Cjroen r/tvartsJ'exels in het harL, Directeur haalt er uit wat er uit te halen is hebben Na d half „Excelsior" gaat vooruit Piston en bugels namen alle hindernissen in „De Zwarte Tulp' Aan Dokter Boswijk Na de K.R.O.-avond „Die moesten we hier iecL „Casino" was stampvol iecler aar neooeri Inspecteur Frima, Directeur van de Politieschool, boeide tweehonderd Texelaars ne en een uur wer •den zij losgelaten De biljartkampioen ZATERDAG 25 FEBRUARI 1950 TEXELSE 63» JAARGANG. No. 6403 COURANT Uitgave v.h. Fa. Langeveld Sc De Rooy Boekhandel - Drukkerij - Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 1 1 - Tel. 1 l Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek Rotrerdamsche Bank en CoÖp. Boerenleenb. Postgiro 65 2 Abonnementsprijs f 2,45 per halfjaar fWegens ziekte eerst heden geplaatst). Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Febr. gaf de Ohr. Muztekver. Excelsior" van Oos terend haar jaarlijkse uitvoering voor donateurs en genodigden. Steeds mag Excelsior zich in een flinke belangstel ling van 't publiek verheugen en uit de grote opkomst (beide keren was het Ge bouw v. Ohr. Belangen tot de laatste plaats bezet) van nu, blijkt, dat de be langstelling en liefde tot de muziek niet zijn verzwakt. Het verheugt ons te kunnen ccmstate- ren dat het mét Excelsior" ook werke lijk weer Excelsior (naar hoger) gaat- Uit het onderhoud, dat wij na de uit voering van Zaterdagavond met de di recteur Oor Brom er hadden bleek dat de vereniging nu 27 leden telt- Enkele leer lingen hoopt hij spoedig weer klaar te hebben. Verder zijn er nog verscheide ne aanvragen maar de nodige instru- ten of liever het geld er voor ontbreekt. Ook vertelde de directeur ons, dat de uitvoering van Zaterdag, (althans wat 't muzikale gedeelte betreft), véél beter geslaagd «as dan die van Vrijdag- (Dus hadden wij op een gansje gegooid toen wij Vrijdag verstek lieten gaan en Za terdag maar zijn gaan luisteren, om dat het ons beter uitkwam). Met veel waardering sprak de direc teur over de toewijding en ijver van zijn „jongens", (zagen we er ook geen meis je in de kring zitten?) en het scheen ons toe dat hij eigenlijk een weinig trots was op hun prestaties. Wij bobben de jon gens" niet gesproken maar zijn er van overtuigd, dat zij niet minder waarde ring en trots voor hun baas hebben. De liefde komt hier zeker niet van één kant. En zo kan het gotd gaan en het ging ook goed- De voorz. opende op de ge bruikelijke wijze de bijeenkomst nadat gezongen was Ps. 103:1. Hij sprak zijn vreugde uit over de geheel gevulde zaai en heette in het bijzonder we'lcom de be sturen van Tex. Fanfare en VIUS; D.E. K. 'Den Hoorn was Vrijdag geweest.; sprak over de goede verstandhouding die er heerste ouder de Texelse muziek verenigingen en hoopte dat door een avond als deze de vriendenband verste vigd mocht worden- Verder een woord van welkom aan de heer A. Bremer jan Den Helder, oud-voouz. van ..Excelsior", die zeker geen uitvoering van Excelsior zal laten gaan en nog steeds in alles mé de ver. meeleeft. Voorz. hoopte, dat allen straks voldaan naar huis zouden gaan. Hierop werd een aanvang met 't pro gramma gemaakt 1- ..Courage", mars, P J. Wi-est. De ver. is nog niet. op dreef. Het begin kan ons nie't b. karen. Klein koper niet ge lijk. Doch met Trio wordt hei. beter en Excelsior komt op dreef. Een marsje om er „in" te komen. 2- ..Jour de Joye". fantaisie- Een zwa re opgave. Direct bij de inzet valt de mooie fanfareklank op. stemming is correct. Er wordt, mooi staccato geblazen. Trombone, die overigens heel goed werk doet struikelt in 't middengedeelte even. Dok zijn de bugels even abuis (iets ge haast). 't Geheel wordt goed vertolkt en het slot kan ons wel zeer bevredigen. Na nog eens grondig doornemen geen slecht concoursnummer- 3. Andante in G wordt beschaafd uit gevoerd. Piston en solo wat zovak, mooi rv:limisch verzorgd, enkele ongelukjes bij het klein koper. Bas heel goed- 4. ,.De Zwarte Tulp", ouverture, P. Jak-ma. Met veel genoegen geluisterd Hier werd gemusiceerd'', een mooi nr dat veel van de leden vraagt. Piston en bngfIs nemen alle hindernissen. Ook de Sax's, vooral sopraan is in conditie. In 't middengedeelte even een algemene in zinking. Zelfs de directeur ontkomt er niet. aan (kwam het misschien door het hinderlijke gepraat van enkele onfat soenlijke betzoekers)? Spoedig komt men echter weer op dreef, 'n mooi slot volgt F,en zwaar maar dankbaar nummer. 5. ..Oost West", mars. v. Leeuwen. Marsen zffn blijkbaar niet de troetel kind eren van Excelsior. Trombone was met tegenzang keurig, overigens weinig zeggend, dus niet zo bijzon-der. fi. Grootvaders Klok". Dit was mu ziek maken", trrmbone's, bariton, bassen bravo! Stemming zuiver, nuancering en Vytlimiek keurig verzorgd, niet veel af le dingen- Ivreeg van publiek een extra, welverdiend applaus. 7 A'beildgöSnng" (Blii-f bij ons Heer) fantasie Was volstrekt niet minder mooi. maar ml. om uit te voeren ge vaarlijker dan voorgaand nr. Hier zijn 't de sopraan sax en althoorns die uitblin ken, 'n enkele verkeerde noot van 2e bu gel en bariton. 2e couplet, bariton, trom bone en tuba heel goed. 3e couplet laatste gedeelte zeer mooi samenspel- 8. ,.De Zwarte Duivels", mars, Sclioo- temeijer- Na het zware programma nog een pittige mars, dat vergt veel van de muzikanten, l'och werd hij behoorlijk geblazen. Trompet-figuurtje goed ge maakt. Totaal indruk „Excelsior" gaat vooruit- Directeur heeft de muziek „door" en de. leden onder de duim. Leden gemid deld goede krachten, w.o. verschillende zéér goede. Directeur haalt er uit wat er uit te halen is. maar gunt zijn jongens niet voldoende rust tussen twee soms zware nummers. Was een prettige avond en heb met plezier geluisterd en gespeurd naar eventuele gebreken Na de pauze werd opgevoerd het to neelstukje ,.Toeu dc misthoorn loeide" De leden van Excelsior, 'bijgestaan door enkele dames liad'den zich gewaagd aan een ernstig stukje. Hei verplaatste ons in het gezin van de schipper van de „Jacobi" Geurt Dirks (Jn- Daalder), diens vrouw (J. Bremer-Vlaining), hun dochter Lena (Gré van Dijk) en hun zoon Wiim (T. Med'ema)). Een knecht op de „Jacobi", Ernst Verhoef (Jan Trap), heeft liefde opgevat voor Lena, welke liefde niet onbeantwoord -bleef. Dit is niet naar de zin van Bonman (D. Mede- ma), een laag sujet die ook knecht op de „Jacobi" is. Als liet verliefde paartje op een bank in liet bos hun plannen be spreken, worden ze door Bounian afge luisterd, die daarna zijn lage maatrege len neemt. Hij bespreekt zijn gemene plannen met Geert, de vuurtorenwachter die hem helpen moet bij het uitvoeren er van- De „Jacobi" moet ill. met man en muis vergaan. Bonman zal aan boord zijn maatregelen nemen. De motor on klaar ma-ken, dc zwemvesten wegstoppen en er zelf met de boot van achter het schip vandoor gaan. Geert (Jn. v.d. Slik- ke) neigert aanvankelijk, maar voor de bedreigingen van Bouman (ze hebben nl. nog al eens een dergelijk stukje sa men uitgehaald), gaat hij toegeven en belooft liet licht van de vuurtoren op de bewuste avond te zullen doven- Wanneer de dag van de huiskomst dei- vloot aanbreekt is liet zwaar mistig. De gehele dag laat de misthoorn zijn kla gend geloei horen. Moeder Dirks en v ooral de dochter Lena verkeren in gro te spanning. Lize (Rie Bremer), een vriendin van Lena tracht haar tever geefs moed in te spreken- Enkele schepen zijn binnengelopen maar de ...Jacobi", die anders altijd de eerste is, blijft nog steeds.weg. De spanning wordt angst. Dan komt de oude Dijkman (Oor Trap), oud-vuurtorenwachter eens even binnen en hoort van Lena, dat de vuurtoren niet brandt. Dooi- het koi-daat optreden van Dijkman (die verband legt tussen de vo rige misdaad en dit geval en Geen ge ducht aan de tand voelt- waarna Geert door de mand valt en alles bekent, wordt liet gehele geval ontmaskerd In tussen vergaat de Jacobi", doch de be manning wordt - ternauwernood - gered. Bonman en Geert worden gearresteerd en Ernst Verhoef krijgt de betrekking van licli(wachter en kan spoedig trou wen met Lena. Het stuk werd met de grootst* aan dacht beluisterd, ook onder het. publiek was de spanning merkbaar. Behoudens enkele momenten die niet bijzonder tot hun recht kwamen, werd het over het algemeen goed weergegeven en waren de rollen goed verdeeld- Toch willen we in het bijzonder noemen Dirks, vrouw Dirks, Lena en Dijkman. Excelsior zorgde voor een grote ver rassing, nl. de aankleding van 't toneel dit gebeurde tot nog toe on de meest pri mitieve wij-ze. In een ogenblik toverde ze nu voor ons een gezellige huiskamer en weer even hocus-pocus en je zit midden in een prachtig bos. M'n compliment! RECLAME VOOR TEXEL. Het Nieuw Noordhollands Dagblad bracht, een alleraardigste reportage van twee mensen, die naar ons eiland waren gereisd op zoek naar „een zomerhuisje met alles er in om zo tegen Juli in te bi vakkeren. te kokerellen en te luieren". Zij worden door de familie B. gastvrij onthaald. ,.De familie schenkt ons thee er presenteert ons koeken, zod'at. wij wei moeten geloven, dat liet hier een eiland is waar één familie woont: de familie G emoed el ijkh ei'd". De Toeristenkampioen van de A N W. B- wijdde een artikel aan Texels Duinen- pfaclit en enpassant werd nog veel meer schoons van het Gouden Boltje aange stipt- Nestor onzer aesculapen, (1) Nu gij straks als Texelaar 't Gouwe Boltje gaat verlaten Drukt ook Huib de Rijmelaar In een lyrische ontboezeming U spontaan de af scheidshand, Namens alle abonnes en De directie onzer krant Langer dan een kwarteeuw jaren Hebt gij, Puik der artsenij. Gave, tijd en kracht geschonken Aan de „Pillendraaierij" Hoeveel vaten drankjes hebt gij In die jaren wel getapt? Hoeveel klagende patiënten Door uw poeders opgeknapt? Hoeveel Texelaren zat u Letterlijk wel op de huid? En hoevelen, dokter, staken Tegen u de tong wel uit? Hoeveel babies, waarvan velen Nu reeds vader bij geval, Kwamen door uw kunde Op dit aardse tranendal? Doch, gij werd bij al die dingen (Zij het op de achtergrond) Trouw geholpen door uw eega, Die u steeds ter zijde stond- Daarom, dat ik u. Mevrouw, ook In mijn loflied graag betrek, En u 't allerbeste toewens Bij het aanstaande vertrek. Dat het u beiden in de toekomst Goed mag gaan op elk gebied, Is de wens van alle vrienden Namens hen dit afscheidslied. HUIB DE RIJMELAAR. (L) aesculaap geneesheer- SPREEKUUR BURGEMEESTER. De Burgemeester houdt Zaterdag 25 Februari a.s. spreekuur van 10-11 uur voormiddags- NIEUWE KANTOREN VOOR DE N V. TESO EN DE VVV- Blijkens adv- van architect N. Scher mer wordt op 10 Maart a s. aanb?<steed de veebouw van het pand Parkstraat 2 tot Hoofdkantoor voor de N.V. TESO, kan toor voor de V.V V en wachtruimte voor buspassagiers. (Het nieuwe pand van de heer F- Zegel, rijwielhandel, tegenover de ..Texelse Courant", nadert zijn vol tooiing.) TEXELAARS IN I)EN VREEMDE- „IK HEB AL KIEVITEN GEZIEN" Onze vroegere eilandgenoot de heer C. Bakker schrijft, ons d.d. 19 Februari uit Noord-Frankrijk (Seine et Oise): ..Vori ge week stond in de Texelse Courant", dat de lente haar intree op het eiland heeft gedaan, nu hier in Frankrijk ook. want vandaag. 19 Februari, zijn de kie viten weer aangekomen. Twee jaar gele den vond ik de eerste kievitseieren op 2 Maart (op Texel werden de eerste kie vitseieren 23 Maart gevonden. Red.) Over het algemeen komt het niet veel oor, dat kieviten in Seine et Oise broe den, maar in de streek waar ik werk, broeden ieder jaar 3 tot 4 paren" Hoogachtend, O BAKKER, Batonceau par Gazeran Seine et Oise De heer D- Boot, opzichter „Natuur monumenten" deelde ons mede, dat de kievit reeds 12 Febr- op Texel was ge signaleerd, maarTexel is tenslotte het Vogeleiland! „Die moesten wij ook eens op Texel zien te krijgen!" dacht dc KRO-vertrou- wensman, de heer P. Swarthof, toen hij vernam, dat Gcr dc Roos en zijn staf met hun KRO tournee ..Groeten uit Hil versum" alom in den lande zo'n dende rend succes oogstten. Hij zond 'n „prent briefkaart" natuurlijk met een lepe laar naar Hilversum en kreeg er een hele serie terug, afzender: Ger de Roos. Het Orkest Zonder Naam. De Drie Mus ketiers, Roland Wagter, Tohi Rix en Dick Harris en die schreven allemaal, dat ze graag eens naar Texel zouden ko men, want als inannen-van-de-radlo wa ren ze hier nog nooit geweest! En zo konden de KRO-luisteraars be gin dezer week met volle teugen genie ten van een uitstekend verzorgd pro gramma. De heer Swarthof, „correspondent" \an de KRO, opend-e de avond, maar speechte niet lang, want achter het doek zat liet orkest Zonder Naam al te pope len van ongeduld: geen wonder, ze wil den wel eens zien. wat voor mensen die Texelaars waren, voor wie de KRO nu a! 26 jaar lang het beste van het beste in de aether had gezonden en die Texe laars wilden op hun beurt wel eens zien wat voor snuiters dat waren, die leden van het Orkest Zonder Naam en de Drie Musketiers- Nu konden ze elkaar dus in levende lijve bekijken! Ja, nu waren ze gekomen en de eer ste echte kennismaking is terstond tot een hechte vriendschap uitgegroeid; 11a afloop hoorde je dikwijls opmerken: „Die moesten we hier minstens ieder jaar hebben!" He't was een avond, die ieder soort luisteraar-van-de-radio heeft bevredigd, want er was voor „eick wat wils", het «as een bonte avond. Muziek, zan'g, schetsen, ernst, idioterie, l>ij de neus ne- merü (goochelaar), een sneltekenaar enz. ..Wat zat het best in mekaar!" zei een bezoeker, die vandaag wei weer zou heen willen. Inderdaad, maar vergeten «ij niet, dat hi'e" beroemde mannen voor bet voetlicht optraden! Zij kennen liet klappen van de zweep. Hun werk is af en ogenschijnlijk hebben zü er niet de minste moeite mee. Het zou ons te ver voeren om het programma hier veel te geren, dat is ook niet. nodig, zo'n pro gramma moet je zien en wie dat vulden, waren er vorige week als de kippen bij. toen de voorv-rkoop van kaarten plaats had. Ze vlogen weg en „Casino" was dan ook tot, in alle hoeken bezet. Grappig was de speciale begroeting van een naar Texelaars, die op ons Texels kwartier de hadden gerekend: zii hadden het ope ningsnummer. waarin de leden van het Orkest stuk voor stuk wei-den voorge steld. gemist en du-s werd de kennisma king nog eens in sneller tempo herhaald. Voor.... twee bezoekers maar. de propagandist-van-'t-vaste land. die als intermezzo in gloedvolle bewoordingen tot aansluiting by de K. R.O. aanspoorde, heeft als devies: iedere luisteraar is er een. iedere luiste raar moet lid worden, een lid. dat zelf ook weer leden wint en op die ma nier zal de KRO in groei en bloei toe nemen. Hjj wees op het belang van een groot aantal leden want straks zal daar med-p rekening worden gehouden bij d'e verdeling van de zendtijd! Hij verdui- delijkte, waarom de KRO zo'n machtig instrument is, hier in Holland en over de gehele wereld- Z.H. de Paus maakt ook gaarne van de radio gebruik om zijn boodschap te laten horen. Daarom moet dit belangrijke, culturele w eik wor den gesteund. Bouw t mede aan uw KRO! Texel slaat, geen slecht figuur, want 70 pet- van de R.K. toestel-bezitters zijn al lid, maar de propaganda mag pas dan 100 pet- geslaagd heten als alle Roonis- Katholieke luisteraars lid van de KRO zijn geworden Het huwelijk van de dag Zaterdag 18 Febr. jl. werd te Den Burg het huwelijk voltrokken tussen de heer A. W- Lap en mej. Gé Rehorst- Mej. Eehorst is de oudste dochter van Burge meester Rehorst; de heer Lap de zoon van de heer W. H. Lap, voorzitter van onze V.V.V., ook voorzitter van de Plaat selijke Commissie der reddingboot (N.Z- H.R-M.). Wij laten dit plaatje gaarne vergezeld gaan van de beste wensen op de tocht van de „huwelijksboot"die on der zeer grote belangstelling van de zijde der Texelaars „zee koos". VASTSTELLING KIEZERSLIJST- Burgemeester eji Wethouders van Texel maken bekend» dal de op heden door hen vastgestelde kiezerslijst voor het jaar 19501951 van heden tot en met 10 Maart 1950 ter secretarie voor een ieder ter inzage wordt nedePgelegd en tegen h?taJing der kosten in afschrift en stem- d'istrictsgewijze in uittreksel verkrijg baar wordt gesteld Tot en me'! 9 Maart 1950 is een iedor bevoegd bij liet gemeentebestuur verbe tering van de vastgestelde kiezerslijst aan te vragen, op grond dat hijzelf of een ander in strijd met de wet daarop voorkomt, niet \oorkomt, of niet behoor lijk voorkomt. Texel, 22 Februari 1950- Bui gem. en W°ihouders voornoemd. De Burgemeester, Mr. G. D. REHORST. De Secretaris. P DEEMSTER BOER Holcl „Texel" was geheel gevuld, toen Inspecteur Frima, Directeur van de Po litieschool. daar op uitnodiging \an Het Nut een causerie hield getiteld: „Uit de keuken van de recherche". Men pleegt zo'n avond doorgaans om eit uur te sluiten, opdat de „buitendor pers" de laatste bus nog kunnen halen, maar Donderdagavond liet men de spre ker pas om half 12 los! Inspecteur Frima begon zyn causerie met de opmerking, dat de houding \an liet. puibliek ten opzichte van de politie niet altijd zo welwillend is. Dat is totaal verkeerd, want de politie is er „tot Nut van liet Algemeen". Hij moei er op toe zien. dat de wetten worden gehandhaafd De politie maakt die wetten tenslotte niet zélf: in een democratisch land zijn ze door de meerderheid van het volk inge steld. Spr. wees op het onderscheid lussen overtreding en misdaad- Wie 's nachts zonder licht over Texel fietst behoort onder de categorie o\ ertreders, maar wie er met het Schapenpotje vandoor gaat of wie als roofmoordenaar een medemens de schedel inslaat, heeft kennelijk een misdaad op zijn geweten De misdaad is gepleegd, maar de da der is gevlucht- Hoe krijg je zo'n indivi du te pakken? Men gaat hij liet recher chewerk (liet opsporen dus) van enkele \aste dingen uit: men let op de persoon lijke eigenaardigheid van de misdadiger, zijn stijl van werken en de objec ten. v. aartoe hij zich aangetrokken voelt Van zo'n 10,000 Nederlanders zijn al die bij zonderheden in kaarten geponst, schuift men de-kaarten, waarin de gegevens van 'r. bepaalde misdaad staan, over elkaar dan „ziet" men al wie of uit welk groep je men de dader zal moeien zoeken. Uitvoerig en dikwijls op humoristi sche wijze vertelde spreker voor welke moeilijkheden men bij het opsporings werk komt. te staan, de geraffineerdheid, waarmee de daders uit handen van de politie trachten te blijven en hoe de on beduidendste aanwijzingen na wekenlang zoeken de oplossing kunnen geven Bii het recherche-werk mogen moeiten en kosten geen rol spelen, het „geval" Lind- berg kostte 3.5 miilioen dollar! Iedere misdadiger heeft zo zijn eigen manier van „werken", de politie „kent" ze dus, maar van de „nieuwelingen" be zit men natuurlijk nog geen gegevens, hü is nog niet „verankerd". Daar staat tegenover, dat de nieuweling de fouten pleegt te maken van de „incoming man", waardoor ook hij tegen de lamp loopt en voor kortere of langere tijd achter slot en grendel wordt gezet. Spreker illustreerde li-et opsporings werk met talrijke voorbeelden uit de piaktiik. Na de pauze kwamen er lichtbeelden op liet. scherm. Opnieuw „geboeid" luis terde men naar de toepassing van een zeer machtig hulpmiddel: de vinger afdrukken. De zaal kreeg hierbij een populair college over bogen, lussen, del fa's, enz. dat zijn de namen, waarin cle politic dc fijne kerven in de vingers onderscheidt. Interessant was ook te ver nemen. hoe het systeem werkte volgens hetwelk de lichaamsmaten en bijzonder heden worden vastgelegd- De theorie over oren. voorhoofden, ogen, neuzen ci 7, liep van Dr. BeeJ tot de heer Kuys. Wie naar Inspecteur Frima hebben ge luisterd neten nu, wanneer een neus op hal f zes staat, en wanneer hij half zeven wijst- Besloten werd met de komische noot. in het vak. Die noot heeft de rechercheur nodig, «-an't zonder gevoel voor humor houd jp hel hij de opsporingsdienst niet ol! Jan Dekker, die dit seizoen biljartkam pioen van Texel weid. (Zie ook vorig nummer).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1