52sle Jaargang Woensdag 21 December 1938 No. 5319 DE NIEUWE TEXELSCHE COURANT BEANGEVAAR EERSTE BLAD. Texelsche Berichten Ruwe Huid 1 D j I D f I Ruwe Handen\ tl. 1 Doos 30 cenl. Ruwe Lippen Bij Apoih. en Drogist BOERINNENBOND. ennnnr r.r-n m LSCHECOURANT IS SINDS 1 JULI 1030 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal, buiten Den Burg tl.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 22 23 24 25 26 27 28 Dec 9.— 9,34 10,07 10.40 11.12 11,44 LICHT OP R1IWILL1 N er. RIITUIGEb 4 17 „Als de vorst komt in het land, Vliegt er heel wat in de brand". Niet alleen wordt de kachel extra van brandstof voorzien, maar ook gaat er me nige won ng, menige fabriek en menig magazijn door onvoorzichtig stoken in vlammen op. Een schoorsteen, welke niet geheel in orde is, kan bij fel stoken groot gevaar opleveren. Van overheidswege nu wordt terecht tot groote voorzichtigheid, met vuur aangespoord. Mede omdat in geval van brand bij strenge vorst de brandweer onvoldoende - mogelijk zelfs in het geheel geen hulp zal kunnen bieden (gebrek aan bluschwater; ijsvor- ming). Thans meer dan ooit is het raad zaam bij het stoken ter voorkoming van brand ALLE VOORZORGEN in acht te nemen. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiuiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiniiiii|||lll llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll'lllllllllllllllllllllll'llllllllllllllllllllllllll 2S6 Waar ligt Sabang? 287 „Dingaansdag". Genoemd naar.... 288 Een uiver is een 289 W at beteekent K.P.M. 290 Een „tweehuizige" plant iseen ANTWOORDEN. 286 Op het eiland Poeloe Weh aan de noordkust van Sumatra. 287 Naar het Zoeloehoofd Dingaan, op wie de Zuidafrikaansche boeien 16 Febr. 1838 een overwinning be vochten. 2S8 Ooievaar (dialect). 289 Koninklijke Paketvaart-Mij. 298 Plant met bloemen met alleen meel draden of alleen stampers, niet op dezelfde maar op verschillende plan ten. NIEUWE VRAGEN 291 Mistletoe heet ook maretak of 292 Wat beteekent „kerstenen" 293 Hoe heette de evangelieprediker, die in 754 bij Dokkum werd ver moord 294 Wat heeft in „kersversch" „kers" met kers (vrucht) te maken 295 Hoe komt men aan sago RIJKSPOLITIE. De Brigadier der Rijksveluwacht. de heer A. de Blieck, is aan het telefoonnet aangesloten onder No. 134, Den Burg. PUZZLF. „VOOR HET KIND". Zaterdag 10 December hebben we na mens de commissie, welke de verkoop van Kinderzegcis tracht te bevorderen, een naamkaartjes-puzzle in ons blad opgeno men. De oplossing is niet zoo gemakkelijk gebleken als de commissie zich had voor gesteld. Dat is jammer, want niet de op lossing is hoofddoel maar het koopen van kinderzegels. En wanneer de puzzle sen puzzle blijft, wordt dat hoofddoel niet bereikt. Het is daarom nuttig even te melden, dat men kan volstaan met het slagwoord („KINDERZEGELS") en naam en adres in te zenden om mee te dingen naar de mooie prijzen. Zendt Uw oplossing („Kinderzegels" is voldoende) in op een briefkaart, ge frankeerd met twee kinderzegels van vijf ct. frankeer waar de (minstens). Zet aan de adreskant Bovenaan. „Kinderpuzzle" en verder: Nicolaïstraat 17, Den Haag. We vestigen de aandacht van de leden der aid. Texel van de Bond van Boerinnen ei ander PUttelandsvrouweii op de adver tentie in dit nummer, waarin zij worden uitgenoodigd tot bijwoning van de Kerst bijeenkomst. O k zij, die als lid willen loeireden, zijn welkom. Het bestuur doet al zijn best om de dames een recht ge noeglijke en stemining-volle avond te bereiden. Een groote opkomst zal daarvoor de beste belooning zijn. ADVENTS-AVOND. Men schrijft ons: Hedenavond zal in de Herv. Kerk te Den Burg de Adventavond gehouden wor den, waarover in de kolommen van dit blad reeds eerder is gesproken. Medewerkenden zijn Mevr A. Daalder- Roggeveen (sopraan), J. Vi ser (orgel), U. Bouwsma (bugel), het Ned. Hervormde Kerkkoor o.l.v. Mevr. H. Visser-Dewald en enkele violisten en Jongensstemmen. Ds. Visser hoopt een Advents-toespraak te houden en een Kerstverhaal te vertellen. De kerk zal zijn versierd en, natuurlijk, verwarmd De kachel brandt reeds van Zaïerdag af en zal zorgen voor een be haaglijke temperatuur. De toegang tot deze Adventsavond is viij. Het programma (niet verplicht) kost 10 cent Aan de uitgang wordt gecollecteerd. De gehuurde zitplaatsen zullen tot kwart voor acht ter beschikking worden gehou den voor de eigenaars. Daarna zijn alle plaatsen vrij. DEN HOORN. UITVOERING D.E.K. Het ligt in de bedoeling van het be stuur van Fanfare D.E.K. op 27 en 28 Jan. a s. in Loodsmans Welvaren een, uitvoering te geven. OOST. W1NTERWEE. De visscherij op garnalen en wulken is sinds Vrijdag geheel stil komen te liggen. Voor hoe lang De uitkomsten waren verre van best. Hoewel een gedeelte der thans werkzame vissche s een tegemoetkoming ingevolge de Zi iJerzee-Sieunwel ontvangt, komen hiervoor nog velen niet in aanmer king. Vooral voor ueze brengt de winter groot nadeel. Hier, achter Oost, zijn drie scheepjes door het ijs ingesloten n.l. TX 35, TX 92 en TX 17. Voor deze schui ten bestaat voorluopig gten gevaar. In hel vaarwater „De kerke" waren visschers uit Anna Pauwlona en Den Helder bezig met het visschen van krukels. Door het zeer laag loopende water konden zij niet tijdig naar een haven varen Dok zij werden door het ijs ingesloten. De vaartuigen zijn H.D. 60, van C. de Graaf, W.R. 215, van Gebr. de Boer en W.R. 295 van Gebr. Post De bemanningen kunnen ever het ijs de wal bereiken om zich van het noodige voedsel en br. n«tstof te voorzien Daar er echter bij aanhoudende oostenwind in vorst niets tot berging der vaartuigen ge daan kan worden, hebben drie van de zeven opvarenden zich, ook met hetoog op de voorraad levensmiddelen en brand stoffen, naar huis begeven De scheepjes zijn nog lang niet uit hun isolement ver lost. De kans is zeer groot, dat zij door het ijs zwaar gehavend zullen worden. S OOSTEREND. SCHOOLNIEUWS. Bij besluit van B. en W. van l excl van 15 December 1938 no. 1095 is aan dei oudercoiumissie van de O.L.S. alhier toe stemming verleend tot het houden van, een loterij, waarvan de opbrengst zaï worden aangewend voor de aanschaffing van een modern projectie-apjiai iaf voor, deze school. De lootjes zullen 10 cent per stuk kosten, de prijzen worden groo- tenSeels door leerlingen vervaardigd. Eind. Maart heeft de trekking plaats tijdens ecu feestelijke ouderavond, op welke door een aantal kinderen tooncclstukjes zul len worden opgevoerd. Wij vernemen, nog, dat het toestel ook goede diensten zal kunnen bewijzen op ontwikkelings avonden voor oud-leerlingen en volwas senen. S. ZIEKENFONDS. Er was voor de vergadering Zaterdag j.l. in Het Wapen van Amsterdam zoo veel belangstelling, dat de zaal er vol was en velen zich met een staanplaats tevreden moesten stellen. Voorz. IJ. Koppen zegt in zijn ope ningswoord met veel genoegen zoovelen, welkom te heeten. Hij zet het doel van deze vergadering uiteen. Ze kan kort zijn, -egt spr. Er is in de vorige vergadering een schrijven voor het Hoofdbestuur van de Maatschappij van Geneeskunde behan deld. Hierop schreven Dr. Eggink en een advocaat van de Mij., Mr. Pekelharing, dat zij waren aangewezen om de zaak verder met ons fonds te regelen. Ze moesten, schreven ze, overgaan tot liqui datie van ons fonds. Dit schrjjven I eten wij onbeantwoord. Hierop volgde een tweede schrijven, waarin wij nog eenmaal tot een bespreking werden uitgenoodigd in Amsterdam. Anders zouden onvei-i wij ld rechtsmaatregelen worden geno men. Dit schrijven lieten we eveneens onbeantwoord. Het comité voor het on-i derlinge fonds heeft nog belangrijke me- öedeeiingen. Voorz, draagt hierom de leiding over aan de heer S. v. Heeringen,, voorz. van het comité. Nadat secr. J. Bik ker een uitvoerig verslag heeft gegeven van de vorige vergadering, dat onveran-, derd wordt vastgesteld, verkrijgt de heer* Van Heeringen de leiding. Voor ons Onderling fonds, zoo deelt deze mee, zijn over Ons eiland 1600 handteekeningen verkregen. We hebben de Maatschappij1 en ile dokters gevraagd om haar mede werking bij onze uitbreiding van dit Onderl. fonds. De medewerking werd ge weigerd. We moeten dus voor ons zelf zorgen. Bij informatie is gebleken, dat er voldoende dokters zijn en dat zich hier wel een hee! goede dokter \yil vestigen Deze dokter zal tevens kleine opera ties kunnen verrichten, wat een bespa ring voor ons fonds zal blijken. In specialiteitenhulp is ook voorzien We kunnen in Den Helder worden ge holpen. We zullen dan met ons fonds heel Texel bestrijken. Men heeft ontwil len dwingen, om in Den Burg lid te worden, we hebben ons hier eendrachtig, tegen verzet. Een blijk van solidariteit, Eén stap rest ons nog, onze handteeke- ning zetten voor ons fonds. Met een week volgt dan een oprichtingsvergadering met vaststelling statuten Het fonds Ooster end blijft zooals het is, ook zonder uw handteekening, doch uit uw handteeke- ning moet blijken uw toestemming tot be noeming van een dokter. De heer Trap vraagt hoe het zit met de oprichting. Oosterend heeft toch 'n fonds. De heer Van Heeringen airt< woordt, dat het fonds blijft van Oos'er end. Het reglement wordt door onszelf opgesteld. Wij sluiten ons dan aan bi? de Centr. Bond. We houden het, zooals (het is en het fonds Textel, d.at ontstaat, is een uitbreiding van ons Fonds. Wie hebben echter de steun van elkaar noo- dig. Een we'standsgrens zullen we niej; hebben. Deze kent het Mij-fonds wel. Gevraagd wordt: Nemen jullie de ar chieven mee? Voorz. antwoordt: Die be houden wij alle. Er wordt gevraagd': Zijn de vorige handteek-en ngen niet meer geldig, omreden wij nu weer moeten tee kenen Voorz.De toestand is nu anders; het gaat om een eigen dokter, De heer B. is van meening, dat erdoor commissie en bestuur voorzichtig is ge handeld men kan z.i. nu niet zeggen we zijn verkocht. Voorz. is van meening, dat de dokters onder dwang van de Mij. weigeren.voor het O.F. te werken. De commissie zond een brief aan de dokters met de vraag, of zij voor het O.F. wil den werken, met twee dagen tijd om te antwoorden. Echter kwam geen antwoord. Gevraagd wordt of de tandarts ook wei gert. Antw.Ja. Geroep: Dan benoe men we ook een tandarts. De heer Van der Vis zegt, dat men zich beter particu lier bij de tandarts kan laten behandelen' dan op contract. Gevraagd wordt: Hoe gaat het met brillen, breukbanden, enz.. Djir Van Heeringen antwoordt: Dat gaat op dezelfde voet door of wordt heter, Dhr B. vraagt: Krijgt ons fonds ook subsidie van de gemeente? Antw. Op heden nog niet. Gevraagd wordt: Hoe lang duurt het nog voordat het fonds draait in z'n nieuwe vorm. Antw.: Begin volgend jaar. Gevraagd wordt of in een spoedgeval de dokter te bereiken is. Dhr S. Keijzer antwoordt: Indien noo- dig, moeten de andere dokters helpen. Dhr V. vraagt: Hoe is het met speciali teitenhulp; u /egt: wij kunnen in Denj Helder geholpen worden, de dokter zegt: ju'lie moeten daarvoor naar Amsterdam. Tiet antwoord luidt: Door de specia listen in Den Helder wordt er particu lier geholpen, Het fonds betaalt. Dhr V.d. Vis: Een kwestie van volhouden ia het met ons. Neem een voorbeeld aan Nijmegen, waar reeds twee dokters voor het Onderling Fonds aldaar werken, 19e kwestie van de afstandsritten, zoo zegt de voor/., is een misstand, waartegen we sinds lang vechten. Ook daaraan zal een eind komen, als we een eigen fontis en eigen dokter hebben. Opgemerkt wordt dat een der leden een gesprek had met een gesalarieerd bestuurslid van Den Burg, waarbij deze zei: „Wij zijn men- schen van strijd. Jullie gaat er onder. Aan ons de overwinning". Geroepen' wordt: Een pluim voor de „Tesselaar", die schrijft over de stnijd honderd jaan terug De meiischen zijn nog dezelfde", De voorz. wekt aan het eind van de vergadering allen op 0111 te teekenen en propaganda te maken voor het fonds De strijd is er, zegt hij. Wij vreezen de ze niet. Zonder strijd geen overwinning Hierna volgt sluit n g, waarna men el kaar aan tafel verdrong om te teekenen. De ziekenfondsstrijd is hiermee in een nieuw stadium getreden. SD DE WAAL. "X AMENS. Onze plaatsgenoot de heer F. L v. 't Hooft, slaagde dezer dagen te Leiden voor het Candidaats-examen Theologie. IJSCLUB WAAL EN BURG Maandagavond werd door de ijsclubs Waal en Burg bij inschrijving verpacht de ij stent met één standplaats. Ingeko men waren vier biljetten. Hoogste in schrijvers waren: voor de ijstent de hee- ren Weistra en Medendorp, De Waal, eu voor de standplaats de heer S.Lan geveld, Den Burg. Ofschoon de baan zondag nog niet officieel geo|>end was, v, erd door het bestuur reeds een ge deelte voor de leden opengesteld. Waar schijnlijk door de felle kou werd er toen haast geen gebruik van gemaakt; ook Maandag was er nog weinig animo. Gis teren heeft menigeen er een baantje ge reden. B. MIDDENST \NDERS. Een abonnement bij J NV. PROVINCIAAL BLLANO. Handelsinformatie- en incas- sobureau voor de Midden- 0 stand, opgericht 1864, biedt O in deze tijd groote voordee- n len Lee volledig prospectus, waaruit zulks duidelijk blijkt £J met eeu ex. van de 14-daag- O sche zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- Q vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32009 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- ten worden. ||||||lllllll!llllllllll!IIIIIIHIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| llllllllllll VAN DE BOEKENPLANK l||||||||||| mill llllll!l!llllll!lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllillllllll!llll!llllllli::lllll|||||| BESTE VRIENDEN. Boeken zijn onze gemakkelijkste vrien den .Ze zien ons niet boos aan, als wijl ze te veel, en niet boos aan als we ze te. weinig bezoeken Vermoeien ze ons, ver- ve'en ze ons, in een wip zijn we van zei af. Geven ze ons veel, hoe weinig dank baarheid vragen ze in ruil Altijd zijn zij de gevers, wij de ontvangers. En wie geleerd heeft rustig van ze te genieten, wat een nooit drogende bron van genot ligt er voor hem open. De -ccnige moeaijkheid is: ze zijn wat heel ve'e en de keus uit die talloozen is uiterst moeilijk. Gelukkig zijn er goede raadgevers en gidsen, om ons wegwijs te maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1