VERRAST ELKAAR ELECTRISCH! wmmmi 52s,e Jaargang Zaterdag 12 November 1938 No. 5308 EERSTE BLAD. LEEGE HANDEN Geeft 'n electrisch geschenk Het mooiste ge schenk dat bestaati oen geschenk dat electrisch gaat. Zulk een surprise heeft succes! Het electrisch» scheerbakje, het electrisch» broodrooster het electrische wijnmandje of het leee» lampje boven het bed alles door electrl- citeit bezield zijn begeerenswaardige zaken voor een manl Er zijn fraaie» waarde» volle toestellen, maar ook practische klei nigheden. Keus uit méér dan 100 artikelenl XELSCHE COURANT ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii!iiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii|lllll VOOR DE ZONDAG Je kunt daar toch niet met Leege han den komen. Hoe dikwijls hebben we dit in ons leven niet gezegd en even veel kceren hebben we voor ons gezien die- zeer duidelijke of nauwelijks verborgen trek van teleurstelling op het gezicht van hen, die ons verwachtten om onze volle handen en zagen, dat ze blank wa ren van leegheid. Ergens met leege handen zijn geweest: het kan ons later zoo pijnlijk zijn of we zelf de plaats van de ontgoochelde in namen. Het kind, dat van ons een nietig- heidje verwacht, en wij hebben, omdat we zoo druk met onszelf bezig wanen; hem vergeten; het pinda-mannetje, dat de heele dag maar op dezelfde plek staaf en we gaan hem uit gemakzucht met leege handen voorbijde zieke voor wie ons vluchtige bezoek de eenige zonne straal in een lange trieste dag is en - geen versche bloemen, niet enkele versna peringen blijven na ons bezoek ach'.er, want we hebben het zoo enorm druk en het was toch eigenlijk „mooi genoeg", dat we nog een stukje van on ze kostbare tijd aan hem gaven; de be rooide venter, die aan onze deur belt en hij vindt onze handen leeg, „omdat je wel aan het geven kunt blijven". Al deze figuren, kunnen ons in stil le oogenblikken pijn doen, als we HUN teleurstelling terugvinden in onze lee ge handen, die zoo vol hadden kunnen zijn, als we ze maar voor hen hadden leeg gemaakt. Volgende maal gaan we op dit onder werp nog wat dieper in en zullen we ook een andere zij belichten. Zondag 13 November 193S. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Wilt gij, dat men goed over u spreke? Doe het zelf niet. Pascal. MAANDAG Hoe hooger opgehaald, hoe meer in 't nijdig oo-z, hoe min van windvang vrij. Vondel. DINSDAG De kalmte, die gij hebt verworve-, is zij een bewijs van gewonden kracht of van toenemende zwakheid Carmen S v 1 v a. WOENSDAG Alwetend ben ik niet, doch veel is mij bewust. Goethe DONDERDAG Na de kracht is niets zoo hoog als als haar beheersching. Jean Paul. VRIJDAG Hij, die zich zelf verloochenen wi', in woorden en in werken, hij doe hei vroolijk, need'rig stil, en laat zijn strijd niet merken. De Genestet. ZATERDAG Bitter is de berisping, waaruit wij geen leering kunnen trekken. Ebner- Eschenbach. WEET U ZE ALLE VIJF ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| 23(1 Het grootste meer van Europa is 232 Een mandril is een 233 Een auto ,,B"-5434 komt uit....? 234 Wie was Pythagoras 235 Hoe heet het instrument, waar mee men hooge temperaturen meet ANTWOORDEN. 231 Het Ladoga-meer, Rusland, ruim half zoo groot als Nederland. 232 Baviaanachtige aap N.-Guinea. 233 Friesland (letter B). 234 Grieksch wijsgeer en wiskundige. 235 Pyrometer (boven 500 gr. C.) NIEUWE VRAGEN 236 Waarvan maakt men stijfsel? -37 Hoeveel pet. eiwit bevat stokvisch? 238 Quito is de hoofdstad van 239 Het Mauritshuis (museum) te Den Haag is genoemd naar 240 Wie schreef de historische roman „Ivanhoe" HOE LAAT TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.45; 7.45; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.45; 10.-; 12.35; 4.20. 7.05. Op Zon- en feestdagen: Van Texel: 7.45; 11.20; 5.35. Van Den Helder: 9.10; 12.35; 7.05. lllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllliinilllllllllllllllllllllllllllUlllllliilllillllllll llllll ONDERWIJS EN OPVOEDING Hllll llllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll NAAR DE H.B.S. OF NAAR DE U.L.O.? Een groot percentage der leerlingen, die tot de eerste klasse der H.B S. worden toegelaten, komt aan het eindexamenniet toe. Dit was al vele tientallen jaren be kend. Sindsdien is uit noodzaak en maat schappelijke behoefte de H B S. A in het leven geroepenmaar voordat het zoo ver was, had het U L.O. zich reeds sterk ont wikkeld en was het U.L O.-diploma een „semi-officieel" papier geworden. Aldus Fr. v. Raalte, die naar aanleiding van een onderhoud met de rijksgecommitteerde voor het U.L.O. onderwijs, de heer R. v. Gaasbeek, het volgend schrijft in het Alg Flandelsblad De heer Van Gaasbeek zei ons, dat niet minder dan 15000 candidaten aan, de (door particulier initiatief ontstane) Ulo-examens deelnemen, en zag daarin een bewijs, dat zeer vele ouders op het) Ulo-onderwijs en het Ulo-diploma ge steld zijn en daarvoor moesten grondige! motieven ten aanzien van de bruikbaar heid van dat diploma bestaan. Het per centage bij de Ulo-examens afgewezenen1 blijft beneden 10 pet. De examinatoren zijn menschen van het Ulo-onderwijs, of oud-onderwijzers bij dat onderwijs. De inspecteur is van oordeel, dat vele leerlingen, die naar de H.B.S. gaan en er teleurstellen, op de Ulo-school op hun plaats zouden zijn. De heer Van Gaasbeek zou een school hervorming wenschen, waarbij alle leer lingen na het verlaten der lagere schoot naar een vierjarige Ulo-school zouden gaan. In die Ulo-jaren zou men de leer lingen, die voor verdere studie geschikte zijn, kunnen selecteeren en de middel-i bare school zou met korter cursus kun nen volstaan. Het mislukken van leer 1 in gen op de H.B.S., wat tlnns nogal eens voorkomt, doordat ze zich niet vlug ge noeg aan het vakleeranenstelsel kunnen' aanpassen, zou daardoor voorkomen wor den. Als men aanneemt, dat van elke wille keurige groep van honderd leerlingen der hoogste klas lagere school van maat-' schappelijk niet te eenvoudig milieu 15 te onbegaafd zijn voor krachtig intellec tueel voortgezet onderwijs en 15 in alle richtingen zeer begaafd, die men dus- zonder bezorgdheid naar de H.B.S. of naar het Gymnasium sturen kan, dan blijven er 70 middelmatigen van hooger en lager orde over. Een aantal daarvan komt in aanmerking voor -nijverheids-, ambachts-, kunstnijverheids- en andere scholen. De overblijvenden, zegge 11', voor de Ulo-soholen en de practijk vat dit niet geheel juist op, door een te hoog percentage naar H.B S. of Gymnasium te dirigeeren. Vandaar het groote ver-- loop van die scholen: men mag het aantal leerlingen, dat het einddoel der school niet in de normale tijd bereikt, of de studie afbreekt om elders te gaan, zeker op 60 pet. schatten, zoo niet lioo ger. Dat is een misstand, die opgeheven moet worden. Men lean hier kinderen, van w.'e het twijfelachtig is of ze op de Ulo-school meekunnen, hun neus zien optrekken, als ze de raad krijgen, daarheen te gaan, WAT ER GEBEURDE. 12 Nov.: Een Finsche krant maakt we reldkundig, dat de overblijfselen van het verblijf van Heemskerk en Barentsz zijn teruggevonden. 1871. 13 Nov.: De Duitsdie ex-keizer te Amersfoort geïnterneerd. 1918. 1-1 Nov.: De Fransche troepen ont ruimen Amsterdam. 1813. 15 Nov.: Eerste vergadering van de Volkenbond te Genève. 1920. wijl de H.B.S. te moeilijk voor hen is. En dat, terwijl er jongens met Ulo-diplo- ma zijn, die het economisch heel wat ver der gebracht hebben dan anderen niet einddiploma H.B.S. Een der moeilijkhe den van dit laatste diploma is, dat zijn bezitters aan een te aanvaarden betrek king wel eens te hooge maatschappelijke; eischen stellen; een diploma H.B.S. is niet steeds een gelukkig bezit. Men mag er zich wel eens op bezinnen, of het niet lijd wordt, het Ulo-onderwijs in vele ge vallen de voorkeur te geven boven de H.B.S. Het komt ons gewen ht voor, aan dit oordeel van een zoo deskundig man alge- mecnc bekendheid te geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1