„MIJNHARDIjES' DAMPO 52s,e Jaargang Zaterdag 17 December 1938 No. 5318 DECEMBER «or# EERSTE BLAD. Texelsohe Berichten Hoe Texel in 1813 de Franschen verdreef. UW KINDJE VERKOUDEN Kwellende hoofdpijn? TEXELSCHE COURANT ||||||ll!llllllilllll!llllllll!!llllll|[ltlllllllllllllllllllll!lll!llllllllllllllllltl!llllil|||||| VOOR DE ZONDAG ||||||i!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| December is de maand der herinne ringen, de intieme maand bij uitnemend, heid. Is het, omdat aan zijn ingang hetj aloude kinderfeest zijn blijde warmtq verspreidt en aan zijn uitgang, tegen zijn achtergrond van nevelen of over zijn blinkend sneeuwkleed de geheimzinnige Kerstlichtjes streelen Of is het, omdat nu eenmaal ons hart verhoogde waarde toekent aan alles, wat zich tot scheiden voorbereidt en hij de laatste is van de broederlijke rij, die straks vereenigd zal wegzinken in der tijden nacht? Zeker, dat alles werkt op ons in; maar het is, of ditmaal de mystiek wordt verhoogd door de opeenvolging van donkere, nevelachtige dagen. De wereld is klein geworden en sluit ons in; de dagen krimpen en des avonds is het uit spansel bedekt en heeft de bleeke maan haar zilverglans verloren. De aarde schijnt te mijmeren en te droomen, we zouden haar afgestorven wanen, wisten we niet, dat ze vol teedere liefde de belofte der lente bergt, in haar warme schoot. Binnen in haar is het leven; ei\ zoo is het ook met ons: cns innerlijk leven ontwaakt naarmate het uitwendige schijnt te dooven Lokt Bloeimaand al les naar buiten, Wintermaand drijft alles naar binnen; en terwijl nevelen li :t gesternte des hemels aan ons oog ont trekken, begint daarbinnen ster na ster van herinnering te t ntelen en te leven. Welk een wereld, die we binnengaan! Hoe groot lijkt ze, hoe grenzenlocs! He: vinden we daar de dingen weer, die we verloren waanden, hoe duiken gestalten; op uit schemerhoeken, die beginnen de leep gewaande ruimte te vullen. We trach ten ze in de oogen te lezen; komen ze met verwijten tot ons of heeft een hoo ger inzicht reeds veel hinderlijks weg gevaagd en veel raadselachtigs ver klaard Het zou niet goed zijn, als we altijd in deze stemming verkeerden. Maar h.t isookniet altijd December; straks roept de nieuwe jaarkring ons weer uit onze droomen wakker. Laat ons nog even toe ven en de fluisterstemmen opvangen, die we nu kunnen hooren, omdat het stil en afgesloten is daarbuiten. Waar zijn ze, wier stem eertijds in onze nabjjhrd klonk, wier hand in de onze heeft gerust? Daar zijn er, die nog met ons zijn op deze aarde, maar die ver van ons verwij derd leven; maar daar zijn ande.en, en het zijn er velen, die ons zijn voorgegaan naar het land, vanwaar geen dierb'rci keert. Onze gedachten gaan uit naar hen maar wij weten het: Zij hebben de haven, gevonden. ZONDAG, 18 December 1038. ||||||ii!iit>lllllllliiilllllllllllliiilllllllilllllli:illilillllllllliilllllllllilllliiilllll|lilll VOOR HOOFD EN HART. ||!|||'||!!l ZONDAG Halfheid is noodlott'g onder alle om standigheden. MAANDAG Ik heb slechts één leven en waarom zal ik dan in de korte tijd van mijn le ven handelen tegen de stem van mijn geweten ?lk wil en ik kan niet. T o 1 s t o i. DINSDAG Diepe bewondering is verheven ver wondering. WOENSDAG Het is weldadig te bedenken, dat de eerste plaats, waarop het in de wereld aankomt, niet is tact, niet waardigheid, maar hart. A. Pier son. DONDERDAG Groote verwachtingen baren groote te leurstellingen. VRIJDAG Benauwdheid is des deugdes roem, Zij kan er tegen groeien, Al staat de doorn rondom de bloem, Nog kan zij lustig bloeien. Camphuyzen. ZATERDAG Beter is het, te .pogen, zonder te sla gen, dan stil te zitten uit vrees voor nuttelooze moeite. F r u i n. KOSTELOOS TOT VOLGEND JAAR. Wie zich met ingang van 1 Januari 1030 op ons blad abonneert, ontvangt het tot die datum kosteloos. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Men verzoekt ons mede te deelen, dat in de avonddienst van Zondag 18 Dec., a.s. te Den Burg het Kerkkoor een ge deelte van een Kerstcantate zal zingen. Daar met Kerstmis verscheidene leden van het koor afwezig zijn, kan de cantatei dan niet ten gehoore worden gebracht. WAARSCHUWING. We brengen onder de aandacht, dat de tijd weer aangebroken is om het ver schuldigde vergunningsrecht (Tabaksbe lasting) voor 1939 te voldoen. Indien in de loop van 1938 bedrijven werden ge staakt, is het in het belang van de ver gunninghouders, daarvan voor 1 Januari 1939, ten kantore kennis te geven, aan-1 gezien anders het recht over 1939 moet worden voldaan. De Tabaksbelasting moet bij vooruitbetaling voldaan worden, dus vóór 1 Januari. Bij niet betaling volgt op 20 Januari een aanmaning ad f0.25. 1 zoo'n klein wit Mijnhardlje helpt U eraf. Binnen enkele minuten'Ook verdrijven ze wondersnel kiespijn,zenuw pijnen,griep,gevatte kou. 1 „Mijnhardlje" 5 cl - 12 „Mijnherdtjes" 50 cl llllll LANDBOUW EN VEETEELT. VOEREN WE ZOO OP TEXEL? Waar men op Texel nog wel eens wat erwtenstroo ter beschikking heeft, zul len wij voor melkkoeien ook een paar mengsels opgeven, die hiernaast passen. Voert men erwtenstroo, (boonenstroo), roggemeel, boonen- of erwtenitieel, zoo vestigen wij er uitdrukkelijk de aandacht op, dat al deze voedermiddelen een op stoppende werking hebben, en dus slecht bij elkaar passen. Voert men dan ook erwtenstroo (boonenstroo) in vrij groote hoeveelheden, zoo zal men o.i. dan ook goed doen geen of s'.echts zeer vvein g rogge-, erwten- of boonenmeel te vo; - ren. Wij zullen deze voedermiddelen naast erwtenstroo in de mengsels danookj niet opnemen. Erwtenstroo bevat vrijwel niet minder eiwit dan hooi, maar heeft een aanmerke lijk lagere zet meel waarde. De krachtvoer- mengsels moeten dan ook minder eiwit bevatten. Naast gelijke deelen hooi en erwten stroo kan worden gemengd: 2 gewichtsdeelen havermeel, 3 gew. maismeel, 1 gew. lijnrr.eel, 1 gew. soya- meel, óf 1 gew. lijnmeel, 1 soyameel, 4 maismeel. Desgewenscht kan men op eigen ver antwoording PROBEEREN het maismeel gedeeltelijk door roggemeel te vervangen Om dit te kunnen doen, kan men 1 Kg. roggemeel gelijk stellen met zeven-acht sten Kg. maismeel. Wil men dit doen, zoo dient men de mest der dieren in net oog te houden, in verband met de hier boven aangegeven reden. ZORG VOOR GOED DRINKWATER. Alleen van gezonde koeien goede melk. Eén van de eischen hiervoor is goed drinkwater voor het vee. Het geld, hier aan besteed, komt met winst terug in de vorm van meer melk en betere kaas en boter. (Eén koe drinkt in één stalperiode ongeveer 8000, zegge achtduizend, liter water.) DOOPSGEZ. KERK TE DEN HOORN Voor het herstel en onderhoud van dit uit 1660 dagteekenend kerkgebouw is een verloting georganiseerd, welke ccv gunstig resultaat belooft op te leveren (Foto J. de Waal) 13.) Gehate Fransche mainsel. Juliette huiverde bij het hooren van die grie vende woorden. Toen luisterde zij alles af, wat door de jongeling werd vei te.. j over het kapen van de kerksleutel en 'v plaatsen van de vlag op de toren. - Dus heb jij het toch gedaan? vroeg Aagje met 'n lichte trilling in naar stem. Zou je dan liever willen, dat een ander het gedaan had? O neen. Ik ben trotsch op je, Ger- rit, en houd nu nog veel meer van jo dan ik reeds tevoren deed. Iets wat naar een kus geleek werd in het duister gehoord, als antwoord op Aagjes gezegde. Maar ben je nu niet bang voor de wraak der Franschen? vroeg Aagje een poos later. Bang? Waar zou ik bang voor zijn Niemand weet, dat ik het gedaan heb, dan de kameraden en jij nu. Wat willeni ze mij dus maken Dat zal je misschien spoedig duide lijk gemaakt worden, mannetje, dacht de. luisteraarster in stilte. Aagje was blijkbaar nog niet geheel gerust van zijn trouw. Het meisje vlijde zich dichter tegen hem aan en vroeg dan, alsof zij iets smeekte: En zal je je nu nooit meer met dat vreemde meisje inlaten - Met Juliette bedoel je? - Ja, met die valsche zwartkop. Je weet, dat ik alles haat, wat Fransch is, dus ook haar. O, dan ben ik tevreden, Gerrit. Dan vertrouw ik je weer als vroeger. - Dat kun je ook gerust doen, Aag. Hij haatte haar dus, evenals alles wat Fransch is. Nu wist Juliette genoeg. Zijn gruwzame woorden veranderden (haar liefde eensklaps in haat. Nu zij van die jonge varensgezel niets meer te hopen ot te verwachten had, zou zij hem in de handen van haar landgenooten doen val- en. Haar wraak zou vree9elijk zijn. Zij was er nu zeker van, dat Gerrit Brou wer de Hollandsche vlag op de dorps toren te Oosterend had durven piaatsen. Voor die vermetelheid zou hij zwaar moe ten boeten Even nog streed in haar ge moed de liefde met de haat, maar na korte weifeling was de teerling gewor pen. Als zij Gerrits liefde derven moest, zou ook die andere, de blonde, Voor altoos afstand van hem moeten doen. Zij wist het maar al te goed: de Franschen zouden in het onderhavige geval bie" an der streng optreden. De vermetele aaad van die drieste knaap, zou met de kogel of de strop gestraft worden, 'n Andere weg was er niet op en genade zou steli lig zijn uitgesloten. Daarvan hield zij zich overtuigd. Morgen was het Zondag, en dan zou zij naar Den Burg gaan. Zeer waarschijnlijk zou zij er de Franscbe officier ontmoeten, die haar we'eens meei' ondervroeg naar de gezindheid der bur gerij van Oosterend. Even behoedzaam als zij achter de boom was geslopen, schuifelde zij nu weer langs de muur weg. Zij ging heel naar 't eind der straat om dan eerst terug te keeren naar de bakkerij. Op de Zondagmorgen trok zij reeds vroegtijdig naar Den Burg. Nog niet WAT ER GEBEURDE. 17 Dec.: Geboortedag van Davy, uit vinder van de mijnwerkersveilig- heidslamp. 1778. 18 Dec.: Geboortedag van Diesel, de uilvinder van de naar hem ge roemde motoren. Parijs 1858. 1) Dcc.: Geboortedag van Gustaaf Adolf. Stockholm, 1594. 20 Dec Het Britsche Museum be sluit de beroemde Codex Sinaïti- cus voor 100.000 p.st. van Rusland aan te koopen. 1933. lang had zij Oosterend verlaten, of de vlag op de toren was ook te Nieuweschildi opgemerkt. De niist was eenigszins ge weken, zoodat men van de dijk het dorp weer duidelijker kon zien liggen. Het duurde maar kort of de roode ofi 1 icier, vergezeld van een paar zijner tnu wanten, kwam het dorp in. Op hooge toon vroeg hij de eerste bewoner die hij ontmoette: „Wie heeft) die vlag op de toren geplaatst? Ik weet het niet, mijnheer, luidde het antwoord. Grimmig ging de officier verder en telkens als hij iemand ontmoette, vverdi dezelfde vraag gedaan, doch bekwam hij ook 'n gelijk antwoord als van de eerste; ondervraagde. Toen hij zag, dat niemand hem kon of wilde inlichten en bemerkte, dat men hem heimelijk uitlachte, ging hij tenslotte nij dig heen, echter niet de bedreiging: „Als morgenochtend die vlag niet verdwenen is, zullen we jullie wel .gevoelig op ju nummer zetten, canaille. Als 't aan mij stond, bleef er van je heele dorp geen steen op de andere". Ook de oude Aai hoorde de razende schetteren en mompelde: Laat 'm nou nog maar eens uitpakken blij zal gauw genoeg moeten inpakken Zijn liedje zal wel gauw voor goed hier gezongen zijn. Wat verbeeldt zich zoo'n rooie schobbe jak wel v s Wrijf dan keel, rug en borstje in met Dampo.Wonderlijk rooals dèt helpt! Pot 50 ct. Tube 40 ct Doos 30 ct. Juliette had geen vergeefsche tocht ge maakt. Bij haar kennissen, die veel leve rantie hadden aan de bezetting van da Oudeschans, ontmoette zij ook de officier. Met veel ophef vertelde hem het meisje alles wat te Oosterend was gen schied. Zulk canaille, voer hij woest uit. Mor gen zullen wij eens een bezoek aan d, rebe'le i brengen en ze een toontje lager leeren zingen Vertel ze dat maar uit mijn naam. Dan zou 't met mij s'echt kunnen afloopen, mijnheer, antwoordde het meisje, dat zult u ook wel inzien. Misschien zouden de onverlaten zich niet ontzien om hun woede aan een; weerlooze vrouw te koelen, hernam hij en liet er terstond op volgen; Wee hun gebeente als morgen die vlag nog niet van de toren is verdwenen Voldaan over haar optreden keerde Juliette naar haar dorp terug. (W.v.v.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1