Cjroen kwartsJexels in het harL, Onze productie moet zo hoog mogelijk worden opgevoerd Interessante film over de Padvinderij Het komt WOENSDAG 8 FEBRUARI 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6398 COURANT Uitgave v h Fa Langcveld Sc De Rooy Boekhandel - Drukkerij - Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 11 - Tel. 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenb. Postgiro 65 2 Abonnementsprijs f 2,45 per halfjaar Daarom heeft de Bedrijfsvereniging zulk 'n belangrijke taak De Donderdag in Hotel Texel gehou den algemene vergadering van de Ver. v. Bedrijfsvoorlichting werd door 88 le den bezocht (vorig jaar trok de avond vergadering 10 belangstellenden)De Bedrijfsvereniging heeft zomer 1949 12V« jaar bestaan. De voorzitter, de heer (J. J- de Lugt, herinnerde in zijn ope ningswoord tan dit jubileum. „Wij kun nen trots zijn op hetgeen door de vereni ging in die l'2Vt jaar tot stand is ge bracht. Bij dt oprichting hadden wij niet kunnen danken, dat het v oorlichtings- werk (ook in het algemeen gezien) zo uit gebreid naar voren zou komen als in de achter ons liggende jaren liet geval is geweest. De grootste oorzaak daarvan is wel de ontzaglijk moeilijke omstandig heden, waarin de landbouw is geplaatst; de productie moet cn zal worden opge voerd. Dat is alleen bereikbaar door in spanning van alle krachten, zowel op wetenschappelijk als op technisch ter rein. Indertijd heeft minister Mansholt gezegd, dat er een verhoogde export tot stand moet worden gebracht. De export: aan landbouwproducten moet volgens de minister zodanig worden opgevoerd dat hij 60 pet. van de totale export zal toe dragen- Vervolgens wees spreker op de snelle toename van de Ned. bevolking. De laat ste halve oeuw steeg de bevolking van 5 tot 10 mill, zielen, in liet jaar 2000 zal ons land 20 milHoen bewoners hebben. Alle Nederlanders dan van binnenlands voedsel te voorzien, lijkt een schier on mogelijke taak, maar onze voorouders dachten daar waarschijnlijk eender over. De geschiedenis heeft bewezen, dat het kan, want het is gebeurd. Onze nationa le landbouwproductie moet in de toe komst. met 100 pet- worden opgevoerd. Dat is noodzakelijk. Even zeer noodzake lijk is heb dat. de oppervlakte cultuur-, grond wordt uitgebreid- Op de voorma lige Zuiderzee kan nog heel wat land ge wonnen worden eiv ook in onze eigen omgeving is landaanwinst mogelijk: er wordt gewerkt aan plannen tot verbin ding van alle wadden-eilanden (binnen kort brengen we hierover een uitvoerig artikel. Red zodat het gebied tussen die eilanden en het vaste land dan tot polderland gemaakt kan worden. Spr. wees hierna op de gelukkige om standigheid, dat de regeling de land bouw zoveel mogelijk steunt bij zijn po gingen om meer productie aan de grond te ontworstelen. De regering verleent ook onze Bedrijfsver. flinke subsidies, de salarissen van onze assistenten wor- I den practiseh geheel door de regering betaald. Ware dit niet het geval, dan zou de contributie, die tot dusverre 25 cent per ha. heeft bedragen tot ver boven de lilden moeten worden verhoogd. De heer De Lugt hoopte, dat de leden de vereniging zonden blijven: steunen. „Dat is ons belang èn het belang van de natie. Wat wij aan dit werk ten koste leggen krijgen wij trouwens duizendvou dig terug". Een overbevolkt land, zo vervolgde spreker, geeft sociale spanningen; liet bestaan van liet gehele volk, niet alleen van de agrariërs, moet verzekerd zijn. Spr. deelde hierna mede, dat de heer Joh- de Graaf, „Bouwlust", penningm., wegens ziekte verhinderd was aanwezig te zijn. Hij dankte de „Texelse Courant" voor haar medewerking. „In ons plaatse lijk blad heeft de lieer Van Groningen gelegenheid 0111 ziin nieuws te spuien!" Nadat de heer De Lugt nog een bij zonder woord van welkom had toege roepen aan de lieren assistenten cn de [lieer Schrammeijer, wiens ruilverkave- llngskaarten de wanden van Hotel Texel sierden, gaf de voorz. het woord aan de heer Jae. Roeper JoliZn.. die de notulen van de vorige vergadering las. Aan het Jaarverslag, uitgebracht door de heer Jae Roeper ontlenen wij; Mislukte teelt.... De weersomstandigheden zijn in 't af gelopen jaar gunstig geweest,, behou dens een periode van vrij grote droogte in Juli en Aug., die op de hoger gelegen percelen en de minder vochthoudende andgi'onden de opbrengsten zeer on- runstig heeft beïnvloed en op enkele lercelen soms zelfs de ooi-zaak is, ge veest van een mislukte teelt- De seer. nerkt hierbij op, dat de neerslag gedu- ende de aan die droogte voorafgegane vhvter- en voorjaarsmaanden belangrijk leneden normaal gebleven was! Ongekende grasgroel. Dank zij de behoorlijke regenval in Hei en liet. uitblijven van de op Texel 'oorjaars als regel voorkomende periode an koude en drogende noordenwind, verden wij met e-en ongekende gras- Ifoei gezegend. Ook de hooioogst, werd ngekend groot; verschillende bedrijven ergaarden een hoeveelheid hooi, ge- aeg voor twee jaar! Er ontstond een i rij levendige handel in hooi, waarvan zeer veel bedrijven hebben geprofiteerd. Wij lezen, dat op de meeste bedrijven een of meer percelen, kunstiweide voor komen! Ondanks de periode van droog te waren de opbrengsten van de graan gewassen vrijwel zonder uitzondering goed tot zeer goed. Ook veel stro. De stro-opbrengst was door de snelle groei in de voorzomer bijzonder groot en mede door het bijzonder droge weer kon door de combines vrij veel werk worden verzei, hetgeen vnl. op de grotere be drijven met veel graanteelt arbeidbespa- rend za] zijn geweest. Iets minder aardappeltn. De aardappelteelt, door de ervaringen van 1948 ook op Texel iets minder van omvang, gaf door droogte niet die re- eard-opbrenigsten van voorgaand jaar: Met de aardappolliandel gaat liet niet zo vlot, bij het samenstellen van dit ver slag waren nog vrij belangrijke voorra cen aanwezig. Maar er schijnt enige op leving in de hande'. te worden ver wacht en men veronderstelt niet zo'n ca tastrophe als v oorgaand jaar. Een be langrijk deel van de oogst is bestemd tot. veevoer en op verschillende bedrij ven worden de mogelijkheden, die hierin liggen reeds benut. Meegevallen. De voerbietenoogst is, tegen de ver wachtingen in, op vele percelen nog meegevallen, door de regen inSept- en 't zachte weer in Sept. en Oct. I)c vlasteelt. De vlasteelt, vnl- in de polders van vrij vee! belang, heeft door de teruglo pende prijzen en de grote verbouwkostrn niet beantwoord aan de verwachtingen. De opbrengsten waren over het alge meen goed. Weinig stoppelgwassen. De teelt van stoppelgewassen beteken de niet veel door liet in de meeste ge vallen te laat vrij komen van liet land en de geringe kans op behoorlijk aanslaan door de droogteperinde in de zaaitijd. Steeds meer melkvee. De goede grasgroei maakte dat de melkgift goed tot zeer goed was en het afgelopen jaar heeft dan ook op Texel een record aan melk gegeven. De prij zen gaven weinig aanleiding tot klach ten en de belangstelling voor de melk- i oehouderij neemt dan ook gaandeweg toe. Uitzonderlijk hoog. De vee'prijzen handhaafden zich uit stekend en gaven aan het einde van het verslagjaar een regelmatige stijging te zien. Bij het samenstellen van dit ver slag lagen de prijzen wel uitzonderlijk hoog en veie bedrijven op ons eiland zul len hiervan danook profiteren, ingesteld als de meeste bedrijven zijn op een re gelmatige afzet van vee. Speciaal voor tlic-vrije bedrijven liggen hier aantrek kelijke mogelijkheden, daar in het bij zonder vraag naar tbc-vrlj vee grool ls en de prijzen hiervoor uitstekend zijn. Schapenhouderij was heter. De uitkomsten van de sehapenhouder- rii waren in het afgelopen jaar vrij veel beter dan in de voorgaande jaren. De export van vveidelammeren naai Tsje- eho-Slmvakije en andere tanden hebben de laniniereninarkten in de Hid van de grote afzet flink gestimuleerd en er werden hiervoor dan ook goede prijzen gemaakt. Ook het. latere verloop van de wol veehandel is niet ongunstig geweest, zodat. 1949 ongetwijfeld voor de schapen- houders gunstig is geweest en van een verliesgevend bedrijf, zoals voorgaande jaren, niet kan worden gesproken. Niettemin is de schapenhouderij op 'n overwegend groot aantal van onze Texel se bedrijven op het tweede plan geko men en ten dele verdrongen door de melkveehouderij. Echter valt te veron derstellen, dat de schapenhouderij op ons eiland hij lonende uitkomsten ntct verder zal afnemen en vele boeren toeli hun aandacht zullen blijven schenken aan dit. aan ons eiland zo verkleefde hedrijf. Varkenshouderij leeft op. Ten slotte valt nog enige opleving te vermelden in de varkenshouderij. Vnl. zal dit zijn oorzaak vinden in de tot dus verre aantrekkelijke prijs van het var kensvlees, terwijl anderzijds de moge lijkheden om de afvalproducten van de zuivelbereiding en het gemengde be drijf tot waarde te brengen, in de var kenshouderij aanwezig zijn Geldmiddelen der vereniging. Het financiële saldo der vereniging verminderde. Hoewel deze teruggang ze ker niet onrustbarend kan worden ge noemd, heeft het bestuur echter ge meend aan de tiand \an een begroting voor het jaar 1950 voor dit jaar te moe ten komen tot enige contributieverho ging. Voor liet. afgelopen jaar bleef de contributie ongewijzigd en bedroeg zij met inachtneming van een bepaald mini mum, 25 et. per ha. De secr. wijst er dan op, dat de con tributie in geen enkele Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in Noordholland zo laag is: deze varieert gewoonlijk van f0,50 tot fl,per ha. De Assistenten. Assistent C- J van Leeuwen aanvaard de een functie bij de Prov. Gezondheids dienst voor vee in N.-Holland'. ,,Wij wen sen deze jonge amib.tieuse en ijverige kracht tan harte geluk met deze benoe ming". In zijn plaats werd in overleg met het bestuur van de C.Z. de „Een dracht" en de "Directeur van de Gem. Veterinaire Hygiënische Dienst aange steld de lieer J- Kikkert, die een goede opvolger blijkt te zijn. Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat de heer Van Groningen door zijn henoe- mig tot Hoofdassistent onze vereniging zou moeten verlaten. Echter is na gehou den overleg met de wnd. Landtoouwcon- sulent en de heer Van Groningen, na dat door laatstgenoemde de wens te ken nen was gegeven, bij voorkeur op Texel te blijven, Van Groningen voor onze Vereniging behouden. Dat de heer Van Groningen Texelaar bleef is voor onze vereniging van het allergrootste belang. Proeven en grondonderzoek. De secr. geeft vervolgens een opsom ming van de proefnemingen, welke op 1.3 bedrijven werden verricht. Dan deelt hij mede. dat het grondonderzoek regelma tig voortgang vond- Er werden plm. 350 monsters voor een volledig onderzoek opgezonden en na ontvangst van de uit slagen werd hierover door de assisten ten aan de betrokken 'landbouwer uitvoe rig advies uitgebracht. Hetzelfde ge schiedde met de plm. 200 grondmonsters genomen door de Cultuurtechnische Dienst. Ook van d»ze monsters werd de uitslag door de lieer Van Groningen van een advies voorzien. Voorts werd 'n vrij groot aantal grond monsters door de assistenten zelf gecmnbeerrt en de uit slag hiervan ten spoedigste aan de be trokkene medegedeeld, vergezeld van hun advies voor eventuele bekalking. Tegenstelling. De vereniging zond een groot aantal hooi- en kuilgrasmonsters voor onder zoek up. Io vele gevallen waren de uit slagen teleurstellend en bleef het ge halte beneden dat, van grashooi van de vaste wal. Dit. in tegenstelling met de monsters genomen u:it een gewas afkom stig van kunstweiden, welke als regel veel betere cijfers te zien gaven Een groot deel van de beschikbare tijd werd ui. in de groeitijd van de gewassen op geëist door de plantenziekten. Zeer vele gevallen van „zure ziekte" kwamen voor en geven de indruk dat eerder van een toenemend dan van een verminderd kalkgetorek kan worden gesproken. Ver der kwamen voor verschillende gevallen van aaltjesziekte in haver, afwijkingen in aardappelen, gevallen van fosfaat- en kaligebrek alsmede gevolgen van struc tuurgebreken, verkende grondbewer king, bemesting enz. Eveneens werden zeer veel adviezen verstrekt, over de be strijding van onkruiden met kleur- en groeistoffen. Over het algemeen werden hierbij met kleurstoffen goede resulta ten bereikt. Subsidies. Ten slotte werden door de assistenten verschillende opdrachten uitgevoerd, opgedragen door het consulentsehap. Hieronder vielen o-a. de aanvragen voor subsidiëring bij de aankoop van gras- mengsels voor de kleine bedrijven, als mede bij de aankooi) van electrische wei de-afrasteringsapparaten. Ook kunnen worden vermeld de aanvragen voor sub sidiëring bij de bouw van gierkeiders en mest,platen, waarvoor in een 8-tal ge vallen rapporten werden uitgebracht. Steun lichte gronden. De heer Van Groningen was verder nog toegevoegd aan de Oommissie tot vaststelling Steun Lichte Gronden; van de reclamegevallen werden door hem rapporten opgemaakt. Uit de opsomming van het vele werk blijkt, duidelijk, dat de Vereniging in de rij van de Texelse Landbouwverenigin- gen niet kan worden gemist. Wij twijfe len er dan ook niet aan, zo besluit het v erslag, of liet merendeel van de Texelse boeren is hiervan volkomen overtuigd en zal ook in de toekomst van zijn be langstelling voor onze Vereniging doen blijken. De secretaris viel wegens ontstentenis van de penningmeester, tevens de eer te beurt enige mededelingen te doen over de financiële toestand van de vereni ging. De heer C. de Wit. die samen met de heer Tollenaar de rekening en an dere bescheiden had gecontroleerd, ver klaarde, dat alles stipt in orde was be vonden een eendere gunstige verklaring kon h(j geven t-a.v. de rekening betref fende de exploitatie van de warmwater- installatie. Na de pauze werd met aandacht ge luisterd naar de heer O. van Groningen die zijn belangrijk, jaarlijks rapport uit bracht. Wij hopen de voornaamste pun ten hinnenkort te kunnen opnemen. De bestuursverkiezingen hadden de volgen de uitslag: Bloeiende madeliefjes, een broedende kip en nu weer 'n broedende duif: alles wijst er op, dat de lente in het verschiet ligt. En volgende maand begint op de boerderijen van ons eiland de zgn. „lammertied". Dan kun nen wij weer een tafe reel bewonderen zoals op nevenstaand plaatje. VROEG AAN HET BROEDEN. Een postduif van Henk lvoorn, Okus- veg, Westermient, zit stevig te broeden op één ei, want het tweede is stuk ge raakt. Volgende week kan da duif of doffer uit liet ei komen. Vorig jaar had dezelfde broedende duif de Lente ook al zo vroeg in het hoofd, toen ging ze te gen do ICerst broeden en ze zag haar ijver (18 dagen broeden) met succes be kroond: een welgeschapen duif en een stevig gebouwde doffel kropen uit de verbrijzelde eierschaal. Henk, die ons dit alles met een blos ian trots kwam vertellen, beweert, dat liet bericht van de broedende duif veel belangrijker is dan dat over de kïp-van- Rio. SOCIOGRAPHISCH RAPPORT. Naar aanleiding van mijn betoog in 't vorige nummer van dit blad, v.aarin ik wees op de wenselijkheid een sociogra- phisoli onderzoek op Texel in te stellen, bereikten mij enige bewijzen van in stemming. De heer Mr Rehorst deelde n.ij mede, ,dat door liet college van B. en W. reeds op 20 Juni 1949 aan Prov. Staten toestemming en medewerking \oor het laten samenstellen r an een der gelijk rapport was verzocht. Het doet mij oprecht genoegen, dat het college ran B. en W hier zo voortvarend te werk is gegaan. Laten wij gezamenlijk hopen, dat de toestemming spoedig af zal komen en dat de raad het initiatief van B en W. sanctionneren zal. VAN DER VLIS. Oosterender jeugd en enige volwassenen hadden genotvolle avond Wat Koning Winter toch allemaal op zi,jn gerr eten beeft! Dat is al een hele lijst, in slechts 13 dagen. Zijne Majesteit is er ook de schuld van, dat de Padvin dersfilms niet op de vastgestelde tijd te Oosterend konder. worden vertoond. Om 4 uur was de jeugd van Oosterend al naar liet Gebouw gekomen maar te vergeefs. Na een tijdWachten werden de Welpen. Padvinders en andere kinderen naar huis gestuurd met de boodschap: „Kom vanavond maar terug!" Koning Winter stond nl. nie'. toe, dat de boot op tijd te Curies child arriveerde. Bovendien waren de wegen spiegelglad en kon de filmoperateur er niet eens even de spurt" in zetten met z'n jeep. 's Avonds was de jeugd echter weer present en oolc een aantal volwassenen, die zich niet lieten afschrikken door de gladheid. En al is er misschien wel zo'n „dappere" geweest, die op onschadelijke wijze kennis heeft gemaakt met de hard heid van Oos'erends straten, dan Heeft hij of zij daar wel geen' spijt van: de pad- vindc rs-films waren keurig verzorgd en toonden ons het interessante werk van die wereldomvattende organisatie en da vreugde en het plezier die de jongens door hun werk beleven- Wat zit er toch een mooie inslag in 't padvinderswerk, maar wat moeilijk om de eisen precies na te komen, vooral daar ook bij dit werk gebrek aan lei ding is. Zo weinig jongelui voelen er voor leiding te geven bij dit nuttige INGEKOMEN PERSONEN. Renske Nicolai v. Ferwerderadeel, Reitsum 18 n. Eierland Joan Thalgott, v. R'dam, Win. Bujjteweg 121a n. Ko- gerstr. 48 Petronella Hofland, v. Laren, Leemzeulder 35 n. Den Hoorn 68. Anto- nius P. Nïiijens v. lammen, Rijksweg 71 n. ICogerstraat 17. VERTROKKEN PERSONEN. Otje A. van Breugel, v. Warmoesstr. 20 n. Oudevvater, Molenwal A 85. BILJARTEN KAMPIOENSCHAP TEXEL. Maandag 13 Febr. a-s. spelen in Hotel De Oranjeboom de volgende heren in klasse B: 1. II. Ulijn; 2. M. P. Reuvers; 3. .1. Klippel; 4- J. Brouwer; 5. N. Rijk; 6. A. de Wilt.; 7. K. Ooevert: 8. Jim Sehagen. Maandag 8 uur 37; 9 uur 46; 10 u. 8—5. Dinsdag 8 uur 13; 9 uur 24; 10 u. 12; 11 uur 56. Woensdag 8 uur 87: 9 uur 26; 10 uur 15. Donderdag 8 uur 38; 9 uur 41; 10 uur 23; 11 uur f7. J. Hin, de Nes, 63 stemmen. H. Timmer l'.H Polder 19 st-. (vacature Joh. Bak ker Wzn.); A. de Grave 52 St.. Rutten, Eendracht 30 st., (vacature P. J. Witte, Eierland); G. van Groningen. P. H. Pol der 56 st,, Jan Koge.r, Zevenhuizen, 29 st., (vacature C. A. Felman). De gekozenen waren nr. 1 van de voor dracht (alphabetisdh). De vergadering ging eenparig aeooord met het voorstel van het bestuur om de contributie van 25 op 40 ct. per ha- te brengen. (De aanmerkelijk hogere uitga ven voor 1950 maakten verhoging van de contributie noodzakelijk). werk. Ook op Texel is dit het geval. En a! geeft men dan persoonlijk geen lei ding, financieel kan iedereen een grote steun zijn, zo zei de heer H. Mulder in zijn kort welkomstwoord. De Padvinders zullen echter nog wel eens bij u aan kloppen. Op Amerikaanse wijze werden twee geweldige taarten verloot en pas om half elf was de laatste film vertoond en gin gen allen weer glijdend of voonzichtg, voetje-voor-voetje lopend, naar huis. Jammer, dat niet meer mensen van deze films konden genieten! Een vol gende keer maar beter zullen we hopen. J. DE WIT WON DE VLOTBRUG. EN EEN MOSQUITO-HULPMOTOR! Een-en-twintighonderd stoten zijn er gemaakt in de wedstrijd om de Vlotbrug, liet spannende biljartspel, dat door ,,For- tuna" in De Oranjeboom werd georgani seerd. De heer J. de Wit heeft met 116 punten de eerste prijs behaald en.... daarmede de Mosquitc-hulpmotor in de wacht gesleep;- Gefeliciteerd! Deze ge lukkige winnaar had die prachtstoot reeds weken te voren behaald en het lag voor de hand, dat de andere deelnemers alles op alles zetten om om nog hoger te komen! Ofschoon zij stuk voor stuk „jongens van Jan de Wit" waren, kon den zij de kophouder niet passeren. No. 2 werd de heer A. Stolk met 114 pun ten. Hij won een vloerkleed. De verdere prijswinnaars waren: de heer W. van Samtoeek met 105 punten, een Phili- Shave, de heer Roeper, Oost 104, pols horloge. de lieer G. Witvliet, eveneens 164, Philips rijviellanip, de heer D. Bruin, 103, fles Heltobretker, de lieer A v.d. Slikke, eveneens 103, fles Bols, de lieer J. Kuip De Westen, 102. fles eau de cologne de heer E. van Leersum. even eens 102, doos export-sigaren en de lieer B. Halsema, 101, een deurmat. DE STEM DES VOLKS A.s. Zaterdagavond verzorgt „De Stem" het. programma voor de afd. Texel van de Transportaróeiderstbond in het ..Eigen Gebouw" te Oudescliild. Op 18 Juni a.s. neemt ze deel aan het Zangersfeest te Koog Zaandijk, ter ge legenheid van het. 4Q-.iang bestaan der „Steun" aldaar Zaterdags daarvoor wordt aan een Zangconcert medege werkt Ons koor zal de gast zijn van „De Stem" te Koog-Zaandijk. Na onze uitvoering kwamen zich een 5-tal nieuwe leden aanmelden, voor 'zangliefhebbers is er nog steeds gele genheid tot deelname Woensdagavond 8 uur in de U'.o-achool. TEXELSE MARKT Den Burg, 6 Febr. 1950. Aangevoerd. 4 koeien f600-f800 3 rammen f65 f 80 24 biggen f 50-f 65. 21 n. kalveren f 40—f 55. TELEGRAMMEN AAN MILITAIREN OP WEG NAAR HUIS. Met de Nederlandse troepen, die mei het Franse troepenschip „Pasteur" wor den vervoerd, kunnen radiotelegranunen worden verwisseld via het Ned. Kust- station Seheveningen Radio tegen het zelfde tarief als in hot verkeer met Ne derlandse schepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1