HET KERSTNUMMER WOENSDAG 21 DEC. 52ste Jaargang Woensdag 14 December 1938 No. 5317 DE NIEUWE TEXELSCHE COURANT EERSTE BLAD. Texelsche Berichten TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel eti Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij L>en Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.— losse nrs. 4 ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 15 16 17 18 19 20 21 Dec 2.30 3,33 4,41 5.48 6.43 7,36 8.22 LICHT OP Rl|WIELEN en RIITUIGFN 4 15 Gif O-- Snel en 90ed riep, l%OU, W^ijn. helpen hierbij altijd een poeder of cachet van Mljnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd,, Mi|nhardtjes"2st. lOct. Doos50ct ||||||:iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiniiiiiiiii!!iiii||l||| Ullllllllll UIT DE KEUKEN |||||i|||||| IIIIIIIIIHI VAN DE KRANT. |j|||||||||| IK jlïl"""llllll""ll"""llllllll"'ll""llilll""!lllll""l"!""ll!UIIII"'l"lin||ii jl INGEZONDEN BELEEDIGINGEN. Tegen de hoofdredacteur van een nieuwsblad is f100 boete geëischt, om dat in zijn blad een door de inzender onderteekend stuk was opgenomen, dat beleedigend was voor een paar in dat stuk genoemde ambtenaren. De „verdachte" hoofdredacteur, zoo le zen we in de Nieuwe Harlinger Crt., heelt voor de rechtbank ?ijn handen (figuur lijk) in elkaar geslagen van verbazing over het feit, dat h ij vervolgd werd enj niet de inzender (de schrijver), die heb stuk met zijn naam had onderteekend. Vermelden de meeste bladen niet on der de rubriek „Ingezonden Stukken", dat enkel plaatsing wordt verleend „bui ten verantwoordelijkheid van de redac-. tie Maar ik zie de zaak zoo: In mijn huis laat ik niemand toe, een ander te belee digen. Zou ik dat wél toelaten en mijn huis zelfs speciaal beschikbaar stellen, om iemand gelegenheid te geven een an-i der openlijk te beleedigen, dan zou ik me aan medeplichtigheid schuldig maken. Wanneer mijn collega wordt veroor deeld zouden alle redacteuren ineens sterk komen te staan tegenover de men- schen, die RECHT meenen te hebben op plaatsing van een ingezonden stuk, al is liet nóg zoo krenkend, ALS.ze het maar onderteekenen. Deze veronderstelling is mis. Uitgever en redactie zijn baas in hun eigen Tuns: in nun krant. Zij mogen niet toelaten, dat men dat huis gebruikt, om te beleedigen o f te krenken. Wanneer onder het rubriekhoofd staat: „Buiten verantwoordelijkheid der Redac tie" kan dat hoogstens beteekenen, dat de redactie niet kan instaan voor bepaal de feiten, in dat stuk genoemd; ook kan ze er mee bedoelen, dat ze „neutraal" (buitenstaander) wenscht te worden be schouwd ten aanzien van de inhoud en de strekking van door haar opgenomen inge zonden stukken. MAAR wanneer de ken nelijke bedoeling van de inzender een be- leediging is, is de redactie medeplichtig, zoo ze zoo'n ergerlijk stuk in haar ko lommen afdrukt. OOK al tracht ze zich door die formulie (Buiten verantwoorde lijkheid der Redactie) aan verantwoorde lijkheid te onttrekken. Is inmiddels geschied: f10.boete lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll IIIIIIIIIHI WEET U ZE ALLE VIJF IIIIIIIIIHI ||||||iiiiiiuiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii!iii:iiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| 276 „Billioen". Hoeveel is dat? 277 Hoeveel is een pint? 278 Wat beteekent perplex? 279 Waar wonen de Papoea's? 280 Waar staat de Schreierstoren ANTWOORDEN. 276 Millioen maal millioen. 277 Zes d.L. (oude vochtmaat) 278 Verstomd, versteld. 279 In Nieuw-Guinea. 280 Amsterdam. NIEUWE VRAGEN 281 Engelands hoogste berg is de 282 Hoe betitelt men de Japansche kei zer 283 Welke kleur (en) heeft de vlag van Marokko 284 De afkorting „P.S." wil zeggen..? 285 Wat beteekende „herberg" oor spronkelijk KOSTELOOS TOT VOLGEND JAAR. Wie zich met ingang van 1 Januari 1939 op ons blad abonneert, ontvangt het tot die datum kosteloos. BLOEMBOLLENCULTUUR. De afdeeling is voor het reorga nisatie-voorstel. Donderdagavond werd in de Oranje boom onder voorzitterschap van de heer H. Leber een algemeene vergadering ge houden van de afd. Texel van de Alg. Vereen, voor Bloembollencultuur. In zijn openingswoord zeide devoorz., dat in het afgeloopen jaar eenige nieu we leden toetraden. Spr. memoreerde met enkele woorden het overlijden van de heer K. Kalis, een der pioniers van de bloembollenteelt op Texel. Over hetprijs- verloop van de bollen zeide de voorz., dat in het voorjaar goede prijzen werden gemaakt, speciaal voor Von Sion en Gol den Spur. Later daalden de prijzen, ook al onder invloed van de internationale spanning. In de beruchte Septemberda gen volgden de kweekers de ontwikkeling van de toestand met angst en beven. Bij| oorlog zou immers de bloembollenteelt stellig ten onder zijn gegaan. Gelukkig dreven de donkere wolken over. De prij zen gingen wat omhoog, maar aangezien, de handel toen reeds bijna gedaan was, hebben weinigen hiervan geprofiteerd. Een welkome verrassing was het, ging spr. verder, dat Amerika de invoer van narcissen vrij gaf. Voorbehandeling isnieO meer noodig, alleen wordt een certificaat' van gezondheid vereischt. De toekomst; zal leeren, wat deze maatregel voor de narcissenteelt beteekent. Het wordt een zoeken en tasten op de nieuwe markt. We weten niet, welke bollen men wenscht. Zelfs niet of men in onze narcissen nog wel belang zal stellen. We moeten echter zorgen, met een gezond, ziektevrij gewas klaar te staan om eventueel mede van de nieuwe markt te kunnen pro fi tee ren. De notulen, gelezen door secr. H. Bruin, werden onveranderd goedgekeurd. BESTUUR. De heer H. Bruijn, aftre dend, werd met groote meerderheid her-' kozen. Tot afgevaardigden naar de Alg. Vergadering te Haarlem, werd volgens rooster benoemd de heer N. Rijk en biji stemming gekozen de heer H. Leber. Uit de beschrijvingsbrief bleek, dat we derom het reorganisatie-voorstel aan de orde is gesteld. In 1936 werd door het Hoofdbestuur na een rapport uitgebracht door een door het H.B. inge stelde commissie voor het eerst een, reorganisatie-voorstel ingediend. Aange-, zien er statutenwijziging mee gepaard ging, was bij stemming drievierden van het aantal stemmen vereischt. Dit werd toen riet bereikt. Vorig jaar heeft de afd. Berinebrcek—Vogelzang gemeend, het voorstel opnieuw in stemming te moeten brengen, met een kleine wijziging. Stem ming met referendum zou niet mogelijk zijn. De afd. Anna-Paulowna, Onderdijk en Heemstede, dienden amendementen in. WOORD EN DAAD Besloten wordt f 3000 van het legaat F. Keijser (met gekweekte rente f3120), te bestemmen voor aankoop perceel van mej. K. de Wijn, Parkstraat, teneinde een daar zoo gëwenschte straatverbneeding tot stand te kunnen brengen, Besloten tot aankoop van 2735 v.k. M. grond, eigendom van mw. de wed. Neeltje Bakker—Bakker, aan het Schilder- eind, voor bouw Z.V.S. Koopsom f 3400. De heer Bakker wijst er op, dat men, wanneer het huis van mw. K. de Wijn is afgebroken, van het een in het ander zal vervallen. Het Alg. Weeshuis,, aldus spr., zal dan op een treurige mar nier in de weg komen te staan. Laten we ons in verbinding stellen met het Be stuur van het Alg. Weeshuis en trachten gedaan te krijgen, dat het met b.v. zes M. wordt verkort. We zouden daarvoor aan de heer C. Dijt om een bijdrage kun nen vragen. De voorz. vindt dit laat ste wel wat al te koopmansachtig, maar zegt overigens overweging toe. MAANDAG 24 MAART 1914 Afwezig: de heeren Beumkes en Dijt. Vaststelling kohier hoofdelijke om slag 1914. Het vermenigvuldigingscijfer (vorig jaar 1,31) bepaald op 1,35. Vaststelling kohier Hondenbelas ting 1914: f399,—. Op verzoek eervol ontslag verleend aan de heer J.Middendorp, tijdelijk leer- 274 Er is toen breedvoerig over gediscussi eerd, doch ten slotte werd het voorstel ingetrokken. Thans heeft het H.B. het voorstel-Ben nebroek weer naar voren ge bracht. Er mogen thans geen nieuwe amendementen meer worden ingediend. Het geheel moet worden goedgestemd, niet artikelsgewijs. De heer H. Bruijn lichtte de reorgani satie nader toe. Het stemrecht in de afd. zal afhankelijk zijn van de beteelde op pervlakte. Onderwerpen, betrekking heb bende op de narcissen, hyacinthen- o. tulpenteelt, zullen in dc vereenigingen, Narcis, Hyacinth en Tulp worden behan deld. Hiervan wordt ieder lid van Bloembollencultuur automatisch lid als hij minstens 49 roe van het bedoelde gewas heeft staan. Het stemrecht van de afd. in de verg. te Haarlem, is eveneens af-I hankelijk van de grootte van het be teelde oppervlak. Het voorstel en de amendementen worden aangenomen met 15 tegen 5 stemmen (1 blanco.) Voor-vervulling van de vacatures in het H.B. door aftreden van de heeren J. Lefeber, Th. van Waveren en Den Brabander, zal de afd. de candidatuun van de heeren M. Veldhuizen van Zanten, S. Verdigaal en G. A. van Zanten steu nen. De heer E. van den Ban, die als gast de verg. bijwoonde, wees op de benics- tingsproef, die de Vereen, voor bedrijfs voorlichting op het gebied van bloem bollenteelt doet. Hij lichtte deze proef nader toe. Als ook bloembollentelers van de Bedrijfsvereen. lid worden, aldus spr., zal in de toekomst wellicht meer op dit gebied kunnen worden gedaan. Spr. som de de voordeelen van het lidmaatschap op: goedkoop bodemonderzoek, deskundige voorlichting, enz. Eenige personen gaven zich op. Bij de rondvraag verlangde niemand het woord, waarna de voorz. de vergade ring sloot. H. DE KOOG. KERKNIEUWS Tot diaken in de N.H. Gemeente alh'cr werd gekozen de heer F. van Twisk, lot ouderling de heer J. de Jong, tot notabel, de heer P. Maas. Laatstgenoemde twee namen hun benoeming aan De heer Van Twisk was niet aanwezig. De heeren A. J. Zutfen, J. Maas en D. v.d. NX'erf traden af. VOOR DE KERST. In de serre van Pension Hollandia wor den Vrijdagavond a s. door de Chr. Vrou- wenvereen. alhier de goederen uitgestald, welke voor de Kerstuitdeeling bestemT zijn. Er wordt kosteloos een kopje thee aangeboden, terwijl deze avond ook een kerstverhaal zal worden voorgelezen Ook' heeren zijn hartelijk welkom. Het be stuur rekent op groote belangstelling, DEN HOORN. VOOR DE DOOPSGEZ. KERK. De loten, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Fonds voor herstel, en onderhoud van de Doopsgez. kerk; gaan vlot van de hand. Gaarne zal de Commissie de toegezegde prijzen thans in Ontvangst nemen. VAN TEXELS RAAD. aar aan de Zeevaartschool. Op verzoek eervol ontslag verleend aan mej. M.A.Kuijper, onderwijzeres a; n De Waal. In de vacature-Over wordt de heer W.Mets Tz. tot ambtenaar burgerlijke stand benoemd. Afwijzend wordt beschikt op het verzoek om subsidie voor de actie voor Plaatselijke Keuze, „omdat hiermee geen. speciaal plaatselijk belang wordt ge diend" Besloten wordt het perceel aan de Parkstraat, gekocht van mw. K. de Wjjn, voor afbraak te verkoopen en de grond,, voor zoover niet voor wegverbreeding be stemd, voor bouwterrein te verkoopen. Besloten wordt, het pakhuis aan de Gravenstraat, eigendom van de heen S.P.Keijser Dz., voor het opbergen van markthekken, e.d. weer voor zes jaar in te huren en wel voor f65,per jaar, De helft hiervan zal worden betaald door de strandvonderij, die mede van 't pakhuis gebruik zal maken. Met 8—3 st. wordt verworpen het voorstel van B. en W. om op het Groen-, tje een plantsoentje aan te leggen, waar van de kosten op f150,werden be groot en het niet meer voor kermisdoel- einden te bestemmen. Als bezwaar wordt aangevoerd, dat het Doolhof en het Park) toch al schriel onderhouden worden en dat eerst het Marktplein wel eens met schaduwrijk geboomte mag worden be plant. van dc Texelsche Courant verschijnt Inhoud o.a.Kerstartikelen, pagi na voor dc vrouw en een voor de jeugd, gezelschapsspel, diverse wed strijden om mooie prijzen. ADVERTENTIE-OPDRACHTEN zien we gaarne voor Maandag a s. tegemoet. P;RAAT-AVOND. We herinneren aan de praatavond, lie den in de Landbouwschool, aanvang acht uur. Leden en donateurs, laat van uw be langstelling blijken. De G. Jr. TERAARDEBESTELLING DIRK BIJL. Zaterdagmiddag hebben bondsvrienden van Dirk Bijl, hun voorzitter ten grave gedragen op de Alg. Begraafplaats te Huisduinen, Den Helder, zoo schrijft ons de Heldersche Courant. Het waren leden, van de afd. Texel van de Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieke Dienst, die dc baar droegen. De heeren J. v. Zwijn- drecht en 1). v.d. Hoop vertegenwoordig den de Heldersche afdeeling van deztl bond. BURGEMEESTER KAMP SPREEKT EEN AFSCHEIDSWOORD. Burgemeester Kamp sprak een woord van afscheid en wel namens de directeur,t de commissarissen en het personeel van, de N.V. T.E.M. Burgemeester Kamp uitte allereerst ge voelens van deelneming met de familie,, waarbij hij de hoop uitsprak, dat zij kracht zou ontvangen, dit verlies te dra gen. Hij stelde de kinderen (de oudste twee waren bij de teraardebestelling aan wezig) het werkzaam leven van hun vader voor oogen en sprak de wensch uit, dat de moeder kracht zou krijgen, de kinde ren in de geest van de vader op te voeden. Het heengaan van Bijl, zei spr., is voor de vennootschap een verlies. De directie! verliest in hem een trouwe medewerker,, het personeel een goed chef cn vriend, de vennootschap een kundig werker van de oude garde, die ophield te arbeiden als het werk ten einde was. Bij allen zal de gedachtenis aan een trouwe, harde en kundige werker blijven leven. DE BONDSVOORZITTER SPREEKT. De voorzitter van de Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieke Dienst, de heen D. de Ridder, schetste de beteekenis van de overledene voor de Bond. Hij deed! in 1928 de keuze voor de Chr. vakbe weging, waarbij tweeerlei doel voor oogen gesteld wordt, n.l. het werken voor de tijd en tevens rékenschap geven van zijn, arbeid voor de eeuwigheid. Bijl was niets te veel, zei spr.: Hij spoorjde de anderen aan door zijn voor i beeld. Blijft zijn voetspoor volgen; hij heeft een lichtend spoor achtergelaten. Bij dit heengaan wordt bewaarheid, dat we niet kunnen volstaan met de strijd, die hier beneden gestreden wordt. Moge u dat een spoorslag zijn voort te gaan op de weg en tot steun te zijn, waar die noodig is. Het menschenleven is als gras, laat orj£ dit een aanwijzing zijn, dat wei op weg zijn naar de eeuwigheid. DS. VAN DER LEER SPREEKT. Ds. Van der Leer, Geref. predikant te Oosterend, herinnerde aan het feit, dat hij Bijl tweemaal het jawoord heeft hooren zeggen. De eerste keer toen hij belijdenis deed en getuigde, dat hij Jezu$ Christus als zijn Borg en Middelaar er kende, de andere keer, toen hij bevestigd werd tot diaken, welk jawoord hij drie jaar gestand heeft gedaan. Het leed, zoo sprak D?., dat de familie getroffen heeft, is met menschenkracht niet te dragen. Gods kracht en Gods ge nade is daartoe noodig. Laat onze hoop daarom op God gevestigd zijn. Spr. ge dacht de weduwe en las daarna een ge-1 deelte uit Corinthe voor. De vader van de overledene dankte ont roerd voor de belangstelling. Een drietal kransen dekte de baar, n.l. een van de N.V. T.E.M.een van de bondsvrienden en't personeel en een van bewoners van het Schildereind, waar de heer Bijl woonde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1