TRIUMPH v 52s,e Jaargang Zaterdag 19 November 1938 No. 5310 ONDERVINDT... DAT 1 CENT VIRGINIA WINT! EERSTE BLAD. Nog eensLeege Handen Hoe Texel in 1813 de Franschen verdreef. H03 helpen we de Texelsche Schapenfokkerij uit de put 241 242 243 244 245 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 miminmini TEX CHECOURA |||i||illllllllllllllllllll!lll!llll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||lll VOOR DE ZONDAG ||||||iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinii|||||| Misschien zult u bij het lezen van onze overdenking van vorige keer gedacht hebben: Maar dit klinkt alles toch ouderwetsch- sentimenteel en romantisch. Misschien kan dit eenige waarde hebben voor een tijd schrift-verhaaltje zoo tegen Kersttijd, of in een toespraak tot de jeugd bij hef' kampvuur of voor prospectussen vanphi- lantropische vereenigingen. Tenslotte is het toch weekelijk en onreëel voor ons menschen van allen dag, van een practijk, van de strijd om bet bestaan Inderdaad, deze angst voor leege han den kan een bijrol spelen in het spel des levens, de hoofdrol is toebedeeld aan de angst voor de machteloosheid dier: leege handen. De wereld valt op ons aan. We worden van alle kanten belaagd door de primi tieve bestaansdrift van de ander, en met leege handen zijn wij overgeleverd aan zijn willekeur. In een gevoel van hope- looze afhankelijkheid kijken we naar onze handen: ze zijn leeg door onze ouder dom, of armoede, of werkloosheid, ofge-i brek aan intellect, of gemis aan wereld wijsheid, of allerlei andere dingen meer. De toegang tot het leven der volhandi- gen is velen ontzegd. Op zijn hoogst, mogen ze toezien bij de strijd der vol- waardigen, die grissen en grijpen om te bemachtigen en te behouden; maar met een aifesoverheerschende meerwaar digheid houden ze hen buiten het kamp. dat het leven wordt genoemd. Minder-, VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Het is moeilijk met menschen om te gaan, daar zwijgen zoo moeilijk is. Nietzsche. MAANDAü Niemand is voor zichzelf alleen gebo ren. Wie voor zichzelf leeft, leeft voor niemand. Q u a r 1 e s DINSDAG Wijk voor uw tegenstander. Door te wijken zult gij als overwinnaar heengaan O v i d i u s. WOENSDAG Vrede, indien mogelijk; doch in aj'e geval de waarheid. Luther. DONDERDAG Een vriend is iemand, tegenover wie men zichzelf durft zijn. Crane. VRIJDAG Voorzichtigheid is de rechte moed. Euripides. ZATERDAG Dat wij beschaamd kunnen staan in eigen oogen, is één der adelwerken van onze natuur. B u s k e n H u e t. HOE ER GESMOKKELD WERD. 6.) De sluikhandel bepaalde zich voor namelijk tot het binnensmokkelen van ta bak en koffie. Beide artikelen waren buitensporig hoog belast door de Fransche overheerschers - 't Was dus niet te verwonderen, dat vele vaartuigen zich op de sluikhandel toelegden en vele varenslui daardoor 'n ruim bestaan zochten in de zoo gedrukte tijden. Meestal voeren de Texelsche sluikhan delaars achter Terschelling en Ameland, waar zij weinig diepgaande scheepjes uit Hamburg aantroffen, beladen met koffie, tabak en dergelijke koopwaren. Sommigen ech'er voeren heel naar Hel goland of naar de monding van de Elbe. Men kon dan goedkooper inslaan; doch liep tevens meer gevaar cm door de En- gelschen te worden aangehouden. Ook de jongeling Gerrit Brouwer, die reeds een paar smokkieltochten met zijn waardig en nutteloos en leeg voelen zij zich. En het is zoo natuurlijk, dat de man met de leege handen tot bittere ge-, dachten, wellicht tot verkeerde daden, komt. Met leege handen weerloos en hulpe loos, dat is de schrik, de nachtmerrie vary veler bestaan. Daarom is het leven één drift naar volle handen We werken en sjouwen en zwoegen de dag rond, 0111 met volle han den rond te kunnen taslen in de schat ten, die van ons zijn. Met volle handen door het leven gaan geeft ons macht' en eer en aanzien; het omringt ons met, buigende en wuivende beschermelingen, en de klank van warme ovaties. Met volle, handen door het leven gaan geeft ons do voldaanheid van de zelfverzadigde en het, eigenwaarde-gevoel van de zelfbewuste. Volle handen zijn de garantie voor 'n positie, voor een goede reputatie, voor een hooge rang, voor een leiderschap wel licht. Volle handen beteekenen een wel besteed leven, misschien een lijvig In Memoriam. Hieruit is geboren de angst der men sChen in onze crisistijden: de .garantie der volle handen is aanmerkelijk minder ge worden. Het aantal volle handen wordt ontstellend klein en het aantal leege han den verbijsterend groot. En zij, die hun vuisten nog 0111 een/ge maatschappelijke waarde geknepen hou den, rillen om de ongewisheid van dit bezit. Stel voor, dat ze straks ook eens' moesten loslaten, dan zou het leven im mers waarde'oos zijn. De dichter H. J. Leopold bezingt ons de laatste wil van Alexander de Groote., Maar hierover verder volgende maal. Hoe groot en klein uitersten zijn, 'die elkaar kunnen rakenieder weet het. ZONDAG, 20 November 1938. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| illlHIIIIII WEET U ZE ALLE VIJF iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| Een stoeterij is Incognito is letterlijk De Derby-wedrennen zijn ge noemd naar A.h.w. is een afkorting van „Prijzen vanaf 10 ct". Wat is er fout in deze zin? ANTWOORDEN. Inrichting voor het fokken van paarden. „Onbekend" (Ital. woord). Graaf Derby (XII), op wiens initia tief in 1780 bij Epsom, 22 K M. Z.W. van Londen, paardenrennen werden gehouden. Thans zijn de Derbv-rennen de beroemdste van de hee'.e wereld. Ze worden jaar lijks op de Woensdag voor of na Pinkster gehouden. Als het ware. Moet zijn: Prijzen.van 10 ct. af. NIEUWE VRAGEN Een gondel is Gortig beteekent Nederlands grootste provincie is.... Waar leven de plnguins? In welke eeuw leefde Rembrandt? Oom Maarten had meegemaakt, \yerd al dra een der vermetelste sluikers van de vloot. Op de avond toen „achter Tunen" dooi de bewoners van Costerend zoo bitter ge klaagd was over de onhoudbare toestan den, door de vreemde overheerschers in het leven geroepen, liep de jonge Brou wer nog -eens bij de oude Burger aan., om onder vier oogen met hem te spreken, over een pian, dat tot verdrijving der Fransche bezetting uit de Schans zou kun nen leiden De jongeling zou de vol gende dag weer met zijn oom uitzeilen en een tocht wagen naar Helgoland. Als jullie toch op Helgoland komt, moeten jullie ook probeeren om wat ge weren te koopen, zei Aai. Geweren? Waarvoor? Wel, als we binnenkort naar de Schans zullen uittrekken, kunnen wij er toch niet enkel met mestvork en zeis op afgaan. Dat i s zoo, maar ik meende, dat hier nog wel enkele geweren verstopt zouden zijn. Enkele, dat zeg je goed, maar de (Ingezonden.) De bezwaren, door de heer Fredenks te berde gebracht tegen een teeltrege-1 ling voor de schapenfokkerij, kunnen we allen onderstrepen. Dikwijls echter wor den deze bezwaren veel te zwart afge schilderd, te breed uitgemeten en tie voordeelen over het hoofd gezien Mijn conclusie was en is nog steeJs, dat de e bezwaren niet van zoodanige aard zijn, dat ze een motief mogen zijn, eventueel te nemen gunstige regec. ingsmaatrege-, len voor de fokkerij af te wijzen Wan neer het gaat over de vraag: „Wat is beter: een rendabele doch enigszins ge bonden fokkerij of een vrije, die regel matig verlies op'evert", is de keus toch niet moeilijk Eén der aanwezigen op de L.T.B.-vergadering zei het on'angs zoo kernachtig: „We Jamnen torii beter 7 schapen houden' mèt winst, dan 10 zonder". In mijn artikeltje heb ik zorgvuldig het woord: teeltBEPERKING gemeden, doch gesproken over teeltREGELING, die uit breiding der fokkerij voorkomt. Zou de regeering werkelijk teeltbeperkingeisChen daa zou deze toch m.i. niet zco .ngrijpend >ijn. Over de laatste drie jaar bedraagt 't oinnen'ant'sCh verbruik van schapen- v eesch 79.6 pet. der productie en we mogen toch nog wel op eenige export rekenen. Bovendien zal men in D:n Haag wel geleerd hebben, dat sterk in lllllliiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii'iiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiunllllll min imi hui hoe laat iiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,|ni|iii|ii||iiiiii TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.45; 7.45; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.45; 10.-'; 12.35; 4.20; 7.05. Op Zon- en feestdagen; Van Texel: 7.45; 11.20; 5.35. Van Den Helder: 9.10; 12.35; 7.05. grijpen in de veehouderij steeds falikant uitkomt, het is gebleken, dat deze zeer „elastisch" is. Zou er dus werkelijk teeltbeperking ko men, dan zal deze wel niet verder behoe ven te gaan dan plm. 10 pet. en daarbij acht ik voor Texel als algemeen erkend fokeentrum van het l>este der Nederland- sche schapenrassen (met Europeesehe vermaardheid) gunstige bepalingen nog wel bereikbaar. E11 als er dan nog eenige inkrimping moet komen, zullen de meeste fokkers wel van het slechtste eind af beginnen. Daarenboven is hel mijn vaste overtui ging, dat, zoo niet spoedig een looneride schapenfokkerij kan worden verkiegen^ t'e inkrimping der Texelsche fokkerij wel eens, geheel vrijwillig, aanmerkelijk ver der zou kunnen gaan dan een eventueele teeltregeling der regeering zou eisclien. Men hoort nu al weer veel over scheui- piannen Zou echter U, mijnheer Frederiks, of iemand anders een regeling weten, die de schapenfokkerij uit de put kan helpen' zonder een teeitnegeling met alle romp- S o.aip, hieraan verhonden, dan zou dit zeker de voorkeur verdienen Het gaat 0111 de beste regeling met de minste las ten. D. HIN. WAT ER GEBEURDE.... 19 Nov.: Sterfdag van de componist Schubert, Weenen. 1828. 20 Nov.: De Zweedsche schrijfster ?e'- ma Lagerlöf wordt 80 jaar. 1938. 21 Nov. Geboortedag van de clichter- predikant P. A. de Genestet, A'dam 1829. Overleden 1861. 22 Nov.: Geboortedag van de Tyrool- sche vrijheidsheld Andreas Hofer. 1767. Illlll I||lllllllllllllllllli:llllll,"i:ill1lllllli,lllllim»11 IIHILim ESPERANTO. BULGARIJE. De iaa ste lijd is in Bul garije groole Le'angsteiling merkbaar voor het Esperanto. Het aantal cursussen is driemaal zoo groot als vorig jaar. i;;ill4 LASTER is als valschc munt. <11111* Veen, die ze niet in omloopzou- den willen brengen, geven haar lliill^ zonder bezwaar in betaling. middenstanders. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. 0 Handelsinformatie- en Iticas- 0 sobureau voor de Midden- 0 stand, opgericht 1864, biedt 0 in deze tijd groote voordee- 0 len 0 Een volledig prospectus, 0 waaruit zulks duidelijk blijkt 0 met een ex. van de 14-daag- 0 sche zeer verzorgde courant 0 wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) O AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. meesten hebben hun snaphaan ingeleverd. Als de Franschen ergens een geweer von den, zou het de eigenaar leelijk kunnen opbreken. 't Zal wel niet zoo gemakkelijk zijn, geweren in te smokkelen Als de douanen nij „De Blauwe Slenk" tabak of koffie bij ons vinden, hebben wij daarvoor een voudig belasting te betalen; maar als zij geweren bij ons aantroffen, zou het stel lig onze beste beurt niet worden - 't Spreekt vanzelf, dat er wat ge vaar aan verbonden is; maar als wij ons, willen vrijmaken van de Franschen, zal er wat gewaagd moeten worden. Dat begrijp ik, Aai; maar ik weet haast zelf niet, hoe wij 't zouden moeten, aanleggen. De geweren moeten ook aan wal gebracht worden en we weten, dar de rooie bullebak ook oogen in zijn nek heeft. We moeien hem toonen, dat vis- schers nog giadder zijn dan hij. Weet jij er misschien wat op? Aai dacht even na en zei na 'n poosje: Ja, ik weet er wat op, maar om 't uit te voeren, komt er heel wat koelbloedigheid en brutaliteit te pas. Wat moeten wij dan doen? Dat zal ik je eens kort en goed ver tellen Het gesprek werd verder fluisterend gevoerd. Toen Aai had uitgesproken zei Gerrit: Als de schipper er voor te vinden is, zullen wij nagaan, wat we kunnen doen. Drie dagen later was schipper Maarten Brouwer met zijn vaartuig op Helgoland. Tabak en kotfie werden er nu niet aan gekocht. Echter werden er twee kisten met geweren, een bus kruit en 'n zak ge- weerkor.e's ingeladen. Kruit en lood werden achter in 't schuitje verstopt en de beide kisten met geweien werden in de boegkooi geborgen. I11 de nabijheid der Vliegronden werd ihet net uitgeworpen Daar deden de visschers 'n streek. 'n Uur later werd het net opgehaald en de gevangen viseh, meerendeels schel- visch, in 't ruim gestort, 't Was goed, helder weer, met 'n briesje uit het Wes ten. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1