Cfroen IfwarL-Jexehin het harL, Uit Texeis Raadzaal Telefonistes verhuisden naar Waalderweg Zij werden kampioen Dames! Hamea-Gelei ZATERDAG 4 MAART 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6405 COURANT Uitgave v h. Fa Langeveld De Rooy Boekhandel - Drukkerij - Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrck Rotcerdamsche Bank en CoÖp. Boerenleenb. Postgiro 65 2 Abonnementsprijs f 2,4 5 per halfjaar «WW# Hallo? Bent u 4265? Hier is Den Burg voor ui" „Hallo? Hier koml 24 Dc Koog!" ..Hallo?. Dat gaat daar. in de Oentraalpost van de telefoon, 'zo de liele dag door. Ach, «ij kunnen ons het leven niet meer voorstellen zonder tel efoon: Er is hrand uit gebroken: naar de telefoon. Het eerste kie vitsei is gevonden- Correspondent (T. Ort.) holt naar de telefoon- De veearts moet een koe verlossen: naar de telefoon. „Hij" wil ,,haar" even spreken over hun uitgaansavondje: naar de telefoon. De huisvrouw -merkt, dat- de melkboer is voorbij gereden: naar de telefoon. •Ta, zo'n telefoon is een prachtige uit vinding. Alles lijkt vrij eenvoudig: de dames brengen de verbinding door mid del van een kort koord tot stand, maar... de heer P- Bakker, chefmonteur, Jiet ons het inwendige van enkele posten zien en In het nieuwe gebouw aan de Waalderweg. dan -is de leek toch wel even verrast- Het eerst vallen hem d;e duizenden draadjes op, zovéél, dat «e in zgn- matten ver enigd zijn. Ze zijn nodig voor de ver binding van de lokale posten naar de interlokale. Door ieder van zo'n fijn draadje loopt- nu en dan een gesprek, Een vlot. gesprek, een minder vlot ge- sprek. een vrolijke tijding, een minder goede tijding: het lief en leed van de v, ereld- Up de foto ziet u behalve vijf telefo nistes, de chef van deze Oentraalpost, ine.j. Schuurman en voorts de heer Di recteur van het P. T.T.-kantoor, vvien l.et een pak van het hart is, dat 't oude, veel te enge vertrek in de Parkstraat kon worden af) dankt! Tenslotte wijzen we nog op de klok- U kunt de juiste tijd aanvragen want deze klok wordt gevoed door de zgn- Moederklok Ie Alkmaar. Het nieuwe telefoongebouw aan de Waalderweg. De agenda van de gistermiddag ge houden raadsvergadering vermeldde on der punt: 23- „Voorstel van de heer W. Was senaar tot afsdhalfing van de kermis" Eerst in ons volgend nr. (Woensdag, kunnen wij schrijven hoe de debatten (of ge-en debatten?) over het voorstel tot af schaffing van 'de kermis verliepen. De uitslag van de stemming zullen wij Za terdagochtend (lieden) op ieder dorp per bulletin bekend maken. Behalve een schrijven van de heer Wassenaar con weergave van liet be toog. dat hij op 23 Dec. jl- in de raads vergadering hield ontvingen 'B. en W- een schrijven van de Vakgroep ..Kermis- inrichtiingen", een schrijven van de An- li-Rev. kiesvereniging te Den Burg en een brief van h»t Bestuur voor Christe lijk Volksonderwijs te Den Burg De Vakgroep „Kermisinriehtihgen" Amsterdam Z„ Amsteldijk 44. schreef: „Mochten wij reeds de meeste leden van uw Raad in een persoonlijk onder houd ons standpunt inzake de Texelse kermis uiteenzetten, wij achten het ons tot, een plicht dit nog eens nader schrif telijk aan uw Raad te doen Bij de overgrote meerderheid uwer le den ervoeren mij tot- onze grote voldoe ning. dat er geen principiële bezwaren tegen de kermis bestaan. Ofschoon wij moeten -toegeven, dat de Texelse kermis niet meer die gebeurtenis in het- leven der Texelse bevolking is, die zij een vijfentwintigtal jaren ge leden w-as. kunnen wij toch niet aan de indruk ontkomen, dat nog e:en groot ge deelte der bevolking in al haar lagen d. 'kermis in uwe gemeente waardeert als een welkome jaarlijks terugkerende'in zich onschuldige, zich in alle openbaar heid voltrekkende gebeurtenis- Wij zou den het, "ten zeu-ste betreuren wanneer om andere dan principiële redenen een discriminatie ten aanzien van 't kennis- bedrijf en de kermis door uwe Raad zou worden toegepast. Te minder is hiertoe toch aanleiding omdat vast staat, dat de huidige kermis n'iet dn strijd is met wet. openbare orde of goede zeden en het naar onize mening, rnit-s 'voldaan wordt aan bovengenoemde voorwaarden, een ieder binnen bepaalde grenzen vrij moet staan een keuze te kunnen doen uit de talrijke huidige vor men van ontspanning en vermaak. Afschaffing van de Texelse kermis zou 'n niet onbelangrijk deel der bevol king in feite in de onmogelijkheid stel len gebruik te maken van een heiwialde vorm van ontspanning en vermaak t.w- de kermis. Niet alleen zou afschaffing van de kermis door onze bedrijfsgenoten die vaak in moeizame arbiiu 'hun onder nemingen in iland moeten houden, als teil onbillijkheid, zo niet erger, gevoeld worden, 'voor verscheidene hunner bete kent de Texelse kermis een in meerdere cf mindere mate onmisbaar deel hunner jaarlijkse inkomsten- Naar onze stellige overtuiging zal af schaffing van de kermis echter ook der- ving van inkomsten betekenen voor een niet onbelangrijke .groep middenst-ands- i tod rijven in uwe gemeente. Ten slotte nemen wij de vrijheid onder de aandacht van uwe Raad te 'brengen, dat in talrijke gemeenten, waar de ker mis nm een of andere reden 'in liet ver luien werd afgeschaft, deze gedurende de laatste jaren wedeiom onder talrijke gevarieerde namen teragke-rde t.w. te Amsterdam. Delft. Doetinchem, Dord- reehit, Haarlem, Harlingen, 'Den Helder, Nijverdal. Zwolle, etc- Op de®1 gronden willen wij er bij uwe Raad met klem op aandringen, de ker mis in uwe gemeente alsnog te handha- en. De Anti- Rev- Kiesvereniging en het bestuur van de Ver. v. Ohr- Volksonder wijs te Den Burg, 'betuigden in een korl I riefje hun adhaesie met liet voorstel tot afschaffing. Aan de raadsleden richtte liet best-uur i an de plaatselijke afdeling van de Be- drijfshoreea ongeveer 't volgende sclirij- v en; 1. Er is in de raad gesproken over het iele geld. dat door de Kermis np Texel afging- Hier werd zelfs het bedrag van f 100,000 genoemd. Dit, bleek een raming dus steunend op geen enkel gegeven, be rekening of iets dergelijks. Een schat ting dus, waarop wij niet nader behoe ven in te gaan Wij willen u echter we! gaarne enige concrete cijfers ter hand stellen van baten, welke deze Kennis- week voor Texel heeft- Opbrengst gepachte grond f 4400, Opbrengst i ermakelijlkheidsbe- lasting f 1000 Opbrengst vracht N-V. TESO f 500 Opbr- levering stroom TEM f 800, Ruwe berekening van belastbaar inkomen van de Horeca-bedrij- ven. dus waarvan vermakelijk heidsbelasting is betaald f5000 f 11,700.— Dit zijn dus ontvangsten door gemeen te- en particuliere bedrijven, alleen door het feit, dat er Kermis is- Hierbij is na tuurlijk niet berekend, de ontvangst van niet direct belastbaar ontvangen geld- Pat ook deze ontvangsten van de geza menlijke Horera-bedrijven met onbe langrijk zijn, behoeft wel geen betoog. Bij informatie werd ons door een be voegde instantie op dat gebied, nl. liet Bedrijfschap voor Kennis-exploitanten het navolgende medegedeeld: De totale ontvangsten van de Kermis !!)4!l op Texel worden geraamd op ca. f 15,000,tot 1'17000.met een netto winst voor deze Kermis van f 5500,tot [7000—, Uit deze gegevens blijkt, dat de ge zamenlijke totale ontvangsten van de Ho- reca-bedrijven. vermeerderd met de ont vangsten van de andere instanties, zeker niet minder zullen zijn dan de totale ontvangsten van de Kermis. 2. Van de pxuzi-ontvangsten van de Kermis wordt het grootste deel door de exploitanten van de Horeca-bedrijven gebruikt voor veranderingen, verbete ringen en onderhoud van hun bedrijven, hetgeen ook hard nodig is, om de sei zoen-gasten weer een zo goed mogelijk comfort te bieden- Deze werkzaamheden worden door Texelse vaklieden verricht. Wanneer de extra ontvangsten van de Kermis zouden komen te vervallen, zal er aan dit punt noodgedwongen minder aandacht, kunnen worden besteed. Adressante geeft de Raad in overwe ging. de 'Kermis dp Kermis te laten en op die manier de Kermis zelve te laten bewijzen, of zij bestaansrecht heeft in de ze Maatschappij of niet. Mogelijk verdient het overweging, de Kermis te verplaatsen van de huidige datum, naar de maand September, zodat ze huiten het eigenlijke seizoen komt te vallen, al zullen hier zeker teehnische bezwaren aan kleven- Daar de meerderheid van B. en W- zich geheel met de door de heer Wasse naar aangevoerde motieven kon verent gen. stelden zii voor te besluiten tot af schaffing van de 'kermis. Zij tekenden hierbij aan, dat bij liet opmaken van dit voorstel hun voorzitter (Burgemeester Re-horst) zich van stemming had onthou den- LM-O. School groeit! 22. Verbouwing van de openbare schooi l oor uUgdbrei'd lager onderwijs. In lwin ra: advies schrijven B. en W. o.a-: Ten,gevolge van het steeds groeiende aantal leerlingen van de Ulo-school te Den Burg, doet zdth een grote behoefte gevoelen aan een ruimere toiletigelegen- I',rul in de school- Voor de 131 leerlingen en het personeel zijn slechts 2 privaten en 1 urinoir beschikbaar, hetgeen' uiter aard te gering 'is- Ten einde aan deze onbevredigende toestand' een einde te li nken, zouden wij het aantal privaten Villen ui'fireiden tof 5- Tevens zon dan een wasgelegenheid kunnen worden aan gebracht. Wij stellen ons voor de be staands to'Kcttin te verwijderen, met de verkregen rui.iite de gang te verbreden en ter plaatse een tinletgelegenheiid aan te bouwen. Deee oplossing lijkt ons de éeste daar het de verlichting van de gar.ig ten goede zal komen- De kosten (af schrijving in 2(1 jaar) worden geraamd op f 400(1,—." 111. „Aangaan van een geldlening van f 161,000 voor de duur van 50 .jaren". Dit geld is niet bestemd voor de aanleg van een ijsbaan, zoalls sommige lezers misschien verondersteld hebben, het is uodiig voor de financiering van woning-, bouwen dat is altijd nog belangrij ker dan een ijsbaan. De instantie, die dit geld behoeft is de Woningbouwver eniging „Texel", die genoemd bedrag graag voorg schoten zag uit de gemedn- tekae- Met die f161 000 kunnen de 13 arbeiderswoningen worden betaald (met inbegrip van de grond), die gebouwd zijn te Posterend (4>. Chides;hild (4). M- Eierland (2). De Gooksdorp (2) en Den Hoorn (1). De Raad besloot op 15 Maart a-s. met het. Pensioenfonds \an de Rot- terdamsche Bank N V. te RMam aan t- gaan een lening van f 16'.000, tegen 3'/i pet. en dit bedrag gelijkertijd aan ge noemde Bouwvereniging te verstrekken 11. Wijziging van het besluit van 24 April 1046. no 11 tot liet aankopen van grond in het belang van de volkshuis vesting van dc lieci H Kecsom". Bij de aankoop van die grond (802 m2 tegen f2 per m2), werd. in afwachting van een terzake nader te sluiten overeenkomst, nog geen regeling getroffen voor het toekennen vail schadevergoeding rooi de »p de grond staande varkensschuur. Maar thans is met de heer K- overeen stemming bereikt waardoor hem f800 zal worden toegekend ais schadevergoe ding voor de stenen varkensschuur, op gemelde grond gebouwd. 12 ..Aankoop van gronden te Den Burg. De Gooksdorp en De Waal ter uitvoering van dc wederopbouwplan- nen" Hei betreft hier de volgende trans acties: Den Burg: Van de 'heer P. Bakker Az Den Burg 84 m2, strook gelegen naast zadelmakerij Alex- Koning, f 588;-van de lieer G Bakker PBn 32 nii2., strook naast in aailbnuw zijnde pand van de heer J Nauta wordt 'hij straat getrokken, f224; van de heer ,T. G. Rab ,1'zn., 72 m2, aan dc Nieuwst raat. f407; van de heer G- K. Zoetelief 66 m2, eveneens aan de Nieuvvstraat f 462; van het Algemeen De Zwaluwen van Den Hoorn voelden zich in de 4e KI. N. H- niet thuis en zo gauw als ze konden goalden ze zich naar de derde klas se- Dat is Zondag gebeurd. Geluk gewenst! Voorste rij, \an links naai rechts: B. Wijngaarden; Th. Jonker; W- Duinker Middelste rij: J. Huisman; P- Zijm; I. Kok. Achterste rij: C. Smit; F. Zwanenburg; W Jonker; G- Kok; II Slegtenborst; H- Troost; A. Troost; J- Beumkes. Weeshuis 967 m2 giond waarop destijds het Weeshuis en'het Postkantoor ston den f 7,7-%, Dc Cocksdorp: van mw. de wed- B. Dros-Eelman, Den Burg 545 ni2 voor f990; van mw- de wed- J A. G. Alder- liefste-Rikkenberg. De Cocksdorp 173 ni2 voor f346; van de lieer T. W. v- Ton geren, te Den Haag 183 m2 voor f366; van de heer J- J. Verfaille, te Hoorn 200 ni2 voor f 400; van de heer C- Daalder, te De Gooksdorp «n de heer J- P. Dros, te Den Burg resp. 108 m.2 xoor f216 en 26 m2 voor f52; alles gelegen aan de Dorpsstraat tussen N.H- kerk en Dijk; \an mw de wed- W. A Dronsberg van der Linden-Staring Ie Velp 2446 m2 voor f 2057,50. De Waal: Van de heer Jn. Roeper Jzn Den Burg 1012 m2, gelegen aan de Oostzijde van het dorp, naast boerderij L. Vermeulen voor f1518; van de heer D. Bruin, te De Waal 24 m2, strookje grond aan d'1 Poldei^veg voor stiaatver- bieding voor f24; en van de heer M. J Roeper te De Waal. 120 m2. idem aan dc Polderweg voor f J20. 13- Verkoop giond te Den Hoorn aan de heer S P. Hin aldaar- De Raad heeft reeds eender in principe tot de verkoop \an de (bouw)-grond besloten en de wo ning voor de lieer Hin is inmiddels na genoeg gereed gekomen Besloten werd cm de bouwgrond. 417 ra2voor f 1042,50 Ie verkopen 14. Verkoop van grond Ie De Koog aan de heer P- de Graaf, te A'dam"- De heer P. de Graaf, architect is voorne mens aan de Brinkweg te De Koog, even ten Westen van het Postkantoor. 2 womingien te houwen (dc stenen staan er al)- Dp Raad is gaarne bereid hem de grond daartoe te verkopen. overwegen de- dat de woningbouw dooi particuli0- ren in het belang van de volkshuisves ting bevorderd dient te worden"- Beslo ten wordt 459 m2 grond te verkopen voor f 1721.25 15. „Verkoop van grond te De Koog aan dhr G- Bakker Pen., ie Den Buig". De 'heer Bakker, oud-Jeugdherbervader, he°ft, zoals wij on'lan-gs meldJen- hotel ,-Lyda" gekocht en gaat dit zelf exploi teren. Toen hij de onmiddellijke omgeving van dit hotel zag, heeft hij stellig een verge lijking getrokken met de weelderige bo- mengroei rondom de Jeugdherberg en maakte hij meteen plannen om de omge- \ing van „Lyda" door beplanting te ver fraaien en aldus een reereatiegelegen- 1 tei'd te schewpen voor zijn gasten. De Raad, blijkbaar begrijpende dat de boom- plant op ons boom-arme Texel aange moedigd dient te worden, heeft het ver zoek van de heer Bakker om hem 685 m2 grond voor genoemd doel te verkopen (legen f2055) gaarne ingewilligd Onder de voorwaarden, die aan de ver koop vastzitten, vinden wij: „de koper ïs verplicht om, in geval hij tot verkoop van het thans gekochte zon wensen over tc gaan. de gemeente Texel in de gole- genbedd te stellen het bedoelde pereeei grond terug te kopen \oor f2055; deze bepaling geldt niet indien de koper al vorens tot verkoop over te gaan, op deze grond een woonhuis heeft gesticht." Pnnt 18 betrof voorlopige vaststelling Aan bet bedrag der uitgaven voor liet o-l. onderwijs over 1948; punt 19 betrof vaststelling over 1948 van de bedragen der gemeentelijke vergoeding voor liet bijiz. gewoon lager onderwijs en van de voor vergoeding in aanmerking komen de uitgaven voor dat onderwijs. Het gemiddelde aantal leerlingen voor bet openbaar gewoon lager onderwijs over 1948 moet worden gesteld op 679 1/3, voor het uitgebreid lager ouderw ijs over 1948 op 131 1/3. voor het- voortgezet ge woon lager onderwijs op 50. Gedurende 1948 werd de R.K. school te Den Burg door 183 leerlingen bezocht, de School met de Bijbel te Oosterend in '48 door 97 1/3 leerling en de School voor GVO. te Den Burg :n 1948 door 122 leerlingen- Punt 20 betrof „Verlening van voor schotten ten behoeve van "net bijz- lager onderwijs (C-V. ODen Burg, R.K School Den Burg. School met de Bijbel. Oosterend). GEHULDIGD. Woensdagochtend zijn Zuster Maris Stella en de heer P. B- Riteeo gehuldigd ter gelegenheid van het feit, dat zij bei den hun 12%-jarig jubileum vierden, resp als Hoofd van de R.K. Fröbelschool en als Hoofd der R.K. School. Zuster Maris Stella mocht een vulpen en enige boeken in ontvangst nemen» voorts werd zij meibloemen gehuldigd- De heer Rite- co, die 31 jaar geleden in dienst van het Onderwijs trad. ontving van de school een vulpen en van het R K Parochiaal Kerkbestuur e n enveloppe met inhoud voor de aankoop van boeken- INGEKOMEN PERSONEN. Klaas A Platvoet v- A'dam, Noord er- korkstr. 16bs n. Weststr 4. Annetje Kamphof, v. Aver eest, Molenwijk 6 n- O 129. Florence Kr em er. v. Oost-stelling werf, Appeilseha 106 n Warmoesstr- 21 Pi eter Kalis en gez- v- Den Helder, Lijs terstraat 38 n. W 1- VERTROKKEN PERSONEN. Ai:ne Flolcstra en gezin. v. Weststraat 31 n. Zulphen. Keppelstraat 8 Anna M. van Wolfei en v Gravenstr. 26 naar Den Helder» Molenstr. 79- Hiske D- Kammin- ga v- De Koog 131 n- Wolvega, Nijelamer 3- Simon de Graaf. v. C 103 n. Eijge-lsho- ven, Laurastraat 48. Helena A- Bmijn, v. Weverstr. 68 n. Velsen N-, Strating- plantsoen 30zw - Neelt-je J. Rab, v- Zwaan- straat 8 n- Hoorn, J. Me«sschaertstraat 9. maakt Uw handen zacht als zij WELKOM UIT INDONESIË- Met de „Kota Inten" vanuit, Indonesië worden drie Oorren thuis venvacht, nl.: Gor Smit, ,11 idehof'. De Westen"; Cor Ellen. Oosterend cn Oor .d. Kerkhof, Weverstraat» Den Burg. Vermoedelijke aankomst te R'dam 15 Maart a s- NA DERTIEN JAAR! Onze vroegere plaatsgenoot» de heer ,b. On evert Tten.» die 13 jaar geleden naar Indonesië vertrok is op weg naar HoMand. Hij is sprgeant-majoor-instruc- teur bij het- K N.I.L- WONINGBOUWVERENIGING. De beer R J. Boom werd benoemd tot administrateur van de Woningbouw ver eniging opvolgei van de heer A van Dienst, wien op verzoek eervol ontslag werd verleend. V A N DA A G G EC OM BINEER DE BLINDEN COLLECTE. „De Fakkels bijeen" is de zinspreuk van de Stichting Christelijke Blinden hulp, gevestigd te Amsterdam, Plantage M'iddenlaan 64 Deze stichting vormt het gemeen schappelijk collecte-orgaan van verschil lend e bekende grote instellingen op bet gebied van blindenzorg, o.a.: het Insti- luuli Bartimeüs" te Zeist, het vaeantie- oord „Denneheul" te Ermelo, de werkin richting in de Plantage te Amsterdam en het Blindentehuis „Sonne-heerdt" te Er melo, Blinden zonder onderscheid van ge- ziindte of herkomst, vrouwen en mannen, jongelieden en kinderen zowel als vol wassenen, vinden liefdevolle en deskun dige verzorging in de door haar verte genwoordigde Instellingen in de vorm van o.a-: opvoeding en onderwijs, vakop leiding voorziening met lonende arbeid, huisvesting, ontwikkeling en ontspan ning. ondersteuning bij ouderdom of li chaamsgebreken- Voor Texel zal. met welwillende toe stemming van hel gemeentebestuur, de collecte worden gehouden 4 Maart (he den). Het adres van de plaatselijke lei ding, waar ook aanmeldingen voor be langeloze medewerking welkom zijn, Is: Mevr- de Wed. I- Volgt, Zwaanstraat 1, Den Burg. ZON. MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 4 Maart op om 7,19; on der om "6.24- Maan: 4 Maart V.M.; 11 Maart L-K. Hoog water ter rede van '1 exel: 4 Maart 9.33 en 9,48. 5 Maart 10.10 en 10,27- 6 Maart 10,48 en 11.04- 7 Maart 11,26 en 11,41. 8 Maart en 0,04. 9 Maart 0.21 en 0,43- 10 Maart 1.01 en'1,21. Aan bet strand is het ongeveer een uur eerder hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1