I ABDIJSIROOP Jaargang Zaterdag 3 December 1938 No. 5314 EERSTE BLAD. VERGEET ZE NIET Op Texel op de Wilstervangst Voor Jong en Oud ste AKKER'S Céh VeSist&ikte TEXELSCHE COURANT ||||||iiini!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||l VOOR DE ZONDAG Achter de breede etalageramen heeft iedere winkelier het beste van het bestei het mooiste van het mooiste, het lekker ste van het lekkerste uitgestald. Een hel der licht beschijnt de schatten, waarvoor in dorp en stad duizenden kinderhartjes' vol verwachting kloppen en waarom dui zenden kindermonden 's avonds in aan doenlijke toewijding zingen onder de schoorsteen. De spanning nadert haar hoogtepunt. Eén dag nog en dan zal het „heerlijk avondje" gekomen zijn. Voor de lokkende etalageramen staan dezer dagen nog anderen dan zij, die met welgevulde beurs zoeken naar wat hun kleinen straks zal doen juichen van blijd schap. Daar passeeren ook de moeders, die van haar kinderen niet minder hou den, al dragen ze een omslagdoek ot een onoogelijke mantel in plaats van een bontjas. Daar gaan ook de vaders voor bij, wier inkomen te schamel is, om hun te veroorloven, iets waar te maken van de droomen, die hun kinderen droomden, toen ook hun hartjes vol verwachting] gingen kloppen. En daar staan die klei nen zelf, bleek en bedremmeld, „weg" van al dat schoons, begeerig naar een eigen deel. In en uit komen vaders ent moeders, beladen met pakken en pakjes, spoortreinen, boeken, poppen, spellen, jmeccanodoozen, wat niet al. Twee werel den schuren voor die étalages langs el kander: die van de vervulling en die vant begeerte. Kinderen weten gelukkig wei nig van zorg. En ze begrijpen niet, waar om een „goed en hei lig" man hen zou vergeten. Want - al kloppen kinder - harten onder armoe dige kleeren, ze zijn er niet minder teer, minder begeerig, O minder fantasierijk om. In deze dagen vieri 't moederhart hoog tij. En 'het weet, dat geven beter is dan ontvangen Mogedit geven zich ook uitstrekken tot die klei nen, wier vaders en moeders zich stomp rekenden over de schrale inkomsten vant het gezin, om tenslotte te moeten begrij pen, dat Sinterklaas de deur voorbij zou gaan, tenzij Als elk gezin eens tien procent van. wat het voor het „heerlijk avondje" opzij legde, besteedde voor de verwarming van de kinderhartjes der armen. Hoeveel paar oogen zouden er schitteren van gelukj hoeveel monden zouden opengapen voor het wonder van St. Nicolaas. En hoeveel moeders zouden in stille dankbaarheid, deelen in het groote geluk van haarkleine kinderen, wie zij zelf dat geluk he laas niet geven konden. ZONDAG, 4 December 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Sleohts hij is gelukkig, die gelooft het te zijn. MAANDAG Niets, dat waard is gedaan te worden, is gemakkelijk. DINSDAG Gij kunt nooit rechtschapen zijn, tenzij weggeeft wat u dierbaar is. WOENSDAG Het is gemakkelijker goed te zijn voor teder, dan voor één. A. Dumas. DONDERDAG Blijf goed en geef altijd wat in uw ver mogen is om gelukkig te maken. Zoo zal uw huis niet rijk worden, doch wel uw/ hart. VRIJDAG Zelden kan Natuur ontveinzen haren aart, die node liegt, al vermomtze haai.' gepeinzen, schoonze loos een wijl be driegt. Vondel. ZATERDAG Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer kracht, dan een langh swaer bericht, dat slaep'rig uyt geseghtwordt. H u y g e n s. Als de vogeltrek begint en de lucht doorzwermd wordt door legers van allen hande vogelfamilies, gaat het hart van de vogelaar sneller kloppen: De tijd is dan aangebroken om zijn spannend be roep te gaan uitoefenen. Welke vogel-i soort hij begeert? De goudplevier, in de volksmond beter-bekend als plevier, re- genfluiter, tuter, op Texel het best be kend als wilster. Met het j,wilsteren" is beslist nog een aardige boterham te verdienen. De wil steraar heeft steeds magere en vette da gen en daar neemt hij dan het gemiddel de van. Vooral in Friesland wordt dit bedrijf druk beoefend. Wie een groot- jachtacte heeft, mag gaan wilsteren. Op ons eiland is het vrijwel met het wilste ren gedaan. Deze winter hebben vyjj tent- minste op Texel slechts twee personen aangetroffen, die als het weer ten minste geen spelbreker is alle dagen met hun spullen er op uit trekken. Waar heenWe gaan naar de plaats, waar we de dag tevoren groote zwermen wil- sters in de lucht zagen duikelen of de grond aan het ontwurmen zagen. Aldus Bram en Tienus, aan wie wij hadden ge vraagd, of we ook eens van de partij mochten zijn. Nu, daar was geen bezwaar tegen en zoo werd in het schemerdonker van de wordende dag de reis aanvaard. We gaan vandaag naar het Noorden, zegt Bram: Gister zijn we daar ook ge weest. Een goed plekje. We kwamen met 31 wilsters thuis. Al fietsend naar het Noorden, komen we veel over het wilsteren aan de weet. De wilster is een trekvogel. Reeds be gin Juli wordt hij hier gesignaleerd en ihij trekt tot in de winter door. Bij. strenge vorst verdwijnen ze als sneeuw v<5t>r de zon. Maar blijft het kwakkelen, dan kan de wilsteraar zijn slag blijven slaan tot Maart toe. Zijn jullie de eenige vangers op Texel? Ja, wij gelooven tenminste niet, dat er 'hier op het oogenblik ook nog anderen aan het vangen zijn. Een heel verschil met vroeger; toen waren de wilsteraars ook hier zeer talrijk. Wat daar de oor-' zaak van i:s, weten we niet. Er is altijd een boterham mee te verdienen geweest. Wel is de prijs sterk teruggeloopen. Vroeger, in de mobilisatie, bracht een exemplaar wel zestig cent op, later ving je er nog menig keertje een halve gulden voor. Ze doen nu 22'/2 cent. Onze zegsman verkoopt de vogels te Den Helder, vanwaar ze naar het buiten land worden geëxporteerd, vnl. naar En geland en Frankrijk Of het aantal wilsters dan misschien is verminderd? Geen sprake van Dat zult u strakjes wel zien. Ontelbaar zijn ze nog. Maar. Texel heeft de gouden eeuw van het wil steren gehad. Woorden als „Vinkenliaan" zijn voor de jongere generatie histori sche klanken geworden. Het loopt tegen zeven uur„ als we het vangterrein hebben bereikt. Het is hel der weer en zoo goed als dag, hoewel het zonnetje nog op zich laat wachten. Er staat bijna geen wind. Uit het noord westen komt een heel klein zuchtje. Neen, meent Tienus, als hij bezig is met 'het uitpakken van een hoog; smalle kist, waarin het materiaal opge-i borgen is: Neen, echt wilsterweer is 't lang niet. Dan moet je zuidenwind heb ben. Het net slaat met de wind op de grond. Als nu de wind zuid is en de zon nog niet zoo hoog is geklommen, kunnen de vogels het bij de laagstaande zon nielj goed bekijken en dan loopen ze er prach tig in. Maar, het zal vandaag ook wel weer losloopen. En lukt het vandaag niet, .dan lukt het morgen Een ruime, gezonde opvatting. Het net wordt uitgezet. Nou, nou, den ken we, daar komt nog heel wat voort kijken. Er moeten verscheidene stokjesi en paaltjes aan te pas komen, eer je met vangen kunt beginnen. Het materiaal heb ben ze zelf gemaakt. Ook het »roen-ge- verfde net. Op de fabriek kan net nooit zoo geschikt vervaardigd worden, wordt ons verzekerd. Er is al 'heel wat leven in de lucht. Gekrijsch van meeuwen boven alles uit. Die hebben letterlijk overal de grootste mond en zijn overal het grootst in aantal. Ook vliegen er zwermen kieviten, wulpen en hier en daar een eend. Nou, heb je 'm gehoord zegt Bram glunderend, net nadat wij voorzichtig had den opgemerkt, dat er geen wilster te zien was. Neen, wij hadden niets gehoord of ge zien. Maar de goeUe vogelaar ontgaat geen enkel geluid, ook het fluiten van 'n enkele wilster niet. We vinden het een flink net, waarover de gebroeders beschikken. Groot? Het mocht wat. Dit is maar tien bij twee meter. Vroeger hadden we netten van 35 bij drie meter Maar de vo gelbescherming heeft kans gezien ook in ons bedrijf een beperking in het leven te roepen. Aan het eind van het net, dat plat op de grond ligt, wordt een draad van 35 meter bevestigd. Door eenige andere dra den slaagt men er nu in met een ste vige ruk aan deze lange draad het net in een ondeelbaar oogenblik om te gooien Bram en Tienus verschuilen zich niet in een tentje, maar achter een stuk zeil. „Je moet goed om je heen kunnen kijken", verklaarden zij. Vervolgens worden er twee z.g. lokvogels uit een kistje ge haald. Deze vogels, twee doodgewone wilsters, die de vorige dag gevangen zijn, worden resp. voor en achter het net, neergezet op een „wip". De wip is een hefboom, waarvan de langste arm onge veer een halve meter is De vogel wórdt met de pootjes op een kussentje vastge-i bonden. Maar niet roekeloos. Neen, zij worden voorzichtig behandeld. Aan het korte hefboompje nu wordt een touw gebonden, dat eveneens bij het zeil (scherm) eindigt. „Hoe dat gaat, zul je straks wel zien". En dan worden er even tjes niet minder dan zestig z.g. poppen uit de kist gehaald. Het zijn opgezette wilsters of keurig uit kurk nagebootste In Friesland volstaat men reeds met wat klei, waarvan op handige wijze een vogel- liChaam nagemaakt wordt. Veertig wor den er in slagorde vóór het net" in de grond geprikt en aan de andere kant komt de rest. SMRVUi elschen Hoest en Verkoudheid op de borst dudelijk goede verzor ging. Hoe licht kan een kleine verergering groote gevolgen heb ben en oorzaak zijn dat men ge- ruimen tijd het bed moot houden. Wacht dus niet. maar neem in zoo'n geval dadelijk de beproefde Abdij siroop, welke de voortgang stuit. Abdijsiroop heeft een dubbele wer king. want zU bevat kruiden- extracten en de beste hocstbe- dwlngendostofcodeine". Daardoor slijmoplossend en hoeststlllend. tegen hoest, griep, oronchltls, asthma Flacon DO ct.. f 1.50. f 2.40, l 4.20. Alom verkrijgbaar U WERKT HARD? Prachtig. IIIHI+ Maar is het resultaat de moeite 1111110 waard Veel mensChcn verwarren IIIIH0 „hard werken" met „iets berei- IIHII0 ken". KtV WAT ER MET DE TX 49 GEBEURDE. Aan boord en bij de kotter TX 49, schipper C. Vlaming, hebben wij enkele foto's genomen, waarvan we er hier drie afdrukken. Vorige Zaterdag heeft u gelezen van het bange avontuur, dat schipper Vlaming en zijn bemanning be leefden. Het schip verloor beide masten, terwijl van het stuurhuis de meta'.en onderbouw alleen behouden bleef. We hebben getracht u van deze vernieling een zoo goed moge lijk beeld te geven. -■

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1