52sle Jaargang Zaterdag 26 November 1938 No. 5312 EERSTE BLAD. Nog eensLeego Handen. UW KINDJE VERKOUDEN Wol op de Wereldmarkt. Hoe Texel in 1813 de Franschen verdreef. Belangrijke Radio-uitzending Mr. Oud over onze politieke toestand. 252 253 254 251 252 1 25' 254 255 TEXELSCHE COURANT Illllltlllllllllll!!!llllllllllllllllllllllllllllllllllll!lil!llllllllll:llll!lll!llllll|||||! VOOR DE ZONDAG iiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinillllll (Slot.) De dichier H. J. Leopold bezingt ons de laatste wil van Alexander de Ciroote, één der weinigen, die de heele wereld in hun overmachtige handen hielden ge klemd. Als de Macedoniër sterft, geeft hij zijn wensch aldus te kennen: Dan, als ik tuimel in de kist, Doodsoverwonnen en bezweken. Laat mijn twee handen zijn ontbloot, En uit de baar naar buiten steken Dat, als ik het paleis verlaat, En langs de groote weg mij richt. Een elk mijn schamelte ontwaar' En worde door mijn lot gesticht Laat de menschen toch zien, zegt hij, dat ik, de wereldveroveraar, de onbe perkte gunsteling des hemels, ben ver loochend door mijn macht en heengegaan metleege hanc'en. Maar, zullen de verstandigen zeggen, dat is de wereldmoraal op haar kop. Dat beteekent ontkenning van maatschappe lijke waarheden. Hier wordt geschud aan de „grondvesten der maatschappij". Misschien is het inderdaad wel zoo, dat aan onze wereld geschud wordt, dat is- aan ons en wel zóó, dat alles uit onze handen schokt, hoe wanhopig wij ook ^alanceeren om er iets, al is het nog maar zoo'n klein beetje in te houden; om ons straks in onze berooidheid te leercn dat er groote waarden liggen vlak bin nen ons bereik, die we nooit hadden on gemerkt, omdat wij ons in grove zelf zucht blind staarden op het kleine beetje' vergankelijkheid in onze knuisle.il Dan zullen we door de verbijster.ng om onze leege handen komen tot de blijd schap der krachteloosheid, om, mist vreugdevolle verwondering nog, te boe ken bij de posten „w'nst der crisisjaren". onze leege handen ZONDAG, 27 November 1038. miliummini VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG De rede bedriegt ons, het geweten ch ter nooit Rousseau MAANDAG Een huls wordt gebouwd, ma een „tehu's" moet gevormd worden. DINSDAG Iemands vrije tijd is zooveel waard als hijzelf waard is Schopenhauer WOENSDAG Wie altijd een leerling wil zijn, zal ook altijd een meester vinden DONDERDAG Hij, die geen geld heeft, is arm, maar nog armer is hij, die alleen maar geld; heeft. VRIJDAG Weet, dat degenen, die u haat predi ken, u n et verlossen. Ebner-Eschenbach ZATERDAG De moeiten van het leven alleen lee- ren ons 't goede op prijs stellen. Goethe ||||||iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii;iii'iiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||iiiiiiiiiuiiiiiii|||il| WEET U ZE ALLE VIJF iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:;iiiii|iI|iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| De Berezina is berucht door Wanneer kwam in Den Haag het Vredespaleis gereed Batavia is genoemd naar Een philantroop is een Hoeveel eieren is een snees ANTWOORDEN. Door de zware verliezen, welke Napoleons leger bij het overtrek ken van deze rivier, een zijrivier van de Dnjepr, leed. Nov. 1812. n het jaar 1913. Naar de Bataven, de Germaansche volksstam, die zich 100 j. v. Chr. in ons land, in de Betuwe, vestigde Menschenvriend. Twintig. NIEUWE VRAGEN 256 Philatelic is 257 Welke kleur duidt men in de wa penkunde aan met „sinopel"? 258 Wel eens van de „mistral" ge hoord 259 Wat beteekent de afkorting ,,a.i." (b.v. Minister van Koloniën a.i.) 260 Hoe spelt men: „kelner" of „kell- ner"? „Butler" of „buttled"? iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiillllll 1 ANDBOUW V EETEELT iiiiiiin VOEREN WE ZOO OP TEXEL? Voorde ontwikkeling van kalveren (pin ken) is het van groote be teekenis, dat deze dieren veel hooi kunnen opnemen Volop hooi geeft diepte, geeft dieren, die later't ruw e voer goed kunnen verwer ken. Naast vo'.op hooi kan men deze die ren voeren 2 3 Kg van één der navol gende mengsels: 2 gew. deelen boonenmeel, I soya (naast bieten grondnoot), 1 lijnmeel en 1 sesam, of 1.5 gew. d. grondnootmeel (naast hooi soyameel), 1 boonenmeel en 1 lijnmeel. Heeft men bieten beschikbaar, dan kan men naast het aangegeven rantsoen nog 3 a 5 kg. voerbieten (of de helft minder sui kerbieten) voeren. Heeft men geen bicten beschikbaar en wenscht men de voedings toestand nog wat beter dan deze bij het bovenstaande rantsoen zal zijn, zoo kan men nog wat havermeel (hetgeen voor jonge d eren uitstekend is) extra voeren Ook kan men voor kalveren (pinken) een mengsel maken van gelijke deelen se sam, lijnmeel, soyameel (naast bieten grondnoot). Wil men zooveel mogelijk boonenmeel voeren, dan kan men men gen: 2 gew. deelen boonenmeel, 1 soya meel (naast bieten gedeeltelijk grond noot) en 1 lijnmeel. Van dit laatste meng sel is i l Kg noodig. Aan gelde vaarzen (overloopers), kan men voeren, naast volop hooi, eventueel kuilgras en bieten een derde Kg. van oen. der bovenstaande mengsels zooals voor1 kalveren is aangegeven, of desnoods ',j Kg .boonenmeel Worden veel bieten ge voerd, zoo zal wat meer krachtvoer noo dig zijn, doordat het kwantum hooi ge drukt wordt. (Wordt vervolgd.) \Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. Wrijf dan keel, rug en borstje in met ■V Dampo Wonderlijk zooals dat helpt' ■HHHHBLdUlki (Van een financ. medewerker.) EXPORT VAN AUSTRALIË. Wij laten hier vo'gen de cijfers der ex port (in balen) van Australië naar enkele voor ons van het meeste belang zijnde anden, gedurende het tijdvak 1 Juli tot 31 October, en de export gedurende de zelfde periode in 1937: 1938 1937 Ver. Kon. 288,138 274.975 Frankrijk 156.728 108.135 Duitschland 39.352 52.395 Japan 65.096 26.003 Italië 6.880 29.297 Nederland 21.376 9.232 Totale export 708.962 631.030 SEIZOEN-VERWACHTING. De voorloopige raming van de wol productie voor het seizoen 1938-'39 voor Australië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland luidt 32.5 Kg. lager dan die voor het; voorafgaande seizoen Verwacht wordt; dat de productie het laagste punt zjalj bereiken sedert 1930-'31. De daling is geheel een gevolg van de geringe scheer een gevolg van de geringere scheer van Australië, vanwege het aanhoudende s echte seizoen sedert Juni j.l. De cijfers voor Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland ver- toonen daarentegen eenige verbetering FRED v.d. M. KONINGIN MAUD van Noorwegen, die, tijdens een verblijf in Engeland, aan de gevolgen eener operatie is overleden. TEXELSCHE RIJ VEREENIG ING. Bij gunstig weer wordt hedenmiddag een jachtrit houden Ver trek van de Groenephats om twee uur. Niet alleen de leden worden verwacht, maar ook alle anderen, die aan zoo'n rit willen deelnemen. THOMAS DEWEY, advocaat-gene raai van de staat New-York, die ver moedelijk bij de Presidentsverkiezin- gen in 1940 door de Republike'nen candidaat zal worden gesteld. VEILIG OP DE HELLING. 8.) In de nabijheid der haven werd een' der proppen weer uitgetrokken en spoot het water andermaal lustig naar binnen Niemand dacht iets anders, dan dat het vaartuigje i.i de Vliegaten op een wrak was Iekgestoote.i. De hellingbaas maakte geen bezwaar om het scheepje, zoo haas- tg a's het maar kon geschieden, op de; werf te draaien, 't Begon reeds te sche meren voor het hoog genoeg stond. Morgen kom ik wel bijtijds aan boord, zei de schipper 'heel gewoon, en dan zullen wij wel eens zien wat er aan te doen is, baas. 't Is tenminste nu te 'iaat om er nog iets aan te doen, antwoordde de hel lingbaas. üerrit vroeg, of hij op de werf wat branchout mocht zoeken. Hij zou graag vuur aanmaken in 't vooronder, om zijn natte plunje wat te drogen Zijn verzoek werd volgaarne toegestaan Spoedig verwarmde 'n flink houtvuur 't vooronder. Toen de hellingbewoners ter ruste wa ren gegaan, s'oop Gerrit naar de riet- schuur, maakte 'n opening in de achter kant en verstopte daarna de gesmokkeld.! sch'etvoorraad onder het riet. 's Morgens vertelde hij de baas, dat de schuit niet lek was, maar dat hij 'sj nachts wat smokkelwaar in veiligheid had; gebracht. De baas moest echter miaan gaan breeuwen, alsof de. schuit heel lek was. Aan dat verlangen werd voldaan. Toen „achter Tunen" verteld werd dat ce schuit van Maarten Brouwer lek op de helling zat, begon de oude Aai luidkeels: te lachen. Niemand begreep waarom. ESPERANTO. FRANKRIJK. Wij, Nederlaudsche Es perantisten gaan er trots op, dat, verge 1 eken met de andere landen, procentsge- wijs in ons land de meeste Esperantis ten zijn In één opzicht steekt Frankrijk o s echter de loef af. Daar bestaat! een Esp.-groep van enkel Parlementsle den, die 121 personen telt uit verséhil- ende politieke partijen De belangstel ling voor de internationale taal Espe. n.l to is ook in Frankrijk steeds groeiende. OOK LI wilt Esperanto leeren? Kostelooze informaties aan het Bureau van ons blad. 114 De grootste opmerker en de 114 diepste denker is altijd de zaclit- 114 moedigste rechter. Stemt hedenavond om half negen af op golflengte 1875 M of 415 M om te luisteren naar de belang wekkende rede van VERMETELE ONDERNEMING. Bij het te water laten van Brouwer's schuitje riep de hellingbaas de opvaren den toe, om eerst nog eens terdege acht te geven, of er nog ergens iets van 'ekliage was te bespeuren. Natuurlijk zou ook zonder zijn hulp alles in orde zijn gekomen; maar nu de jonge visscher hem gezegd had, dat hij 's nachts sluikwaar in veiligheid had ge bracht, moest ook de baas wel een hou ding aannemen, a'sof het lekvaren op 'n, wrak 'n uitgemaakte zaak was geweest Dat zijn rietschuurtje echter de buit herbergde, vermoedde hij zelfs niet,, en vooral niet, dat er zulk gevaarlijk goedje onder 't riet zat verstopt. Even vóór het uitzeilen naar 't Nieuwe- schilil, ontmoette Gerrit een goede ken- n's, een knaap van een paar jardn jon ger, Hannes Baas geheeten Hannes was een niet minder vurige Oranjeklant dan de jonge Brouwer. Staat bij jullie nog altoos de drie kleur niet op de toren? vroeg Hannes. Neen, nog niet, evenmin als bij jul lie, was het antwoord. Maar lang zal het niet meer duren, of ik zet er fle vlag op, riep Hanmes geestdriftig. Als je je woord houdt, zet ik de vlag te Oosterend op de toren. Afgesproken. Eer we een week ver der zijn, moeten beide torens met de Hollandscfn vlag versierd zijn Dat ben ik met je eens, ik zal zor gen, dat er een opkomt, 't liefst de. mooie vlag van Oome Maarte rj, als ik ze maar te pakken kan krijgen Ik heb al een vlag betuigde Hannes. Ik heb er een van een !oodsva;arluig Die zit nu onder het stroo in mijn bedstee - Zorg dan maar gauw, dat de muffe 'ucht er af waait. - Dat beloof ik je Met mijn kamera den heb ik al alles afgesproken Als wij de s'eu'.el niet kunnen krijgen, om binnen de kerk door op de toren te komen, fil ter ik er buiten op. De vlag zal en moet waaien, vóór wij een week verder zijn. - Bij ons moeten we door de kerk om op de toren te komen, maar daar is wel raad op. 'Ik zal niet rusten, vóór die rviooie vlag van de Oos'.erender toren> wappert - Goed zoo en ik sta je er borg voor, dat de toren van Oudeschild voor die van jullie niet lang onderdoet. Mijn vlag is wel niet zoo heel mooi, maar voon deze gelegenheid zal ik het er wat best mee doen. Ik heb hooren zeggen, dat al op meer plaatsen van het lanf de „Holland- sclie vïag van de toren wappert. ik heb nog veel meer gehoord. Gis teren kwam hier de beurtschipper uit Am sterdam, en daar liep het gerucht, dat er een vaartuig van Scheveningen naar En geland was uitgezeild, om Prins Willem terug te halen. A's dat waar is, moeten wij ook hier de Franschen de laan uitjagen We hebben van dat inhalige volk al veel te veel te lijden gehad. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1