Cjroen ^warLrJexeh in het harL, Mr G. D. Rehorst benoemd tot Burgemeester van Den Helder Er komt een TUNNEL ONDER HET MARSDIEP Zjijn nieuwe gemeente heeft driemaal zoveel inwoners als 7 exel „Hotel Texel" Zondag 2 April Soirée Dansante Hoofdpijn Kiespijn Last van zenuwen T Maarschalk Montgomery vandaag naar Texel ZATERDAG 1 APRIL 1950 63e JAARGANG. No. 6413 T E X E LS E1ÏÖCOU RANT Uitgave N.V. v.h. Fa. La ngeveld De Rooy Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank Postgiro 652 Abonnementsprijs f 2,45 per half jaar. DONDERDAGOCHTEND bereikte ons liet bericht» dat. onze burgemeester mr. G- D- 'Rehorst 'benoemd is tot burge meester van Den Helder. Dit is GEIEN Aprilmop! Trouwens, wie Donderdag ochtend langs ons bureau gingen zagen daar ons bulletin hangen- Een kort bul letin dat veel zei, want wanneer mr. Re- borst straks naar Den Helder oversteekt om daar zijn werkzaamheden als eerste burger van die stad te aanvaarden, 'heeft Den Helder ons een burgervader afge snoept. zoals wij niet spoedig terug krij gen! Het is niet leuk van Den Helder, maar .ja. daar zijn het nu eenmaal Jut ters voor. Intussen troosten wij ons met deze gedachten: burgemeester Rehorst blijft in de buurt! Den Helder en Texel hebben wel eens met elkaar te maken en waar wij' «eten, dat burgemeester Re horst het eiland een warm hart toedraagt kunnen wij de lezers verzekeren, dat hij ook in de toekomst rekening zal houden met de belangen van Texel waar dit mogelijk is, want hij is straks tenslotte geen burgemeester van Texel meer, maar van Den Helder! Burgemeester Rehorst werd met in gang van 1 Januari 1946 tot burgemees ter van Texel benoemd. Hij heeft dus ruim vier jaar aan het hoofd van onze gemeente gestaan, van een gemeente met Injna 10.000 zielen, maar nu gaat liij naar een stad, die t Jan- 1949 bijna 33.000 zie len telde! Ennu Den Helder weer een belangrijke marine-stad gaat wor den zal de bevolking van Den Helder nog weer sterk gaan groeien! Hier staat tegenover, dat Den Heider een op pervlakte heeft van 4.576 ha., terwijl wij, op Texel, ondanks de duinafslag, al tijd nog kunnen bogen op een eiland van ruim 18,000 had Burgemeester Rehorst gaat ons ver laten. maar wij zyn er van overtuigd, dat- hij nog dikwijls op Texel voet aan wal zal zetten, want Den Helder mist liet na tuurschoon, dat Texel zo beroemd heeft gemaakt, nee, wij willen burgemeester Rehorst niet volgen. Dat lijkt, onhar telijk. maar tja. wij bekennen het ruiter lijk: als wij burgemeester waren, u en wij, wij zouden toch allemaal subiet ge weigerd hebben om het eiland te verla ten. ongeacht het feit. dat aan de over kant van de plas zo'n dikke 20,000 bur gers méér ons de leiding van het stads bestuur zouden 'oevertrouwen. De Burgemeester gaat straks been. leve de nieuwe burgemeester! Zo is bet- zo 'blijft het! Wij denken terug aan die grauwe, koude dag in Januari 1946. toen burgemeester Rehorst naar Texel kwam. Bij zijn installatie werd hij o.a. toege sproken door burgemeester Ritmeester van Den HekDr die hij thans gaat op volgen! Burgemeester Ritmeester ze' toen o-ni-: ..Uvv afscheid van Callantsoog betekende de afsluiting van een belang rijk deel van uw lei en. Voor Callantsoog was het een hard» noot- De waardering voor uw werk werd door de ingezete nen van Callantsoog On verschillende wijze getoond. Tk prijs Texel gelukkig met een burgemeester als u die bewe zen heeft een gemeente met vaste hand fp kunnen leiden. Gij zult het zeker niet de Texelaars kunnen vinden- Evenals in Callantsoog zult gü Texel's geliefd - burgervader worden". Straks zal Texel afscheid nemen van zijn burgemeester. Het zal een treffends plechtigheid worden, want hij heeft de Texelaars tot zijn vrienden gemaakt- Door met 'hen mee te leven in lief en leed. (Burgemeester Rehorst was altijd •en overal present, in Den Burg zo goed als in Den Hoorn of De Cocksdorp. Dat is nu voorbij, een oude ppriode wordt af gesloten, een nieuwe begint. Vier jaar geleden kwam Ihij naar Texel- De 'Dokter VVagemaker was gepavoi- seerd. loco-burgemeester Th- R. Hin, wethouder Dros en gemeente-secretaris Jonker waren als officiële personen ter begroeting aanwezig. Het dochtertje van wethouder Dros 'bood mevrouw Rehorst bloemen aan, misschien wel Texelse nar cissen. liet Texels Fanfarecorps zette een pittige mars in, ruiters openden de stoet, die naar het raadhuis ging Na die installatie volgde al dadelijk 't werk. Veel werk en dikwijls moeilijk werk, want de oorlog was nog geen jaar voorbij en wij zaten met de gevolgen heel ernstige vaak.... Met de wederopbouw moest een begin worden gemaakt- Een door de oorlog verarmd land, of juister, een door de be zetter leeggeroofd land hunkerde naar herstel. Dat herstel ging velen onzer, misschien ons allemaal, niet ving ge noeg. eigenlijk hadden wij met de bevrij ding burgers van een nieuwgeboren we reld willen zijn.... Maar de realiteit was anders- De moeilijkheden waarmede de mensheid te kampen had waren groot- En Texel bleef daarvan niet verschoond. Keer op keer bleek in de vergadering rail on'ze Vroedschap, dat wij als ge meente afhankelijk geworden waren in zaken, waarbij wij vroeger, voor de oor log, een borst konden opzetten en naar eigen inzicht en gevoelens en verlangens •konden handelen! Maar al was liet dan ecu moeilijke lijd en al is die tijd van moeilijkheden er nég, toch mogen wij constateren, dat er tijdens de ambts periode van mr, G. D- Rehorst als bur gemeester van Texel, lieel wat werk is verzet: er kwamen nieuwe huizen, uit breiding van bedrijven, wegen en fiets paden werden verbeterd, de brandweer werd van modern materiaal voorzien, aan het onderwijs werd volle aandacht besteed. Texel kreeg een I-aiidbouw- Ivuislioudscboo!, de ol- school te Den Burg zal binnen afzienbare tijd de be schikking hebben over een nieuw ge bouw. de gemeentereiuigiugsdienstkreeg beter materiaal, hard werd gewerkt aan het uitbreidiogsplan van Deo Burg, keer op keer werd de autoriteiten gewe zen op de noodzaak Texel van een wa terleiding te voorzien. Kortom: waar mogelijk werd Texels belang op de beste vv ü'ze behartigd. Een burgemeester, die bij dit alles een stuwende kracht is geweest gaat Texel verlaten- Namens alle eilandgenoten willen wij hem ook van deze plaats hartelijk felici teren met zijn benoeming tot burge meester van Den Helder. Deze benoe ming betekent immers een belangrijke promotie Ook willen wij hem van deze "laats bedanken voor wat hij in het he- lang van Texel heeft gedaan- Wij wensen hem een gezegende arbeid in zijn nieuwe gemeente! Ja. Burgemeester, het ga u goed! Entiee fP,75 inel bel BILJARTWEDSTRIJD. ..Vriendenkring" van De Cocksdorp .Mi de biljartclub van De Koog hebben Dinsdag weer een wedstrijd gespeeld en wel in Hotel De Hoop"- Er werden zes partijen gespeeld van 30 ibeurten- De uitslag was in caramboles: ..Vriendenkring": >,De Koog: K. Kalf 80 Akkerman 76 .I'b- Reuvers 90 Hillenius 04 W- Jannes 52 R- Daalder 35 J7 Rense 63 C- Bakker 54 H- Zuidema 40 Vtnnik 43 C. d? Graaf 52 P. Vermeulen 72 386 344 Dinsdag 4 April gaat „Vriendenkring" naar De Koog. VEE-INVOER. De Directeur van de Veterinair-Hygi- cnische Dienst der gemeente Texel deelt mede, dat Burgemeester en Wethouders toestemming verlenen voor de invoer van nuchtere kalveren, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: a de kalveren moeten minstens één «eek vóór de datum van invoer geënt zijn tegen mond- en klauwzeer; b. bij1 de invoer moet e-en verklaring van een dierenarts worden overgelegd, waaruit blijkt, dat deze enting inderdaad i,c; verricht, en bet signalement van het in te voeren kalf is vermeld. Kalveren dio niet gedekt zijn door de onder b bedoelde verklaring, worden op kosten van de eigenaar in de gemeente stal aan de haven ondergebracht en moeten per eerste gelegenheid van Texel worden afgevoerd en velerlei andere pijnen komen tot bedaren door Sanapirin (Mijnhard!) Buisje 50 tabl. 75 ct., 25 tabl 40 cl. ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 1 April op om 6.15; on der om 7.13- Maan: 2 Apri'l V.M., 8 April L.K- Hoog water ter rede van Texel: 1 April 8,22 en S.39. 2 April 9,03 en 9.21. 3 April 9.44 en 10,4 Aprii 10,21 en 10.40 5 April 11,00 en 1120. 6 April 11,40 en 7 April 0,04 en 0,25- Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. EI IN REN EI- Een ei in een ei! Dat heeft een kip van de heer P. Rozendaal, Het Noorden, gepresteerd- Het-gehele product dat de heil. Pen Noord'hoilandse Blauwe, kwijt raakte woog 175 gram. CONSUMPTIE IJS- Dp Minister van Econ. Zaken hzeft aan tic heer S. Langeveld vergunning verleend tot de verkoop van eonsunip- tie-ijs in een kiosk aan het strand te De Koog- PROTESTANTS RUSTHUIS. In het Maandblad van de Ring Texel van de Ned. Heiw- Kerk lezen wij, dat de kerkeraden van Eierland. Den Hoorn, De Koog, Oosterend, Oudesehild en De Waal de Rusthuiscoiiimissie verzocht hebben haar werkzaamheden te hervat ten. KOGERSTRAAT WORDT VERBETERD. Men is begonnen met de verbetering van een gedeelte van de Kogerstraat en «el vanaf de Schoonoordweg tot aan de Kogerweg- Waar nodig milieu alle bestratingen op Texel verbeterd worden, een 0111- \angrijk werk, dat, zoals vanzelf sprtekt niet in enkele maanden uitgevoerd kan orden! Mijohardt's Zenuwtabletten helpeo U er overheen i ijn>nimw»in NUMMER TWEE KOMT OP „DURP" TERUG- Jb. Daalder Hizn. zal vermoedelijk op Zaterdag 8 April met de Noorse boot ..Goijii" te Rotterdam aankomen- De tweede Cocksdorper. die veilig en wzl uit Indonesië zal zijn teruggekeerd. Zijn broe- Piet hoopt hem spoedig te volgen. PAT.VTES-FRITES Door de Minister' van Econ- Zaken is aan de heer S I,angeveld, Stenenplaals 2, le Den Bui g, vergunning verleend tot het vestigen van een inrichting bestemd v oor de uitoefening van een patates- fritesbedrijf in 't perceel Stenenplaats 1- INTREKKING DISTRIBUTIE VOORSCHRIFTEN SCHEERWOL De directeur van het Rijksbureau voor Textiel. Kantoor Tilburg, maakt bekend, dat alle door dit bureau tot dusver ge geven voorschriften met betrekking tot de inname en de distributie van Neder!, scheerwol zijn ingetrokken. De scliapenhouders zijn thans volledig i rij inzake de verkoop en de aflevering van de wol van hun schapen, terwijl ook de verdere handel in deze «ol niet meer aan beperkende bepalingen is gebonden DE NIEUWE KOTTER VAN DE GEBR. J. EN M. DRIJVER. De 24ste Maart 1941 was een slechte dag loor de gdbr- J- en M. Drijver, want de bezetter ging er met hun kotter Cor nells TX 33 vandoor! Dit vaartuig was nog maar een paar jaar oud. Na de oorlog zijii vele soil epen in 'liet vader land teruggekeerd. Daar waren ook Texelse schepen onder, maar het schip lan de gebr. Drijver bleef zoekWat nu? Volbloed vissers willen hun brood verdienen op 'zee, met hart en ziel geven zij zich aan dit mooie, maar harde be roep. Gebr. I). wilden dus weer gaan va ren. ze wilden weer 'n eigen schuit heb ben Daarom 'besloten ze vorig jaar om een nieuw schip te laten bouwen. Ze stapten naar dezelfde werl, «aar de TX 33 was gebouwd want dat «as e'en pri ma vaartuig geweest, (de Duitsers na men li"fst. geen rommel!!) en gaven die zelfde werf, de N V- Scheepswerf ..De Industrie". D. en Joh. Boot, te Alfén aan de Rijn. opdracht om opnieuw' een schip op stapel te zetten. Precies 9 .janr nadat de Cornells ver dween is een gloednieuwe opvolger de haven van Oudesehild binnengelopen in een kort bericht hebben wij dat reeds gemeld. Het droeg de naam „Nil Despe- randuin Deo Duce" (TX 33), dat bete kent: „Wij, behoeven niet te wanhopen als God de leiding heeft". 'De Texelse vissersvloot, die rustig haar eigen weg gaat zonder veel uiterlijk vertoon, heeft er een schip hij gekregen, waar zij trots op kan zijn- Het vaartuig meet 86 bruto- en 33 net to reg. ton. Tussen de loodlijnen be draagt de lengte 22.70 m„ de breedte is 5,80 en de hol ie 2.50 meter. De voort- stmvingsinstailatie bestaat uit een 3 eyl Industrie Diesel motor van 150 pk Het. schip is van voren gestroomlijnd en gebogen, de mime stuurhut is geheel van Java-teak-boiit gemaakt. In de stuurhut bevindt zich een radiokamer voor zendinstallatie en echolood, beide in huur van Radio Holland- De grote tanken kunnen ongeveer 8000 liter gasolie opnemen. Het visruim heeft 14 hokken, waar 300-350 manden vis in geborgen kunnen worden. Voorin is een magazijn of bergplaats voor net ten, touw. staaldraad en andere beno digdheden Ariitcr de stuurhut is het kombuis, waar de vissers hun potje kun nen koken. In het ruime achterlogies treft men gordijnen voor de kooien aan. Naar wy zojuist uit betrouwbare bron vernemen zal Texel nog dit jaar door 'n tunnel met het Vasteland worden ver- honden! Deze tunnel zal onder het Marsdiep lopen en wel van het zuide lijkste punt van Texel (bij de Mok) naar de Helderse Zeedijk (ter hoogte van het station). Toen Hoge militaire autoriteiten onlangs de werkzaamheden aan de nieu we haven van Den Helder (vlootbasis) in ogenschouw namen, kwamen zij tot de overtuiging, dat het uit strategisch oog punt van zeer groot belang is, dat onder liet Marsdiep een tunnel wordt gfgra- vpn (De sterke (bezetting ran Texel in de oorlogsjaren bewees reeds eerder, dat de ligging van ons eiland van stra tegische betekenis is). Terwijl wij dit bericht schrijven, komt van onze New-Yorkse correspondent een telegram, \olgens hetwelk maarschalk Montgomery vandaag od Texel arri veert in verband met de te graven tun nel- Aangezien het vliegveld nog niet gereed Is (te zacht zie ons blad van 4 Maart jl.) kan Monty", die nu wij dit schrijven nog In Engeland icrtocft. niet rechtstreeks naar Texel vliegen, maar zal hij vla Schiphol moeten reizen (van Schiphol gaat het per auto naar l)en Helder. Zie omtrent tocht over Texel elders in dit nummer). Naar verluidt zou de tunnel reeds eind November-begin December (in ie der geval vóór de Kerst) gereed moeten zijn. Het burgerlijk verkeer zal van deze tunnel gebruik kunnen maken, er ko men eveniwel geen aparte banen voor auto's, trams, rijwielen en personen, zo als in Rottendam. Er komen twee banen: een voor het verkeer \an Zuid naar Noord en een voor Noord naar Zuid- Voorts vernemen wij uit dezelfde, be trouwbare bron. dat tussen Texel en Vlieland een dijk zal worden gelegd; het vliegveld Texel zal nog weer aanmerke lijk worden vergroot (modernste start kanen). terwijl Vlieland eveneens een be hoorlijk vliegveld krijgt, zij bet kleiner dan het Texelse (ongeveer half zo groot, speciaal voor de lichtere verken ningstoestellen). Bij de graaingswerkzaamheden aan de tunnel zal men van hel allernieuwste materiaal gebruik maken, hetzelfde ma teriaal, dat met zoveel succes is aange wend by bet granen aan de tunnel tus sen de Zuid'zet-eilanden Minekredas en Miankaunp. MAANDAGOCHTEND komt de Tes- selaar met een extra editie uit om verslag te gewen van bet bezoek a'an Monty" (interview, autotocht oarer BAZAR VOOR DE GEREFORMEERDE KERK. De Gereformeerde Vrouwenvereniging ,,Ora et Labora" te Den Burg beeft liet voornemen op 19 en 20 April a.s- een ba zar te houden ten bate van de nieuw te bouwen kerk- Zij doet 'hierbij een beroep op de vrien delijke medewerking van hen die dit streven avilien steunen. In de loop van de volgende aveek zul len een paar dames voor dat doel lijj u aankloppen. Alle gaven in natura (hoe klein ook) zijn aan harte welkom. Bij voorbaat vriendelijk dank! A. R. KIESVERENIGING. De lieer Stapelkamp, lid Tweede Ka mer, was voornemens om gisteren 31 Maart, voor de A R. Kiesvereniging op te treden, maar dit is uitgesteld tot Woensdag 5 April. WEEKBERICHT P.T.V. TEXEL. lil de aveeik van 20 tot 25 Maart aver- den 104.797 stuks eieren aangewoerd. Gewicht bedroeg 6365.1 kg- Prijs per kg- 11,80 of in totaal aan pluimveehouders uitgekeerd f 11.457,18- Voor amlgende aveek avordt 'n grotere aanvoer vernacht Texel, enz-, enz.) Het spreekt vanzelf, dat avij ook Burgemeester Rehorst be reid hopen te vinden tot een interview, mitsgaders de heer Oskamp, directeur aan onze VVV en verder nog andere personen, avic a\ij hun indrukken willen vragen Zojuist vernemen avij nog. dat a'an De Mok tot aan De Cocksdorp een nieuwe weg zal worden geprojecteerd resp. ver hard Deze weg zal lopen langs het fiets pad Den Hoorn Dennen Koog (Mi nister Ruysweg). Van De Koog langs de Stuifdjjk naar De Cocksdorp. Een prach tige. brede asfaltweg- Met aftakking naar het vliegveld- Via de aan te leggen ram door het Eierlandse Gat is men dan in een minimum a-an tijd op Vlieland, waar. zoals gemeld, een behoorlijk vlieg veld komt. als suspendant van vliegveld Texel. MONTGOMERY OP TEXEL- Over liet programma van vandaag liet volgende (wegens beperkte omvang van mis blad beknopt weergegeven) Aankomst Montgomery te Oudesehild om 12 uur (m 't speciaal niarinevaar- tuigVandaar langs de dijk naar de Schans, Ifogeberg. Ben Burg. Aankomst Schildereinde kwart over 12. Daar wordt Can koffiemaaltijd genuttigd- Om 1 uur naar Den Hoorn- Vandaar naar De Mok waar de situatie zal worden bestudeerd in verband met de tunnelaanleg- De tun nel krijgt een totale lengte van zeven kilometer. Van Den Hoorn gaat Mont gomery omstreeks half vier naar De Cocksdorp en wel over De Westen. De Koog. Waaien,burg (over Pijpersdijk), Ruige Dijk, Postweg. Aankomst te De Cocksdorp omstreeks half vyf. Imncb in ,.De Hoop". De terugtocht gaat door het Noorden, Oost, Oosterend (kwart over zes) naar Oudesehild- Maar voor Montgomery weer aan hoorei stapt zal liy nog even een kijkje nemen in vogelbroedplaats „Thijsse's Fienweid". Een kleine ont spanning. welke wij de beroemde maar schalk van harte gunnen. FILM'NIEUWS FIETSEN DIEVEN. In vorig nummer gaven wij reeds eni ge persrecensies over de film Fietsen dieven". die dit weekend in de Bios draait. Een buitengewoon goede fitai. (Zie ook adv-). Thans volgt hieronder 'n samenvatting van de inhoud: Een werkloze ill Rome kan na 2 jaar steun een baantje krijgen als stadsaan- plakker, op voorwaarde, dat hij zélf over een fiets beschikt- Ilij 'heeft er een in de lommerd, maar liij ziet kans 'm te ruilen voor zijn btxldego-ul. Gretig be gint by zijn nieuwe leven, maar terwijl Ilij staal te plakken wordt de fiets gt- sUilen- De volgende morgen liet. is Zondag gaat hij met zijn tienjarig zoontje op zoek in de wijk van de dieven ii de opkopers een grauwe, wanhopi ge tocht, die op niets uitioopt. By het stadion staan duizenden rietsen Hij pro beert er een te stelen, wordt door de voorbijgangers gegrepen, krijgt een pak sldag en mag dan 'doorlopen, omdat de genaar het- zo'n soesah vindt, ook nog naar de politie te gaan. Met zijn zoontje aan de hand sloft de man verder en ver dwijnt in de menigte. Een film die voortdurend boeit door zijn rake scènes: Het blijde terughalen van de fiets uit (1e lommeid. de ijle ge- luksfeer van (lie eerste morgen, voor liet wenk begint, de 'wanhoop na de diefstal, de dodelijk scherp gegeven sfeer op het politiebureau waar de aangifte van deze arbeider niet- rle geringste indruk maakt, het overleg met een vriend, die aan het i epeteren is voor een feestavond, en dan de volgende morgen, in a11e vroegte, die speurtocht naar de naald in rle hooi berg ondernomen door vader en zoon- Als ze de heler gevonden hebben, weet deze tóch nog te ontkomen. „Had 'm dan niet laten lopen!" zegt het jongetje stampvoetend. De man. geïrriteerd, geeft hem een oorvijg Wat dan volgt is wel de liefste scène uit de hele Film. Het jndhie loopt diep beledigd doo? de vader, niet zonder berouw, tracht liet goed te maken „Ben je moe?" Ren boos knikje „Ga dan maar even rusten." Het ventje neemt mokkend op een steen plaats Pas als de vader, na het aarzelend bekijken van zijn geld. over „iets lekkers kopen" begint, breekt de zon door. Necrlands Nieuws. Proefvaart met de „Jagersfontein". Stille Omgang in Amsterdam- Amerika schènkt boeken aan de Leidse Universi teit- Geertje Wielema vestigt een nieuw wereldrecord 10(1 vartls rugzwemimetn- De duikboot „Dolfijn" naar het Poolge bied. Archieven van het Neurenbergt-r Hof overgebracht naar ons land.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1