Cjroai 'Zwartsjexeh in het harL, mnr 300 JaarI r j<:§^ Het jubilerende muziekcorps van Den Hoorn ontving reeds f700.- als „eerste steen" voor de muzieknis De Ijssport in volle gang Maar bij strenge vorst zijn onze gevederde vrienden niet te benijden Zelfstandige Handel of Coöperatie? Snuif en wrijf AM ZATERDAG 28 JANUARI 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6395 COURANT Uitgave v h. Fa Langeveid De R.007 Boekhandel - Drukkerij - Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 1 1 Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek Rotcerdamsche Bank en Coöp. Boerenlecnb. Postgiro 65 2. Abonnementsprijs f 2.4 5 per halfjaar Fanfarecorps ..D.E.K." van Den Hoorn zal de 23ste Januari 1950 niet licht ver geten, want van alle kanten heeft men de ijverige leden gehuldigd ter gele genheid van het zilveren jubileum. Het feest v/erd gevierd in Loodsmanswelva ren, in welk gebouw men de uitvoerin gen pleegt te houden. Ditmaal was de zaal feestelijk versierd. Stampvol was het er, maardat is bij uitvoeringen van „D.E.K altijd het geval, want dit corps geniet aller belangstelling en sympathie- Er is al in dit hlad verteld, dat ook Den Hoorn in het bezit hoopt te komen van een muzieknis, welnu, men is reeds een flink eind in de goede richting, want Maandagavond heeft de heer Jurr. Hcumkcs namens het Comité van de Mu zieknis een bedrag van f"«0 aangeboden als eerste steen" voor de nis. Ons dunkt, dat daarvan al een aardig brok muur kan worden opgetrokken! De feestavond werd geopend door de voorzitter, de heer Jb. Kiljan, die in het hijzonder de heer en mvv- Rehorst en de heer en mw. Riteco verwelkomde Wij merkten voorts op de heer J. Schrama, voorz- van Texels Fanfare, de heer A Vonk, directeur van Texels Fanfare, de heer Flokstra, directeur van VIOS en de heer G. W. Oskamp, directeur van de V. V.V. Zes dames zongen een alleraardigst openingslied, dat zeer in de smaak viel in dit lied werd het jubileum her dacht. Vervolgens richtte burgemeester Rehorst zich in hartelijke bewoordingen tot het corps. Namens het gemeentebe stuur wenste hij D.E-K. van harte ge luk. Hij kon tot zijn voldoening opmer ken, dat de bevolking van Den Hoorn zeer met het corps meeleeft en geen wonder, want als er volksfeest wordt ge vierd, als er weer een ingezetene uit Indonesië terugkeert, kortom hij alle g- legen'heden is D.E.K. present! Het corps zo vervolgde de burge meester, lean er zijn. Het heeft in de lieer U. Bouwsma een goede directeur. ID© burgemeester besloot met de wens, dat het corps zal groeien en bloeien (de jeugd trede toe!) opdat de bezetting by de viering van het 50-jarig bestaan nog groter zal zijn- Spr. verzekerde nog dat D.E.K. kan rekenen op steun van B. en W. wanneer er een muzieknis gaat ver rijzen. De lieer P. B. Riteco, oud-directeur van D.E.K bood eveneens zijn geluk wensen aan. Hij overhandigde een en veloppe met inhoud. Hij schetste het ve le werk, dat liet corps heeft verzet en ging daarbij terug tot de oprichtings- tijd. De eerste repetities werden gehou den in de werkplaats van de lieer Jan Dirk Troost Dat begin was moeilijk, want bugels, trompetten en wat dies meer zij, waren voor de leden nog ge heel vreemde instrumenten! (Tussen haakjes: die instrumenten kostten gld, maar dat bleek geen onoverkomelijk be zwaar: Den Honrn verlangde naai' een eigen corps on tastte spontaan in de buidel). Ook kwam er een vaandel (daar aan bungeien al heel wat lauwertakken en medailles). De heei: Riteco besloot niet de stimu lerende woorden: „En nu op weg naar de muziektent!" De heer J. Schrama sprak als voorzit ter van Texels Fanfare. Ook hjj felici teerde het corps van harte- De lieer Flokstra, dierecteur van VIOS, huldigde het orps eveneens in 'n warme toespraak, ook hij roemde de prestaties van D.E.K Hij hoopte, dat tal van jonge leden het muziekinstrument ter hand zouden nemen: eenmaal als adspirantlid begonnen krijgt men er al lengs .steeds meer plezier in en ook een fanfarecorps heeft steeds nieuw bloed nodig! Spr. wekte de ouders op, hun zoons te interesseren voor de muziek. De heer Fiokstra hoopte, dat de VW eens een .ieugd-corps naar liet eiland zal uitnodigen (als dit mogelijk is, zal de VW zulks zeker doen. Red.) Na mens VIOS overhandigde spreker een enveloppe; de inhoud daarvan gelieve men te bestemmen voor de aankoop van muziek. We schreven reeds, dat de heer Beiun- kes een enveloppe met f700 aanbood voor de nis- Ook namens „De Zwaluw" wenste de Leer Beumkes het corps ge luk. Hierna werd het muziekprogramma gebracht. Onze correspondent schrijft, dat er goed werd gespeeld. De nummers 4 en 6 werden echter wat. „zwak" weer gegeven. Na de pauze werd opgevoerd de re vue D E.K. jubileert- Een schets, waar in een zeer verliefde jongeling de zon derlingst© listen bedacht om zijn uitver korene aan de haak te slaan Volksdan sen, ijssport, schels De Witte Kat, de clamatie en tol slot het optreden van de 6 dames. Bij hel succes van de revue denken wij moral aan de heren M. Wit te en G. Kiljan. De heer .Jb- Kiljan dankte in zijn slot woord allen, die hadden medegewerkt tot het slagen van de avond. Daarna bleven vele danslustigen nog een uurtje in de beste stemming bijeen halmu- ziek door Ciaanen's Band.. D.E.K vol goede moed voorwaarts naar het gouden jubileum! VEEHANDELAREN KNOEIDEN MET TBC-CERTIFICATEN. Onlangs zijn te Groningen drie vee handelaren gearresteerd, die witte ver klaringen, welke voor Dbe-vrij rundvee worden afgegeven, hadden vervalst 'Deze lieden hadden de witte verkla ringen van voor de slacht bestemde tbc- vrije koeien gebruikt om andere (be smette) di>ren als tbc-vrjj tegen hoge prijs te verkopen. Deze affaire moge v oor veehouders en -handelaren aanlei ding zijn de in hun bezit zijnde certifi caten aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, terwijl bij aankoop van 't vee de verklaringen uiteraard eveneens nauwkeurig op hun betrouwbaarheid dienen te worden onderzocht. Op de kleine slootjes vermaakt de jeugd zich ook best: bierhui co een sliert van gelukkige kinderen. De ijssport is in volle gang: In Waal- en burg, liet centrum van ons eiland, ligt een prachtige baan, liet Jan Wilkesland, dat 560 m. lang is en een totale opper- i lakte heeft van 6,5 bunder. Daar kan men dus van het eind! Voorheen w-rd oeze liaan door IJsclub Waalenlbiirg ge pacht. maar deze club schijnt met de Noorderzon te zijn verdwenen en nu vin den wij daar dhr Boot, de vogelwach- ter van Natuurmonumenten, op post- Hij is niet duur: een kwartje entree en de jeugd tot 14 jaar mag gratis rijden. De leden van Natuurmonumenten behoeven geen entree te betalen. De Elemert. Toen in vroeger jaren de Elemert door de heer J. Zoetelief werd geëxploi teerd, was dat een aardig baantje Het was niet groot, maar liet lag idyllisch in de luwte van een dicht bosje, 's Avonds werd de baan verlicht en steeg de ijs- pret tot de hoogste graad! Maar.... thans bekommert zich niemand om dit baantje. Je ziet er geen baanvegers meer en 's avonds worden er geen .am- pen meer ontstoken, (de fundamenten voor de lichtmasten zijn echter nog aan wezig). De prilste jeugd vermaakt er zicli met sleedjerijden en verder trachten de peu ters er de perste streken te maken op de gladde ijzers. De Geul. IJsclub ..De Geul" heeft een prachtige baan. Daar v ordt druk gereden. De baan ligt. zoals hekend, ten zuiden van Den Hoorn De Muy. Ook in de Muy wordt geschaatst. Dit is de baan v oor De Koog en Zuid-Eier- land. Zolang de lepelaars afwezig zijn kan iedereen hier (gratis) gaan zwieren „Ik wou dat ik een vogeltje was" Verscheidene soorten vogels zoals mussen, meeuwen, roodborstjes en kool mezen zijn gewend bij winterdag, te re kenen op de piëteit van de (goedhartige) mensen, dus van de dierenvrienden, die de vogels gedenken niet kruimels brood, een restje aaidappelen. ppii zvvoert. spek, een soepbeen en zo meer. Maar. er zijn zoveel andere soorten gevederde v rienden, die vèr va:i de huizen blijven, ook al zouden ze van honger omkomen, neem bv. de tureluurs, de bergeenden, de zee-eenden, de smienten, dedodaarzen en de wulpen wij kunnen zo nog wel een poosje doorgaan! Deze vogels, die wij gemakshalve „de schuwe soort" zullen noemen, hebben 't tegenwoordig niet best, nu de winter zo streng is geworden: temperaturen van 5-8 graden kun je moeilijk als tekenen van een zachte winter beschouwen.... liet is niet mogelijk deze vogels te hel pen, zo min als wij iets kunnen doen voor een olieslachtoffer. Velen zullen vragen: „Is u wel goed ingelicht? Zijn er dan nog tureluurs? Zijn er dan nog wulpen? En bergeenden? En al die andere vogels, die hierboven zijn genoemd?" Ja, ze zijn er! Wie Woensdag langs het kanaal van Waal- en Burg ging en wel in de buurt van de Molen in liet Noorden, kon daar allerlei soorten vogels vinden. Met Teun Brou wer zijn wij er een uurtje op uit getrok ken en zagen vlak achter Oost in een kleine wak een gewone eend, een koet en 4 dodaarzen Dat was dicht bij de Waddenzeedijk. Even klommen we op de dijk en zagen een enorm ijsveld met vele kreken. IJs eit nog eens ijs zo ver het oog reikte- Er vlogen enige vluchten smienten, waartussen zich nok eenden bevonden. Wij volgden het kanaal. Het was er luw, want de wind, die trouwens niet sterk was, werd opgevangen door de vrij hoge dijk. Veel tureluurs. Wij hebben ons verbaasd over 't grote aantal tureluurs. Ze zaten hier en daar bijeen langs de oever van het kanaal. Meestal weggedoken tussen de graspol- letjes, waarop de zon scheen. Enkelen, in ieder geval minder dan de helft, hiel den zich onledig met 't zoeken van voed sel langs de waterkant aan de rand van het kanaal bleek op sommige plaat sen nog ejn klein plekje ijsvrij te zijn gebleven. Som ging een tureluur op de wieken, maar zijn roep was toch niet zn enthousiast als van de zomerAls het niet harder vriest blijven die hier overwinteren- Ook telden wij wel 35 ka- noetstrandlopers. Opeens scheerde er 'n 6-tal toppereenden langs de molen van het Noorden. Te druk. Toen wij bij de Schorren kwamen was de eerste ontdekking een steenloper, een trekvogeltje, dat - zoals dit exemplaar - wel eens in ons land wil overwinteren en overzomeren. De kreken waren natuur lijk dichtgevroren. Twee bonte strand- lopers, die in Noord-Europa broeden (vermoedelijk in W.-Siberië) hadden het zo druk met liet zoeken naar voedsel, dat zij er niet aan dachten op de wieken te gaan eer wij hen op drie, vier meter ge naderd waren, loen vlogen ze een nieter of lien verder en gingen daar weer ern stig naar een hapje eten zoekenOf er veel te vinden is? Wij betwijfelen het. l."e Schorren lagen er als uitgestorven, want de planten houden hun winterslaap. Heel ver, tegen de horizon, kwam op eens een roomgele wolk van vogels aan zetten Het leger steeg op, dook neer en herhaalde dat zo enkele malen tot wij hen uit liet gelzieht verloren. Teun ver moedde. dat het bonte strandlopers wa ren alle kans, dat hij gelijk heeft, want zijn oog is nog scherp! Rotganzen zagan we vandaag niet. Dat v erwonderde ons wel, want hij staat ge boekt ais een „talrijke wintergast, voor al op Wadden'' De heer J. Drijver, secretaris van de Ver. tot Behoud van Natuurmonumen ten in Nederland, schreef ons vanuit Amsterdam de volgende brief: Naar aanleiding van de mededelingen over het voorkomen van rotganzen, door u zeer schadelijk wild genoemd,, wil ik er uw aandacht op vestigen, dat 't aantal van deze vogels aan de Nederlandse kust. de laatste jaren veel geringer is dan voorheen Misschien, zo vervolgt de heer Drijve", houdt dit verband met de verdwijning van het zeegras, omdat het ml. deze plant was, waarop de rotgan zen aasden Men maakt zich begrijpelij kervvyze ongerust over de sterke ver mindering v an de rotganzen. In die be l ichten hebben wij aanleiding gevonden dit jaar te laten aantekenen, hoeveel var dit soort vogels er voorkwamen op de Schorren achter de polder de Bendracht, v roeger een zeer belangrijk overvvinte- ringsgebied. Waargenomen werden: op 15 Oct. 42 rotganzen; op 20 Oct. 30; op 26 Oct. 150; op 4 Nov. 200; op 10 Nov. 20; op 22 Nov- 90; op 1 Dec. 19; op 3 Dec 60; op 13 Dcc. 7; op 14 Dec. 11; op 2 Ja nuari 20 stuks. De aantallen schommelen dus nog al; in liet eind van Oct. en het begin van Nov had blijkbaar een doortrek van rot ganzen plaats naar Zuidelijker streken De bespreking over bovengenoemd on derwerp op Dinsdagavond jl. in De Lin deboom trok door een misverstand van de heer Kikkert (er was nl. tevens in Hotel Texel een lezing over emigratie), niet de belangstelling die men over dit actuele onderwerp mocht veronderstellen Toch viel het aantal bezoekers, onge veer 70 man, niet tegen. De spreker, de heer Doppen van de Stichting Zelfstandige Handel en In dustrie, die op verzoek van de Texelse Graan- en Kunstmesthandelaren de avond vulde, vertolkte op zeer vlotte wijze liet standpunt der Z-H.I. en be toogde het volgende. De ZH.I. verenigt slechts bedrijven in zich, die op zelfstandige grondslag worden gedreven. In ve'.e gevallen treedt zij dan ook op als opponent van de coöperaties. Dhr Doppen weigerde uit te gaan van een zwart-wit-sch erna. uaarby al wat coöperatief is, a priori belasterd wordt. Hy voerde 't vraagstuk terug tot de maatschappiigedachte. Hy wees er op, aat de zelfstandige boer, de middenstander en de handelaar gemeen hebben dat zyi zelfstandig zijn en dus op een en dezelfde basis stoelen- Onze maatschappij wordt voorts gestut door Iwee pilaren zonder welke zij ineen zou storten, t.w de vrije keuze van everan- ciers en de concurrentie. Beide zullen de zelfstandige onderneming dwingen zijn werk zo goed mogelijk te verrichten en zijn product zo gaaf mogelijk af te le- v eren. Zonder concurrentie ontstaat een toestand, waarbij men door monopolie bv. ongestraft de wet kan overtreden, dat iedere overeenkomst met wederzijds goedvinden mnet geschieden. Middel en doel. Coöperatie, als middel veroordeelde de lieer Doppen niet geheel, omdat zij een welkome aanvulling of correctie kan zijn in het ecoit leven- Coöperatie als doel leidt z.i. echter onvermijdelijk tot totali tarisme en collectivisme en dus tot j staatsvormen, die volkomen vreemd zijn aan onze democratische normen. Speci aal had deze spreker bewondering voor de eerste (©operatoren, de hoeren, die zich voor 1906 tegen locaal monopoJisme verdedigden met hun coöperatieve aan- en verkoopverenigingen. Het waren de ze coöperaties, die in wezen de vrije keus in die jaren ën de concurrentie herstelden. Daarna heeft zich in ons land een cooperatiewezen ontwikkeld, geleid door ambtenaren, die om eigen belang op coopertie-uitlbreiding aan sturen zonder het belang van bv de boeren in het oog !p houden. De confessionele standsorganisaties, aldus de heer Doppen, hebben zich hiervan afgewend: zij erkennen slechts het principe dat coöperatie hoogstens 'n middel is nooit een doel en dat. 't prin cipe der zelfstandige handel te allen tij de praeva'eert. Economisch achtte spr. de coöperatie overbodig waar goede verhoudingen bestaan tussen de boer en de handel en middenstand. Sociaal bezien betekent to tale coöperatie de totale vernietiging van de handel en de middenstand, ter wij] op algemeen maatschappelijk plan dc verhouding zelfstandige handel-co- operatie in wezen terug te voeren is tot de verhouding zelfstandigheid van de mens-gpineenschapsbezit. De totale cooperatoren jagen z.i. op tot een nieu we klassenstrijd: die lussen de boerende handel en middenstand Het gaat er om, aldus besloot dhr Doppen zijn uiteen zetting, dat thans de groep van zelfstan digen boeren, handelaren, midden standers - éón front vormen om zichzelf te verdedigen tegen dit totale coopera- lisme. De avond werd opgeluisterd met eni ge zepr interessante films. |- VKr&r-.-.-r i v*. waar zij meet voedsel kunnen vinden dan in onze omgeving. Naar ik vernam, komen ook in de Mok. waar vroeger regelmtig rotganzen in vrij groten getale konden worden waargenomen, deze herfst en winter practisch geen rotganzen voor- In het algemeen komen rotganzen zich weinig of niet binnendijks voeden en met de schade zal het dns nogal meeval len. In liet laatst van Maart kunnen soms weer grotere troepen totganzen worden vastgenomen, waarschijnlijk op de terugtocht naar de broedplaatsen". Vreemd geluid. Achter de dijk lag een soort wiel met een plek open water. Daarin zwommen veel smienten en nog veel meer berg eenden. Telkens zagen wij er een troep je bergeenden neerstrijken. Als zo'n le gertje over je hoofd kwam, hoorde je duidelijk het slaan van de vleugels in de harde vrieswind. Het is een vreemd ge luid- Maar die bergeenden konden liet met dit winterweer niet erg vinden, ten minste zo scheen liet ons toe, want tel kens weer gingen zij de lucht in en vlo gen ze zomaar ergens heen. Misschien worden zij al onrustig door een sterk verlangen naar het voorjaar, want het is bekend, dat vele van hen zelfs bij stren ge koude in c-ns land overw interen. Hier ontmoetten wij ook verschillende malen enkele wulpen. Reeds van verre hoorde je hun roep: „tuut, tuut". Teun ontdek te ook nog vijf kramsvogels, die lot diep in de winter (vooral onder invloed van vorst) doortrekken. Vele overwinteren, misschien was dit quintet zulks ook van plan. Een slranèleeuvverik, broedvogel van N.O -Europa en Noord-Azië, sloot de revue. Strandleeuwerik. let wel, géén veldleeuwerik, trouwens al zouden wij een veldleeuwerik hebben ontdekt je kunt hein bel gehele jaar door ontmoe ten zijn opwachting is pas dan van betekenis als hij al zingend hoger en ho ger in 't blauw stijgtZodra wij die zang weer horen behoeven wij er niet meer aan te twijfelen dat de lente op komst is. Welnu, meestal gaat de leeu werik in de eerste week van Februari al zingen. En spoedig zijn we zo ver! De Ned. Herv. kerk te Oudeschild, die 300 jaar geleden werd gebouwd. In 1740 werd zij uitgebreid en wel met de noor delijke vleugel, die duidelijk op de toto te zien is, en de catechisatiekamer. Naar wij vernemen zal het 300-jarig beataan v an de Ned. Herv. Gemeente en kerkgebouw te Oudesohild op Maandag 8 Mei worden herdacht De kerk werd in 1656 in gebruik ge nomen, de gemeente van Oudeschild werd in datzelfde jaar zelfstandig, nadat zij deel had uitgemaakt van .de Ned. Herv. Gemeente Den Burg Voor de kerk in 1650 werd gebouwd, werden de godsdienstoefeningen geihou- •den in een houten schuur, die tot een der eerste huizen van Oudeschild be- liooide en waarvan ook nog een frag ment te zien is op een oude tekening, gereproduceerd in hot boek „Texel". A.s. Zomer (Juni-Juli) kan de beslis sing door „Den Haag" inzake de restau- ïatieplannen tegemoet worden gezien. De beslissing zal wel gunstig luiden, want naar rle heer Termaat in het. Maand blad van de Ring Texel van de Ned. Herv. Kerk meedeelt, is men hoopvol uit „Den Haag" teruggekomen. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met ■j-j BEROEPEN. Ds. J. II. van Haisema, predikant te Ermelo, werd beroepen bij de Geref- Ge meente Den Burg. DRIE EN VEERTIG IN EEN NEST Op de hoeve „Weltevreden" nabij De Cocksdorp werd een nest met 43 muizen ontdekt! I)e kleine knagers zullen er wel niet mee tevreden zijn geweest, dat zy hun warme nestje moesten verlaten. NED. HERV. ORATORIUM VERENIGING TE ALKMAAR. De lieer J. Dalenberg, voorzitter van dc Ned. Herv. Oratorium Vereniging te Alkmaar, schrijft ons: In verband met de verspreide berich ten, dat de Matthaus-Passion dit voor jaar niet in Alkmaar zou worden uitge voerd, zouden wij het zeer op prijs stel len wanneer u in uw courant aan onze Texelse vrienden ter kennis zoudt willen brengen, da! de Malthaus-Passion op 22 en 23 April a-s. wel wordt uitgevoerd, te Alkmaar. Zoals steeds niet eerste rangs solisten. Zelfs willen wij het onze Texelse vrien den gemakkeliik maken door er voor te zorgen, da! bij aankomst van de boot te Den Helder, het reisbureau „De Mag neet" met bussen klaar staat om de be zoekers voor het Alkmaarse kerkge bouw te brengen en bij afloop natuurlijk weer retour. Hiermede wordt het over haaste vertrek om bij afloop de trein te kunnen halen, geheel voorkomen. Men kan zich voor busvervoer Den Helder Alkmaar richten lot. „Reisbureau de Magneet", Voordam, Alkmaar, aan welk adres levens kaarten kunnen worden be steld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1