Cjroen <2wai'ts cJexeh in het harL, Landbouwtuigpaardfokkerij op Texel gaat goed vooruit mmm IVORGLde beste garantie tegen tandbederf Oud-Texelaar speurt vergeefs naar rustig plekje Vlucht uit een mensenpakhuis ZATERDAG 17 JUNI 1950 TEXELSE 63e JAARGANG. No. 6435 COU RANT Uitgave N.V. v.h. Fa. Langeveld De Rooy Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 - Tel 11 Verschijnt Woensdags en Zaterdag» Bankrek.: Rotterdamsche Bank en Coöp. Boerenleenbank- Postgiro 652- Abonnementsprijs f 2,75 per half jaar. Wij stellen u voor MI TELLAde 2cjarige mer rie van de heer J. de Visser, lokker-eigenaar te Oudeschild. Mitella verwierf op de locale premiekeuring te Den Burg een le premie en op de (zwaardere) keu ring te Schagen werd haar 'n 2e premie toe gekend. De vader heet Hugo Germaan, de moeder Itella- De heer J. de Visser verscheen te Den Burg en te Schagen even eens met de merrie H1ND1A, gefokt door de heer C. Kuiper Jr., van Heerhugowaard. Op Texel ontving zij een le premie, te Schagen een le premie met ster. STAMBOEK- EN LOCALE PREMIE KEURING van veulens en merriën vanwege de V.L.N. (Vereniging tot Bevordering van de Landbouwtuigpaarfokkerij in Neder land) Afd. N.H. op 5 Juni jl. te Den Burg, Texel. Deze jaarlijks te houden keuring ver krijgt ieder jaar meer betekenis en geeft een belangrijke stimulans voor de ver betering van de kwaliteit van het paar- denfokmateriaal op Texel. Immers beste paarden brengen in deze tijd bij verkoop belangrijk meer op dan de minder goe de. Bovendien zijn de paarden, welke voldoen aan goede exterieur-eisen, ook veel economischer in het gebruik. Het uithoudingsvermogen van paarden, wel ke gefokt zijn van dieren uit een goede „stamboom", is ook groter dan van die ren, waarvan geen afstammingsgegevens bekend zijn en maar lukraak worden ge fokt. De keuring, welke onder fraai zo merweer kon worden gehouden, ver kreeg een aanvang met de beoordeling van 3-j. en oudere merriën voor opname ana", V. Hendrik van A. de Visser te Oudeschild. Gehalte paard, dat ook ge zien de afstamming, de beste verwach tingen geeft als toekomstig fokpaard. Werd in wat erg weelderige conditie voorgebracht le premie en reisgeld was 't resultaat. Ook „Mitella", V. Hugo Ger maan, eig. J. de Visser te Oudeschild, verkreeg dezelfde onderscheiding. Heeft niet die boistdiepte als de no. 1 geplaat ste en geeft nog even bemerking op de croup. Een 2e premie verwierven „Corine", eig. W. Eelman v.n. en ..„Harja", eig. J. de Visser v.n. 3e premiën werden toegekend aan „Masolie", eig. A. J. Swaerts, Oudeschild en „Melmia", eig. N. W. J. Schumaker, De Koog. Alle 4 merriën, welke Hugo Germaan lot vader hebben. „Melmia" werd in zeer magere condi tie voorgebracht, terwijl haar voeten door verwaarlozing zeer hadden geleden. De prime ring had plaats doordat het ty pe van dit paard ook in matige conditie als zeer goed moet worden beschouwd. Bij goede verzorging kan er nog wat EI, EI! „Ei, ei!" zeiden de ambtenaren van de C.C D., toen zij in samenwerking met de Rijkspolitie te Oudeschild een clandestiene kuikenbroederij gewaar werden. Er werden ongeveer 300 be broede eieien in beslag genomen en vernietigd, terwijl de broedmachine ver zegeld werd. Tegen A. de V. en G. de B., die deze clandestiene broederij op touw hadden gezet, werd proces-verbaal op gemaakt. KOGER JEUGD OP REIS. Woensdag 21, Donderdag 22 en Vrij dag 23 Juni hopen de 4e, 5e, 6e en 7e klas van de o.l. school te De Koog een fijne trip te maken door Zuidholland. Ze zullen logeren in de Jeugdherberg te Loosduinen. Natuurlijk rekenen we op een dave rend verslag voor onze Jeugdrubriek. FILMNIEUWS. JEANNE D' ARC. Jeanne d' Arc met Ingrid Bergman, een der grootste films die ooit werd ver vaardigd. De geschiedenis van Jeanne d' Are, de Maagd van Orleans, is overbekend en aangezien de film nauwkeurig, tot in het kleinste detail, de historie weergeeft, is het dus onnodig om op deze plaats het verhaal te vertellen. Waarborg voor de historische juistheid is de medewerking van Pater Doncoeur S.J., die met volle dige toestemming van het Vaticaan naar Hollywood ging om bij de verfilming van Jeanne d' Are als adviseur te die nen Pater Doncoeur wordt algemeen ge acht de bekendste expert te zijn van de geschiedenis van de Maagd van Orleans. Deze kleurenfilm, die in Amerika milli- oenen mensen heeft getrokken, zal zon der twijfel ook in ons land met groot succes worden vertoond. Neerlands Nieuws. Opening van Belgisch Erekerkhof in Willemstad aan het Hollands Diep. Een werkschuit voor Bijz. Onderwijs. Vlag getjesdag in onze haringhavens. De eer ste echte zeepkistenrace bij Rhenen. Ma noeuvres van de Westeuropese Vloot on der Nederlands bevel. Henk Lakeman wint de 3e ronde van Nederland. in het Stamboek. Goedgekeuid Stamb. Geld. type ,,Le- lieny", 387 V.b.S., V Colibri, eig. J. Kik kert. Oudeschild. Stamb. Gron. type „Lebbina", 2513 V. b.S., V. Ramses, eig. Joh. Kikkert, Wes tergeest. Daarna werd een locale premiekeu ring gehouden van merrieveulens en merriën van 1 t.m. 7 jaar. Naast de be schikbaar le stellen geldprijzen, kon voor de beste exemplaren een reisgeld vergoeding worden verleend naar de of ficiële premiekeuring, welke op 6 Juni in Schagen werd gehouden. De rubriek merrieveulens gaf ver schillende jonge veulentjes te zien van de hengst Hendrik Germaan, welke nog niet direct juist waren te beoorde len. Wanneer echter het type en de be wegingen goed zijn, is er verwachting voor de toekomst Een le premie werd toegekend aan 'n veulen, eig. N. Schumaker, De Koog. Goed van type en correct in bewegingen. Een 2e premie werd verleend aan een veulen, eig. Jb. Eelman Gzn., Oosterend en een veulen, eig. A. J. Swaerts, Oude schild. Een 3e prem:e verwierven de veu lens van H. Eelman, Oosterend en Gebr. Roeper, Eierland. De rubriek 1-j. merriën gaf enkele goedsoortige paarden met goede tot vol doende bewegingen te zien. Een le pre mie verwierven de 1-jarigen van „Hor moon" en „Marnix", resp. eigenaren Jac. Kikkert, Den Burg en C. de Wit, Eierland, terwijl een 2e premie werd verleend vin een dochter van „Jonker Hendrik", eig. S. v. Egmond, Eierland. (Ingezonden mededeling) goeds van terechtkomen. Bij de 3-jarige merrien verwierf „Leb bina" (zie uitslag stamboekkeuring) een le premie en reisgeld. Brede, diepe zwa re vos, welke zich best beweegt. „Lelie- ny" verkreeg een 2e premie. Bij de oudere merriën met veulen ver wierf „Hindia", V. Brinio, eig. J. de Vis ser v.n. een le premie en reisgeld. Deze nu 7-j. merrie bewaart zich best en is na 3 jaar ook in bovenlijn sterker ge worden. De bewegingen zijn wat een voudig. „Irmida", V. Adolf, eig. H. J. Zijm, Den Burg, verkreeg een 2e premie. verdrijft rheumatische pijnen N.V. A J. TEN DOESSCHATE ZWOUE Wegens inschrijving in net hulpveulen- boek, doordat de moeders niet zijn ge registreerd, konden de met een le pre mie bekroonden geen reisvergoeding krijgen. Aan de officiële premiekeuring kan alleen deelgenomen worden met veulen- boek- of stamboekpaarden. Hulpveulen- of hulpstamboekers zijn uitgesloten op de officiële premiekeuringen, maar kun nen wel deelnemen aan de locale pre miekeuringen. Zeer goed. De rubriek 2-jarigen was zeer goed. Aan het hoofd de beste zwarte „Medi- (Inqezonden mededeling). BIJ EXAMENS spelen zenuwen een grote rol Een rustig examen doet U met Mijnhardt's Zenuwtabletten. Goedsoortig paard, dat door haar moe derschap van enkele dagen in iets min der fleurige conditie was dan vorig jaar. Ook verwierf een le premie in de ru briek guste merriën „Jira", V. Dalton, eig. N. Kikkert, Vredestem. Goedsoortig iets eenvoudig paard, dat in extra con ditie werd voortgebracht Daar op de of ficiële keuringen oudere merriën zon der veulen zijn uitgesloten, kon geen reisvergoeding worden verleend. Goed vooruit. Het gaat met de Landbouwtuigpaard fokkerij op Texel goed vooruit. De tota le deelname was reeds ruim 20 stuks en de kwaliteit bevredigend, hetgeen ook blijkt uit het op 6 Juni op de officiële premiekeuring te Schagen behaalde re sultaat, hetgeen, wanneer „Mediana" daar ook was voorgebracht, nog groter zou zijn geweest. Nu was de uitslag als volgt: 1-j. hengst „Nestor", V. Judex, eig. J. de Visser v.n. 3e premie. 2-j. mer rie „Mitella", eig. J. de Visser v.n. 2e premie 3-j merrie „Lebbina", eig. Joh. Kikkert v.n. 3e premie. 4- t.m. 7-j. mer rie met veulen Gron. type „Hindia", eig. J. de Visser v.n. le premie en sterprea- dicaat. B. UIT DE WEST. Dinsdagmiddag is Rein van Heerwaar den met de „Cottica" uit Paramaribo thuisgekomen. Voor de ouderlijke wo ning aan de Min. Ruysweg (K 99), stond een prachtige erepoort. Welkom, Rein! UITSLAG AANBESTEDING. Voor rekening van de heer A. de Rid der, Eierland, werd door architect N. Schermer aanbesteed de bouw van een boerderij aan de Slufterweg. De voor malige, aan de N.V. TESO toebehorende boerderij, wc-.rd in de Russenoorlog ver woest. De uitslag van de aanbesteding was: Fa. Jac. Drijver, Oosterend f 26,425, Fa. Gieze, Eierland f24,400, ZWAAR, ZWAARDER, ZWAARST! „Het Vrije Volk" meldde, dat u zo'n bijzonder zware zalm had gevangen, de zwaarste van het jaar!" aldus richtten wij ons tot de heer Kasse Beumke^ kommenvisser aan het Horntje. „De zwaarste van het jaar? O, nee, lang niet!" aldus de heer Beumkes, die ons mededeelde, dat de heren Gielis en Leije dit jaar al vier zalmen hebben ge vangen van 20-21 pond en de gebroeders Dogger al vijf van 18-22 pond. CONCERT TE OUDESCHILD. Het mandoline- en accordeonorkest, dat Zaterdagavond o.l.v. de heer Jan Visser zoveel succes oogstte in 't Park te Den Burg, hoopt vanavond een concert te geven op het schoolplein te Oude schild. De Oudeschilder accordeonnisten Wil Zegel, Nely Wuis, Tet Blom, Cobi Sikkeleras, Fup Krijnen en Kees Vlas, zullen solo spelen. Aanvang 8 uur. (Zie ook adv.) (Ingezonden mededeling). ZON, MAAN EN HOOG WATER. De zon komt 17 Juni op om 4,19; on der om 9,02. Maan: 23 Juni E.K., 29 Juni N.M .Hoog water ter rede van Texel: 17 Juni 10,27 en 10,51. 18 Juni 11,02 en 11,27. 19 Juni 11,41 en 20 Juni 0,00 en 0,17. 21 Juni 0,40 en 0,56. 22 Juni 1,22 en 1,39. 23 Juni 2,06 en 2,30. Aan het strand is het ongeveer uur eerder hoog water. U stalt Uw fiets veilig bij Zegel NIET VOLDOENDE RECHTS GEHOUDEN. Dinsdagochtend werd een bewoner van Oudeschild door de Kantonrechter te Den Helder tot f 40 boete of 20 dagen hechtenis vei oordeeld omdat hij op Dins dag 28 Maart door niet voldoende rechts te houden op het fietspad langs de Schil- derweg in aanraking was gekomen met Gijs Keijzer Gijs was daardoor de rij weg opgeschoten en door een auto aan gereden. De aanrijding was zo ernstig, dat Gijs kort na aankomst in het St. Lidwinaziekenhuis te Den Helder over leed. DIENSTREGELING N.V. T.E.S.O. Op werkdagen: Van Texel: 5,30; a6,25; 7,50; 11,50; 14,40? 17,55. Van Den Helder. 6,40; a8,15; 10,30; 13,20; 16,30; 19,30. Op Zon- en Alg erkende Chr. Feest dagen: j Van Texel: 6,25; 9,20; 11,50; 17,55. een Van Den Helder: 8,15; 10,30; 13,20; 19,30 a alleen op Maandag. en het werken is gedaan Zo kun je in Amsterdam en omstre ken allerle1 dingen zien en beleven, waar Texel toch altijd bij ten achter blijft en dit veelal niet ten nadele van 't Gouden Bolt je In de dagbladen hebt u waarschijnlijk wel gelezen dat op Zon dagmorgen als het zonnig weer is, de Amsterdamse bereden politie de massa bij het Centraal Station in bedwang moet houden, die slag levert om een spoorkaartje naar Zandvoort. Zo is het inderdaad. Het begin van een rustdag doorbrengen in gediang, geduw, gemop per, tussen duizenden mensen, bepakt en bezakt met allerlei pick-nick-waren, be derft al een aardig deel van het genoe gen van „het dagje uit". Op die manier bekijk ik het tenminste, met het gevolg, dat de Ned. Spoorwegen mij geen kaart je kunnen slijten voor het traject Am- sterdam-Zandvoort v.v. Met de fiets gaat het beter. Als je zorgt dat je Zondags tussen 8 en 10 uur je fiets ophaalt en deze weer in de stal ling terugbezorgt tussen vier en zes uur, wel dan is ei verder niets dat beperking oplegt om te doen of te laten wat je zelf wilt. Zorg je daar niét voor, dan kom je niet in het bezit van je fiets, óf je bent verplicht het ding op je nek te nemen en er twee soms vier trappen mee op te zeulen. In nieuwe huizen is dit wel te doen, maar in de oude huizen, zoals in de Pijp, daar is het me altijd een raadsel In de stroom, hoe de ménsen boven komen, laat staan met een fietg of een kinderwagen. De weinige maatregelen die er vielen le nemen nad ik genomen en zo kon ik dus Zondagmiddag „uit". Fn ik ging uit. met onbekende bestemming. Ik werd meegevoerd in de stroom van zonzoe- kende Amsterdammers in de richting van Amstelveen en dus naar het „Bos plan" Op de kaart vindt u dit Bosplan als een groene vlek ten zuiden van Am sterdam. Op het ogenblik is het nog maar klein, maar als het gehele plan is verwezenlijkt, dan beslaat het bijna de helft van de oppervlakte van de stad. De fietstocht alleen al is een wonder lijke sensatie. Hele huisgezinnen met of zonder kinderen rijden het fietspad af, voortdurend bijeengehouden door aller lei waarschuwingen en uitroepen. Naar elkander of naar „mee"-gangers (voorbij komen kun je niet. Als je dit probeert, dan word je op z'n Mokums gewezen op het onmogelijke er van!) Kinderen op veel te grote fietsen maken de rijweg gevaarlijk, doortoe aangemoedigd door Buitenkansje voor stadsmensen- sleld en gedachtig het woord van de rondleider, dat we „allesmochten be kijken, liep ik die trap op en keek, en kreeg een grenzeloze bewondering voor de mensen die al die honderden schake laars, knoppen, meetapparaten en wat niet al, moeten bedienen. Een overwel digend gezicht. Vier mannen konden daar zitten en dan was alles vol. Als een ei, zou ik bijna zeggen Ieder plekje was gebruikt om er iets aan vast te schroe ven en het was bijna een wonder te noe men, dat men ruimte over had gehouden voor ruiten. De salon zag er gezellig uit en lokte tot vliegen, tot meegaan naar ver re streken, maar ik moest weer met de groep mee om andere dingen te horen en te zien en te beleven. Een lollig Engels vrachtvliegtuig stond er ook. Een eenvoudig ding, eigenlijk 'n speelgoedmachine tussen al die lucht reuzen, met plaats voor zes of acht pas sagiers en een piloot, uitgerust met twee motoren. Een aardige cockpit. Zo'n ding eigenlijk um Zaterdags even mee thuis te komen. JORIA. (Ingezonden mededeling). MUNHARDTJES: DE CACHET, die pijn verdrijft en kou afzet.40 en 75ct (Ingezonden mededeling). Bij zonnebrand, doorzit- rfl ten, schrijnen, smetten glundere pa's, vol trots op de verrich tingen van het kind. Bakvissen op lichte sportfietsen pro beren te passeren, achtervolgd door een stel,,maurd-goosers" met het hemd bo ven de broek (Amerikaans, met bloeme tjes.. Dat hóórt zo hoor!) Nergens rust. Als je zo dan in het bos bent aange land moet je niet denken „rustig" te kunnen liggen of „rustig" te kunnen fietsen. Dat is er niet bij. Nergens. Over al zonnebadende, pick-nickende, pinda- etende, ijsco-likkende, vrijende, stoeien de, ballende, spelende, rennende, staan de, liggende, fietsende, wandelende en nog veel meer mensen. Mensen en nog eens mensen. Al of niet bebadpakt. Bruine, witte, rode, magere, dikke, mooie, lelijke benen, ruggen, armen en hoofden. Iedereen ontspant zich, ieder op zijn eigen manier. Ik ook en dus fiet ste ik door. Ik kon en wilde mezelf geen geweld aandoen om daar tussen te gaan zitten of liggen. Daarvoor ben je te veel vrijheid van handelen gewend, vooral waar het ontspanning in deze zin be treft. Ik fietste dus door, langs de nieuwe Meer, dat vol was met boten van allerlei slag en wit zag van de zeilers, en waar duizenden op en in het water verkoeling^ zochten. Ongemerkt, zo druk bezig met 't aan schouwen van Amsterdammers in de na tuur, kwam ik terecht op de weg naar Schiphol en ik besloot me daar te laten rondgeleiden. En zo liep ik mee in een groep van ongeveer vijftig mensen, aan dachtig luisterend naar de explicaties van de rondleider We zagen Dakota's, Skymasters, Constellations, Les-vlieg- tuigen, Vrachtvliegtuigen van allerlei nationaliteit. Voortdurend opstijgen en landen van vliegtuigen uit nabije en ver re landen. Daar is snelheid no. 1. Daar komt het op aan en als u het mij vraagt, kunnen ze er aardig mee overweg. Bij zonder boeide mij een kolossaal viermo torig vliegtuig met reusachtige vleugels en zware wielen. We mochten alles be kijken en maakten daar goed gebruik van, maar van buiten zie je niet veel. Zo terloops zag ik een trap staan die voor de ingang van de cockspit stond opge- ZEEPKISTENRACE. Over 14 oagen wordt vanaf de Hoge- berg de eerste Texelse zeepkistenrace gehouden. (Hierover volgt natuurlijk uitvoeriger nieuws!). Dit weekende brengt Polygoon-Profilti in ons Bio scoop Theater o.a. een reportage van „de eerste ECHTE zeepkistenrace bij Rhe nen. SAMEN UIT! Het door onze VVV georganiseerde ta- feltennistournooi is goed geslaagd. De directeur van onze VVV had zowel voor de overwinnaar van de herenafdeling als voor de damesafdeling als le prijs uitgeloofd. een gratis vacantie in een kamphuis te De Koog. De beide gelukki gen waren de heer en mevrouw Sinje- wel uit Den Helder. Is dat even kras? Êr waren 40 deelnemers. VOOR DE RECLASSERING. Wij herinneren neg even aan de col lecte voor dt Reclassering. Tevens wordt ons verzocht de aandacht te vestigen op de grote prijsvraag, opgenomen in de Reclasserings-Courant, waarvan een millioen exemplaren door ons land ver spreid worden Behalve de zeer vele prij zen (de eerste ter waarde van f 3000, welke in genoemd blad worden vermeld, is nog ingekomen de volgende prijs: Voor 2 personen een reis met het s.s. „Veendam van Rotterdam naar Sout hampton en een terugreis met het s.s. „Nieuw Amsterdam" van Southampton naar Rotterdam; inclusief verblijf te Southampton Beide reizen le klasse. Voor de voor het verblijf te Southamp ton benodigde ponden zal worden ge zorgd. V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1950 | | pagina 1