v.-v.-v. S.V. TEXEL IN 1940 1 mm min mi mm mm mm mm mm POLDERS 20 Jan. De Dertig Polders ontvangen de goedkeuring van Ged. Staten op de ingediende bemalingsplannen. 22 Jan. De Dertig P. dragen de bouw van de twee gemalen op aan de N. V. Christiani en Nielsen, Den Haag (f81720) Begin Maart wordt begonnen. 16 Sept. Electr. gemaal voor polder 't Noorden in gebruik. 23 Oct. De twee electr. gemalen van de Dertig Polders in gebruik gesteld. COLLECTEN Febr. Voor het Roode Kruis f 212,19 Maart. Voor Finland 1365,43 Mei. „Haarlem-Heemstede" 175. Juni. Nationaal Hulpcomité 2884, Juli. Zonnestraal 161,06 Aug. Herwonnen Levenskracht 106,62 Sept. Reclasseering 110,68 Nov. Winterhulp Nederland 748,38 (olus plm. f 720 losse bijdragen) 5 Febr. Vergadering afd. De Koog. Voorz. verwacht een druk seizoen wan neer ons land buiten de oorlog blijft. 514 Mrt. VVV Texel ter Jaarbeurs Maart. De Schout bij Nacht te Den Helder doet toezeggingen, waardoor het strandleven zooveel mogelijk zijn gang zal kunnen gaan. 20 Maart. Vergadering afd. Den Burg Voorz. Hoofdbestuur geeft als zijn oor deel te kennen, dat Texel een goed sei zoen mag verwachten. 5 April. Alg. vergadering. De voorz. acht de voorspelling, dat 1940 een goed seizoen zal brengen, niet gewaagd In Mei breekt de oorlog ook over ons land los met als gevolg een zeer slecht seizoen. Juli Texels Museum verrijkt met de schedel van een tuimelaar 4 Dec. Vergadering VVV te Den Burg Beddengeld moet voor de helft, leden- en dcnateursgeld moet geheel worden vol daan. TEXELS EIGEN STOOMBOOT ONDERNEMING Jan.Febr. Ten gevolge van te laag water (oostenwind) en ijs hebben TESO en de beurtvaart met groote moeilijkhe den te kampen. Na een maand van vrij wel onafgebroken vorst is het Zondag 28 Jan. voor het eerst, dat de boot geen ver binding met de vastewal tot stand kan brengen Van 29 af werd door TESO over het Horntje gevaren. Pas van 12 Febr. af kon weer van de haven gebruik worden gemaakt. 7 Febr. TESO publiceert haar balans met winst- en verliesrekening 1939. Af geschreven ruim f 103000; batig saldo ruim f 27200. 14 Febr. De Dokter Wagemaker in het ijs bekneld drijft uit de koers, in de richting Razende Bol en mijnenveld Een sleepboot brengt redding. 21 Febr. Jaarvergadering. De heer H. Keesom wordt als bestuurslid opgevolgd door de heer C J. de Lugt 28 Febr. Bootdienst weer normaal. 10 Mei. Het uitbreken van de oorlog legt TESO groote moeilijkheden in de weg. Van Dinsdag 14 Mei t.m. Vrijdag 17 Mei kan in het geheel niet gevaren wor den. Voör het eerst na 13 Mei komt 19 Mei weer post aan: 25 zakken. TESO stelt weekeindretours ver krijgbaar: f 1,20 eerste en f 0.80 tweede kajuit. Sept. TESO koopt een nieuw schip, een motorschip, De Voorwaarts (N. V. Bernards Scheepswerf, Oostzaan) 6 Oct. Bommen op de Dokter Wage maker. De heer T. Boon, dekknecht, ge dood. De boot wordt te Den Helder her steld en komt 8 Nov. weer in dienst. 15 Nov. De Voorwaarts voor het eerst in de Texelsche haven. ONDERWIJS De Ouderraad ten Raadhuize d. dieid van mw. G. Boon-van 'e van de Koningin Wilh Kk. Oudeschild. volgt haar op. Ft 'T H. Keesom be noemd tol :nkl Vlaamsche Academie. 11 Juni. Hei Tong ver leend eervol onts* op ver zoek ingetrokken. blijft aan de school te Den x Op verzoek eervol aan dhr C. M. Plomp, hov M. Eierland (gaat naar Wag 9 Juli. De tentoonstelling x. school te Oosterend geopend. 13 Juli. Eervol ontslag verleena dhr W. J. Jouwersma, hoofd ULO, aan mw Jouwersma, vakonderwijzeres, zij vertrekken naar Midden-Beemster. 1 Sept. ingaande, mej. D. Bakker be noemd tot onderwijzeres te Tuitjehorn. 19 Oct. Op verzoek eervol ontslag ver leend aan mej. G. Eelman, pnderwijzeres te Oudeschild (te Leiden benoemd). 611 Nov. Tentoonstelling in de o.l. school te De Waal De school biedt Burge meester Kamp voor diens zoon een hob belpaard aan. 21 Nov. Voor school Z. Eierland als noodgebouw een schuur van dhr Ebbinge Wubben gehuurd. Tot hoofd ULO benoemd dhr H. Steenhuis; tot hoofd school M. Eierland: dhr H. E. Visscher te Utrecht. De raad spreekt zich opnieuw uit voor het behoud van o. 1. school De Waal 20 Dec. Mej. Van 't Hooft benoemd tot onderwijzeres te Oudeschild. Mw. Broere-Risseeuw benoemd tot onderwijzeres handwerken ULO. Schoolhoofden worden verplicht te wonen in de ambtswoning (behoudens uitzonderingen) P. T. T. 30 Nov. De heeren A. Huijsman en L. Bakker benoemd tot besteller. 16 Dec Afscheid van de heer G. Keij- ser, Postdirecteur. Hij verlaat na 40 jaar dienst de PTT en vestigt zich te Amers foort. TEX. ELECTRICITEITSMAATSCH. NV April. De TEM breidt haar net be langrijk uit: wel 18 KM. April. In de TEM-tarieven wordt een brandstoffenclausule opgenomen. Voor transformatorenbouw door de TEM perceeltjes grond aangekocht. Oct Commissaris Ir. Bruins herbe noemd. DE OORLOG. 1015 Mei Texel krijgt ook van de oorlog zijn deel. Vlijt en De Mok worden heftig bestookt. De Hoornders en de Eierlanders vooral beleven angstige da gen. Geen dooden, zelfs geen wonden on der burgers of soldaten hebben deze oorlogshandelingen ten gevolge. 15 Mei. „Oorlogseditie" van de Texel sche Courant verschijnt. 15 Mei. De ingezetenen, die bij de aan vang der vijandelijkheden in ons land in arrest waren gesteld, kunnen weer naar huis gaan. Texel heeft een noodziekenhuis in 't Gesticht van Weldadigheid. Keer op keer spoelen aan onze kust mijnen aan. Aan de Oostkust komt 13 Maart reeds de negende tot ontploffing. Voor de sluizen wordt een vangnet aan gebracht. 18 Mei. Bommen in de P.H.-polder, in bouwland. 21 Juni. Luchtgevecht boven Texel. Engelsch vliegtuig neergehaald bij Oos terend en bij De Slufter. Drie dooden. 27 Juni. Bommen 600 m. van de Wam- berg, Eierland. 28 Juni. Bommen bij de Kerkeplaats en in Spang. Bommen bij De Mok. Dhr S. Wijngaarden door een scherf getroffen; op 8 Juni aan de gevolgen overleden. 3 Juli. Bommen in de N.W hoek, in de duinen. 6 Juli. Bommen tusschen Bouwlust en het Molenhuis bij De Cocksdorp, op land van dhr W Reuvers en in De Rog- sloot. Bommen tusschen Goethe en Huis Frans. 12 Juli. Bommen aan de Vuurtoren- weg. Een komt terecht in de woning der fam. Van Boven, maar ontploft niet. 20 Juli Een vliegtuig laat boven Den Burg een mitrailleur ratelen. In verschei dene huizen komen kogels terecht. Ge lukkig zonder iemand te treffen. Ten huize der fam. C. H. de Waal ontstaat door een gloeiende kogel begin van brand, welke door tijdig ingrijpen van de bewoners wordt gebluscht. Juli. Blijkens registratie ten raad- huize zochten 246 ingezetenen van Den Helder hier een toevlucht. 25 Juli. Springende mijn vernielt in De Koog veel ruiten. Ook later weer eens. 29 Juli Engelsch vliegtuig maakt na luchtgevecht noodlanding bij Marthahoe- ve. Eén doode en twee gewonden. 16 Aug. Bommen bij Driehuizen. 18 Aug. Bommen bij de Hertenkamp. 20 Aug. Bommen bij Weltevreden; 12 schapen het slachtoffer. 21 Aug. Koe van dhr W. T. Bakker, te Den Hoorn, door scherven van granaat getroffen, moet worden afgemaakt. 23 Aug. Bommen op het Horntje. Een huis vernield, vier beschadigd. Mw. N. Beumkes van der Slikke moet een voet worden afgezet. 25 Aug. Bij De Koog een Engelsche versperringsballon neergehaald. 25 Aug. Bij Vlijt zes burgerwoningen en de school door bommen beschadigd. 27 Aug. Bommen vallen op land van dhr L. Keijser bij De Waal. 27 Aug. Op hoog bevel moeten alle niet Texelaars het eiland per eerste gelegen heid verlaten. Geëvacueerde Helderschen (ingeschreven ten Raadhuize) uiterlijk 30 Augustus. Het betreden van Texel is aan niet-Texelaars voortaan alleen mogelijk na bekomen vergunning, welke slechts in bijzondere gevallen verstrekt wordt. 13 Sept. Op het Koogerstrand drie per sonen aan de dood ontsnapt, (mijn kon eder oogenblik ontploffen toen zij op't ->nd kwamen; mijndemonteur redt hun t. Een kabelballon over Texel. ->ar belangrijke schade. nmen op de haven te Ou- T. Boon, dekknecht bij Tj_ 10 :i Spijk en St.-An- nahoevt 24 Oct. +ergeest en de Schanserwa^ 5 Nov. Bon. v Twee schapen gedood. 6 Nov. Bommen ">k. 11 Nov. Het jeugdit Jre- mer E. Dros, Dennen, atplof fing om het leven gekomt 14 Nov. Mijn ontploft achter TESO-ge- bouw Oudeschild. Groote schade. 20 Nov. Bommen bij Blandenberg en land M.Smit, Postweg. Van mijnen maken we niet steeds melding. Tientallen zijn er dit jaar aan gespoeld. In de week 1320 Nov. alleen reeds veertig. 22 Nov. Twee granaten komen bij A- maliahoeve (P.H.) neer. Scherven geven schade in Den Hoorn. 4 Dec. Bommen op Westermient. Een schaap en een pink gedood. ALLERLEI. Begin Januari: De Texelsche ijsbanen geopend. Diverse wedstrijden voor jong en oud. Omstreeks midden Januari zwa re sneeuwval. Groote stagnatie van het verkeer. Febr. Biljartclub Fortuna wint na een spannende strijd met Krijt op Tijd de Amstelbeker. 5 Febr. De 15-j. Dirk Bakker onder gaat in het Gesticht op Texel met gun stig gevolg, wegens een acuut geval van blindedarmontsteking, een operatie, de eerste, door een Texelsche arts op ons eiland verricht. 24 Febr. is Dirk weer thuis. 21 Febr. De heer Th. Graaf uit Zuid- Afrika teruggekeerd Hij doet in ons blad verslag over dat land en zijn terugreis naar „Het Gouden Boltje". 23 Febr. Gemaskerd bal in Pen's zaal: 54 deelnemers (sters) 24 Febr. Drs C.S.Ponger wijdt artikel aan „Ada van Holland" en ons Weeshuis. Eind Febr. Reeds lepelaars in DeMuy- 2 Mrt. De T. C. publiceert een oproep van het comité-Texel voor steunverlee- ning aan Finland. 22 Maart. De heer Karl Linnhose bil jartkampioen van Texel. 26 Maart. Eerste kievitsei op Texel. Mei. Het „Doktershuis" - Oosterend gereed. 25 Oct. 's Nachts wordt de ster van 't Esperanto-monument geroofd; eind Dec. in 'n boschje bij De Koog teruggevonden. 11 Nov. C.Z. Eendracht neemt houtgas auto in gebruik. Nov. Valsche guldens en dubbeltjes in omloop. ONGEVALLEN, BRANDEN. 6 Jan. De Nederl. mijnenlegger Jan van Brakel in de Eierl. gronden gestrand 26 Jan. Bij een auto-ongeval op de Hoornderweg (gevolg van gladde weg en slecht zicht) wordt pastoor Brinkman ernstig gewond. Z. Eerw. wordt gerui me tijd thuis en te Amsterdam verpleegd en komt de gevolgen van het ongeval ge lukkig geheel te boven. 29 Jan. Brand in het Alg. Weeshuis 10 Febr. Brand in het woonhuis t.o. de Weststraat, in gebruik als pakhuis bij de N.V Vlessing. Daarin geborgen schil derijen, bij de Weeshuisbrand in veilig heid gebracht, gaan nu grootendeels ver loren. 13 Maart Een Focke-Wulf-vliegtuig, 's avonds van Vlijt opgestegen om 'n pa tiënte, mej. Grolle, naar Den Helder te brengen, komt door zware remous op 'n zandbank onder de Fnesche kust terecht. De vier inzittenden, die in een hachelij ke positie komen te verkeeren, worden door een vliegtuig van De Mok gered. Ook Dokter Van Dommelen bevond zich onder het viertal. 31 Maart. Het Letlands s.s. Ausma in de Eierl. gronden gestrand. Na 24 uur vlot gebracht. 17 April. De bijna 6j. Gijsje Agterop de Waalderweg door een auto aangere den en gedood. 2 Mei. De Hemmerkooi op 't nipper tje voor afbranden gespaard. 3 Mei. De heer K. Bruin Hz., 89 jaar, aan de gevolgen van een ongeval overle den. 4 Juni. De bijna 2-j. Gerard Gomes in een pan heet water gevallen; op 7 Juni overleden aan de gevolgen. 12 Aug. Bij De Korenschoof gaan 100 pak stroo in vlammen op. 3 Nov. Groenendaal, van de fam. Fr. Witte, door brand verwoest. 6 Nov. Goethe, van de fam. M.Koorn, door brand verwoest. Door D. DAPPER, voorzitter. Onder bijzondere omstandigheden be gon 1940. Door de mobilisatie en als ge volg daarvan de moeilijke verbinding met de vastewal bepaalde de sport zich tot ons eiland. Bovendien maakte de bar re winter, dat we de voetbal tot onge veer half Maart moesten laten rusten. Mocht Texel I haar programma tot dus ver gunstig hebben afgewerkt (we speel den in de Tex. Noodcomp.), bij de hervat ting waren ze er finaal uit. Ze verloren tweemaal (tegen De Koog en Den Burg), waarna De Koog (een prima elftal) de bovenste plaats in afd. A bezette. In afd. B. ging De Mok aan de kop, zoodat tus schen deze beide ploegen om het kam pioenschap zou worden gespeeld. Zoover kwam het echter niet. Ons land werd in de oorlog betrokken, waardoor aan de TNC een ontijdig einde kwam. Hoewel de TNC het gewone competitie werk niet deed vergeten, mocht het een gewaardeerde compensatie worden ge noemd. De samenwerking in 't Dag. Be stuur leidde tot blijvende vriendschap. Texel I bezette in afd. A de 3e plaats. Texel II in B. de 3e plaats. Een compliment waard. Spoedig volgden nu de angstige da gen van Mei Ook wij moesten een of fer brengen. Maarten Vlaming sneuvel de bij een bombardement van Den Hel der. Wij hebben hem de laatste eer be wezen Hij leeft in onze herinnering voort als een goed sportvriend. Ook Piet Kik kert, die in die droeve dagen sneuvelde. Hij was geen lid meer, maar nog steeds een vriend van de sport. Groot was onze vreugde over de be houden terugkeer van anderen. Geruime tijd stond ons vereen, leven stil. Op 26 Juli hielden we onze jaar vergadering Penningm. G. Dros stelde zich niet meer beschikbaar. Hem werd dank gebracht voor zijn werk. In zijn plaats werd dhr Berkenbosch benoemd. Besloten werd zoo spoedig mogelijk weer aan te pakken. De omstandigheden zijn tot dusver nog niet veranderd, maar lllllliiii 'lülll llllllllllll GEMEENTE TEXEL lllllliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill^ VIERING OUD EN NIEUW. De Burgemeester van Texel maakt bi- kend, dat in den nacht van 31 December op 1 Januari aanstaande, de bestaande bepalingen inzake sluiting der café's, he zich na middernacht op straat mogen be vinden en de verduistering, ONGEWIJ ZIGD van kracht blijven. Op de naleving zal streng worden gelet. Voorts is ten strengste verboden eenig vuurwerk of andere pyrotechnische ar tikelen af te steken. Bij overtreding zal zonder pardon worden opgetreden, ongeacht de straf rechterlijke vervolging die zal volgen. Den Burg, 27 December 1940. De Burgemeester van Texel, KAMP. MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DUIVEN. De Burgemeester van Texel brengt het volgende ter kennis van belanghebben den: le. Alle postduiven, welke na 15 Mei 1940 zijn uitgebroed, behooren ten spoe digste aan de Commissie ter behartiging der belangen van Nederlandsche post- duivenhouders gevestigd te Amsterdam, Prinsengracht 407 (telefoon 34413) met nauwkeurige omschrijving van het jaar van uitbroeden en het serienummer te worden opgegeven. Hetzelfde dient te ge schieden met alle oudere duiven die niet op de officieele gestempelde hoklijsten voorkomen. 2. Voor ongeringde duiven verplicht gestelde sluitringen worden door het Nationaal Verbond van Nederlandsche Postduivenliefhebbers, Amsteldijk 44, Amsterdam, verstrekt. 3. Met ingang van 13 December 1940 behooren alle sierduiven, uitgezonderd kroppers, pauwstaarten, raadsheeren, tuimelaars met sokken alsmede slenkers, aan voornoemde Commissie ter registra tie te worden opgegeven. Evenals voor postduiven behooren mitsdien ook voor de sierduiven, die voor registratie in aanmerking komen, hoklijsten in drie voud te worden aangelegd. Eén exempl. van deze lijsten moet ter secretarie wor den ingeleverd; het andere behoort in 't desbetreffende duivenhok aanwezig te zijn, terwijl het derde exemplaar onder berusting van eerder genoemde Commis sie blijft. 4. De bovenbedoelde opgaven behoo - ren vóór 31 Januari 1941 te worden ver richt Bij nietnakoming hiervan stelt men zich bloot aan een strafvervolging vol gens de Duitsche militaire wetten. Op dit laatste moge ik de bijzondere aan dacht van belanghebbenden vestigen. 5. Tentoonstellingen van post- en an dere duiven, in welke vorm ook, zijn ver boden. Eveneens is het vervoer van post duiven buiten de kom der Gemeente verboden, indien dit vervoer niet gedekt wordt door een schriftelijke vergunning, welke bij de Commissie voornoemd, met redenen omkleed, kan worden aange - vraagd. 6. Voor zoover het bovenstaande af wijkt van vroeger terzake uitgevaardig de bepalingen, moeten deze als verval len worden beschouwd. Texel, 27 December 1940. KAMP. we trachten de belangstelling gaande te houden door zooveel mogelijk te trainen en oefenwedstrijden te spelen. De zaal training is in deze winterperiode 'ngoed vervangingsmiddel van die op het ver lichte terrein. De deelname kon grooter zijn, maar er is een kern van vaste deel nemers. Bovendien kunnen de beoefena ren der athletiek hier hun training voort zetten. Dat de inkomsten veel kleiner zijn ge worden, is begrijpelijk. We trachten on ze verplichtingen echter zoo trouw mo gelijk na te komen. Door sympathieke medewerking van de landeigenaar werd onze last iets verminderd. Het aantal le den liep sterk terug. De adsp.afd. ging door gebrek aan actie teloor. De meeste donateurs bedankten, waaruit blijkt, dat hun bijdrage voornamelijk als wedstrijd abonnement was bedoeld. De athletiekafd. bleef intact, tramde regelmatig, met afwisselende belangstel ling: Eenige vacantiegangers maakten v. onze oefendagen gebruik. WEDSTRIJDEN: 28 April. Donkere Duinenloop te Den Helder In Juniorenklasse wint Ab. Keij ser le prijs 6 mnt. 3,3 sec. 21 Juli. Wieringerwaard 400 m. KNAU leden le prijs Ab. Keijser 59 sec.; 1500 m. le prijs A. vd. Veen, Hoogkarspel, 4.48.8 sec.: 2e Ab. Keijser 4.57.2 Verspringen (niet aangesl. vereen.) le pr. B. Beumkes 5.94 m. 22 Sept. Wedstr. Turnkring HNK te Wieringerwaard. 400 m. A. Keijser le pr. 58,5 sec.; 2e pr. W. F. de Moor 58,6; 17 Nov. Junioren veldloop kamp. van N.Holl. le pr. J. Donker 4.24; 2e Ab. Keijser 4,29 Bij de laatste storm werd op ons ter rein heel wat schade aangericht. Het is moeilijk nu de ware belangstel ling te behouden. Toch moeten we ons gereed houden om zoodra mogelijk met frissche moed aan te pakken en onze plaats in de Bonden weer ten volle in te nemen Daarom, spelers, blijft op uw post Blijft in training, getuigt door deelname op Zondagmiddag en Dinsdagavond van uw vaste wil. Eens, wie weet hoe spoedig, komt de gelegenheid weer terug. Gaarne dank ik allen voor de mede werking. En zeer zeker ook de redactie van de Texelsche Courant. Met de beste wenschen voor U allen betreden we het nieuwe jaar. Moge het alle lezers vrede, vreugde en voorspoed brengen. Illll|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| DISTRIBUTIE lllllliiiiiiniiiiiiniiin Brandstof: Voor de nieuwe periode December-31 Januari) geven de met„0 „09" en „10" gemerkte bonnen van „Bonkaart distributie vaste brandstoffei haarden,, kachels", alsmede de met 16 17 18 19 20 21 22 23 en 24 gemerkte bonnen van Bonkaart Centr. verwarming elk recht het koopen van EEN eenheid vaste brar stoffen. De geldigheidsduur der bonnen, gemerl „Brandstoffen, één eenheid, 2e periode! en „Cokes, één eenheid, tweede period; is verlengd tot en met 31 December a.s Brood: op broodbon 21 t.m. 5 Janua 100 gr. of een rantsoen gebak (geldig t.: 12 Jan.) Tarwemeel of tarwebloem of rogg< (neel of roggebloem of zelfrijzend bal ncel of boekweitmeel: op bon 3 van iloemkaart t.m. 26 Jan. 35 gram. Boter en vet: t.m. 3 Jan. op boterbc 3 en vetbon 23 een half pond boter iargarine of 2 ons vet (geldig t.m. 1 «in.) Eieren: op bon 34 t.m. 5 Jan. één e (jpldig t.m. 12 Jan.) Gort, gortmout of grutten: op bon t.ii. 21 Febr. een half pond. Havermout, havervlokken, haverbloei atdapp. meelvlokken, gort, gortmout gatten: op bon 57 t.m. 21 Febr. een ha. pejd. laas: op bonnen 47, 48, 60 en 61 va 30bec. t.m 26 Jan. een ons per bon. p bon 35 t.m. 29 Dec. lV-tons kaas. 3 bon 20 t.m. 12 Jan. lV-i ons kaas. I )ffie en thee op bon 18 t.m. 31 Jai eerihalf pond koffie of drie kwart oi thel Iuizcna, griesmeel, sago, aardappe meiiof puddingpoeder: op bon 87 t.m. Febhari één ons. Puroleum: zegel 8e periode v. 30 D< t.m. ^3 Febr. twee liter. Var verlichting: „periode C" t.m. Januari twee liter. Peulvruchten: op bon 103 t.m. 12 Ja een pnd. Rijs, rijstgries, rjjstcmeel of gri tenm<il: op bon 108 t.m. 24 Jan half Suilfcr: op bon 86 t.m. 17 Jan. een k Vermicelli, macaroni of spaghetti: bon 3it m. 21 Febr. een ons. Vleejch en Vleeschwaren. Op vleescj bon lSlt.m. 5 Jan. 100 gr. vleesch. be< inbegroen of een rantsoen vleeschw ren )p bon „13 worst" wordt alle; een rahsoen vleeschwaren verstre (geldig ijni. 8 Jan.) Zeep: >p bon 17 t.m. 31 Dec. 150 gra toiletzee] (nieuwe samenstelling), of 1 gr. huishudzeep; óf 200 gr. zachte zee óf 250 g. zeeppoeder; óf 125 gr. zee vlokken^f 250 gr. zelfwerkende wasc middelen, óf 200 gr. vloeibare zeep. I bon geld look voor gezinswasch per kg. droogivaschgoed. Scheerzkp: t.m. 31 Dec. op extra b< 116 (niet ijt het boekje) 50 gr. scheerze of een tubjscheercrème of een pot sche zeep. Opplakv4]en levert kant en klaar, ir naam, adr$ cn codenummer: de drukfa rij van dit blad. =yj min 3 MIDDEISTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Haiielsinformatie- en Incasso- burau voor de Middenstand, opgericht 1864, biedt in deze tijd groote voordeelen. Eenyolledig prospectus, waar uit luiks duidelijk blijkt met eenbx. van de 14-daagsche zeerverzorgde courant,waar in cn. de faillissementsgege- vensvolledig opgenomen wor den, wordt op schriftelijke aanvage gaarne vrijblijvend verstekt. 3 N.V. P OVINCIAAL BELANG, Z Amstelst. 14, Tel. 38631 (6 lijnerx 1 AMSTERDAM C. Voor MIdenst. Fed. en Bonden kan speJale overeenkomst getrof- fen wor^n. HOE LAAT TEXEL—dIn HELDER v.v. Van Texel:8.45 en 14.45 Van Den IHder: 11.en 16.45 BUSDIENS: TH. REUVERS Van De Cocksdorp: 7.30 8.45 -- 1 Van Den Burg: 8.15 12.30 6.- ZON1AGS: Van De locksdorp: 11.15. Van Den Burg: 12.30. BEZOEKUtEN fEXELS NOODZIEKENHl Dinsdags Donderdags, Zaterdags van 23 uur. Zondags Maandags, Woensdags Vrijdags van 2—3 en van 7—7,30 ZOO SPRAKliilllllll VON BBAUCH1TSCH, Opperbeve: ber van hd Duitsche Leger: De oorlc al zoo goal als gewonnen. De Fue zal hem dqen eindigen zóó, als het sche volk dat zoor zijn veiligheid n toekomst noodig heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1940 | | pagina 6