Cjroen '/trnrtsJTexel s het Verbinding Texel - Den Helder schreeuwt om verbetering Burgemeester G. D. Rehorst nam afscheid van Texel WOENSDAG 19 APRIL 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6418 COURANT Uitgave N.V. v.h. Fa. Langeveld De Rooy Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f2,45 per half jaar. „Zolang Waterstaat niet besluit tot verrbreding van de havenmond te Oude- schild of tot het maken van een ponthaven, hetzij aan het Horntje, hetzij aan Oudeschild, kan de N-V. T.E.S.O. nog heel weinig doen voor de verbetering van de verbinding met het Vasteland", aldus de president-commissaris van de N.V. Texels Eigen Stoombootonderneming, de heer G. J. B. Mulder in de Vrijdag avond gehouden algemene vergadering van Aandeelhouders een zeer goed bezochte vergadering, want er waren220 personen present! met zijlading, niet met koplading). Deze boot zou 24 auto's kunn'en vervoeren- De Hoofdingenieur bleek zeer enthousiast te zijn over deze plannen, maar hij ge loofde, dat er weinig kans zou zijn, dal de haven,mond zou worden verbreed en weinig kans zou er volgens hem odk zijn dat er spoedig een ponthaven gemaakt zou wórden- Later hebben wij met Burgemeester en Wethouders van Texel geconfereerd. Het resultaat daarvan was, dat wij be sloten om een onderhoud aan te vragen met de Minister van Waterstaat. Dat werd verleend en in Den Haag hebben wij anderhalf uur gesproken met de Min- van Waterstaat en de Hoofdingenieur v- Waterstaat te Hoorii- Tot definitieve re sultaten zijn wo helaas niet gekomen. Wij hebben de vraag gesteld of de mo gelijkheid bestond, dat er in de vrij naaste toekomst een pontiliaven zou ko men. Geantwoord werd, dat als er een pontliaven zou komen, deze aan 't Horn tje zou worden gemaakt. Men zou trach ten om de nieuwe ponthaven in 1951 op de Begroting te krijgen- Als de andere ministers (o.a- Lieftinek!) ermee aceoord zouden gaan dan zou de kans bestaan, f'at de pottthaven er in 1952 zou zijn. Maar zekerheid 'hieromtrent kon men ons niet geven- Wij hebben nog ge- raagd of het niet wenselijk was om een tussenvorm te kiezen, door het verbre den van de havenmond te Oudeschild. De Hoofdingenieur voelde daar echter niets voor. -De President-Commissaris deelt hier na mede. dat over een paar maanden 'n nieuwe ziekenauto in gebruik zal kun nen worden genomen. He.t wagenpark zal binnenkort mot 2 nieuwe autobussen, touring-cars worden uiitgebreio. Spreker bracht de Directeur, de heer J. J. v- d. Vlies, dank voor het door hem gevoerde beheer. Dank werd ook gebracht aan het personeel van de boten, de bussen en 't kantoorpersoneel. Allen hebben Iran werk met toewijding en liefde verricht Hierna is het woord aan de secretaris de lieer E- N oord ijk. De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. Aan het Jaarverslag ontlenen we: 1949 was voor onze N.V- een normaal jaar. Nog steeds gaan de totale inkom sten van onze boetd lenst in stijgende lijn, terwijl voorts het vervoer van au to's aanmerkelijk is gestegen- Opmerkelijk is hierbij, dat de toena me alleen plaats heeft in de maanden Juni, Juli en Augustus, terwijl de overi ge maanden vrijwel eonstant blijven- Door de toename van het vreemde lingenverkeer op Texel en het daardoor grotere vervoer in de zomermaanden, ontstaat langzamerhand de bijzonderheid dat het gehele bedrijf op het seizoen rust. Ov 3i* het boekjaar 1949 was ons hele bedrijf 'buiten de seizoen-maanden niet lonend te exploiteren. De pijlers, waar op ons bedrijf mst, zijn dan ook wei ver zwakt, immers enige teruggang in het vreemdelingenverkeer zal dan ook di rect ingrijpend werken op de resultaten van ons bootbedrijf. De afschrijving op schepen en ge bouwen van liet 'bootbedrijf bedraagt f 8,841,38, een veel te kleine afschrijving om later tot vervanging van deze ob jecten te kunnen overgaan- De voorschriften der belastingwetge ving laten geen andere mogelijkheden open- De schepen zowel als de gebou wen, bevinden zich in een zeer goede slaat van onderhoud. Buiten de seizoeiunaanden werden als ïegel 5 diensten per dag v-v. gevaren, terwijl in de zomermaanden 8 diensten per dag werden onderhouden (v.v), waarbij dan tevens ons s-s. Marsdiep werd ingezet. De rest van de tijd lag dit schip als reserveboot in de haven van Oudeschild op. De eilanden dienst die wij in de zo mermaanden in combinatie met de Fa- Koppe en Doeksen onderhielden, werd, in verband met de onbevredigende re sultaten in de vorige jaren behaald, deze zomer geheel gestaakt- Voor ons had dit een grotere toeloop van passagiers en rijwielen op onze veerdienst ten gevolge. Totaal werden met onze schepen 2608 reizen over het Marsdiep gemaakt. De dienst werd door ons zoveel mogelijk geregeld gevaren zover de outillage van de aanlegplaatsen te Den Helder en Ou deschild dit toeliet- iDe schadevaringen waren dit jaar ■zeer gering. Het m-s- Voorwaarts liep schade op in de haven van Oudeschild on 4 Juni en het m-s. 'IVee Gebroeders liep aan de grond nabij Den Oever op Vieringen op 19 Dec. Met nssurandeu- De President-Commissaris, de lieer G- J- li. Mulder, heet de aanwezigen harte lijk welkom, in het bijzonder de heren W- H. Lap, Fr- Zegel en P- Dros, oud- commissarissen. Spreker noemt hen „De Drie Musketiers"! Aan hun werkkracht, aldus spreker, is het voor oen groot deel te danken, dat de N.V. met ere genoemd kan worden onder de zaken van gelijke soort- Vervolgens richt spreker zioh tot de oud-leden der bemanning, gerepre senteerd door de heer Jn. de Vries, „Mo gen zij de vergaderingen nog vele jaren kunnen meemaken, jammer, dat oud-ka pitein Duinker niet aanwezig kan zijn, maar wij zijn er van overtuigd, dat 'hij met zijn gedachten tegenwoordig isl Spr. verheugt zioh ook over de grote opkomst van het personeel, daaruit blijkt immers, hun belangstelling voor de onderneming- „Wat de gang van zaken van onze N- Y betreft, had ik graag enkel prettige mededelingen willen doen, maar dit is helaas niet het geval. Onze N-V. is niet noodlijdend, ze gaat niet achteruit, maar ik had graag gezien, dat er meer winst was gemaakt. In de Texelse Courant heeft u kunnen lezen, dat de winst be duidend minder was dan vorig jaar en minder ook dan verschillende voorgaan de jaren. De inkomsten zijn hoger ge weest dan vorig jaar, er zijn meer passa giers vervoerd een verblijdend ver schijnsel, want daaruit kunnen wij op maken, dat heit toeristenverkeer nog steeds toeneemt- De door ons gemaakte onkosten zijn het afgelopen jaar echter aanmerkelijk hoger geweest dan in 1948 en daardoor is de ivinst kleiner gewor den- Met het bootbedrijf is een zeer belang rijke winst gemaakt- maar t.a.v- de met liet busbedrijf gemaakte winst zijn we niet tevreden- De busdienst blijft een zorgenkind- Er valt een aanmerkelijke achteruitgang te constateren vergeleken bij vorig jaar. Men maakt, naar 't schijnt minder gebruik van de bus- Er wordt naar uit liet toegenomen rijwielvervoer blijke meer gef ietst en men past meer op de dubbeltjes. Als wij op het busbedrijf in gelijke mate hadden afgeschreven als over liet vorig jaar, zouden wij zelfs met verlies (t.a.v- de busdienst) hebben gewerkt- Er zijn lijnen, die een groot verlies opleve ren Als dat zo blijft, is het mogelijk, dat ui.j in de toekomst zullen moeten beslui- (en tot inkrimping van enkele lijnen. Maar dat zullen wij alleen doen als het hoogst noodzakelijk zal zijn. Omdat de winst klein is geweest heb ben wij besloten om een geringe tariefs verhoging in te voeren: 10 et- voor pas sagiers- Ook het tarief voor rijwielen en auto's is iets verhoogd. Ten gerieve van de Texelaars hebben wij faciliteiten in gevoerd: door de invoering van de dag- retours zijn zij, die even naar de Vaste- wal moeten, goedkoper uit dan voor de tariefsverhoging- De verhoging der in komsten aan personenvervoer zal dus hoofdzakelijk worden verkregen door 't vervoer van niet-Tcxelaars. Wij hopen door deze maatregelen het winst-cijfer in het komende jaar te kunnen opvoeren Dat is nodig, want willen wij in de naas te toekomst een nieuwe boot kopen dan is een groter reservekapitaal nodig dan waarover wij tegenwoordig beschikken. Het tweede zorgenkind. Drie jaar geleden is u reeds medege deeld, dat wjj plannen hadden tot aan koop van een nieuwe boot- U zult zich afvragen: „Hoe staat het daarmee?" Welnu, het bestuur heeft niet stil geze ten, maar is voortdurend met deze aange legenheid bezig Wij hebben alles helaas niet In onze hand, wij hangen op dit punt af van Waterstaat. Zolang Waterstaat niet besluit: a- tot verbreding van de ha venmond te Oudeschild of b. tot 't maken van een ponthaven, hetzij aan het Horn tje, hetzij aan Oudeschild, kunnen wij nog heel weinig doen. Vorig jaar, betrekkelijk kort. na de vergadering van aandeelhouders, hebben vrij de Hootdingenieur van Water staat te Hoorn onze plannen voor de nieuwe boot voorgelegd- (Een vaartuig ren kon deze schade worden geregld- 'De dienst Vlieland wvrd gedurende de zomermaanden onderhouden met ons omgebouwde m-s- Zeemeeuw. Het passagiersvervoer nam ook daar toe. Jammer was het, dat tengevolge van motor-storing heft vaartuig een week uit de dienst moest worden genomen en dit geschiedde in de drukste tijd, zodat bet aantal vervoerde passagiers hierdoor belangrijk werd gedrukt- De Algemene Vergadering werd dit jaar gehouden in Hotel „De Oranje boom" op 22 Apri. 1949. Onze presi dent-commissaris, de weied. heer G- J. B Mulder, werd op deze vergadering we derom als commissaris gekozen. Wij kunnen onze N-V. met dit besluit geluk wensen- Gedurende het afgelopen jaar hadden de volgende mutaties in het personeel plaats: Onze agent te Oudeschild J de Vries Sr., ver.iet 1 April onze dienst en ging met pensioen- Onze N.V- verliest aan hem een zeer vertrouwd medewer ker, die meer dan 32 jaar in de bres voor de belangen van do N.V- heeft ge staan. De lieer C. Reij, hulpconducteur, verliet op 1 Oct. en de hoer P- den Bra ven, chauffeur, op 12 Nov- onze dienst, beide in verband met het aannemen van een andere betrekking- De busdienst. De busdienst heeft ook dit jaar weer zeer druk werk gehad en evenals ons bootbedrijf ook gedurende de zomer maanden- Buiten onze lijndiensten wer den doze zomer vele trips over Texel gemaakt. Verder werden door Texelse Verenigingen iele trips naar de over kant gemaakt met gebruikmaking van onze tourwagens- De inkomsten van ons iljobcdrljf lie pen zeer sterk terug, waarbij wij als voorbeeld noemen iiet traject I>en Burg- Den Hoorn- Op deze lijn bedroegen de inkomsten In 1948 1 10,672,78 en In 1949 f 7,140.75, derhalve een teruggang van f 3,532,03 of 33 pet. Het gehele lijnbedrljf over Texel ls ook niet meer lonend te exploiteren. Dit vindt zijn oorzaak in het telt, dat naar verhouding van de behoefte met een te grote frequentie op de diverse dorpen wordt gereden. Dat het busbedrijf in zijn geheel toch nog enigszins lonend ls, is te danken aan het vele extra werk en tourwerk on en bulten Texel- Verder kon dit jaar met een kleinere afschrijving worden volstaan, zulks in verband met de ruimere afschrijving in voorafgaande jaren. -De Schelde-bussen, vorig jaar gekocht bij de fa- Maarsen Kroon kwamen op de lijndiensten en voldeden zeer goed. Dit jaar worden door ons aangekocht 2 Chevrolet-chassis, die thans bij de fa. Met te Alkmaar In aanbouw >.ljn tot mo derne tourwagens- In het voorjaar van 1950 zullen belde wagens In dienst wor den genomen. Ons wagenpark zal dan uit één Bell-car en 14 autobussen bestaan- De onderhoudskosten bedroegen voor liet bootbedrijf f35.086,65 (in 1948 f 42,142.08) en voor het busbedrijf f 29,407,61 (in '48 f 24,818,87). De post onderhoud van het bootbedrijf is lager dan liet vorig jaar. onïdat door eigen personeel veel werk in eigen be heer werd verricht en voorts, omdat biervoor een grote post is blijVen staan in verband met het grote surveij in '50. De post onderhoud van het busbedrijf is toegenomen als gevolg van de stij ging der matcriaa.-prijzen en liet groter gereden aantal Ion. De arbeidslonen bedragen in totaal f137,591,— (in '48 f 121,888,01). Hiervan komen voor iiet bootbedrijf f 101,985,07 (jn '48 f86.320,30) en voor hel busbedrijf f35,605,93 (in '48 f 36.567,71). Deze grote stijging is het gevolg van het meer aan houden van personeel voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer en eer, loonsverhoging. De inkomsten van het bootbedrijf be droegen f330,191,96 (in '48 f 317.074,98) De hogere inkomsten zijn ontstaan door het groter aanral auto's, die werden ver voerd. ■De ontvangsten van de dienst Vlieland 'bedroegen f 5.611,86 (in '48 f 5,043,10). In de dienst Texel-D'en Helder zijn door ons vervoerd aan betalende passagiers 309.545 gratis vervoer schoolkinderen en zieken 63,100 362,645 in 1948 361.574 personen- Aan auto's werden vervoerd 15.333 (in '48 10,739), aan rijw ielen vervoerd 80.670 (in '48 79,880). De autobusdienst vervoerde 436,261 personen (in '48 537,488- Er zijn met de busdienst dus 102.237 personen minder vervoerd dan in '48 of wel 19 pet 'Totaal gereden km- 391,766- Hiervan werd in de lijndienst 320.121 km. en in ■het tourwerk 71,635 km. gereden. In 1948 werden totaal 354,977 km- ge reden. (Zie vervolg pagina 4). MONUMENTENZORG. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat liet Ingevolge de wet van 2 Februari 1950 Stbl. K 23 verboden is onroerende zaken, vermeld in de voor lopige lijsten van Nederlandse monu menten te slopen of te veranderen, zon der voorafgaande toestemming van de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen- Inlichtingen omtrent de op genoemde lijsten voorkomende gebouwen zijn ter gemeente-secretarie te bekomen. Texel, 13 April I960- Burgem. en Wethouders tod Texel. De Burgemeester Mr O. D. REHORST De Secretaris,'P BEEMSTERBOF.R SPREEKUUR WAARNEMEND BURGEMEESTER- De waarnemend burgemeester van 'l'exeil maakt bekend, dat hij tot nadere aankondiging voorlopig zitting houdt op Zaterdagmorgen van 10,30-12 uur. Texel, 16 April 1950. De waarnemend burgemeester voorn S- DE WAARD. KOMT NIEUWE BURGEMEESTER PAS OMSTREEKS EIND JUNI» Naar uit de Staatscourant lil ijkt kun nen gegadigden voor de functie van bur gemeester van Texel zieh aanmelden tot en met 1 Juni 1950. Het zal dus nog wel twee en een halve maand 'luren eer l'exel zijn nieuwe burgemeester zal kun nen begroeten. BOUWVERGUNNING. Behoudens goedkeuring van de We deropbouw werd aan de heer J. Kaste lein te Den Haag door B- en W. ver gunning verleend tot het bouwen van 'n woonhuis aan de Kogerweg. BOUW WAALDER KERK KAN BEGINNEN. Naar Ds- Janse ons meedeelt, ia thans de algehele goedkeuring ontvangen voor de bouw van de nieuwe N-H. kerk te De Waai; zodra het materiaal aangekomen is kan de fa J. Drijver Czn. dus met de louw beginnen- „BURGEMEESTER, het is jammer, dat Uw benoeming tot Burgemeester van Den Helder niet na deze bijeenkomst is gekomen, want dan had U haar stellig niet aanqenomen! Ik hoor hier lof en nog eens lof .en tegenstanders heeft U blijkbaar niet!" Aldus de heer Jn. Vlaming op de afscheidsbijeenkomst, waarin Burgemeester Rehorst door tal van personen op hartelijke wijze werd toegesproken, personen, die practisch alle Texelse verenigingen en instellin gen vertegenwoordigden. De een was uitvoeriger van stof dan de ander, iedere had zijn eigen stijl, maar alle toespraken getuigden van grote sympathie je gens burgemeester Rehorst, èn jegens mevrouw Rehorst, die ook Van meet af aan met het lief er. leed op Texel heeft meegeleefd! En toen alle sprekers zich van huil taak hadden gekweten, stapte burge meester Rehorst naar voren om hen al len een voor e.-n te antwoorden. Ou zijn eigen, hartelijke wjjze. En daarbij bleek weer zijn veelzijdige belangstelling voor alles wat het eiland betrof. „Mede namens mijn vrouw", atdus bur gemeester Rehorst, „dank ik u hartelijk voor de vriendelijke woorden. Ik stel het bijzonder op prijs, dat ik hier aanwezig zie de exponenten van liet maatschappe lijke leven van Texel, waarmede wij zo taak en onder allerlei omstandigheden in aanraking zijn geweest. Al deze be wijzen van medeleven met mij en mijn grain hebben mij goed gedaan- Texel was uit vakkundig oogpunt een zeer mooie gemeente- Haar bevolking is vooruitstrevend, beschaafd, innemend en altijd was het ons een genoegen onder u ie verkeren- In mijn nieuwe gemeente zal ik profiteren van de lering die ik in deze gemeente getrokken heb- Ik wens u het allerbeste too". Zo was ook dene bijeenkomst beëin digd, de laatste van de drie officiële af- 5'riieidsve-rgaderingen: om half elf 's morgens hadden de burgemeester en zijn gezin afscheid genomen van 'i gemeente- tepersoneel, om kwart over twee was het afscheid gevolgd van de gemeenteraad. En gisteren verliet de familie Rehorst het eiland, waar zij vier gelukkige jaren heeft mogen beleven. Afscheid van liet gemeentepersoneel De gemeenie-seerttaris, de heer P. Beemsterboer, was de eerste spreker, die op deze bijeenkomst het woord voerde. H'jj sprak namens liet administratief personeel „Hot spijt ons, dat u heen gaat, maar anderszijds verheugt het ons dat u zulk een prachtige promotie heeft gemaakt. Den Helder is thans in span ning hoe u zich ruit ontplooien zoals wij in 1946 in dezelfde spanning verkeerden. U heeft veel voor de gemeente tot stand gebracht- Spr- noemde de scheidende burgmeester eeu warm voorvechter voor het belang van het gemeenteper soneel (salarisverbetering). De secretarie kreeg een behoorlijk? bezetting. En dat was nodig, want het is geen dof. doods en stoffig dorpsseeretarie, maar druk en bedrijvig, waar practisch niet één cir culaire ter zijde wordt gelegd, omdat Texel in allerlei zaken betrekken is. Spr. schetste de burgemeester als een hu maan chef. Hij wenste hem veel succe3 in zijn nieuwe ambtsperiode en dankte hem hartelijk voor zijn medewerking. Ook mevrouw- Rehorst iverd dank ge bracht voor haar hartelijke belangstel ling. ■Deheer J Tiessen,hoofd v. dienst van de afdeling gemeentewerken en weder opbouw spralc zijn waardering uit voor alles wat de burgemeester in het belang van gemeentewerken liad ge-daan. „Het bouwen van woningen en de wederop bouw hebben u voortdurend zorgen ge geven, maar het is ons bekend, dat u bereikt heeft, wat er te bereiken vied"- Spr bood de burgemeester hierop een stoel aan namens het personeel van de gemeente, de T-E-M, de Sociale Dienst en liet Alg. Weeshuis. De heer J. C- Bruin sprak namens het personeel van de T.E.M- (wegens ont stentenis van de directeur, de heer P- A. (Ingezonden mededeling). U BENT ER ZO OP EEN MOSQUITO! de Rode) en het personeel van de Strandvonderij- De heer E- Noordijk herinnerde eraan, dat de burgemeester een belangrijk aan deel had in de oprichting van de Veteri- uair-Hygiënisohe Dienst. welke een voortzetting is van de zgn. Vleeskeu ringsdienst. die in 1922 op Texel was ingesteld. Spr dankte voor de steun en belangstelling en wenste de burgemees ter geluk met diens onderscheiding. De heer Ohr- v.d. Kolk sprak namens bet openhaar onderwijs- ,,U droeg het on derwijs een zeer warm hart toe". De heer A v.d- Brink sprak namens de beambten in algemene dienst- De burgemeester, hierop hot woord ne mend zei, dat tussen de datum van zijn benoeming en die van het afscheid voor hem en zijn gezin een zeer gelukkige tijd lag. Spr-wees op de bekoring ener kleine gemeente: hoe kleiner de gemeente, hoe meer men met de mensen in lief en leed kan meeleven. Met. de gemeente-secretaris had hij steeds prettig samengewerkt, Wat de Gemeentewerken betreft kan Texel trots zijn op wat tot stand gekomen ls. Met liet T-E-Mopersoneel had de burgemees ter ook steefis prettig samengewerkt In Den Helder krijgt hij de functie van con trolerend strandvonder „ik zal zoveel mogelijk tegenhouden, al zal me dat moeilijk vallen wegens de ongunstige stroming", (Bij Den Helder hoort 6-6 km. strand, Texel heeft er 24 Wat dat betreft, ga ik achteruit zei spreker). Hij verklaarde met de heer Noordijk 3teeds buitengewoon plezierig te hebben sa mengewerkt. Hij had de heer N- altijd beschouwd als liet prototype van de so- iiede Texelaar. Hij gaf liem onbeperkt v. i trouwen. De heer Van der Kolk be antwoordend, zei hij, dat hij de ouder avonden altijd met genoegen had be zocht- Spr. dankte allen voor de prettige ver standhouding en wenste hun het beste mor de toekomst De lieer Beemsterboer dankte de bur gemeester voor diens waarderende woorden. Afscheid van de Raad- 's Middags nam de burgemeester af scheid van de Raad. Deze buitengewone raadsvergadering stond o.l-v. de heer S de Waard, loco-burgemeester, die al len hartelijk welkom heette, in het bij zonder de familie Rehorst. Ingekomen stukken. Ontvangen was het heridht, dal burgemeester Rehorst hij K B met ingang van 16 April 1950 was benoemd lot burgemeester van Dien Helder- De lieer De Waard verzocht, nrw. Vrij- dag-Keijser pii dc heer K Beumkes (vrouwelijk- en jongste raadslid) de bur gemeester binnen te leiden. Nadat burgemeester Rehorst voor het laatst op de oude. vertrouwde zetel had nlaats genomen nam de lieer De Waard het woord. Hi1 wenste de burgemeester van harte geluk niet diens benoeming- Een promo tie van de eerste orde. Hierna maakte spr- de balans van de afgelop'n vier ja ren op (gezien hef. beroep van de heer De Waard konden wij er op vertrouwen, dat die balans een zuiver beeld zou ge- veni) Aan de creditzijde stond een groot aantal posten: de gegevens getuigden van een vooruitstrevend beleid, dat komt over de gehele linie naar voren. Spr. (Zie vervolg pagina 4).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1