52s,e Jaargang Woensdag 16 November 1938 8e Nieuwe Texslsche Courant No. 5309 EERSTE BLAD. De Daad van een enkeling. Texels Landarbeiders en de Werkloosheidskas. Texelsche Berichten Advertenties voor Zaterdag TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.—; lossenrs. 1 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 17 18 19 20 21 22 23 Nov 4.22 5,31 6,31 7.19 8 04 8,43 9.15 LICHT OP Rl|WIELEN en RIITUIGI N 4 35 DUITSCHLAND LAAT ER HET HEELE JODENDOM VOOR BOETEN. - De jongen, die in Parijs dat noodlotti ge schot heeft gelost op 'n mensch, die hij niet kende, raakte niet zijn slacht offer alleen; hij heeft ook het hart ge troffen van de Joden, voor wie hij op wilde komen. Geen mensch, hoe hij ook in beginsel de daad verwerpt, legt een zeventienja rige de maatstaf aan van de gerijpte man. Evenmin zal hij de ouders vergeten, in een beestenwagen, ergens aan een grensstation. Doch dit alles zijn overwegingen, d e aan de orde komen bij het beoordeelen van de persoon van de dader. Voor on ze kijk op het strijdmiddel zelf, dat hier werd toegepast, zijn ze van geen beteeke- nis en daarmee mogen ze ook niet wor den verward. Geen individuee'.e handeling brengt ooit een algemeen vraagstuk tot oplos sing. Een persoonlijke gewelddaad b; :ngt in een stelsel nooit verandering. De geschiedenis is vol van zulke oor beelden. Dikwijls waren het zelfs zacht moedige droomers, die naar dit strijd-' middel der vertwijfeling grepen. Nooit hebben zij er iets anders mee ten gron-' de gericht dan zichzelf en hun eigen naaste genooten. Zoo gaat het ook ditmaal. De Joden in Duitschland moeten met hun persoon, hun laatste hebben en hou-r den, hun heiligdommen het gelag beta len. De harde maatregelen, die nu op hen worden toegepast, zouden toch geko men zijn, vroeger of later. Zij waren voor een deel reeds aangekondigd. biet verschil echter zit hierin, dat de ze zelfde harde maatregelen nu met e^n schijn van rechtvaardigheid worden om kleed, waar alleen de toeschouwer op een afstand, die volledig is ingelicht, dwars doorheen kijkt. Het verschil is bovendien, dat men'ge Duitscher nu voor deze harde maatrege len iets zal gaan voe'.en, die er ander-} zij het in stilte, toch in zijn hart afkee-' rig van zou zijn gebleven. Neen, de persoonlijke gewelddaad brengt, ook los van haar zedelijke laak baarheid, nooit vruchten, enkel onheilen, voort, voor degenen, in wier voordeel) zij bedoeld is. Zelfs als zij gericht wordt tegen de directe vertegenwoordiger van het por-: soonlijkste regiem, raakt zij dat niet, maar brengt ze het eerder tot versterking.' ESPERANTO. ||||||iiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiiiiiinii|||||| VOORMALIG OOSTENRIJK. Na ce aansluiting bij Duitsch'and werden de Es- peranto-vereenigingen in Weenen ont bonden, terwijl eveneens het verschijnen der Espe.anto-bladen ophield. Echter is gebleken, dat de Weensche Jaarbeurs, evenals vele voorafgaande jaren, ook nu nog gebruik maakt van het Esperanto als propaganda-middel. Hieruit blijkt wel, hoe groot de waarde van het Esperanto voor het buitenland is. Zaterdagavond sprak de heer C. J. Portegies, penningm. van de Mod. Land- arbeidersbond voor de Federatie Texel van genoemde bond in Eelman's Zaal. Met het oog op de moeilijkheden, welke zich vorige winter bij de diverse werk- loozenkassen hadden voorgedaan, achtte de heer Portegies het noodzakelijk, om, voor dat de kassen weer opengaan, eerst nog eens met de leden over het werkloozen- kas(\V.K.)-reglement te spreken. Het spreekt vanzelf, dat er voor zoo'n vergadering belangstelling was. Alle zes afd. waren goed vertegenwoordigd, zoo- dat de voorz. der federatie Texel, do heer Jac. Westdorp, te ruim 8 uur aan plm. 100 leden het welkom kon toeroe pen. Na een toepasselijk openingswoord gaf de voorz. het woord aan de spreker. Deze begon met er op te wijzen, dat we vereenigd, machtig kunnen zijn, doch soms ook halfslachtig. Voor dit laatste moeten wij zorgvuldig waken, want dit heeft ten gevolge, dat de een de dupe wordt van de ander. Vooral bij de W.K. moet het regiem-ent nauwkeurig worden nageleefd. Rijk en gemeente geven ieder op deze kas een subsidie van 90 pct> Vroeger was dit bedrag grooter, doch de bezuinigingen van Minister Colijn heb ben ook de W.K. niet ongemoeid gelaten. Het is begrijpelijk, dat degene, die het geld heeft, de touwtjes in handen houdt en z'n eischen stelt. De vakbond heeft de uitvoering der W.K. in handen, maar., volgt de voorschriften van het Rijk. Liet Rijk eischt, dat deze voorschriften ten strengste worden nageleefd en draagt daarom de gemeenten op, controle op de uitvoering der W.K. te houden. Om nu te voorkomen, dat er gemeenten zijn, die „te goed" worden, is er ook nog 'rt aantal rijkscontroleurs aangesteld. In dien zoo'n controleur nu denkt dat er 'Ji een bepaalde gemeente wat te vinden is, gaat hij er heen en haalt er uit, waf| er uit te halen is Het gebeurt wel, dat zoo'n controleur 14 dagen of langer in een kleine gemeente rondsnuffelt. Öok de administraties van de hoofdbesturen wor den van tijd tot tijd aan een nauwgezette controle onderworpen. Het is daarom in belang van de leden zelf, dat het regle ment van de W.K. goed wordt nage leefd. Gelukt het een bepaald lid de voorschriften te ontduiken, dan brengt hij niet alleen zich zelf, doch ook de uitkeering der W.K. voor anderen in ge vaar. Als grondslag der voorschriften geldt; WIE KAN LID VAN DE BOND ZIJN? Het rijk eischt, dat ieder aan reglement en statuten voldoet. De werkloozenverze- kering is voor de werknemer bedoeld, doch niet voor iemand, die een k'ein bedrijfje he-eft of overwegend venter is Trekken dergelijke menschen toch uit de OVER VEEVOEDING. Men schrijft ons: Hedenavond spreekt voor de afd. der H. M. v. Landbouw Dr. J. Grashuis,, de bekende veevoeding-specialist. De on derwerpen, welke de heer Grashuis be handelt, staan tegenwoordig in de volle belangstelling der veehouders in ons land en trekken overal volle zalen Veehou ders, laat dus deze ge'egenheid om uw. kennis op dat gebied te verrijken, niet voorbijgaan, en bezoekt in grooten getale deze lezing. Ongetwijfeld kunt u er in uw bedrijf uw voordeel mee doen. K. AANWINSTEN TEXELS MUSEUM. In dank ontvangen vogels, insecten, en (of) vleermuizen, enz. van A. Buisman, J Buisman, J. Beumkes, W. Pereboom, G. Buis, C. v.d. Kerkhof, J. Gieles, 1. Witte, Fr. Stark, Annie Ka lis, Th. Reuvers, J Schoute (A'dam), P. B. Riteco, Lo Vermeulen, J v.d. Berg, K. Kalis, C. Helsloot, Tony Dijt, J. Roe per, F. Zuidema, H H. J. Frederiks, E. v.d. Ban, H. van Kooten, J Usi, J. Dros, Corrie Room, D. Drijver (Den Hoorn), Anton Smidt, T. Dogger en M. Bakker (De Cocksdorp.) Een Museum in Amsterdam schonk een groot aantal vitrines, lijsten, enz. die de N.V. Vlessing geheel gratis naar Texel vervoerde. W.K., dan zal hij het getrokkene terug moeten storten. De hoofdbesturen kun nen reglementair onjuiste uitkeeringen niet meer vergoeden, zoodat de terugbe taling ten laste van de afd. of van het lid komt. VASTE ARBEIDERS. Vaste arbeiders betalen s'echts 5 ct. per week aan de W.K. en hebben ook de volle rechten op uitkeering. Iemand is echter geen vaste arbeider, als hij misschien de kans beert,' een jaar onafgebroken bij de boer te werken. ALLEEN RECHT OP UITKEERING als men onvrijwillig werkloos is. Indien men werkloos is, moet men passend werk aanvaarden. Is er een collectief contract-! dan is dit niet moeilijk, doch zonder' contract rijst de vraag dikwijls bij ve len, of het loon wel normaal is. Indien, 't dan zus, dan zoo is, is het moeilijk uit te zoeken. INSCHRIJVEN bij de Arbeidsbemid deling. Bij werkloos worden moet men. zich onmiddellijk laten inschrijven bij de arb. bemiddeling als werkzoekende, ook al is men buiten de trekkingsperiode zon der werk. De regeering wil nu eenmaal hebben, dat men zich laat inschrijven, opdat bekend is, dat er iemand werk zoekt OP HET NIPPERTJE Texel is vorige winter door 't oog van de naald gekropen. Dit wordt duide lijk, wanneer men nagaat, wat de rijks dienst in andere gemeenten heeft gedaan. In Hillegom had een arbeider zich op EEN dag na laten inschrijven. Hij moest hierdoor alles, wat hij getrokken had, te rugbetalen. Dat het voor de Texelsche arbeiders zoo goed is afgeloopen isvooO een groot deel te danken aan de goede samenwerking tusschen Hoofdbestuur en afdeeling en de onmisbare medewerking van het Gemeentebestuur. Indien men op het Raadhuis niet meegewerkt had, wa ren we er zeker niet zoo goed afgekomen De rijkscontroleurs zullen Texel nu wel in de gaten houden en men kan er vary overtuigd zijn, dat, wanneer er weer iets, voorvalt, er geen gratie wordt gegeven KOSTWINNERSCHAP.. Volgens onze opvattingen is er in een gezin altijd e:n| kostwinner. Volgens het W.K.-reglement is dit niet het geval. Dit bepaalt, da) men slechts dan kostwinner is, als heS gezin geheel of bijna geheel op zijn in komsten is aangewezen Ook bepaalt dit artikel niet, dat het andere gez'ns! d werk moet HEBBEN, doch dat het IN STAAT moet zijn om te werken. Zoo doende is het dus mogelijk, dat men voor de werkverschaffing WEL en voor de W.K. NIET als kostwinner wordt aan gemerkt. Ook een man, die gescheiden leeft van zijn vrouw, of iemand, die een huishoudster heeft, is volgens het kas-' reglement geen kostwinner, daar hij geen gezin te verzorgen heeft Van Den Haag uit wordt dit laatste de laatste tijdnauw- '11 ETEN VOOR HET WITTE KRUIT N.N., Oosterend f2.50. HET VANGEN VAN GOUDPLEVIEREN. Men schrijft ons: In het najaar van 1937 werd in Fries land tegen een goudplevierenvanger por- cesverbaal opgemaakt wegens het gebruik maken van netten, grooter dan 10x2 M., zooals art. 16 der Jachtwet 1923 al l maximum maten noemt. Op 15 Maart' 1926 heeft de Minister van Bim:enlan,d- sche Zaken en Landhouw beschikt, dat voor 't vangen van goudplevieren van groo- tere netten gebruik gemaakt mocht wor den. Het kantongerecht en de rechtbank' te Leeuwarden hebben zich op het stand punt gesteld, dat de Minister door de1 algemeene vergunning inzake de goudple- vierennetten zijn bevoegdheid, hem toe gekend in art. 60 der Jachtwet 1923, overschreden heeft en in verband daar mede werd de vogelvanger tot een geld boete veroordeeld. De verdachte tee- kende tegen het vonnis cassatie aan, doch dit cassatieberoep werd op 31 October j .1 door de Hooge Raad verworpen. Daarmede is komen vast te staan, dat de netten voor het vangen van goudplevieren: niet grooter mogen zijn dan 10x2 meter, overeenkomstig het bepaalde in art. 16 der Jachtwet 1923. „Ja en neen". ■*i!ii!l Het zijn maar korte woorden. *111111 Toch verlangen ze het meeste *111111 overleg. Zoo sprak: Talleyrand. keurig uitgezocht en in honderden ge vallen wordt er aanmerking op gemaakt. GRONDGEBRUIK. Arbeiders met te veel grond mogen geen lid van de W.K. zjjn. De minister heeft hiervoor een schema samengesteld, waarvan slechts in bijzondere gevallen, met goedvinden van het H.B. en Gemeentebestuur mag wor den afgeweken. LOONDIENST. Fen nieuw lid moet, alvorens hij recht op uitkeering heeft,. 13 weken loondienst hebben, leder ander lid vier weken. WANDELWEKEN. Heeft mjn wegens te hooge inkomsten een werkbeperking in de werkverschaffing, dan mag men' volgens het werkverschaffingsieglement niet stempelen. Volgens het AV.K.-regle ment mag dit echter wel. Gaat men ech ter uit de werkloozenkas trekken, dan heeft dit ten gevolge, dat men een nog grootere werkbeperking krijgt, zoodat men zichzelf dupeert. VIJF JAAR UITGETROKKEN. Indien uren 5 jaren aaneen uitgetrokken is, kan men het volgend jaar niet trekken. Indien men echter zonder werk is, moet men elk jaar de W.K. leegtrekken. Blijven er een paar dagen staan, dan moet men kunnen bewijzen, dat men nadien geen 3 dageni meer zonder werk is geweest. CONTRIBUTIE. Hierin schrijft het re glement voor, dat men regelmatig contri butie betalen moet. Het is dan ook in het belang van de leden, dat men geen ach terstand krijgt. Als liet moeilijk is, één week contributie te betalen, is het zekeil moeilijk een achterstand in te halen. Is men in de trekkingsperiode achter, dan mag niet worden uitgekeerd. De heer Portegies besloot zijn goede inleiding met het betoog, dat er nog heel wat aan de werioozenuitkeering verbe terd moet worden. Zoolang er geen scheidsgerecht is, komt men steeds bij de Rijksdienst terecht. Dit heeft, gezien het feit, dat de meeste geschillen vanuit do Rijksdienst komen, weinig nut. Men wil wel eens beweren, dat de Bonden hun W.-kassen niet goed kunnen beheeren. Er zijn echter uitspraken van Ministers, dat, alles keurig werd uitgevoerd. Gok is er iiiet één verzekering, die zoo goedkoop werkt. Men speelt echter graag de onge regeldheden, die zich zoo nu en dan eens voordoen, uit. We kunnen danook niet toelaten, dat een paar leden buiten het reglement omgaan en hierdoor de an deren in de waagschaal stel'en De leder, moeten- daarom behoorlijk nagaan, wat) mag en wat niet mag. Twijfelt men, vraag dan aan uw bestuur. Wat aan onze han den is toevertrouwd, moet in het volle, licht kunnen staan. Na deze inleiding kwam nog een aantal vragen, waarna de Jeugdgroep van afd. Eierland het tooneelstukje „Inkwar tiering" opvoerde, een fragment uit, „Frank v. Wezels Roemruchte Jaren" W. llllll* Gaarne ontvangen wij opdrachten fjjlij* Donderdag reeds, althans niet la- llllll* ter dan Vrijdagmorgen 10 uur. mill* Dan kunnen wij daaraan de noo- iiiili* dige zorg besteden. WANNEER POST VERZENDEN? Hier volgt een lijstje van data, vóór welke postverzending moet plaats hebben, om nog vóór 1 Januari de hieronder ver melde bestemmingen te bereiken: - "Canada (Montreal): 23 Dec. Curasao (Willemstad): 16 Dec. per luchtpost 24 Dec. - Ned.-lndië (Batavia): 23 Nov.; per landmail 1 Dec., per luchtpost 20 December. Suriname (Paramaribo): 13 Dec., per luchtpost 24 Dec. Vereen. Staten (New-York): 21 Dec., "Z.-Afrika: 8 Dec.,* per iu.htpost 23 December. WAT ER GEBEURDE... 16 Nov.: Gustaaf Adolf sneuvelt bij Luetzen. 1632. 17 Nov.: Feestelijke opening van het Suez-kanaal. 1869. 18 Nov.: Geboortedag van de Fransch- inan L. Daguerre, uitvinder van de daguerréotypie, voorlooper der fo tografie. 1789.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1