braille-schrift lezen kan, zocht men een andere manier om de blinden aan lec tuur te iielpen. Met name in Engeland en Amerika heeft men zich hierop toege legd, terwijl een Atr.erikaansche orga nisatie ook in Parijs voor de Fransche blinden werkzaam is. Zoo is men geko men tot de vervaardiging van het „Tal king book" (het Sprekende boeki, een soort gramofoonplaten, met behulp waar van de blinden zich kunnen laten 'voorle zen zonder dat zij daarbij iemands hulp behoeven. In New York, Londen, en Pa rijs werden centrale bibliotheken gevormd waaruit iedere blinde platen leenen kan zooals men ook boeken in braille-schrift! leent. In Amerika wordt deze zaak door, de regeering gesteund, terwijl in Enge-, land de nationale blindenorganisatie voor dit doel een groote gift van Lord Nuf field kreeg. De Bijbelgenootschappen hebben er ter stond voor gezorgd, dat ook langs deze weg de Bijbel voor de blinden toegan kelijk werd en dat in de uitleenbiblio theek van het „sprekende boek" ook de bijbel aanwezig was. Het Amerikaansche Bijbelgenootschap meldt, dat reeds het heele Nieuwe Testa ment in gramofoonplaten gereed is en bui tend'ien nog een reeks boeken van het Oude Testament. Voor een Evangelie zijn ongeveer vier platen noodig, voor de Psalmen negen, voor de Openbaringen drie en voor de an dere boeken naar verhouding. Ook in Nederland heeft deze ontwikkeling van 't sprekende boek de aandacht getrokken en door de samenwerking van de verschil lende organisaties is er een centrale com- VLAANDEREN EN WALLONIË. Over eenige weken zal de Koning van België een bezoek aan ons land brengen. Bij die gelegenheid zullen, naar gemeld wordt, alle toespraken in het Nederlandsch worden gehouden. Deze speciale vermel ding wekt misschien eenige verbazing, want het is toch eigenlijk vanzelfsprekend, dat de zoo sympathieke koning Leopold wordt toegesproken in de taal, die door het overgroote deel van zijn volk gesproken wordt. Wij drukken hierbij een kaartje af, dat de taalgrens tusschen Nederlandsch en Fransch duidelijk aangeeft. Ongeveer 63 van de bevolking spreekt Neder landsch. En dit deel van het volk heeft, hoewel in de meerderheid zijnde, een har- da strijd vooi het behoud van zijn taa! en cultuur te voeren. Dat men daarbij sleun in de Noordelijke Nederlanden zoekt, is ten onzent helaas nog niet algemeen be rend. Nog zijn er vele Noord-Nederlan- iers, die uit onwetendheid voor Brussel oestemde brieven in het Fransch adres- seeren en dit terwijl Brussel altijd een Nederlandsche stad is geweest Is het onbegrijpelijk, dat dit hun door de Vlamingen, die zich sinds eeuwen te weer stellen tegen het opdrin gende Fransch, kwalijk genomen wordt? De stiijd der Vlamingen kan in der laatste: tijd gelukkig op eenige suc cessen bogen, in Brussel b.v., dat ge- missie in het leven geroepen, om zoo mogelijk ook in Nederland tot een uit gaaf van het sprekende boek te komen Voor Indië, waar het aantal blinden zoo veel grooter is en het pet., dat braille, kan lezen, zooveel kleiner, kan dit vooral van beteekenis zijn. Ook een vertegen woordiger van het Ned. Bijbelgenoot schap heeft zitting in de commissie, die, de invoering hier te lande voorbereidt. Een „historisch-romantisch" verhaal 2.) IN FRANSCHE DIENST JULIETTE EEN SPIONNE En de oudere personen, lie.nam Aai weer: Die dwingen ze tot allerlei karweitjes. Gerrit Wuis, Klaas Plaats man en Dirk Schuil hebben ze gedwongen om met hun kagen ammunitie te vervoe ren van het Nieuwediep naar verschild lende plaatsen. Ik had het wel lekker vertikt, merk te een der jonge varensgasten op. Je vertikt wat, voegde Aai de spre ker toe: Je moogt opzitten en pootjes geven, net als de hond van Meester Goud ^e hebt niets in te brengen dan leegd briefjes, kameraad. En wat krijgen de menschen voor al dat werk betaald Dat kun je aan je hart voelen Al wat die schippers doen, moeten ze voor niemendal doen En waar leven die menschen dan van Als je het mij vertelt, weet ik het ook. Misschien wel van de wind. Nu, zoo'n Napoleon heeft heel wat op z'n kerfstok. Hoe beroemd die man ook mag zijn, ik zou niet graag met 'm heel verfranscht dreigde te worden, hcori men in de laatste jaren weer meer en meei Nederlandsch spreken. Voor de Nederland sche cultuur is dit van het grootste belang en het is derhalve de plicht ook van de Noord-Nederlanders de Vlamingen in hun strijd zooveel mogelijk te steunen. Wij kunnen dit doen door de cultureele Dan den met onze stamgenooten in de Zuide lijke Nederlanden zoo krachtig mogelijk te maken en in de omgang met hen steed- onze zoo mooie taa) te gebruiken. Zooals he hierbij afgedrukte kaartje aantoont, kunnei wij dat in een groot deel van België en zelf in een stuk van Noord-Frankrijk doen Naar men weet wil een groot gedeelti der Nederlandsch sprekenden in België (d< Vlamingen) verdeeling van de Belgische Staat in twee gedeelten, elk met een apart bestuur: Vlaanderen en Wallonië. Anderen gaan verder in hun verlangen en zoudei gaarne Vlaanderen bij Nederland en Wal lonië bij Frankrijk zien ingedeeld. Waar de drang naar het zelfbeschik kingsrecht der volkeren steeds grootei wordt, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat langs geleidelijke en natuurlijke weg een dergelijke toestand in het lever wordt geroepen. Op bovenstaand kaartje Kan men zien. hoe de scheiding in een Nederlandsch en Fransch gedeelte zich dan zou voltrekken Een reus blijft altijd groot, Al staat hij in een sloot; Een dwerg blijft altijd dwerg, Al staat hij op een berg. willen ruilen, verklaarde een jonge va rensgast. lk walg van die kerel. Praat maar niet zoo hard, maande een der mannenDe muren hebben ooren en het ontbreekt de schout nooit aan verklikkers. Je bedoelt misschien, dat wij dat Fransche meisje in 't oog moeten hou den Bedoel je de zwarte Juliette Ja, precies. Nu, ze dient heel bij de bakker in t!e Peperstraat en zal dus onmogelijk kunnen hooren, wat wij hier, achter Tu ren, verhandelen. Reken daar maar niet zoo vast op, want dat wicht zwalkt overal. Zou ze niet onder cin hoedje spe len met de Franschen in de Schans Ze zeggen van wel. Ze moet elke Zondag naar Den Curg gaan en daar lie sprekingen hebben met een der Frani sche officieren van de bezetting. Reden te meer om op onze woor den te letten en die vreemde deern in de gaten te houden. Echt natuurlijk Bronwater. Ik acht haar best in staat om een Oranjeklant aan de galg te brengen als zij de kans maar krijgt. Hoe is dat Fransche juffertje toch in posterend verzeild geraakt Daar praten ze verschillend over. Ik heb wel eens gehoord, dat bij een storm, een jaar of twintig geleden, in de Eierlandsche gronden een Fransch, schip gebleven is. Op een stuk wrakhout werd een doode vrouw gevonden met een jong kindje bij haar. Een van onze vis- schers moet dat kindje hebben opgepikt. Het arme wicht gaf nog teeken van le ven. Eerst werd het aan huis van de man zelf opgekweekt; flink kwam het kind alle ellende te boven. Dat kind werd later door de oudelui van de bakker^ die geen kinderen meer thuis hadden, aangenomen en is 11a de dood der oude lui hij de bakker als hulp in de huishou ding gebleven. Weet je dat zeker lk vertel net, wat ik zelf gehoord heb; niets meer. Maar ik heb wel eens gehoord, dat Juliëtte de dochter zou zijn van een zoetelaarster. Wat is dat voor een ding vroeg een der mannen. Dat zou jij niet weten. Nee, werkelijk niét. Nou dan, een zoetelaarster is zoo veel als een marketerister; een vrouw, die met de soldaten meetrekt. Ze heeft een vaatje aan een riem om de hals hangen en tapt aan elke soldaat, die 't verlangt en betalen kan, een borrel voor z'11 duiten. Bah, dat 's me ook een baantje. Ja, erg voornaam lijkt me dat ook niet toe. E11 zou Juliëtte zoo'n vrouwmensch tot moeder hebben gehad Dat hebben ze me verteld. Maar hoe is ze dan bij de oudelui van de bakker gekomen Dat moet zoo in elkaar zitten: een nicht van die marketenster moet vroeger gediend hebben bij de ouders van de hakker. Door haar tusschenkomst, zoo zeggen ze tenminste, is juliëtte bij de dood van haar moeder die al vroeg weduwvrouw was naar hier verhuisd- Maar ik geloof, dat ze gelijk met die mooie vrijheidsboomen over de grens! is gekomen. Als je van de duivel praat, trqjf je'm haast op de staart, mompelde een der mannen binnensmonds, toen luiiëtte juist de hoek omsloeg en langs de pleki kwam, waar de mannen zoo in druk ge sprek waren. Aanstonds begon men over, wind en weer te redeneeren alsof geen belangrijker onderwerp hun gedachten be zlg hield. (Wordt vervolgd.) 3 Broertjes en 2 Zusjes waren heel erg verkouden, maar Moeder wist raad. Zij haalde 's avonds de doos Lampo voor den dag en den volgenden morgen waren ze alle 5 weer beter Doos 30 ct. N 00 R D E E. C7 TAALGRENS wssCHEn Aa* flEDERLATlOSCH «n ffiAftSCM Rijksgrens Provinciegrens

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1