52ste Jaargang De Nieuwe Texelsche Courant Woensdag 23 November 1938 No. 5311 EERSTE BLAD. Hoe Texel in 1813 de Franschen verdreef. Texelsche Berichten Holl. Mij. van Landbouw u. s. s/r! mm se woe an C.L.O.-CONTROLE OP DE MENG VOEDERS. ,- *SJlNl!i M êtSCHÏ 'janghai mm. Kanton ËS) in 1931 9 .n 1937 TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. 7.) Toen de schuit met de gesmokkelde ammunitie in de verte het douanenvaar- tuig in „De Blauwe Slenk" gewaarwerd, begon Gerrit met een groote boor, tus- schen de inhouten, even beneden de wa terlijn, twee gaten in de huid der schuit te boren. Zoodra hij er door was, spoten twee heldere waterstralen naar binnen. „Stop er gauw de proppen in, riep schipper Brouwer, anders komt er al te veel wa ter naar binnen. Als, wij kort bij iheti douanenschip zijn, trek er dan de prop-' pen maar weer uit. Gerrit, die vooraf een paar flinke hout- proppen had klaargesneden, stak deze in de geboorde openingen en beteugelde •in een oogwenk het binnienstroomenóe water. Er wag echter al zooveel in 't schuitje; geloopen, dat de sehelvissohen over de. bodem begonnen te zwemmen. Niet ver van het douanenschip riep de schipper: Trek er nu de proppen uit en begin meteen te pompen, zoo hard je maar kunt. Gerrit liet zich niet onbetuigd en vol voerde snel het gegeven bevel. Nabij de douanen gekomen, wierp de knecht een touw aan boord van de schuit die even tevoren opzij van het douanen,- schip had vastgemeerd. Och, zoo smeekten schipper en knecht als uit één mond, help ons toch eerst. We zijn op een wrak gevaren en zullen zinken, als wij ons vaartuigje niet gauw ergens op droog kunnen zetten. We hebben niet anders dan visch aan boord. Komt alsjeblieft maar gauw over om te visiteeren. De beve'hebber van het douanenschip keek eens buiten boord en zag dat de toestand van het vaartuigje hachelijk genoeg was. Smijt maar gauw wat schelvisch over' riep hij, en maakt, dat je ergens aan de grond komt. Ijlings smeten oom en neef 'n dozijn schelvisschen op het Fransche vaartuig Dr. J. GRASHL'IS over opfok van kalveren, sch apen voeding en C.L. O.-controle op mengvoeders. (Slot.) over en toen zochten ze een goed heen komen. Zoodra de zeilen weer waren ge- heschen, pompte Gerrit als een razende, maar op korte afstand van het douane schip, waagde hij er een nat pak aan. Hij sprong in het ruim en wrong de prop pen in de gemaakte openingen. Zie zoo, riep hij, np zullen wij vast niet zinken'. De list van de oude Aai was gelukt. Ja, 't is een gare vogel. We zullen echter toch de schuit aanstonds maar ergens aan de grond zetten, anders krij gen de Fransche snoeshanen misschieit r.og maar argwaan. Eenige oogenblikken later voer het schuitje aan de grond. Toen vingen beide opvarenden aan met pompen, 'n Half uurtje later was nagenoeg al het inge stroomde water verwijderd. Toen werd weer zeil gemaakt en de thuisreis aanvaard. Onder het voortzeileni bedacht de schipper echter, dat nog niet alle gevaar geweken was. De ingesmokkelde geweren met de overige schietvoorraad moesten aan wal gebracht worden en dit zou nog niet zoo gemakkelijk gaan. Ik wou om een mooie duit, zei hij tot zijn neef, dat de rommel nu ook vei lig en wel aan de wal was. - Wel, we moeten nu het plannetje, door Burger geopperd, uitvoeren. 't Is waar ook. Hij heeft aangera den om rechtstreeks door te zeilen naar de haven van Oudeschild en daar ook het praatje uit te strooien, dat we op een wrak hebben gestooten en dadelijk op de helling omhoog moeten worden gedraaid. Juisit, zoo heeft de ^goocheme Aai het voorgesteld. Maar al zitten wij op de helling, dan zijn wij nog de gevaarlijke spullen niet kwijt. De hellingbaas zal er wel lek kertjes voor bedanken om 't boeltje weg te bergen. Heb geen nood en geen zorg, oom, voegde Gerrit zijn schipper toe; laat mij maar voor de rest zorgen. Wat wil je dan aanvangen? Laat dat maar aan mij over. Als we goed en wel op droog zitten, ga jij maar naar Oosterend. Ik blijf dan aan boord en zal 's nachts alles wel netjes opbergen. (Wordt vervolgd.) controle te verbinden Dank zij deze voorlichting zijn thans 115 coop. Vereen aangesloten en binnenkort komen er nog 20 a 30 bij. Dank zij de C.L.O.-controle, kan men thans in de mengvoeders ver trouwen stellen. Op geregelde tijcln minstens eenmaal per maand worden de aangesloten vereen bezocht Alle:', wordt gecontroleerd. De mengvoeders, die reeds gereed zijn, zoowel ais tie grondstoffen. Ook wordt gecontroleerd, of er wel voldoende wordt gemengd. Het verschil in eiwitgehalte van twee ver schillende zakken mag niet grooter dan 1 pet. zijn. Het Ie jaar was er in 17 pet. van de gevallen niet voldoende ge mengd, vorig jaar 11 pet. en dit jaar zal het wel weer minder zijn Aangaande het gebruik van verkeerde grondstoffen andere dan men had aangegeven werd vorig jaar nog in 5 pet. van de gevallen aanmerking ge maakt. Het betroffen echter slechts z.eei geringe afwijkingen. De monsters, die genomen worden, onderzoekt het Rijks- landbouwproefstatio® te Wageningen Er zijn stemmen opgegaan om alle mengvoeders onder controle te stellen, zoo vervolgde spr., niet alleen die van, de coop, vereen., maar ook die van dei handel en wel onder Rijkscontrole Er was reeds een concept-wetsontwerp ge reed, maar het stuitte af op bezwaren' van de zijde van de handel. De land bouworganisaties stelden n.l. als eisch, dat de procentische samenstelling op dü label zou worden vermeld, en dat er controle zou worden uitgeoefend bjj de bron van fabricatie, dus op de grond stoffen. Hiertegen hadden sommige fa brikanten bezwaar. Zij beriepen zich daarbij op het fabrieksgeheim. Die fa brieksgeheimen bestaan niet, aldus spr.; zij dienen slechts om de winstmarge te IAPANS VEROVERINGEN IN CHINA. Tsjiang Kai-sjek heeft ondanks vele tegenslagen het dappere besluit genomen, 7.ijn verzet tegen Japan voort te zetten. De groote vraag blijft echter, of hij daarin zal kunnen slagen Wel is waar speelt men gaarne met de theorie, dat de Japanners zich op de' duur in het reusachtige clhineesche rijk „dood zouden moeten overwinnen", maar tot nog toe wijst de gang van zaken niet in die richting. Ja, het is misschien geoorloofd te zeggen, dat in het onderhavige geval een omkeering van deze oude theorie denkbaar zou zijn. dat n.l Japan een positie bereikt heeft, vaarin de uitgestrektheid van het bezette -.■bied van een bron van gevaren tot een bron van kracht kan worden. Welk een uitgestrektheid het door Japan op 't vasteland bezette gebied heeft, wordt lUideiijk, wanneer men weet, dat de afstand *un de noordelijke grens van Mantsjoekwo tot Kanton ongeveer overeenkomt met die van Amsterdam tot Assoean in Egypte. De afstand van het noordelijkste eiland van GENERAAL ITAGAKI. De Japansche Minister van Oorlog. verbergen, teneinde de boeren veel te Itooge prijzen te kunnen laten, betalen. Spr. toonde door tal van voorbeelden aan, dat fabrikanten de boeren met ge bruikmaking van het z.g. fabrieksgeheim, minderwaardige mengvoeders hadden ver kocht. En steeds blijkt het ook al door een mooie reclame dat de boeren er grif inloopen. De handel zal echter moe ten inzien, dat hij zonder een goede rijkscontrole op de duur zijn eigen graf graaft. Zonder controle op de samenstel ling heeft de controle echter geen waarde. Hiermede besloot dr. Grashuis zijn uiteenzetting, die met groote aandacht was gevolgd. Spr. mocht een hartelijk applaus in ontvangst nemen. het Japansche keizerrijk. Yeddo, tot hel meest zuidelijke bezette punt aan de Chi- neesche kust, het eiland ilainan in de Golf van Tongking, is ongeveer even lang als de afstand van Istanboel tot Madrid of van Leningrad tot Bordeaux. Veel hier van is reeds tot op zekere hoogte georgani seerd en daarmede tot grondstoffen- en productiebron voor Japan geworden. Al- gesneden van al zijn hulpbronnen zal Tsjiang Kai-sjek de' in zoo groote1' om vang gevoerde guerilla-oorlog in de overige door Japan bezette provincies moeten staken, in het bijzonder in de be langrijkste, Sjansi en Sjoentoeng lllllllllill RECHTSVRAGEN BELASTING. Afgetrokken mogen wor den de premiën voor levensverzekering (begrafenisfonds inbegrepen), lijfrente of (en) pensioen. Hoogstens mag echter in mindering worden gebracht: vijf procent van het inkomen en in geen geval meer dan honderd gulden. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij l>en Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.losse nrs, 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.in. (nam. ongeveer een half uur later.) 24 25 26 27 28 9 30 Nov 4.47 10,21 10,54 11.29 0,13 0.57 LICHT OP RljWlELEN en RIITUIGEN 4 26 HOE LAAT TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.45; 7.45; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.45; 10.-; 12.35; 4.20: 7.05. Op Zon- en feestdagen: Van Texel: 7.45; 11.20; 5.35. Van Den Helder: 9.10; 12.35; 7.05. ESPERANTO. ESPERANTO-FILMS. Het Esperanto schrijdt voort: ln Hollywood koestert men plannen om Esperanto-films te ma ken. Om deze plannen meer voortgang te doen vinden, verzoekt de N A.E.-Aso- cio aan de Esperantisten van de heel2 wereld een blijk van instemming te zen den aan: Sinjoro Clarence Brown, co M.G.M.-studio. Hollywood. Californië. SCHAPENVOEDING. Dr. Grashuis maakte hierna eenige op merkingen over de schapenvoeding. Dik- wij's wordt de fout gemaakt, zei spr., dat men in de winter TE VEEL kracht voer geeft, waardoor de dieren te vet worden, ln de drachtigheidsperiode kan het krachtvoer beperkt» blijven tot een, pond per dag. Als de ooi lammeren heeft, kan men gaan tot 1 Kg. per dag. De samenstelling van het krachtvoer is ver schillend. Het moet echter 2.5 pet. mine rale stoffen bevatten. Zonder mineralen is de kans op ziekten voor of na de ge boorte van de lammeren zeer groot. De vee-voeding, zoo ving Dr Grashuis met dit onderwerp aan, is zeer ingewik keld geworden. Om de boeren veel en zeer tijdroovend werk uit de handen te nemen, werden mengvoeders verkrijgbaar gesteld. Hiertegen kunnen de boeren, geen bezwaren hebben, mits die voeders te vertrouwen zijn. Helaas wordt op dit gebied nog veel geknoeid. Vorig jaar nam het Rijkslandbouwproefstation te Wageningen 327 monsters. Slechts S9 bleken in zooverre voldoende., dat er in zat, wat er in behoorde te zitten Niet eens werd nog nagegaan, of de procen tische samenstelling wel goed was. Ech ter moet men bij de beoordeeling van deze cijfers rekening houden met 't feit, dat hoofdzakelijk in verdachte gevallen monsters waren genomen. Er wordt dikwijls gezegd, ging spreker verder, dat de handel knoeit en de coop, vereen, niet. Dit is n'.et waar, al wordt er bij de coop, vereen wel min der geknoeid. Daarom hebben de drie landbouworganisaties, de C.L.O.-contro- !e ingesteld. Aanvankelijk sloten zich al leen de groote coop, vereen, aan en die waren wel bona fide. Daarom werd be sloten een voorlichtingsdienst voor het gebruik van mengvoeders aan de C.L.O.J ".rttoclsk Yerkne oin.it> Nuqkidng -s Jf +*y^ffijbndcbouh y-y/jj'. Oelan Botor tOerga) MONGOL4 e H'.iharovr, HOKKAIDO I •VI wosto Soei Yuen KOREA YtJE A TienTsin H/OUt'd ljeTffau~ $0uei- CHAN V KAN Toung Koudn .i SJENSl [sjah T0É A tfaTTcti SIKOK tuPAP&kas Tc hen KIOU SIOU Smyangy SïnyangP MANK Koue< Ten Tsjoengking 0ttxem Tertang Cnaji Tcfiang HO El HOEN AN /A Hl AN 6 Si TCHEOU HOPE! Hdnjangft Hank Schddl «00 600 800 mm ■"V,yr////r. V;MAND$J0t Kan kn J0u Fou Tcheo 'tlounq Tcneo "c M0NG0 -,Koet Lm o Sinkiang AwnfiToente w«lïC5i Ou Tcheoü £0RMQ£ "Ytsing victor Hgng.KongjArj^z^ TiBEl di Koiuiny Tdcwujfr ^^mff^CHTNTFsoïi^ PHIUPPYNE POOK JAMNNtltS Bezetteccbieaen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1