Cjroen ^mrL-Jexels in het harL, i CARB0VIT& Heeft U wel eens een zeedahlia zien dineren IVOROL de beste garantie tegen tandbederf! AMANDELTJESPUDDING Gemeenteraad kwam bijeen Stichting heeft financiële hulp nodig De Groen-Zwarte Welpen werden kampioen met nóg meer amandeléiij IMPORT CIGARETTES - 85 c tv ZATERDAG 27 MEI 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6429 COURANT Uitgave N.V. v.h. Fa. Langeveld De Rooy Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdags Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f2.75 per half jaar. Welkom in Texels Museum „DEZE ZEEDAHLIA ver slindt iedere dag twee (vette) wormen en dit is nu een zee-anemoon. Die is dol op kleine stukjes koevlees!" Aldus vertelt ons Gerrit de Haan, de man die samen met zijn assistent ons Texels Mu seum weer keurig te voor schijn heeft gebracht, na de lange winterslaap- Wij staan hier voor een aquarium, waarin drie ste keltjes kwiek heen en weer zwemmen. Op de bodem ligt een dikke laag bruin-geel zand, waartussen miniatuur rotsen zijn gebouwd. Op en kele plaatsen hebben zich zee-anemonen gevestigd en een zeedahlia, prachti ge zeedieren, die zo op het eerste gezicht meer op een plant dan op een dier gelijken Maar als Gerrit een kronkelende worm in het aquarium laat zakken, wordt de zeedahlia actief, hij opent zich, grijpt de worm en sluit zich langzaam maar (pijnlijk) zeker. De zeedahlia heeft vandaag zijn portie al 'gehad, twee nonnen zijn tussen zijn „bladeren" verdwenen, maar misschien lukt de demonstratie voor de bezoekers. Todh niet: na enkele ogenblikken wordt de prooi losgelaten, het oog van de zee- dahlia was blijkbaar groter dan de maag! De Zeehondenvitrine. En nu duiken drie stekeltjes neer om hun slag te slaan- Een hunner, de felste, pakt de worm beet en gaat inhalen heen, maar de worm is te lang, zeker tweemaal de lengte van het stekeltje en 11a een poosje zwerft de (bewusteloos geraakte) worm frank en vrij door het water. DIT ZAGEN WIJ in Texels Museum, ons mooie museum, dat daar zo idyllisch tussen de groene dennen ligt. In een zeer rustig plekje, achter 't- Gerritslan- der Dijkje Ons museum, dat vorig .jaar 11,000 bezoekers mocht ontvangen en nu' hebben drio honderd man er al weer 'n kijkje genomen- Er is van alles te zien: vogels, 'sferen, geraamten van vissen, vlinders, schelpen. Komt, laten wij de verschillende „stands" eens langs wan delen- DE BEZOEKER wordt begroet door de heer en mevrouw Kerkuil, twee gebo ren muizenverdelgers, zij hebiben het daar zo druk mee, dat er beslist geen tijd overschiet 0111 een nest te maken en daarom liggen de eieren zo maar op de naakte stenen. De jongen wacht blijk- paalfundering worden veiwangen door een gemetselde. Bovendien bleek het no dig de vloer te versterken- Dat. kostte totaal 1' 1491,62- Het museum kan deze bijzondere uitgaven niet bestrijden: de inkomsten, verkregen uit de entreegel den en de netto-opbrengsten van de Texel-film, zijn nl. slechts voldoende voo-r een normale exploitatie- (In de gis termiddag gehouden gemeenteraad heb ben B en W de raad -geadviseerd een derde van de genoemde som, dus f 497.21, uit te trekken als bijdrage aan het Mu seum. Maar goed, laten wij het hier niet langer over dat nare geld hebben. Fluweel palet. DE VLINDERS zijn in een uitgebrei de collectie bijeengebracht. Een leuk ge- didht leest men: „Zij zweven op een fuiwee] palet van kleuren, Gedreven door een ongekende drang Voort- fladdemviekend tussen bloamen- geuren, Om te voldoen aan 's levenscirkel- Rang"- (1) Van de vlinders noemen wij: de ko- ninginne nuge. de schoenlapper, (Ata lanta!, de dagpauwoog, de doodshoofd vlinder. het koolwitje, het vuurvlinder tje, het blauwtje, de gele en oranje lu- 1 erne vlinder, de oranje tip. de berken- plakker (zee-groen), en.... de bastaard- atijnruips die wij graag hadden ge GESLAAGD. Onze plaatsgenoot C. Hi'llen en W- G Bruin verwierven het diploma van de Tekensdhool" (Vereniging tot Bevorde ring vh. Vakonderwijs in W.-Friesland, directeur afd Texel de heer H- Steen- huis. leraren de heren Plantinga en Ger- its). Van alle (te Schagen en Wognum) geëxamineerde jonge vaklieden behaalde W. G Bruin het hoogste aantal punten Hulde! FILM VAN DE MARKT BOVENOP DE SNORTAX van dhr Roozing, U nveet wel, die bekende big gen wagen uit Schagen. stond Maandag ochtend een filmoperateur aan de lens. Hij nam een film op van de Texelse lammerenmai kt. Wij vroegen ons na tuurlijk af, wat er met die film gaat ge beuren! Een der toeschouwers, -hij stel de zich voor ails „Roos, Hoofdbestuurs lid van de Ned. Bond van Veehandela ren' deelde 011s merle dat deze films straks alom in den lande zal worden gedraaid om de belangrijkheid van de Texelse markt aan t- tonen- Gratis reclame dus! DE VOGELTOCHT ZOALS G'EMELD zal de tweede Vo- golltocht worden gehouden op de tweede Pinksterdag. Zaterdagmiddag van 26 bestaat er nog gelegenheid om zich in „Casino" te laten inschrijven. Zaterdag avond zal in Casino een begroetings- avond worden georganiseerd. Met een non! programma: toneelstukjes, declama tie, muziek en zang- E11 na afloop een hoogst gezellig ba!-. Iedereen - en vooral de wandelaars - worden hartelijk uitgenodigd tot deze be groetingsavond. welke gratis toeganke lijk is! Men schat- het- aantal deelnemers aan de Vogel tocht op 800. van wie 600 Over- kantse gasten. Dit is het elftal van de o.l. school Den Burgdat door een 1-0 overwin ning op de R.K. School beslag legde op het kampioenschap van de schoolvoetbalwedstrij- den. De spil en aanvoer der Gerard Zoetelief toont de beker, die ze nu al driemaal gewonnen hebben Voorste lij van links naar rechts: Cor Schot; René Witie H.Jzn-; Piet van der Slikke Middelste rij van links naar rechts: Jaap Mosk; Geiard Zoetelief en Arie Wonder. Achterste rij van links n. rechts: Leen Heerschap Ruud Bakker Gzn.; Wim Lap; Max Veldstra en Mar tien Eelman A.Jzn. Gefeliciteerd, Gr oen- Zv/arte Welpen! TACHTIG BELGEN GAAN MET PINKSTER NAAR TEXEL. Drie gezaJsdhappen Belgen, totaal on geveer 80 man, leden van de Belgl&olie Ornillhologische (Vogelkundige) vereni ging ,.Cerele" uit Brussel, leden van 'n Belgisdhe Reisvereniging en een groep van de Vlaamse Toeristenibond, zullen de Pinksterdagen op Texel doorbrengen- Voorts zullen enige funetionarissn van de Canadese Amfbassade ons eiland bezoeken en het Gouden Boltje zal te vens betzoek krijgen a an enige ambtena ren van de Zwitserse legatie- Voor d3 Pinkster zijn vrij veel pensions (hotels) besproken. Het was Donderdag al w?er moeilijk om plaats te krijgen! I PRAATAVOND OPLEIDING VOOR KRAAMVERZORGSTERS. Het Kraamcentrum Den Helder-Texel stelt a-s. leerlingen voor de Cursus Kraamverzorgstcr reeds nu in de gele genheid zich 'hiervoor als leerling aan te melden- De leidster-docente van boven genoemd centrum, Zr- Corneüssen, heeft zich bereid verklaard over deze oplei ding enz. uitvoerige inlichtingen te vol strekken aan belanghebbenden. In ver band hiermede nodigt bet bestuur van het Witte Kruis belangstellenden uit tot het bijwonen van deze interessante praatavond op Donderdagavond. 1 Juni, 8 uur in het Witte Kruisgebouw te Den Burg. REVUE WEER VOOR HET VOETLICHT Zaterdag 3 Juni a s. zal de revue uit Assen wederom voor het voetlicht wor den gebracht- Ditmaal is er bal na. De saldo opbrengst krant ten goede aan het Witte Kruis. Wij wensen de altisten weer veel suc ces! Mogen zij (voor 't slapen gaan) kun nen zeggen: -,Het klonk als een klok" naaiue stenen, we jongen wauin uujic- J i baar een Spartaanse opvoeding het mist!) Als buren troffen wit een 400 p ■":onrfon lroiuorc. TëV «ziin or 7fi'n in soorten kevers- Er zijn er zo'n 3700 in ons land. (Slot volgt)- (1) vlinder, ei rups. pop, vlinder. P.S. Het Museum is beide Pinksterda gen geopend. moeten roofvogels worden en hun oni- gelving mo-'t dus van ieder sentiment ge speend zijn! De overburen zijn een kap- meeuw met een jong en eieren- Ze staan in de vitrine, misschien om te voorkomen, dat die meeuw op de vleuge len zal gaan? Want ze lijken springle vend, zoals alle hier opgezette vogels. Een asgrauwe kiekendief waakt met- uitgespreide vleugels bij zijn jong, een j In de gistermiddag onder voonzitter- stonnnieeuw staat gereed om weg te i schap van loco-burgemeester S- dj. HA- ,„r DE ZANDKUIL OP DERDE PINKSTERDAG- Nu de Zandkuil aan de Hoge Berg al leen toegankelijk is voor leden van de Vereniging tot Behoud van Natuurmo numenten in Nederland en voor houders van een toegangskaart hebben wij ons afgevraagd, hoe de ic-geling zal zijn op de 3e Pinksterdag Wij hebben ons daar over in verbinding gesteld met de ge noemde Vereniging en vernamen, dat zij aan de oude traditie geen geweld wil doen. zodat, op de 3e Pinksterdag de Zandkuil vrij voor een ieder toegankelijk is, voorzover er niet over baldadigheid of vervuiling te klagen is- De Vereni ging weet, dat zeer neet Texelaars en oud-Texelaars een goede herinnering be waren aan de Zandkuil en de 3e Pink sterdag en verleent gaarne liaar mede werking aan liet- voortzetten van het ou de gebruik. Diamanten huwelijksfeest Het echtpaar C. Dijker en M. Dijker- Dekker hoopt Maandag 5 Juni zijn dia manten (60-jarig) huwelijksfeest te vie ren. Zij wonen aan de Derde Dwarsweq in het Noordenal van 1906 all Beiden genieten nog een goede gezondheid. De bruid wordt 10 Aug. 84 jaar, de bruigom viert zijn 34ste verjaardag op 16 juni. wieken, een groep kemphanen is na- j \yaar(j tiuirlflik aan het ruzieschoppen en liet ii, daarbij lollig te zien, Ine fcwasie-on- verscihillig net kemplhennetje op de ach tergrond blijft- ,,Ze zoeken het maar uit, aan een kemphaan neb je toch niet veel, want als de jongen er zijn, hebben ze maling aan de verzorging!" Een andere vitrine is volgepropt met roofvogels. De giootste roofvogel hier is de buizerd, een reus vergeleken bij het smelt eken. de Benjamin van deze orde- Maar allemaal 'ogen als om (a-s- prooi) van te rillen. Naast deze vitrine we-er een verzameling minder bloeddorstige vogels; van de zeldzame hop een prachtig exemplaar tot de ordinaire huismus, die reeds in de oudheid twee tegelijk om een penningske verkocht werden! Hier pronkt ook liet goudhaantje, het zeld zaamste in ons land waargenomen trek- vogeltje. Een rap ding, dat zie je zo. Wat een vogels, jammer, dat ons museum vee te klein is. het ontbreekt de vogels aan ruimte! Wanneer zal het worden uitge breid? Wie zorgt voor de gelden? Zon der uitbreiding breekt men zich reeds het hoofd over de financiële problemen: Het bestuur van de Stichting Texels Mu seum (zes van de eif bestuursleden ko- men uit de TBSO-boezem voort) heeft zich tot de gemeente, de N-V. TESO cn de VVV gewend om financiële steun in de kosten, welke verbonden waren aan liet uitvoeren, van enkele noodzakelijke herstellingen aan de barak waarin het Museum is ondergebracht- Om verdere verzakkingen te voorkomen, moest de I gebonden raadsvergadering stond als punt .3 op de agenda: Benoeming stratenmaker. 6 Sept. 1949 werd de heer Jae- Mar tens hier bi tijdelijke dienst benoemd- Gisteren is hij in vaste dienst aange steld- Over de kwaliteiten van de heer Martens merkten B. en W. o.a. op, dat deze stratenmaker gjtoond heeft een le Icias vakman te zijn- „Tengevolge van het herhaaldelijk opbreken van straten voor liet leggen van telefoonkabels, waarbij een en ander weer "in orde moest worden gebracht met. veelal oud materiaal, wer den in de proeftijd aan het vakmanschap van de lieer Martens hoge eisen gesteld!" Woningen van beperkte duur. Vastgesteld werd, dat de woningen van C- II F- Duin, Gebr- C. J. en A. Timmer Pzn., P- Kalis Ozn, P. den Bra ven, C. Timmer CzJac- p. Sahoorl, P. v d- Gaag en S. de Bruin, zijn aan te mer ken als woningen van een beperkte le vensduur cm dat de bewoning gedurende ten hoogste 15 jaren kan worden toege staan- Grond verkocht- Teil behoeve van het wederopbomv- plan voor De Godksdorp werd van de Er ven Maarten Boon Man. (Jn. Boon Mzn c-s.) 92 m2 grond gc-kocht voor f 184, van de heer J. P. Dros, Emmalaan 12, Den Burg, 28 m2 voor f 56. Nieuwe woningen te Oosterend- Aan de lieren J- Vermeulen Eznen II. Trap Dzn. te Oosterend en S. Wuis Azn-, Het Noorden, werden bouwterrei nen aan de Julianastraat te Oosterend verkocht. Aan de heer J. Vermeulen Ez„ ZON, MAAN EN HOOG WATER. De- zon komt 27 Mei op om 4.31; onder om 8,53. Maan: 31 Mei V.M., 7 Juni L.K- Hoog water ter rede van Texel: 27 Mei i 4.40 en 5.15- 28 Mei 5.51 cn 6.23- 29 Mei i Peperstraat. 49, Oosterend werd 777 ni2 6,53 en 7,19. 30 Mei 7,47 en 8,15- 31 Mei j verkocht voor f2.913.75; aan de heer D- S-40 en 9.08- 1 Juni 9,33 en 10,02- 2 Juni Trap Dzn-, Peperstr- 38, Oosterend. 546 10,21 en 10.53, m2 voor 12,047.50 en aan de heer S. Aan het strand is het ongeveer een Wuis Atzn., 't Noorden, 420 m2 voor uur eerder hoog water. f 1675,—. Duizend gulden voor Den Hoorn's mu/ieknls- Den Hoorr. hoopt binnen afzienbare tijd een muzieknis rijk te zijn- Voor dit doel is van particuliere zijde reeds een groot bedrag bijeengebracht. Oosterend mocht reeds een subsidie voor de bouw van zijn muzielknis ontvangen en daarom stelden B en W gisteren voor 0111 de bouw van een nntzieknis te Den Hoorn eveneens net f 1000 te subsidiëren. Onderwijs op Texel. Het is de laatste jaren een hele toer om te voorzien in de vacatures op liet terrein van liet onderwijs Als de ge meente Texel dan ook bijdraagt in de kosten van het bezoeken van een Kweekschool voor Onderwijzers, doet zij dit- onder voorwaarde dat de leer ling voor wie 'n bijdrage uit de gemeen tekas wordt verleend, zich verplicht na voltooiing van zijn studie uitsluitend te solliciteren naar vacante ondenwijsplaat- sen cup Texel en bij benoeming minstens 2 jaren op Texel in functie te blijven- Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan dient de bijdrage (f 300 per jaar) te worden teruggestort Besloten werd aan de heer Jac. Hop man. De- Koog K 4, genoemde bijdrage te verlenen Diens zoon. de heer G- Hop man, zal de Bisschoppelijke Kweek school voor Onderwijzers te Beverwijk bezoeken- Schoolgebouwen beschadigd. Tijdens ce oorlog zijn cle overgordij nen van de R.K- School en de sdhool v. Cthr- Volksonderwijs te Den Burg verlo ren gegaan. Van de R.K- School zijn bo vendien een groot aantal ruiten door oorlogsgeweld vernield. Het herstel van de ruiten heeft f 609.67 gekost, de nieu we gordijnen inclusief een gedeelte van de garnituren, kostten voor de R- K. School f 381,43 en voor de School voor C-V-O. f 160,De besturen van genoem de scholen helbben de gemeente Texel verzocht de benodigde gelden te mogen ontvangen voor het herstel der oorlogs schade- Winkelsluiting en Toeristenbezoek. De Alg. Texelse Middenstandsvereni- giirg en de afdeling Texel van de R. K. Middenstandaverenigirig hadden na overleg met de bonden van handels- en kantoorbedienden een voorstel ingediend tot wijziging van de regeling ter zake de winkelsluiting. De gewenste wijziging komt hierop lieer: Van 1 Juli t-on- 31 Aug. mogen de winkels in De Cooks- dorp, Eierland. Den Hoorn en De Koog op de eerste 5 werkdagen tot 21 uur ge opend zijn, Zaterdag tot 22 uur. In Den Burg, Oost, Oosterend, OudssChild en De Waal mogen de winkels (1) op ge noemde dagen geopend zijn tot 21 uur De Dinsdagmiddagsluiting wenst men voor genoemd tijdvak te laten vervallen. B en W stalden inwilliging van dit ver zoek voor cn stelden eveneens voor te besluiten dat alle winkels van 26 Nov. t.-ni. 5 Dec. er. van 18 t-m. 24 Dec- op de werkdagen tot 26 uur geopend mogen zijnde lokaal weer dienst kan doen- De banken kosten f 70 per stuk, wordt dus f 1680, de borden totaal f 50,B enW stelden de raad voor liet verzoek in te willigen. maag- en I darm stoornissen ACTIEVE KOOL DRAGËE5 noo> 'd GESLAAGD Dinsdag jl. slaagde te Amsterdam on- z; plaatsgenoot Jac. Zijmi Szn-, voor het diploma Vakbekwaamheid Kruideniers- bedrijf- BOUWVERGUNNING. Behoudens Hogere goedkeuring heb ben B enW de volgende bouwvergun ningen verleend Jac- Rozendaal. 't- Noorden van een pQuinrveehok- Jac. Kager, 't Noorden, aanbouwen van een bijkeuken. LEXINGTON zijn- (1) Waar verkocht worden: kruide nierswaren, groente, fruit, zuivelproduc ten, bakkers- of bankethakkerawaren, rookartikelen, muziek, galanterieën, souvenirs, drogisterij-artikelen, boeken, tijdschriften, schrijf benodigdheden, bloemen en planten, alsmede voor kap pers- en rijwietzaken- Toename aantal leerlingen R. K- School- Wegens toename van het aantal leer lingen der R.K- School heeft het kerk bestuur van de Heilige Joannes de Do per te Den Burg de gemeente Texel ver zocht gelden beschikbaar te willen stel len voor liet aanschaffen van 24 school banken en het aanbrengen van school borden, opdat het enige buiten gebruik ZE WORDEN WAARDELOOS! De hierna te noeunen biljetten worden uit de omloop genomen en zijn n& SI MEI 1950 geen wettig betaalmiddel meer 1. Het tien-gulden biljet, gedateerd 7 Mei 1945, zonder beeldenaar op de voor zijde, doch met de afbeelding van de Ne derlandse leeuw, omgeven door de dicht regels: ,,D!e Tyranny verdrijven, Die mij mijn hert doorwondt"- 2- Het biljet van f 100,zonder beel denaar, met de brede rechtopstaande biuinc rand in het midden op de voor zijde van het biljet en de brede groen rechtopstaande band op de achterzijde van het biljet. Tot cn met Woensdag 31 Mei a-s- kun nen bovengenoemde biljetten nog wor den Ingewisseld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1