P li H DE TEXELSCHE NOODCOMPETITSE IN 1939 ONTVOERD. DE T. S. B. IN 1939 DE TEX. BOYS in 1939 S. V. TEXEL in 1939. 3 lllll|ll!illillll!llllllllllllllllllll!ll!llll!l!l!iiIHI}|llllllllllll!llllllllllllllllllllll|||||| VOOR DE VROUW. llllll'llllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll RECEPTEN VLEESCHSALADE (4 pers.) Een half pond resten kalfsvleesch, 5 a 6 .koude ge kookte aardappelenj, 2 a 3 theelepels Mag- gi's Aroma, een paar ingemaakte augur ken en uitjes, 1 a 2 hardgekookte eieren, peper, zout, 4 eetlepels slaolie, 3 eetle pels azijn veldsla of kropsla. Snijd het vleesch en de aardappelen in kleine stukjes, hak augurken en uitjes fijn en ook het hardgekookte ei. Roer nu alles voorzichtig dooréén met de Maggi'sAro ma, de slaolie, azijn, zout en peper. Leg alles midden op een schotel en leg er de sla omheen. Versier de sla met ma yonnaise. - HECHTPLEISTER laat gemakkelijk los wanneer u het wat met benzine be vochtigt. door D DAPPER Nu de mobilisatie voor velen het voet balspel dreigde onmogelijk te maken waren eenige vriendschappelijke wed strijden tusschen militaire elftallen en S.V. Texel al spoedig aanleiding om een competitie op Texel in het leven te roe pen. Het resultaat was :de T.N.C., de Texelsche Noodcompeütie. Wel werd met programma moeilijkheden rekening gehouden (transport. verloven, enz.) maa: reeds hebben enkele deelnemers de eerste helft achter de" rug. Er wordt in twee afdeelingen gespeeld met elk zeven elftallen. In afri. A heeft Texel 1 de kop gevolgd door Den Burg 1 en S.V.C. In aideeling B is .,de Mok" nog steeds on geslagen kophoudster met Den Hoorn als no. 2. De kampioenen der afdeelingen spelen twge wedstrijden om het kampi oenschap van Texel. Voor deze competi tie werd de goedkeuring van de" K.N. VB. en N.H.V.B. verkregen, terwijl de bepalingen van deze bonden ook voor de T N.C.-wedsti ij den enz. gelden. Van de militaire overheid ondervinden we alle medewerking. Op 17 Dec. j.l zou een liefdadigheidswedstrijd gespeeld worden (mijnrampschade) maar wegens te hard terrein en felle kou is deze uitgesteld lot vermoedelijk 14 Jan. Mogen wc er tenslotte op aandringen, dat elk T.N.C.-lid zich bij 't begin van dit jaar voorneemt vooral goede voetbal- spoi i als prettige ontspanning te blijven spelen, en te propageeren. Vormt sterke clubs met goede kameraadschappelijke geest. Zeker zal aan het einde van de mobilisatie, naar we hopen spoedig, een onvergetelijke herinnering blijven aan de T.N.C. en voorzoover het den militai ren betreft, ook het verblijf op Texel. Allen een voorspoedig 1940 toege - wenscht. ||||||;llllllli!l)lllllllllll!lllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll|||||| FEUILLETON ||j||liiii!liiiiiiiii1ii.iiiiiiii!iinii!i:;iiiiiiiiiiiuiiiMiii. /mi. i ;i: 13.) Aan keuze was in de buurt waar hij woonde, zeer zeker geen gebrek. Maar wat hij zocht was een opgewekt, levenslustig meisje, echter enkel en al k-en als type, een meisje met wie hij op vriendschappelijke voet om kon gaan, zonder dat 't tot al te groote vertrouwe lijkheid leidde. In tegenstelling met andere jongens van zijn leeftijd, legde Tommi een merk waardige schuwheid tegenover meisjes aan de dag, Hij geleek een diepe, onbe wogen vijver op wiens oppervlakte geen rimpeltje te bekennen viel. Al wat de IN DE LACH HOEK IIIIIIIIMU DE VUURWERKMAKER rijdt ook zonder benzin?. dopr D. DAPPER 1 Mei werd op voorstel van S.V.C. na een inleiding van Dokter Van Dom melen, de Tex. Sportbond opgericht, Het Dag. Bestuur werd gevormd door'de Sportcomm., aangevuld met van elke ver een. een lid. Het doel is, door samenwer king elkanders belangen te dienen. De groote sportdagen werden in hoofdzaak- door het bestuur georganiseerd en op lofwaardige wijze verwerkt. Een bijzon-' derheid was de athletiekdag op Tweede Pinksterdag, waaraan werd deelgenomen** door S.V. Texel, S.V.C., Oosterend, Tex. Bovs, Gymn. („W I.K.") Den Burgh A. A.C. (A'dam), Olympia (W.-Vfaard), H A.V. (Den Helder), Gymn. ver. O.K.K. (Den Helder), H.JJO. (Hoorn), De Adelaar (Vught), Licurgus (Schagen), me de door een aantal militairen en burgers, met aangeslotenen, totaal 117 dames, hee- ren, juniores en adspiranten. Van de 41 prijzen won Olympia ^W.- Waard), 10 eerste en 6 2e prijzen. H.A.V. 2 eerste en 3 2e prijzen. A.A.C, 1 eerste, 1 2e en 1 3eprijs. H.J.O. 1 eerste, en 1 2e prijs. O.K.K. 1 eerste,prijs. S.V. Texel 4 eerste en 6 2e prijzen. S.V.C. 1 eerste en 1 2e prijs. Tex. Boys 2 tweede prijzen. Een bijzonderheid was de deelname van mej. Van Balen Blanken en de heeren Blok (WAV.), Bakker en Swenes van A.A.C. bekend door deelname aan inter nationale wedstrijden. De wedstrijden te De Cocksdorp tel den alleen Texelsche deelnemers. De wis- wisselpriis werd opnieuw door S.V. Texel gewonnen De gemickl. prestaties waren beter dan vorig jaar. Het voetbaltournooi in Oostenend, af gewisseld door athletiekdemonstraties, werd door S.V.C. gewonnen. Texel werd 2e en moest de wisselprijs aan S.V.C. overdragen. De atletiekwedstrijden om liet kam pioenschap van Texel, op 3 Sept. be paald, konden door de internationale spanning en de voor-mobilisatie in ons land niet doorgaan Op 2 Juli trok ean T.S.G3.--öthletiek- ploeg naar W.-Waard: W.Ran, B.Beum kes, A. Hui/inga, R. Berkenbosch, De Moor, Ab.a Keijser (le pr. 400 M.). In het no. 4 maal 100 M. estafette werd de 2e prijs behaald, Boks werd 3e kogelstoo- ten, W.Ran en B. Beumkes werden 1 en 2 met hoogspringen, Berkenbo9ch 3eop de 1500 M en 2e op 400M, Ook in Alkmaar werd met succes deel genomen. Een compliment aan het Dag. Bestuur is hier wdl op zijn plaats. Moge 'het nieuwe jaar weer gelegenheid bieden om prima programma's te verzorgen. Veel geluk en voorspoed en veel wedstrijden. door J. C. RIJK Wz. Vlugger dan we in de regel denken, zijn we gekomen aan het einde van een jaar. De laatste jaren is het regel door, middel van onze Tex. Courant, welke voor de voetbalsport zeker onmisbaar is, het afgeloopen jaar de revue te laten pas- seeren. In onze Voetbalvereen. is dit jaar nu juist geen verbetering gekomen, een gevolg van de mobilisatie, een ge duchte spelbreker, juist vóór de competitie begon. Ook onze veneen. moest leden zien heengaan, die hun plicht als militair moesten vervullen. We zijn de vorige competitie m.i. nu juist niet op de geko zen plaatsen gevallen Ons eerste, zoo wel als het tweede moesten genoegen ne men met de beide onderste. Ons le leed 19 Maart tegen HRC 4 een 6—3 nederlaag. Vast stond, dat de ze plaats niet meer verlaten kon worden. Op de 10e April waren we getuige van een mooie vriendschappelijke wedstrijd Boys 1 Veteranen, welke na «en 3—2 overwinning een medaille ten deel viel. uitgeloofd door onze eminente geestelijke adviseur kapelaan Grendt. 1 Mei Eerste Gouden Kruis wedstrijd tegen Texel 2; 1—1. 4 Mei trad voor een stampvolle zaal het gezelschap Larette op; groot succes. 14 Mei: 2de ronde Goudenkruiswed- strijd, met 20 door HRC 4 gewonnen. vijver, of liever Tommi noodig had, was een steen of een stok om de kalme, op pervlakte in beroering te brengen. De eerste aanblik van Natalie, toen zij met enkele andere kinderen danste op de muziek van een rondtrekkend draaiorgel, bracht zijn geheele innerlijk in beroering. Eindelijk dan had hij het meisje gevonden, dat aan de door hem gestelde eischen beantwoordde. Oogen- schijnlijk bleef hij koel en onbewogen, (erwijl hij haar op eenige afstand gade sloeg, maar de rustige trek was van zijn gelaat verdwenen en de anders zoo dof fe oogen schitterden, terwijl zijn gezicht eensklaps een scherpe uitdrukking ge kregen had. Toen ging hij naar zijn ka mer. om te zien, wat voor een invloed zij op zijn werk had. Tot zijn stomme verbazing schreef hij die avond meer dan duizend woorden, en hij slaagde er volkomen in zijn verhaal dusdanig om te werken, dat zijn nieuwe en lieve heldin op even vlotte wijze haar debuut maakte. De volgende dag troffen zij elkander heel toevallig in de winkel van mevrouw Lipsky. Natalie was binnen komen val len als een zure bom, terwijl Tommi het een en ander zocht voor zijn lunch, in- tusschen overwegende, hoe hij het best kennis zou kunnen maken Het eerste oogenblik namen de twee jonge men- schen elkander met een bijna koele re serve op. Maar de vlotte eigenares van %e winkel, die blijkbaar voelde, dat zicly hier het eerste hoofdstuk van een ro- 20 Mei daagde een sterk militair elftal van De Koog ons uit; Kooger nering doenden stelden elf draagmedailles be schikbaar; eindstand 22. Muziek van Tex. Fanfare. 7 Juni werd deze strijd overgespeeld; militairen wonnen met5-3. 29 Mei: Veel leden nemen deel aan de athletiekdag; een groot aantal deelne mers van de overkant verschijnt mede aan de start. Cor Ran haalt bij hoog springen een 2e prijs. Onïe iadsp. een 2e prijs met de estafette IS Juni: Pastoor Brinkman stelt een keel mooie medaille beschikbaar voor de wedstrijd, Boys 1oud Tex. voetbal lers. Het talrijke publiek was er getuige van, dat Pastoor zelf de Boysaanvoerder cke medaille overhandigde. 6 Aug.: Serie wedstrijden te Ooster end. Ons elftal kwam inde eerste ronde tfit tegen OVV. Resultaat 3—3. Door het het herhaaldelijk nemen van strafschoten, won OVV. Ons elftal verloor in de ver- lie/ersronde tegen Texel met 3—1. 13 Aug.: Bezoek van de R.(K. Voet balvereen. B.S.M. We maken een prach tige Jan Pleziertocht, Met 5—3 verlie zen wij de match. 22 Aug. wordt onze vereen, in rouw gedompeld. Ons jeugdig lid W. Bakker wordt door zijn medeleden naar zijn laat ste rustplaats gedragen. Voor onze ver een. en voor de familie een zwaar ver lies. Zijn mooie voorbeeld van plichts- betrachting, doet zijn nagedachtenis in hoogte eere bij ons voortleven. Een zeer actief voetballer ging van ons heen. Dat hu ruste in vredev... i-ept. kwam met moeilijkheden voor deelname aan de competitie der NHVB. Er kwam een Tex. Nood-Comp. totstiand waaraan wij met 2 elftallen deelnamen. Het resultaat is tot heden voor ons niet bevredigend. Wel mogen we ons erover verbeugen door de T.N.C. niet vajn prac- tisch voethallen t-e zijn uitgesloten. Geve 1940 ons, dat ook Koning Voetbal nor maal ghat re gee ren. Ik moge besluiten met de wensCh, dat we vol goede moed het nieuwe jaar in gaan. Elk lid sla persoonlijk rnet kracht de hand aan de ploeg, opdat we eind 1940 verheugd kunnen getuigen, alles te heb ben gedaan wat de opbouw en het voort bestaan onzer vereen, ten goede komt.. De Redactie onzer Tex. Courant zeg ik dank voor haar volle medewerking ten opzichte onzer vereen. Aan allen een za lig en gelukkig nieuwjaar. door D. DAPPER. In de Comp. 19381939 eindigde ons le elftal op de 3e plaats achter B.K.C. en Schagen. Vooral de thuiswedstrijden werden slecht gespeeld, waardoor de pu blieke belangstelling sterk terugliep. Texel 2 meest zioh met de 4e plaats tevreden stellen, terwijl Texel 3 op 2 na onderaan eindigde, zoodat we niet onte vreden hoeven te zijn hoewel het beter kon. Voor de Rauchbeker werd van Wa tervogels met 21 verloren. Voor deGoi( den Kruis wedstr. werd T2 door Tex.- Bovs na gelijk spel, 1—1, uitgeschakeld. Texel 3 deed het beter; won van Atlas 2, Wieringerwaard, en verloor van Julianad. Door verschillende omstandigheden liep het ledental terug. Zeker zal alle oner- Agie noodig zijn om in het goede spoor te blijven, waarbij de medewerking van Mie leden, maar ook van onze trouwe liefhebbers onmisbaar is. Onze terreininrichting vraagt vele ver nieuwingen; reeds is voor een omheining plan gemaakt en is speciaal draad in ons bezit. Aan verdere afwerking kon geen gevolg worden gegeven. Het bestuur werd niet gewijzigd, even min de elftalcomm. Berkenbosch werd als athletiekleider herbenoemd. De training werd gedurende de zomer tot 1 Aug. niet verplichtend gesteld, daar na bleef de opkomst onder het gewon?, peil. Onze financieele positie is zeer moei lijk tengevolge van we nig publiek. Het donateursaantal liep terug doordat we net aan de KNVB comp konden deel nemen. Door de adsp werd ook dit jaar deelgenomen aan de NHVB-adsp.-dag te Alkmaar. Het succes was niet erg groot.i Texel A eindigde op de 2e, Texel B op de 4e plaats. Ook de adsp.-afdeeling wordt kleiner, doordat te weinig variatie* mancc begon te ontspinnen, brspk het ijs met de opmerking: Nou nou. Natalie, je mag die mijn heer wel eens wat vriendelijker aankij ken. Hij is een van mijn beste klanten. Toen glimlachte het meisje tegen hem en praatte vroolijk, terwijl hij zijn bo terham, die mevrouw Lipsky voor hem gereed gemaakt had, verorberde. Tommi was een jongen, die er best wezen mocht. Hij was groot, slank en donker van uiter lijk, met dat droomerige in zijn gelaat, dat gemakkelijk de nieuwsgierigheid van een romantisch jong meisje opwekt. Aan vankelijk voelde zij zich min of meer verlegen in zijn gezelschap. Want vanaf het eerste oogenblik hunner kennisma king had hij een zeker overwicht door zijn leeftijd en zijn ervaring, waar het meisje op niet geringe wijze tegen op zag. Maar het duurde niet heel lang, of zv was die schuwheid te boven en deed zich weer geheel en al kennen als het overmoedige kind van de straat, dat zij inderdaad was. Tengevolge van de een of andere stilzwijgende overeenkomst ontmoetten zij elkander de volgende dag, en even eens de twee dagen daarna. En Tommi wist uit al haar stemmingen en typische uitingen voor zijn boek partij te trekken; en aoolang hij haar eenvoudig als zijn model bleef beschouwen, maakte hij uitstekende vorderingen met zijn roman. „Van tijd tot tijd kon hij niet nalaten te-, |gen Natalie te zeggen: Ik vind het reuze-:;. Aardig van je, dat je zoo'n onbeperkt kon worden geboden. Gedurende de zomer werd door een klein aantal leden, junioren en adspiran ten athletiek beoefend, de prestaties hou den goede beloften in. Tweed Pinksterdag werden op ons ter rein atletiekwedstrijden gehouden (zie het overzicht T.S.J3.) De heer De Vries, secr. district N.H. van K.N.A.U. reikte de prijzen uit. Ook nu legden we beslag op de wisselprijs te De Cocksdorp. Bij het vcetbaltournooi te Oosterend bezet ten we de 2e plaats. De Cocksdorp won de wisselprijs. Aan de comp. van KNVB en NHVB kon niet worden deelgenomen —door mijnengevaar zeer beperkte bootdienst.) Thans wordt deelgenomen aan de T. N.C., aanvankelijk met 3 elftallen, "door verlies van leden door bijzondere oor zaken, moest één elftal worden terugge trokken. Hoewel Texel 1 haar eerste wedstrijd verloor, heeft ze toch de leiding in deze afdeel ing weten over te nemen van Den Burg 1. Het heeft een behoorlek:- kans op de titel van afd. A. Texel 2 heeft, door met wisselende elftallen te spelen, heel goede prestaties geleverd, b.v. door te winnen van Den Burg 1 en de Lumi- ters, maar ook minder goede. Hoewel deze noodcomp. de gewone bondswedstrijden niet kan doen vergeten, mogen we er ons toch nog gelukkig mee achten. We hopen onze vereen, ermee op peil te houden. Wel moeten we vaak prominente spelers missen, met inzet van alle krachten hopen we ons scheepje in de vaart te houden. 'In plaats van training, die door slecht weer moeilijk kon worden voortgezet, worden clubavonden gehouden in de cantine. Bij het beëindigen van dit overzicht wensch ik al onze leden, adsp. en juni,., maar ook donateurs en alle getrouwen 'n 'zegenrijk nieuwjaar; m'n eerste wensch is vanzelfsprekend' een spoedig: en blij vende wereldvrede. Dank aan allen vooi de medewerking en in het bij zon Jar aan de Texelsche Courant. ZOO SPRAK. VON RIBBENTROP, Duitsch Minis ter van Buitenl. Zaken De eenige oor zaak van de oorlog is de Engelsche om singelingspol itiek. Het Duitsche oorlogs doel is de militaire vernietiging van de tegenstanders en daarna dc bescherming van de aan het Duitsche volk toekomende levensruimte tegen iedere toekomstige be dreiging. KONING GEORGE VAN ENGE LAND. Ik geloof van ganscher harte, dat het de Christelijke beschaving is, tiie mijn volken en onze moedige trouwe bondgenooten te zamen bindt. Laat ons daaraan denken in de donkere tijden, die voor ons liggen en bij het sluiten van de vrede, waarom ieder bidt. RUDOLFF HESS (plaatsvervanger van Hitlerj De oorlog is ontstaan uit de 'haat tegen het werkzame, omhoog stre vende en sterker worden Je Duitschland. Om de arbeid, de sociale rechtvaardig heid en de opbouw van Duitschland on mogelijk te maken, hebben de Joodsch- kapitalistische machten, die aan de touwtjes trekken in Engeland en Frank rijk, de volken tegen Duitschland in hel geweer gebracht. Daarom werd Polen op gehitst. DALADIER, de Fransche premier Iedere Duitsoher moet er zich rekenschap van geven, dat het ongeluk, dat over de wereld komt, zijn bron heeft in de on dernemingen van 2ijn leider. STALIN (als antwoord op de geluk- wenschen voor zijn 60e verjaardag) De vriendschap tusschen Duitschland en Rus land, door bloed bekrachtigd, heeft alle reden duurzaam en krachtig te zijn Ik wensch het Finsche volk en de Finsdhe volksregeering een spoedige en volledige zege over de onderdrukkers en de bende van Mannerheim en Tanner. ATTLEE, leider Engelsche Arb.partij in het Lagerhuis. De arbeiderspar tij zal ons land in de oorlog steunen. Wij hebben echter geen vertrouwen in dc bekwaamheid van de regeering om het land te organiseeren in de strijd op leven en dood, waarin we gewikkeld zijn Wij achten haar niet in staat een vrede tot stand te brengen, die tot voldoening aanleiding zal geven vertrouwen in me stelt. Maar als zij dan een poging deed zijn arm te nemen, of in kinderlijk vertrouwen zijn hand te grijpen, bracht hij haar weer tot de werkelijkheid terug met de nuchtere op merking: Nooit te hard van stapel loo- pen kindlief. Wees nooit te vlug met je vriendschap, tegenover geen mensch ter. wereld." Intusschen wilde het met de liefdeshis torie in zijn roman niet al te best vlot ten. Om de belangstelling hierin weder op te wekken, was een hoofdstuk noodig dat tot climax een gestolen kus had Maat hoe zou hij ooit ter wereld een pakkende beschrijving kunnen geven van de hartstochtelijke kus van een min naar, wanneer hij nooit een meisje ge kust had. Waarom zou hij Natalie niet eens een kus geven? Wat zou een derge lijke kus voor schade kunnen doen, wan neer hij er in werkelijkheid niets van meende en de letterkundige wereld er op zulk een onovertroffen wijze mee ver rijkt werd? Maar toen het eenmaal gebeurd was, toen hij dat meisje, dat zich trachtte los te worstelen, stevig in zijn armen had gehouden, bemerkte hij tot zijn ontzet,- ting, dat dit voorval niet als een zuivere proef zonder meer aan zijn ervaring zou voorbijgaan. De kus had een geweldige invloed op hem, veranderde hem in een oogwenk in een jongeman van de daad, kwiek, vlug en met een uitgesproken doel in het leven. (Wordt vervolgd.) |||||(ji!!iiiiiiiiiiiir!!iiii!iiiniiiii;iiiiiiiiiiiiniii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii]||||| lüllll VAN OVER DE GRENS. |||||L IlillliiiiiiiiniiiiiiiiitiiniiiM HET VREDESINITIATIEF UIT ROME. BÜ i!e vigiliën voor het K-erstfeq heeft Pius XII een toespraak gehoud;t waarin hij een program voor de vrede heeit uitgestippeld. Het is een pro^raM van vijf punten, hetwelk soreekt van 1 onafhankelijkheid van alle volken, 2. ont wapening, 3. een juridische organisatie voor het ten uitvoer b ren Jen der^ verdral gen 4. revisie der ^staande verdrageij o. het grondvesten der wereldorde oo d< Christelijke beginselen. Dit program is vrij ruim genomen; hel daalt niet af in biezonderheden van ^rens- afbakening, en/. De hoofdzaak is weldi algemeene strekking: een orde te vesti gen, waarin de elementaire voonvaardei voor het statenleven zijn gewaarborgd. Men wil zulk een orde, nadat de aller noodzakelijkste veranderingen zijn aange-r bracht; vandaar die verwijzing naar lie „revisionisme", zooals Italië dit de laat ste jaren heeft bepleit. Deze toenadering van het Vaticaan to: het standpunt der ltaÜaansche regeerin: is nog duidelijker gebleken door hetgett daarna bekend is gewmlen. Er zou tus schen Italië en het Vaticaan een over eenkomst zijn gesloten betreffende e«i, evenwijdig loopende actie voor het be houd van de vrede en tegen het commu nisme. Het is wel aar te nemen, dat Italic en het Vaticaan beiioten hebben voor' loopig een vredespolitiek langs evenwij dig loopende lijnen tc voeren. Het vredesintiatie. van de Paus Üiouta ook verband met 4e houding van presi dent Roosevelt. D<zc heeft besloten toc; nadering te zoekei tot het Vaticaan daarom heeft hij een niet-officieele aa bassadcur bij de rieilige Stoel benoetft] ui de persoon van Myron C. Taylor. Dt Paus heeit in zijn bespraak bij het Kerst leest zijn vredesvorstellen uitdrukkeHji ui verband gebracht met deze toenaderin, der Vereen. Staten. Men kan dus mt ecnig recht spnekej van een vredesalli aHtie tusschen het Vaticaan en Amerib en eveneens van en vredesalliantie Jas- sclien het Vaticaan en Italië. De grondslag vai deze combinatie Roo sevelt— Pius XII—Aussolini is, zooals wij zeiden, conservatie. Dat wil zeggenmen wil de nieuwe orie vestigen op de be staande grondslagn der huidige sansa- leving. Niet de ormen, waarin deze*, maatschappij en saat de genoemde be ginselen hebben itgedrukt, zijn dus d< hoofdzaak, maar di beginselen zelf. He kapitalisme, liet priement, de democrat tie, zijn slechts vomen, maar het bezifl is 'n grondslag derorde, en zoo de algel meen menschelijke vrijheid cn waard» heid, de onafhankelkiieid der volken, c heerschappij van hit recht. In die geest geef men te Washington te kennen, dat de vereldorde moet zijn hersteld en in die geest is ook het ac coord tusschen !k Vaticaan en Italï omschreven. Dit slit dus niet het fas cisme" uit, indiendit deze grondslagerj wil erkennen. Datap deze wijze er nom wel niet spoedig vade zal komen, is VeW zeker, maar er is Lilians een begin ge« maakt met het opslllen van een program! DE PAUS OP HE QUIRINAAL. Donderdag 2S iec. heeft Paus Piui XII een bezoek gtracht aan het Riklijk paar van hlië. Dit is een Leurbenis \an groc beteekenis. Wa bet getuigt opnieu van de vrede tusj schen de twee iriihten, de wereldlijk! en de geestelijke -acht, die Rome ton middelpunt hebben. Gaan de paus er.de Italiaansche staJj een gemeenschappijke politiek voeró! jegens liet bestaand conflict? Uitdrukkeg lijk wijst de pers ui Mussolini er op dat de ontmoeting rsschen koning e paus in het geheel;een betrekking heefjj op de practische pblemen van oorlodg en vrede. Italie's ditiek (zoo schrijff Ga da) blijft onafhkelijk en waakzaam-' Het blad van Ctio geeft te verstaan dat de kerk slecl) haar zending kat.s vervullen in -een weid, die geordend is overeenkomstig d«l>eginselen v^n heB wereldlijke Rome. ;ze uiteenzetting gaan dus uit van de opvting, dat het geesteB lijke 't wereldlijkeieett te dienen. H« is duidelijk, dat in op het Vaticaa<H over deze dingen ders denkt. Men kal? uit deze uitlatingerran Mussolini's per opmaken, dat de De aan zjjn eigen po|| litiek vasthoudt eneze niet wil onderg geschikt maken aane vredespolitiek vaijn de paus, nu deze o duidelijk één l.ihl trekt met de bedoagen van Roosevelti Het pauselijk vrede Log rami ,dat 24 Dec* 1.1. is gepubliceerd,; dus wel devrucli! van een oveseenstdrning met Amerik.l (zij het ook niet fmeel), maar het Vg net het program eer gemeenschappj lijke politiek van li Vaticaan en cl Italiaansche staat. ||||||iiiiiininiiiii.lliii:uiiiiii!iiin!ii!ii|t!iiii!i!ii:ii!riiiiiiiiiiiiiiiii'|,1Il!llli VAN DE BCKENPLANK. Hllllll! •(lïWiiiiS'iiinmiiriiiiiïiniimiiiiaRiJiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiii'iBniHKK'wHIHI i' (Voorhanden in B<khaiuiel Parkstraat.; Francis Brett 3ung, Dokter BraB ley, 530 blz. f4.50. 1 Howard Sprinl O Absalon, T blz. f 4.90. 1 Hilde'orand. Canra Obscura. olk3 uitgave. 434 blz. f 1JÖ. "ÏÏVGiËNE^ETtlLdGHËlD- 141. KANKER. VoorrMles bestaat U, hoefte aan een vioegtMige herkennjpj want daarvan is de hals °P suéces 1 behandeling afhankeüjkl De behandelij bestaat in het zoo mogelijk verwijden* of anders in het besu-alen met roentgc stralen of radium. Ook i» het van bel^ de krachten van de patiënt op pe* houden. ARTS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1940 | | pagina 4